Käyttöehdot

Päivitetty 25.8.2020

Nämä käyttöehdot ("Käyttöehdot") sääntelevät Neste-verkkosivustojen ("Sivusto") sekä Nesteen muiden sähköisten kanavien ja sovellusten, kuten Neste App-mobiiliapplikaation ( "Sovellus"), (yhdessä "Palvelut") käyttöä.

Käyttöehdot muodostavat Palveluita koskevan sitovan sopimuksen sinun ja Neste Oyj:n sekä sen tytäryhtiöiden (myöhemmin “Neste”) välillä.

Palveluiden kohde ja ehtojen hyväksyminen

Tutustu huolellisesti näihin Käyttöehtoihin. Asentamalla Nesteen Sovelluksen, rekisteröitymällä Palveluiden tai niiden ominaisuuden käyttäjäksi taikka ottamalla muutoin Palvelut käyttöösi tai käyttämällä Palveluita vahvistat lukeneesi, ymmärtäneesi ja hyväksyneesi nämä Käyttöehdot.

Velvollisuutesi käyttäjänä

Palveluiden tarkoituksena on parantaa asiakaskokemustasi ja kehittää liiketoimintojamme tarjoamalla käyttöösi Sivuston ja Sovelluksen sekä niiden kulloisetkin ominaisuudet.

Sinulla on velvollisuus pitää mahdollinen Palveluiden käyttöön liittyvä henkilökohtainen pääsykoodisi sekä salasanasi luottamuksellisena ja olla luovuttamatta niitä kenellekään. Sinulla on velvollisuus vaihtaa pääsykoodisi ja salasanasi säännöllisesti sekä ilmoittaa Nesteelle viipymättä, mikäli tiedät tai epäilet, että salasanasi on päätynyt toisen henkilön tietoon.

Hyväksymällä nämä Käyttöehdot sitoudut vastaamaan kaikista käyttäjätunnuksellasi sekä asentamasi Sovelluksen kautta tehdyistä toimista täysimääräisesti. Vastaat myös kaikista Sovelluksen kautta tehdyistä maksutapahtumista ja muista sitoumuksista. Eräiden Palveluiden ominaisuuksien käyttö saattaa edellyttää, että olet vähintään 18-vuotias. Palveluiden tai niiden ominaisuuksien käyttö voi myös edellyttää erillistä rekisteröitymistä tai muita toimenpiteitä.

Nesteellä on myös oikeus olla tarjoamatta sinulle Palveluita tai joitain niiden ominaisuuksia. Esimerkiksi Nesteen tarjoamien tuotteiden maksaminen Palveluiden kautta edellyttää muun muassa erillistä luottopäätöstä.

Immateriaalioikeudet

Palvelut ja niiden sisältämä aineisto ovat Nesteen, sen konserniyhtiöiden ja mahdollisten kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia ja luottamuksellista tietoa. Palveluiden ja niiden sisältämän aineiston luvaton kopiointi ja jakaminen on kielletty, ellei sitä ole näissä ehdoissa erikseen sallittu.

Ilman Nesteen etukäteistä kirjallista suostumusta sinulla ei ole oikeutta:

  • kopioida tai käyttää Palveluita tai mitään niiden sisältämiä materiaaleja muuhun kuin Käyttöehdoissa kuvattuihin tarkoituksiin;
  • myydä, jakaa tai muulla tavoin siirtää Palveluita tai niihin sisältyviä materiaaleja kolmannelle taholle;
  • luoda Palveluista tai niihin sisältyvästä materiaaleista johdannaisteoksia;
  • käyttää Palveluita tai mitään niiden sisältämiä materiaaleja mihinkään kaupallisiin tarkoituksiin; tai
  • sallia kolmannen osapuolen tehdä mitään edellä mainituista toimista.

Sitoudut olemaan kopioimatta Sivustolla olevaa materiaalia tai muuta aineistoa. Voit ladata yhden kopion Sivustolla olevasta materiaalista yhdelle tietokoneelle henkilökohtaista ja ei-kaupallista käyttöäsi varten, ellei Neste ole antanut muunlaiseen käyttöön erillistä kirjallista lupaa.

