Käyttöehdot ja tietosuojaseloste

Käyttöehdot ja tietosuojaseloste

Nämä käyttöehdot ja tietosuojaseloste (yhdessä "Käyttöehdot") sääntelevät Neste.fi-verkkosivuston ("Verkkosivusto") sekä Neste App -mobiiliapplikaation ("Sovellus") (yhdessä "Palvelut") käyttöä. 

Käyttöehdot muodostavat Palveluita koskevan sitovan sopimuksen sinun ja Neste Oyj:n sekä sen tytäryhtiön Neste Markkinointi Oy:n (myöhemmin “Neste”) välillä.

1. Palveluiden kohde ja ehtojen hyväksyminen

Antamalla Nesteelle tietoja sekä hyväksymällä henkilötietojesi käsittelyn mahdollistat Palveluiden tarjoamisen ja teet omasta käyttö- ja asiakaskokemuksestasi paremman.

Yksityisyytesi on meille tärkeä. Kerromme näiden Käyttöehtojen sisältämässä tietosuojaselosteessa yksityiskohtaisemmin, miten Neste käsittelee henkilötietojasi ja miten olemme sitoutuneet huolehtimaan yksityisyydestäsi henkilötietojasi käsitellessämme.

Tutustu huolellisesti näihin Käyttöehtoihin. Asentamalla Nesteen Sovelluksen, rekisteröitymällä Palveluiden tai niiden ominaisuuden käyttäjäksi taikka ottamalla muutoin Palvelut käyttöösi tai käyttämällä Palveluita vahvistat lukeneesi, ymmärtäneesi ja hyväksyneesi nämä Käyttöehdot sekä antaneesi suostumuksesi tietosuojaselosteessa kuvattuun henkilötietojen käsittelyyn.

2. Velvollisuutesi käyttäjänä

Palveluiden tarkoituksena on parantaa asiakaskokemustasi ja kehittää liiketoimintojamme tarjoamalla käyttöösi Verkkosivuston ja Sovelluksen sekä niiden kulloisetkin ominaisuudet.

Sinulla on velvollisuus pitää Palveluiden käyttöön liittyvä henkilökohtainen pääsykoodisi sekä mahdollinen salasanasi luottamuksellisena ja olla luovuttamatta niitä kenellekään. Sinulla on velvollisuus vaihtaa pääsykoodisi ja salasanasi säännöllisesti sekä ilmoittaa Nesteelle viipymättä, mikäli tiedät tai epäilet, että salasanasi on päätynyt toisen henkilön tietoon.

Hyväksymällä nämä Käyttöehdot sitoudut vastaamaan kaikista käyttäjätunnuksellasi sekä asentamasi Sovelluksen kautta tehdyistä toimista täysimääräisesti. Vastaat myös kaikista Sovelluksen kautta tehdyistä maksutapahtumista ja muista sitoumuksista.

Eräiden Palveluiden ominaisuuksien käyttö saattaa edellyttää, että olet vähintään 18-vuotias. Palveluiden tai niiden ominaisuuksien käyttö voi myös edellyttää erillistä rekisteröitymistä tai muita toimenpiteitä. Nesteellä on myös oikeus olla tarjoamatta sinulle Palveluita tai joitain niiden ominaisuuksia. Esimerkiksi Nesteen tarjoamien tuotteiden maksaminen Palveluiden kautta edellyttää muun muassa erillistä luottopäätöstä.

3. Immateriaalioikeudet

Palvelut ja niiden sisältämä aineisto ovat Nesteen, sen konserniyhtiöiden ja mahdollisten kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia ja luottamuksellista tietoa. Palveluiden ja niiden sisältämän aineiston luvaton kopiointi ja jakaminen on kielletty, ellei sitä ole näissä ehdoissa erikseen sallittu.

