Olet täällä

Käyttöehdot

Päivitetty 25.8.2020

Nämä käyttöehdot ("Käyttöehdot") sääntelevät Neste-verkkosivustojen ("Sivusto") sekä Nesteen muiden sähköisten kanavien ja sovellusten, kuten Neste App-mobiiliapplikaation ( "Sovellus"), (yhdessä "Palvelut") käyttöä.

Käyttöehdot muodostavat Palveluita koskevan sitovan sopimuksen sinun ja Neste Oyj:n sekä sen tytäryhtiöiden (myöhemmin “Neste”) välillä.

Palveluiden kohde ja ehtojen hyväksyminen

Tutustu huolellisesti näihin Käyttöehtoihin. Asentamalla Nesteen Sovelluksen, rekisteröitymällä Palveluiden tai niiden ominaisuuden käyttäjäksi taikka ottamalla muutoin Palvelut käyttöösi tai käyttämällä Palveluita vahvistat lukeneesi, ymmärtäneesi ja hyväksyneesi nämä Käyttöehdot.

Velvollisuutesi käyttäjänä

Palveluiden tarkoituksena on parantaa asiakaskokemustasi ja kehittää liiketoimintojamme tarjoamalla käyttöösi Sivuston ja Sovelluksen sekä niiden kulloisetkin ominaisuudet.

Sinulla on velvollisuus pitää mahdollinen Palveluiden käyttöön liittyvä henkilökohtainen pääsykoodisi sekä salasanasi luottamuksellisena ja olla luovuttamatta niitä kenellekään. Sinulla on velvollisuus vaihtaa pääsykoodisi ja salasanasi säännöllisesti sekä ilmoittaa Nesteelle viipymättä, mikäli tiedät tai epäilet, että salasanasi on päätynyt toisen henkilön tietoon.

Hyväksymällä nämä Käyttöehdot sitoudut vastaamaan kaikista käyttäjätunnuksellasi sekä asentamasi Sovelluksen kautta tehdyistä toimista täysimääräisesti. Vastaat myös kaikista Sovelluksen kautta tehdyistä maksutapahtumista ja muista sitoumuksista. Eräiden Palveluiden ominaisuuksien käyttö saattaa edellyttää, että olet vähintään 18-vuotias. Palveluiden tai niiden ominaisuuksien käyttö voi myös edellyttää erillistä rekisteröitymistä tai muita toimenpiteitä.

Nesteellä on myös oikeus olla tarjoamatta sinulle Palveluita tai joitain niiden ominaisuuksia. Esimerkiksi Nesteen tarjoamien tuotteiden maksaminen Palveluiden kautta edellyttää muun muassa erillistä luottopäätöstä.

Immateriaalioikeudet

Palvelut ja niiden sisältämä aineisto ovat Nesteen, sen konserniyhtiöiden ja mahdollisten kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia ja luottamuksellista tietoa. Palveluiden ja niiden sisältämän aineiston luvaton kopiointi ja jakaminen on kielletty, ellei sitä ole näissä ehdoissa erikseen sallittu.

Ilman Nesteen etukäteistä kirjallista suostumusta sinulla ei ole oikeutta:

  • kopioida tai käyttää Palveluita tai mitään niiden sisältämiä materiaaleja muuhun kuin Käyttöehdoissa kuvattuihin tarkoituksiin;
  • myydä, jakaa tai muulla tavoin siirtää Palveluita tai niihin sisältyviä materiaaleja kolmannelle taholle;
  • luoda Palveluista tai niihin sisältyvästä materiaaleista johdannaisteoksia;
  • käyttää Palveluita tai mitään niiden sisältämiä materiaaleja mihinkään kaupallisiin tarkoituksiin; tai
  • sallia kolmannen osapuolen tehdä mitään edellä mainituista toimista.

Sitoudut olemaan kopioimatta Sivustolla olevaa materiaalia tai muuta aineistoa. Voit ladata yhden kopion Sivustolla olevasta materiaalista yhdelle tietokoneelle henkilökohtaista ja ei-kaupallista käyttöäsi varten, ellei Neste ole antanut muunlaiseen käyttöön erillistä kirjallista lupaa.