Vastuunrajoitus

Sivuston sisältämä aineisto tarjotaan lain sallimassa enimmäislaajuudessa "sellaisena kuin se on" ilman mitään välittömiä tai välillisiä takuita mukaan lukien takuuta myyntikelpoisuudesta, Immateriaalioikeuksien loukkaamattomuudesta tai soveltuvuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen. mikäli sivusto sisältää linkin kolmannen osapuolen sivulle, tällainen linkitys on vain käyttäjiä varten eikä Nesteellä ole mitään vastuuta tällaisella verkkosivulla olevan informaation sisällöstä tai tarkkuudesta.

Lain sallimassa enimmäislaajuudessa Neste ei missään tilanteessa ole vastuussa mistään vahingosta, joka johtuu tämän sivuston käytöstä tai kykenemättömyydestä käyttää tätä sivustoa, mukaan lukien mutta ei rajoitettuna epäsuorat ja välilliset vahingot, kuten liikevaihdon menetys, tulonmenetys, voiton menetys, liiketoiminnan keskeytyminen tai datan tai tiedon menetys.

Neste ei vastaa välillisistä kuluista, vahingoista tai tappioista (mukaan lukien kateosto), jotka aiheutuvat Palveluiden käytöstä tai kykenemättömyydestä käyttää Palveluita. Neste ei myöskään vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta muusta Nesteen toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. 

Neste ei takaa Palveluiden olevan keskeytyksettä käytettävissäsi, eikä vastaa tietojen tuhoutumisesta tai käytön keskeytyksistä aiheutuneista mahdollisista vahingoista. Palvelu tai Palveluihin tallentamasi tiedot saattavat olla esimerkiksi palvelimien huoltokatkoista johtuvista syistä toistaiseksi saavuttamattomissa, tai tiedot ja muu materiaali saattavat ennakoimattomasta syystä tuhoutua tai kadota pysyvästi. Neste pyrkii mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan sinulle Palveluiden keskeytyksistä etukäteen.

Nesteellä on oikeus sulkea Palvelut tai estää Palvelun tai sen osan käyttö sekä olla toteuttamatta Palveluiden kautta tekemääsi ostoa tai muuta toimenpidettä erityisesti seuraavista syistä:

  • turvallisuussyistä;
  • mikäli on syytä epäillä, että Palveluita tai niiden ominaisuutta käytetään oikeudettomasti, lainvastaisesti tai vilpillisesti;
    taikka
  • mikäli käytät Palveluita tai niiden ominaisuutta olennaisesti näiden Käyttöehtojen tai Palvelun ominaisuuden erityisehtojen vastaisella tavalla.

Osa Palveluista saattaa sisältää Nesteen liiketoimintaa, toiminnan tuloksia ja taloudellista tilaa koskevia tulevaisuuteen suuntautuvia lausumia. Lausumat, jotka eivät perustu historiallisiin faktoihin, ovat tai niitä voidaan pitää tulevaisuuteen suuntautuvina lausumina. Tällaiset tulevaisuuteen suuntautuvat lausumat perustuvat vallitseviin odotuksiin ja oletuksiin. Lausumat riippuvat tunnetuista ja tuntemattomista tekijöistä, jotka voivat aiheuttaa sen, että Nesteen tai sen toimialan todelliset tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat merkittävästi siitä, mitä tällaiset tulevaisuuteen suuntautuvat lausumat joko välittömästi tai välillisesti ilmentävät. Kolmansien antamat tulevaisuuteen suuntautuvat lausumat eivät edusta Nesteen tai sen johdon mielipiteitä tai ennusteita. Tulevaisuuteen suuntautuvia lausumia ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoiksi. Nesteellä ei ole velvollisuutta tarkistaa tai päivittää analyytikoiden tai muiden kolmansien osapuolien arvioita tai muita tulevaisuuteen suuntautuvia lausumia. Mikäli käytät tai hyödynnät tulevaisuuteen suuntautuvia lausumia, teet sen omalla vastuullasi ja riskilläsi.