 • Ilman Nesteen etukäteistä kirjallista suostumusta sinulla ei ole oikeutta:
 • kopioida tai käyttää Palveluita tai mitään niiden sisältämiä materiaaleja muuhun kuin Käyttöehdoissa kuvattuihin tarkoituksiin;
 • myydä, jakaa tai muulla tavoin siirtää Palveluita tai niihin sisältyviä materiaaleja kolmannelle taholle;
 • luoda Palveluista tai niihin sisältyvästä materiaaleista johdannaisteoksia;
 • käyttää Palveluita tai mitään niiden sisältämiä materiaaleja mihinkään kaupallisiin tarkoituksiin; tai
 • sallia kolmannen osapuolen tehdä mitään edellä mainituista toimista.

Sitoudut olemaan kopioimatta Sivustolla olevaa materiaalia tai muuta aineistoa. Voit ladata yhden kopion Sivustolla olevasta materiaalista yhdelle tietokoneelle henkilökohtaista ja ei-kaupallista käyttöäsi varten, ellei Neste ole antanut muunlaiseen käyttöön erillistä kirjallista lupaa.

4. Vastuunrajoitus

Neste ei vastaa välillisistä kuluista, vahingoista tai tappioista (mukaan lukien kateosto), jotka aiheutuvat Palveluiden käytöstä tai kykenemättömyydestä käyttää Palveluita. Neste ei myöskään vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta muusta Nesteen toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. 

Palvelut ja niiden sisältämä materiaali toimitetaan "sellaisena kuin se on" ilman välittömiä tai välillisiä takuita esimerkiksi immateriaalioikeuksien loukkaamattomuudesta tai Palvelun soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen.

Neste ei takaa Palveluiden olevan keskeytyksettä käytettävissäsi, eikä vastaa tietojen tuhoutumisesta tai käytön keskeytyksistä aiheutuneista mahdollisista vahingoista. Palvelu tai Palveluihin tallentamasi tiedot saattavat olla esimerkiksi palvelimien huoltokatkoista johtuvista syistä toistaiseksi saavuttamattomissa, tai tiedot ja muu materiaali saattavat ennakoimattomasta syystä tuhoutua tai kadota pysyvästi. Neste pyrkii mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan sinulle Palveluiden keskeytyksistä etukäteen.

Nesteellä on oikeus sulkea Palvelut tai estää Palvelun tai sen osan käyttösi sekä olla toteuttamatta Palveluiden kautta tekemääsi ostoa tai muuta toimenpidettä erityisesti seuraavista syistä:

(i) turvallisuussyistä;

(ii) mikäli on syytä epäillä, että Palveluita tai niiden ominaisuutta käytetään oikeudettomasti, lainvastaisesti tai vilpillisesti; taikka

(iii) mikäli käytät Palveluita tai niiden ominaisuutta olennaisesti näiden Käyttöehtojen tai Palvelun ominaisuuden erityisehtojen vastaisella tavalla.

Osa Palveluista saattaa sisältää Nesteen liiketoimintaa, toiminnan tuloksia ja taloudellista tilaa koskevia tulevaisuuteen suuntautuvia lausumia. Lausumat, jotka eivät perustu historiallisiin faktoihin, ovat tai niitä voidaan pitää tulevaisuuteen suuntautuvina lausumina. Tällaiset tulevaisuuteen suuntautuvat lausumat perustuvat vallitseviin odotuksiin ja oletuksiin. Lausumat riippuvat tunnetuista ja tuntemattomista tekijöistä, jotka voivat aiheuttaa sen, että Nesteen tai sen toimialan todelliset tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat merkittävästi siitä, mitä tällaiset tulevaisuuteen suuntautuvat lausumat joko välittömästi tai välillisesti ilmentävät. Kolmansien antamat tulevaisuuteen suuntautuvat lausumat eivät edusta Nesteen tai sen johdon mielipiteitä tai ennusteita. Tulevaisuuteen suuntautuvia lausumia ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoiksi. Nesteellä ei ole velvollisuutta tarkistaa tai päivittää analyytikoiden tai muiden kolmansien osapuolien arvioita tai muita tulevaisuuteen suuntautuvia lausumia. Mikäli käytät tai hyödynnät tulevaisuuteen suuntautuvia lausumia, teet sen omalla vastuullasi ja riskilläsi.