Vastuunrajoitus

Sivuston sisältämä aineisto tarjotaan lain sallimassa enimmäislaajuudessa "sellaisena kuin se on" ilman mitään välittömiä tai välillisiä takuita mukaan lukien takuuta myyntikelpoisuudesta, Immateriaalioikeuksien loukkaamattomuudesta tai soveltuvuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen. mikäli sivusto sisältää linkin kolmannen osapuolen sivulle, tällainen linkitys on vain käyttäjiä varten eikä Nesteellä ole mitään vastuuta tällaisella verkkosivulla olevan informaation sisällöstä tai tarkkuudesta.

Lain sallimassa enimmäislaajuudessa Neste ei missään tilanteessa ole vastuussa mistään vahingosta, joka johtuu tämän sivuston käytöstä tai kykenemättömyydestä käyttää tätä sivustoa, mukaan lukien mutta ei rajoitettuna epäsuorat ja välilliset vahingot, kuten liikevaihdon menetys, tulonmenetys, voiton menetys, liiketoiminnan keskeytyminen tai datan tai tiedon menetys.

Neste ei vastaa välillisistä kuluista, vahingoista tai tappioista (mukaan lukien kateosto), jotka aiheutuvat Palveluiden käytöstä tai kykenemättömyydestä käyttää Palveluita. Neste ei myöskään vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta muusta Nesteen toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. 

Neste ei takaa Palveluiden olevan keskeytyksettä käytettävissäsi, eikä vastaa tietojen tuhoutumisesta tai käytön keskeytyksistä aiheutuneista mahdollisista vahingoista. Palvelu tai Palveluihin tallentamasi tiedot saattavat olla esimerkiksi palvelimien huoltokatkoista johtuvista syistä toistaiseksi saavuttamattomissa, tai tiedot ja muu materiaali saattavat ennakoimattomasta syystä tuhoutua tai kadota pysyvästi. Neste pyrkii mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan sinulle Palveluiden keskeytyksistä etukäteen.

Nesteellä on oikeus sulkea Palvelut tai estää Palvelun tai sen osan käyttö sekä olla toteuttamatta Palveluiden kautta tekemääsi ostoa tai muuta toimenpidettä erityisesti seuraavista syistä:

  • turvallisuussyistä;
  • mikäli on syytä epäillä, että Palveluita tai niiden ominaisuutta käytetään oikeudettomasti, lainvastaisesti tai vilpillisesti;
    taikka
  • mikäli käytät Palveluita tai niiden ominaisuutta olennaisesti näiden Käyttöehtojen tai Palvelun ominaisuuden erityisehtojen vastaisella tavalla.

Osa Palveluista saattaa sisältää Nesteen liiketoimintaa, toiminnan tuloksia ja taloudellista tilaa koskevia tulevaisuuteen suuntautuvia lausumia. Lausumat, jotka eivät perustu historiallisiin faktoihin, ovat tai niitä voidaan pitää tulevaisuuteen suuntautuvina lausumina. Tällaiset tulevaisuuteen suuntautuvat lausumat perustuvat vallitseviin odotuksiin ja oletuksiin. Lausumat riippuvat tunnetuista ja tuntemattomista tekijöistä, jotka voivat aiheuttaa sen, että Nesteen tai sen toimialan todelliset tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat merkittävästi siitä, mitä tällaiset tulevaisuuteen suuntautuvat lausumat joko välittömästi tai välillisesti ilmentävät. Kolmansien antamat tulevaisuuteen suuntautuvat lausumat eivät edusta Nesteen tai sen johdon mielipiteitä tai ennusteita. Tulevaisuuteen suuntautuvia lausumia ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoiksi. Nesteellä ei ole velvollisuutta tarkistaa tai päivittää analyytikoiden tai muiden kolmansien osapuolien arvioita tai muita tulevaisuuteen suuntautuvia lausumia. Mikäli käytät tai hyödynnät tulevaisuuteen suuntautuvia lausumia, teet sen omalla vastuullasi ja riskilläsi.