Vastaat lisäksi täysimääräisesti kaikesta Palveluihin ilmoittamastasi tai lähettämästäsi aineistosta. Nesteellä on oikeus julkaista ja muulla tavalla käyttää tällaista Palvelujen kautta Nesteelle toimittamaasi aineistoa. Nesteellä on myös milloin tahansa oikeus poistaa tällainen aineisto. Palvelumme saattavat myös sisältää linkkejä, jotka johtavat kolmansien sivustoille. Aktivoimalla minkä tahansa näistä linkeistä poistut Nesteen tarjoamien Palveluiden piiristä. Neste ei vastaa tällaisten sivustojen toiminnasta, sivustojen keräämien tietojen käsittelystä, sivustoilla olevien tietojen sisällöstä, oikeellisuudesta tai tarkkuudesta taikka tällaisten sivustojen käytöstä millään tavalla. Neste ei valvo tällaisten sivustojen luonnetta eikä sisältöä. Neste ei myöskään suosittele sivustoja, niillä olevaa informaatiota, tai minkään kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluita. Suosittelemme tutustumaan sivustojen käyttöehtoihin huolellisesti.

Muut ehdot

Neste voi milloin tahansa ilmoittamatta ja korvauksetta tehdä Palveluihin muutoksia. Neste voi myös milloin tahansa lopettaa Palveluiden tarjoamisen sekä poistaa Palveluissa olevat ja sitä kautta kerätyt ja käsitellyt tiedot ilman etukäteisilmoitusta.

Neste voi milloin tahansa yksipuolisesti muuttaa tai täydentää näitä Käyttöehtoja ilmoittamalla muutoksesta Palveluissa tai ottamalla sinuun muutoin yhteyttä. Muutos astuu voimaan, kun muutoksesta on ilmoitettu Palveluissa tai kun muulla tavoin toimitettava ilmoitus on lähetetty. Jatkaessasi Palveluiden käyttöä tällaisen ilmoituksen jälkeen hyväksyt muutetut Käyttöehdot. Mikäli et halua hyväksyä muutoksia, et voi valitettavasti käyttää Palveluitamme enää muutoksen jälkeen. Nesteellä on oikeus vapaasti siirtää näistä Käyttöehdoista muodostuva sopimus kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla siitä sinulle Palveluissa tai ottamalla sinuun muutoin yhteyttä.

Mikäli yksi tai useampi Käyttöehtojen ehdoista todetaan pätemättömäksi, lainvastaiseksi, mitättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, tulkitaan muita ehtoja sovellettavan lain mukaisesti mahdollisimman tarkasti näiden ehtojen alkuperäistä tarkoitusta vastaavasti. Muilta osin ehdot pysyvät täysin voimassa. Mikäli Neste jättää vetoamatta johonkin näiden Käyttöehtojen mukaiseen oikeuteensa tai luopuu vetoamasta ehtoihin perustuvaan oikeuteensa, ei se rajoita Nesteen oikeutta myöhemmin vedota kyseisiin tai muihin näiden Käyttöehtojen mukaisiin oikeuksiin. Hyödynnämme Palveluissamme avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Voit tutustua käytössämme kulloinkin oleviin avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin osoitteessa: www.neste.fi/artikkeli/nestefi-app-lisenssit. Näitä avoimen lähdekoodin ohjelmistoja koskevat lisenssiehdot soveltuvat siten kuin Palveluissa tarkemmin ilmoitetaan.

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä.

Pyrimme aina ratkaisemaan mahdollisen erimielisyyden suoraan kanssasi.

Lisätiedot 

Mikäli sinulla on kysyttävää Palveluista tai näistä Käyttöehdoista, ota yhteyttä osoitteeseen neste@neste.com.