Vastaat lisäksi täysimääräisesti kaikesta Palveluihin ilmoittamastasi tai lähettämästäsi aineistosta. Nesteellä on oikeus julkaista ja muulla tavalla käyttää tällaista Palvelujen kautta Nesteelle toimittamaasi aineistoa. Nesteellä on myös milloin tahansa oikeus poistaa tällainen aineisto.

Palvelumme saattavat myös sisältää linkkejä, jotka johtavat kolmansien sivustoille. Aktivoimalla minkä tahansa näistä linkeistä poistut Nesteen tarjoamien Palveluiden piiristä. Neste ei vastaa tällaisten sivustojen toiminnasta, sivustojen keräämien tietojen käsittelystä, sivustoilla olevien tietojen sisällöstä, oikeellisuudesta tai tarkkuudesta taikka tällaisten sivustojen käytöstä millään tavalla. Neste ei valvo tällaisten sivustojen luonnetta eikä sisältöä. Neste ei myöskään suosittele sivustoja, niillä olevaa informaatiota, tai minkään kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluita. Suosittelemme tutustumaan sivustojen käyttö- ja tietosuojaehtoihin huolellisesti.

5. Tietosuojaseloste

5.1 Yksityisyyden suojaaminen

Neste pitää Palveluiden käyttäjien yksityisyyttä erittäin tärkeänä. Neste sitoutuu suojaamaan yksityisyyttäsi Palveluiden käyttäjänä ja noudattamaan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä.

Tämän kohdan 5 mukaisessa tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Neste käsittelee Palveluiden kautta keräämiään ja käsittelemiään henkilötietoja.

Neste vastaa Palveluiden kautta kerätyistä ja käsitellyistä tiedoista rekisterinpitäjänä. Tiedot ovat osa Nesteen asiakastietokantaa ("Asiakastietokanta").

5.2 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Neste käsittelee henkilötietojasi suostumuksesi perusteella sekä Palveluiden tarjoamiseksi, asiakassuhteiden tai muun niihin verrattavan suhteen sekä niistä johtuvien velvoitteiden hoitamiseksi, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen Nesteen oikeutetun edun perusteella. Henkilötietoja käsitellään lisäksi nykyisten ja tulevien palveluiden ja/tai tuotteiden toteutuksen ja ylläpidon mahdollistamiseksi ja edelleen kehittämiseksi sekä lisäarvon luomiseksi Nesteen liiketoiminnassa.

5.3 Asiakastietokannan tietosisältö

Asiakastietokantaan kerätyt henkilötiedot ovat pääasiassa sinun Nesteelle antamiasi tietoja tai Palveluiden käytöstä muodostettuja tietoja. 

Neste kerää henkilötietoja suoraan sinulta seuraavissa yhteyksissä:

 • tilatessasi ja käyttäessäsi Palveluitamme (esimerkiksi käyttäessäsi Sovellusta, tehdessäsi ostoksia tai ottaessasi käyttöön maksuominaisuuden);
 • tilatessasi meiltä materiaalia;
 • vastatessasi asiakaskyselyihimme;
 • antaessasi meille palautetta tai ollessasi muutoin meihin yhteydessä; sekä
 • osallistuessasi järjestämiimme kilpailuihin ja arvontoihin.

Neste voi lisäksi lain sallimissa rajoissa yhdistää tietojasi tai täydentää niitä muista lähteistä saatavilla sekä tällaisista lähteistä johdetuilla tiedoilla. Tällaisia muita lähteitä ovat esimerkiksi julkisista rekistereistä, kuten Väestörekisterikeskuksesta ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafista, saatavat tiedot.