Vastaat lisäksi täysimääräisesti kaikesta Palveluihin ilmoittamastasi tai lähettämästäsi aineistosta. Nesteellä on oikeus julkaista ja muulla tavalla käyttää tällaista Palvelujen kautta Nesteelle toimittamaasi aineistoa. Nesteellä on myös milloin tahansa oikeus poistaa tällainen aineisto. Palvelumme saattavat myös sisältää linkkejä, jotka johtavat kolmansien sivustoille. Aktivoimalla minkä tahansa näistä linkeistä poistut Nesteen tarjoamien Palveluiden piiristä. Neste ei vastaa tällaisten sivustojen toiminnasta, sivustojen keräämien tietojen käsittelystä, sivustoilla olevien tietojen sisällöstä, oikeellisuudesta tai tarkkuudesta taikka tällaisten sivustojen käytöstä millään tavalla. Neste ei valvo tällaisten sivustojen luonnetta eikä sisältöä. Neste ei myöskään suosittele sivustoja, niillä olevaa informaatiota, tai minkään kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluita. Suosittelemme tutustumaan sivustojen käyttöehtoihin huolellisesti.

Muut ehdot

Neste voi milloin tahansa ilmoittamatta ja korvauksetta tehdä Palveluihin muutoksia. Neste voi myös milloin tahansa lopettaa Palveluiden tarjoamisen sekä poistaa Palveluissa olevat ja sitä kautta kerätyt ja käsitellyt tiedot ilman etukäteisilmoitusta.

Neste voi milloin tahansa yksipuolisesti muuttaa tai täydentää näitä Käyttöehtoja ilmoittamalla muutoksesta Palveluissa tai ottamalla sinuun muutoin yhteyttä. Muutos astuu voimaan, kun muutoksesta on ilmoitettu Palveluissa tai kun muulla tavoin toimitettava ilmoitus on lähetetty. Jatkaessasi Palveluiden käyttöä tällaisen ilmoituksen jälkeen hyväksyt muutetut Käyttöehdot. Mikäli et halua hyväksyä muutoksia, et voi valitettavasti käyttää Palveluitamme enää muutoksen jälkeen. Nesteellä on oikeus vapaasti siirtää näistä Käyttöehdoista muodostuva sopimus kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla siitä sinulle Palveluissa tai ottamalla sinuun muutoin yhteyttä.

Mikäli yksi tai useampi Käyttöehtojen ehdoista todetaan pätemättömäksi, lainvastaiseksi, mitättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, tulkitaan muita ehtoja sovellettavan lain mukaisesti mahdollisimman tarkasti näiden ehtojen alkuperäistä tarkoitusta vastaavasti. Muilta osin ehdot pysyvät täysin voimassa. Mikäli Neste jättää vetoamatta johonkin näiden Käyttöehtojen mukaiseen oikeuteensa tai luopuu vetoamasta ehtoihin perustuvaan oikeuteensa, ei se rajoita Nesteen oikeutta myöhemmin vedota kyseisiin tai muihin näiden Käyttöehtojen mukaisiin oikeuksiin. Hyödynnämme Palveluissamme avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Voit tutustua käytössämme kulloinkin oleviin avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin osoitteessa: www.neste.fi/artikkeli/nestefi-app-lisenssit. Näitä avoimen lähdekoodin ohjelmistoja koskevat lisenssiehdot soveltuvat siten kuin Palveluissa tarkemmin ilmoitetaan.

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä.

Pyrimme aina ratkaisemaan mahdollisen erimielisyyden suoraan kanssasi.

Lisätiedot 

Mikäli sinulla on kysyttävää Palveluista tai näistä Käyttöehdoista, ota yhteyttä osoitteeseen neste@neste.com.

Näiden Käyttöehtojen muodostamaa sopimusta koskevat ilmoitukset ja vaatimukset tulee lähettää viipymättä osoitteeseen neste@neste.com.