Näiden Käyttöehtojen muodostamaa sopimusta koskevat ilmoitukset ja vaatimukset tulee lähettää viipymättä osoitteeseen neste@neste.com.

Yleiset sopimusehdot: Neste Easy Wash -tilausjaksot 

Päivitetty: 17.5.2023 

1. Yleistä 

1.1. Neste Easy Wash on Neste Markkinointi Oy:n Neste-sovelluksen autopesupalvelu, jossa voit pankki- tai luottokorttimaksulla ostaa kiinteään hintaan tilausjaksollisen pesupalvelun autollesi erikseen valituilla Nesteen autopesuasemilla. Tilaus on tarkoitettu yhden auton käyttöön. 
1.2. Näitä ehtoja noudatetaan Neste Easy Wash -tilausjaksollisen pesupalvelusopimuksen solmimisessa, sen aikana ja sen irtisanomisessa sekä purkamisessa. 
1.3. Tilaamalla tilausjaksollisen pesupalvelun ja tekemällä sopimuksen, vakuutat lukeneesi sekä hyväksyväsi nämä ehdot ja sitoudut noudattamaan palvelun ehtoja ja sääntöjä sekä pesuasemien ohjeistuksia. 
1.4. Neste Markkinointi Oy varaa oikeuden yksipuolisesti muuttaa näitä yleisiä sopimusehtoja. Olennaisista sopimusehtojen muutoksista tiedotetaan etukäteen. Sinulla on sopimusehtojen olennaisesti muuttuessa oikeus päättää sopimuksesi tai jatkaa uusilla sopimusehdoilla. Määräaikaisten sopimusten ehtoja ei muuteta kesken sopimuskauden. 
1.5. Nämä sopimusehdot ovat luettavissa osoitteessa: https://www.neste.fi/kayttoehdot. Nämä sopimusehdot ovat voimassa 17.5.2023 alkaen. 

2. Sopimuksen synty ja osapuolet 

2.1. Sitova sopimus tilausjaksosta autopesupalveluun syntyy sähköisesti tilatessasi pesupalvelujakson ja Neste Markkinointi Oy:n vahvistaessa tilauksen. 
2.2. Sopimuksen osapuolina ovat kuluttaja palvelun tilaajana sekä Neste Markkinointi Oy palvelun tarjoajana. Mikäli tilaat palvelun toisen henkilön käyttöön, tulee hänestä myös sopimuksen osapuoli pesupalvelujen käyttäjänä ja hänen tulee noudattaa näitä sopimusehtoja sekä pesupaikkojen sääntöjä. 
2.3. Palveluntarjoajan yhteystiedot: 
Neste Markkinointi Oy (1626490-8) 
Keilaranta 21, 02150 Espoo 
0200 80100 
info(at)neste.com 
2.4. Sinun tulee palvelun tilataksesi ja sitä käyttääksesi olla kuluttaja. Palvelu ei ole saatavilla elinkeinonharjoittajille. 
2.5. Tilatessasi palvelun annat Neste Markkinointi Oy:lle oikeuden tarkistaa maksukorttisi voimassaolon ja veloituksen onnistumisen. 

3. Sopimuksen voimassaolo ja kesto

3.1. Sopimuksen voimassaolo alkaa sopimuksen tekemishetkestä ja loppuu tilausjaksosi voimassaolon viimeisenä päivänä. Toistaiseksi voimassaolevat sopimukset ovat voimassa niiden irtisanomisen voimaantuloon asti. 
3.2. Voit ostaa eri tilausjaksoja Neste-sovelluksessa olevien vaihtoehtojen mukaisesti; toistaiseksi voimassaolevana ja määräaikaisina jaksoina. Toistaiseksi voimassaoleva tilaus on voimassa, kunnes se irtisanotaan sen irtisanomisaikaa noudattaen. Määräaikaisen tilauksen kesto on tilauksen yhteydessä ilmoitettu tilausjakson kesto, jonka jälkeen tilaus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, ellei sitä irtisanota ennen sen päättymistä. 
3.3. Voit kuitenkin käyttää tilaukseesi sisältyviä pesupalveluita myös sopimuksen irtisanomisen jälkeen tilausjaksosi päättymiseen asti. 