Asiakastietorekisteri voi pitää sisällään seuraavia henkilötietoja:

(i) koko nimi;

(ii) yhteystiedot (muun muassa puhelinnumero, sähköpostiosoite, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka);

(iii) yksilöintitiedot (muun muassa syntymävuosi ja sukupuoli);

(iv) ammattiisi liittyvät tiedot (muun muassa ammattinimikkeesi sekä Nesteen tarjoaman tuotteen tai palvelun kustantavan tai sen käytön muutoin mahdollistavan tai siihen liittyvän työnantajasi tai muun yrityksen nimi);

(v) käyttämääsi laitetta tai yhteyttä koskevat tiedot (muun muassa laitetunnus, MAC-osoite, laitteistomalli, käyttöjärjestelmä sekä IP-osoite);

(vi) asiakkuuden hoitamiseksi tarpeelliset tiedot (muun muassa tieto suosimastasi yhteydenpitotavasta, äidinkielesi, asiointiasi koskevat tiedot, maksu- ja perintätiedot, asumis- ja lämmitysmuotosi sekä tiedot tekemistäsi ostoista);

(vii) Palveluiden käytöstäsi kerätyt tiedot (muun muassa sijaintitiedot, ostokäyttäytymistiedot sekä tiedot siitä, miten käytät Sovellusta ja Verkkosivustoa); sekä

(viii) Asiakastietorekisterin tiedoista johdetut tiedot (muun muassa ominaisuuksiisi ja käyttäytymiseesi perustuva profiilitieto).

5.4 Tietojen luovutukset ja siirrot

Neste voi luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille vain niissä tilanteissa, jotka näissä Käyttöehdoissa on kuvattu. Neste voi siirtää henkilötietojasi Neste-konserniin kuuluville yhtiöille sekä henkilötietoja Nesteen toimeksiannosta käsitteleville palveluntarjoajille ja alihankkijoille.

Antamasi suostumuksen nojalla voimme luovuttaa henkilötietojasi huolellisesti valitsemillemme ulkopuolisille yhteistyötahoille. 

Yhtiöt, jotka pääsevät käsittelemään tietojasi luovutuksen jälkeen, saattavat yhdistää meiltä saamansa tiedot niillä jo ennestään oleviin muihin tietoihin sinusta. Ennen tietojen luovuttamista Neste huolehtii, että luovutuksen saajalla on laillinen peruste tietojen käsittelyyn. Lisäksi Neste huolehtii, että luovutuksen saaja sitoutuu käsittelemään henkilötietojasi Nesteen ohjeistuksen ja Käyttöehtojen mukaisesti sekä noudattamaan henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä. Neste pyrkii ensisijaisesti luovuttamaan tietoa muodossa, josta yksittäiset henkilöt eivät ole tunnistettavissa.

Edellä esitetyn lisäksi henkilötietojasi voidaan lain mukaan luovuttaa kolmansille osapuolille myös ilman suostumustasi seuraavissa tilanteissa:

 • laki velvoittaa luovuttamaan tietoja; 
 • viranomaismääräys velvoittaa luovuttamaan tietoja; tai
 • Neste katsoo tarkan harkintansa perusteella muutoin olevan perusteltu syy tietojen luovuttamiseen (esimerkiksi sellaisissa erityisissä tilanteissa, joissa Neste katsoo tietojen luovuttamisen olevan tarpeen sinun tai jonkun toisen henkilön elintärkeän edun suojaamiseksi).

Henkilötietojasi ei luovuteta tai siirretä Euroopan unionin ("EU") tai Euroopan talousalueen ("ETA") ulkopuolelle ilman laissa olevaa perustetta. Neste tai Nesteen alihankkijat taikka yhteistyökumppanit saattavat kuitenkin käyttää henkilötietojen käsittelyssä tai Palveluiden toteutuksessa yrityksiä, jotka sijaitsevat EU:n ja ETA:n ulkopuolella olevissa maissa tai käyttävät Palveluiden toteuttamiseen tai henkilötietojen käsittelyyn EU:n tai ETA:n ulkopuolella sijaitsevaa työvoimaa tai muita resursseja. Myös jotkut Nesteen yhteistyökumppaneista voivat sijaita EU:n tai ETA:n ulkopuolella, jolloin tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle on niin ikään tarpeen.

5.5 Rekisterin suojaaminen ja tietojen käsittelyn periaatteet

Neste noudattaa henkilötietoja käsitellessään tiukasti lainsäädännön asettamia huolellisuus- ja suojaamisvelvoitteita sekä hyvää tiedonhallintatapaa. Pyrimme aina tietojasi käsitellessämme varmistamaan, että tietojesi käsittely on asiallisesti perusteltua ja tarpeellista kuvattuihin käyttötarkoituksiin nähden. Näin emme käsittele henkilötietojasi laajemmin kuin on kulloinkin käyttötarkoituksiin nähden tarpeellista.

Neste ja henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan Nesteen mahdolliset yhteistyökumppanit pyrkivät pitämään henkilötietosi turvassa ja kohtuullisin teknisin ja organisatorisin toimin suojelemaan henkilötietojasi luvattomalta pääsyltä, vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, luovuttamiselta, siirtämiseltä, väärinkäytökseltä, muokkaukselta taikka muulta laittomalta käsittelyltä. Kun yksittäisen asiakkaan tunnistaminen ei ole tarpeen, pyrimme mahdollisuuksien mukaan myös anonymisoimaan tietoryhmiä.

Rajoitamme myös henkilötietojasi käsittelevien henkilöiden piiriä. Antamiisi tietoihin on pääsy vain niillä erikseen oikeutetuilla Nesteen tai Nesteen yhteistyökumppaneiden työntekijöillä, joiden on työtehtäviensä perusteella tarpeellista käsitellä henkilötietoja. Lisäksi noudatamme tarkkaa käyttäjätunnusten käytönhallintaa niiden Nesteen ja Nesteen yhteistyökumppaneiden työntekijöiden osalta, joilla on pääsy joko tietokantoihin, joissa säilytetään henkilötietoja, tai palvelimille, jotka ylläpitävät Palvelujamme. Tietojärjestelmä ja siihen tallennetut tiedot on suojattu muun muassa käyttöoikeuksien rajoituksin ja salasanoin, jotka ovat ainoastaan kyseisen järjestelmän käyttäjiksi valtuutettujen henkilöiden hallussa.

5.6 Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella on oikeus tarkistaa Asiakastietokantaan tallennetut itseään koskevat henkilötiedot sekä oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisua. Lisäksi sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus poistaa sinua koskevat henkilötiedot rekisteristä sekä pyytää niiden siirtämistä toiselle yritykselle.

Neste ja sen kulloisetkin yhteistyökumppanit voivat osoittaa sinulle sähköistä suoramarkkinointia, mikäli olet antanut siihen suostumukseksi. Sinulla on kuitenkin milloin tahansa oikeus peruuttaa antamasi suostumus. Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että mahdollisuus kohdistaa sähköistä suoramarkkinointia tai käyttää tietojasi profilointiin voi tietyissä tilanteissa olla Palveluiden käyttöönoton tai käyttämisen edellytys. Neste varaa oikeuden keskeyttää Palveluiden tarjoamisen tai estää pääsyn Palveluihin, mikäli et anna tai peruutat suostumuksesi sähköiseen suoramarkkinointiin tai profilointiin.

Palveluiden luonteen vuoksi monet sinua koskevat tiedot (kuten osoite ja muut yhteystiedot) ovat katsottavissasi ja muokattavissasi Palveluiden kautta. Voit myös olla yhteydessä Nesteeseen kohdan 7 yhteystietojen avulla käyttääksesi tämän kohdan 5.6 mukaisia oikeuksiasi.

5.7 Tietojesi räätälöinti
Palvelun tai sen ominaisuuden käyttö saattaa edellyttää Palveluiden tai niiden kautta tarjottavien tuotteiden tai palveluiden räätälöintiä juuri sinulle. Tällainen räätälöinti toteutetaan muodostamalla sinua asiakkaana mahdollisimman hyvin kuvaava profiili. Profiili voi perustua muun muassa ominaisuuksiisi ja käyttäytymiseesi.

Profiileja voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi markkinoinnin ja Palveluiden sisällön kohdentamiseen tarjoamalla sinulle yksilöllistä mainontaa ja markkinointia Palveluiden yhteydessä. Sisällön räätälöinnin myötä Palveluiden kautta kohdentamamme mainonta vaihtelee asiakaskohtaisesti. 

Profiileja käytetään myös palvelu- ja tuotekehityksemme tukena.

5.8 Evästeet
Neste käyttää evästeitä tai muuta Palvelun käyttöä kuvaavien tietojen tallentamiseen johtavaa teknologiaa parantaakseen Palveluiden käytettävyyttä ja käyttäjien käyttökokemusta sekä mahdollistaakseen Palveluiden kohdan 5.7 mukaisen räätälöinnin.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka mahdollistavat laitteesi tunnistamisen. Evästeiden avulla voidaan kerätä tietoa esimerkiksi Palveluiden käytöstä, laitteestasi, IP-osoitteestasi, käyttöjärjestelmästäsi, selaintyypistäsi sekä siitä, mistä muista verkkosivustoista olet kiinnostunut. 

Neste käyttää sekä pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat laitteellesi, kunnes tuhoat tämän tiedoston ja niin kutsuttuja istuntokohtaisia evästeitä, jotka häviät, kun suljet selaimesi.

Nesteen käyttämä palvelun käyttöä kuvaavien tietojen tallentamisen mahdollistava teknologia saattaa evästeiden lisäksi sisältää myös muita verkkojäljitteitä, kuten Flash-evästeitä (paikallisesti jaettuja kohteita), HTML5:n paikallista muistia, pikseli-tageja, laitteistoperusteisia tunnisteita, läpinäkyviä GIF-kuvia, käyttöjärjestelmäperusteisia tunnisteita sekä Web-majakoita.

Mikäli et halua vastaanottaa evästeitä selatessasi Nesteen Verkkosivustoa, voit muuttaa selainasetuksiasi siten, että saat ilmoituksen, kun evästeitä lähetetään laitteellesi. Voit lisäksi rajoittaa evästeiden käyttöä tai estää evästeet kokonaan muuttamalla käyttämäsi verkkoselaimen asetuksia. Mikäli estät evästeiden käytön, et välttämättä pääse Verkkosivustolle tai pysty täysin käyttämään Nesteen tarjoamia Palveluita tai niiden ominaisuuksia.

5.9 Sijaintitiedot
Eräiden Palveluiden toimintojen ja ominaisuuksien käyttö edellyttää paikantamistasi. Hyödynnämme Palveluissamme teknologiaa, joka mahdollistaa yksittäisen käyttäjän sijainnin paikantamisen Bluetooth- ja GPS-tiedon avulla. 

Sijaintisi voidaan paikantaa vain Palveluita käyttäessäsi tai niiden ollessa muutoin päällä. Pyydämme paikantamiseen aina erillisen suostumuksesi ottaessasi Sovelluksen käyttöön tai vieraillessasi ensimmäistä kertaa Verkkosivustolla.

Asiakkaan paikantaminen mahdollistaa esimerkiksi suunnattujen lisäpalveluiden, -ominaisuuksien tai tarjousten kohdistamisen asiakkaalle. Asiakkaat saattavat saada Sovelluksen kautta etuja ja mainoksia Nesteeltä tai Nesteen yhteistyökumppaneilta, joiden liikkeet sijaitsevat lähellä asiakasta.

Jotkin käyttämämme teknologiat saattavat mahdollistaa yksittäisen paikallistetun mobiililaitteen tai henkilön tunnistamisen. Sijaintitietojen käsittelyn tarkoitus liittyy tällöin ensisijassa mahdollisuuteen täsmällisesti paikantaa yksittäinen Sovelluksen käyttäjä. Tällainen paikantaminen mahdollistaa esimerkiksi suunnattujen tarjousten kohdistamisen käyttäjälle sekä Palvelun eräiden ominaisuuksien käytön. Saatamme tallentaa tunnistamisen perusteella kerätyt tiedot osaksi Asiakkaasta tallentamiamme muita tietoja.

Mikäli päätät mahdollistaa paikantamisesi, annat hyväksyntäsi myös sijaintitietojesi näiden Käyttöehtojen mukaiselle käsittelylle.
Mikäli et kuitenkaan halua meidän tallentavan sijaintitietojasi, voit halutessasi muuttaa käyttämäsi mobiililaitteen, tai mahdollisesti myös Sovelluksen, asetuksia, tai kytkeä käyttämästäsi laitteesta nämä ominaisuudet pois päältä. Mikäli estät sijaintitiedon tallentamisen, et välttämättä pysty täysin käyttämään Nesteen tarjoamia Palveluita tai niiden ominaisuuksia.

5.10 Henkilötietojen säilytysaika

Asiakastietokantaan kerättyjä tietoja säilytetään vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina niiden kuvatun käyttötarkoituksen kannalta.

Neste määrittelee tietojen poistoajat ja poistamiskäytännöt sekä huolehtii vanhentuneiden ja tarpeettomien tietojen poistamisesta.

6. Muut ehdot

Neste voi milloin tahansa ilmoittamatta ja korvauksetta tehdä Palveluihin muutoksia. Neste voi myös milloin tahansa lopettaa Palveluiden tarjoamisen sekä poistaa Palveluissa olevat ja sitä kautta kerätyt ja käsitellyt tiedot ilman etukäteisilmoitusta.

Neste voi milloin tahansa yksipuolisesti muuttaa tai täydentää näitä Käyttöehtoja ilmoittamalla muutoksesta Palveluissa tai ottamalla sinuun muutoin yhteyttä. Muutos astuu voimaan, kun muutoksesta on ilmoitettu Palveluissa tai kun muulla tavoin toimitettava ilmoitus on lähetetty. Jatkaessasi Palveluiden käyttöä tällaisen ilmoituksen jälkeen hyväksyt muutetut Käyttöehdot. Mikäli et halua hyväksyä muutoksia, et voi valitettavasti käyttää Palveluitamme enää muutoksen jälkeen. 

Nesteellä on oikeus vapaasti siirtää näistä Käyttöehdoista muodostuva sopimus kolmannelle ilmoittamalla siitä sinulle Palveluissa tai ottamalla sinuun muutoin yhteyttä.

Mikäli yksi tai useampi Käyttöehtojen ehdoista todetaan pätemättömäksi, lainvastaiseksi, mitättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, tulkitaan muita ehtoja sovellettavan lain mukaisesti mahdollisimman tarkasti näiden ehtojen alkuperäistä tarkoitusta vastaavasti. Muilta osin ehdot pysyvät täysin voimassa.

Mikäli Neste jättää vetoamatta johonkin näiden Käyttöehtojen mukaiseen oikeuteensa tai luopuu vetoamasta ehtoihin perustuvaan oikeuteensa, ei se rajoita Nesteen oikeutta myöhemmin vedota kyseisiin tai muihin näiden Käyttöehtojen mukaisiin oikeuksiin.

Hyödynnämme Palveluissamme avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Voit tutustua käytössämme kulloinkin oleviin avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin osoitteessa neste-appi-lisenssit ja neste.fi lisenssit. Näitä avoimen lähdekoodin ohjelmistoja koskevat lisenssiehdot soveltuvat siten kuin Palveluissa tarkemmin ilmoitetaan.

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä.

Pyrimme aina ratkaisemaan mahdollisen erimielisyyden suoraan kanssasi. Sinulla on kuitenkin oikeus saattaa henkilötietojesi käsittelyä koskeva erimielisyys myös tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.

7. Lisätiedot
Mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, Palveluista tai näistä Käyttöehdoista taikka haluat käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä, ota yhteyttä osoitteeseen neste@neste.com.

Näiden Käyttöehtojen muodostamaa sopimusta koskevat ilmoitukset ja vaatimukset tulee lähettää viipymättä osoitteeseen legal@neste.com.