4. Sopimuksen sisältö 

4.1. Sopimuksen tekemisen jälkeen, olet oikeutettu käyttämään sopimuksesi tilaukseen sisältyviä pesupalveluita valitsemassasi ja erikseen nimetyssä pesupalveluliikkeessä tilaukseen rekisteröimälläsi autolla. Tilaus on autokohtainen ja liitetään ilmoittamasi auton rekisteritunnukseen. 
4.2. Voit käyttää tilaukseesi sisältyviä pesupalveluita valitsemasi pesupalveluliikkeen aukioloaikojen mukaisesti. 
4.3. Voimassaolevien pesupalveluiden vaihtoehdot löytyvät Neste-sovelluksesta. 

5. Peruuttamisoikeus 

5.1. Voit peruuttaa sähköisesti ostetun tilauksen neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa sopimuksen tekemisestä. Tällainen tilauksen peruuttamisoikeus ei kuitenkaan päde, mikäli kyseessä on tarjouskampanjan myötä tilattu tilaus, johon sisältyy maksuton ja vähintään neljäntoista (14) päivän pesujakso, jonka aikana tilauksen voi perua. 
5.2. Mikäli olet aloittanut palvelun käytön ennen edellämainitun peruuttamisajan päättymistä, katsotaan tämä kuluttajansuojalain mukaiseksi nimenomaiseksi pyynnöksesi aloittaa palvelun käyttö peruuttamisaikana. Mikäli tämän jälkeen päätät perua palvelun peruuttamisaikana, olet velvollinen maksamaan peruuttamisilmoitukseen mennessä käyttämiesi yksittäisten pesupalveluiden voimassaolevat hinnat. 
5.3. Voit tehdä peruuttamisilmoituksen Neste-sovelluksessa. 

6. Sopimuksen uusiutuminen, irtisanominen ja purkaminen 

6.1. Et ole oikeutettu irtisanomaan määräaikaisen tilausjakson sopimusta päättymään kesken sopimuskauden. 
6.2. Voit irtisanoa toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen ennen seuraavan laskutuskauden alkua. Mikäli toistaiseksi voimassaolevaa sopimusta ei irtisanota ennen uuden laskutuskauden alkua, veloitetaan seuraavasta tilausjaksosta normaalisti etukäteen.
6.3. Neste Markkinointi Oy varaa oikeuden irtisanoa toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen ennen seuraavan laskutuskauden alkamista esimerkiksi liiketoiminnallisista tai muista syistä. 
6.4. Jo maksetuista tilausjaksoista ei makseta rahoja takaisin. 
6.5. Neste Markkinointi Oy varaa oikeuden sopimuksen yksipuoliseen purkamiseen sinusta tai autostasi johtuvien olennaisten sopimusrikkomusten vuoksi. Tällaisia syitä ovat muun muassa laiminlyöntisi pesutilauksen maksuissa, ajoneuvosi soveltumattomuus tarjottaviin automaattipesuihin, häiriköintisi pesupaikalla tai pesupaikan sääntöjen rikkomisesi, tai palvelun muu väärinkäyttösi taikka muut vastaavat syyt. 

7. Tilausjaksojen hinnat ja hintojen muuttaminen 

7.1. Pesupalvelun tilausjakson hinta on kulloinkin sopimuksen tekohetkellä voimassaoleva hinta. 
7.2. Tilausjaksojen voimassaolevat hinnat löytyvät Neste-sovelluksesta. 7.3. Neste Markkinointi Oy varaa oikeuden yksipuolisesti muuttaa tilausjaksojen hintoja sopimuskauden jälkeen ja tuleville sopimuskausille esimerkiksi nousevien kustannusten tai muiden syiden vuoksi. Tilausjaksojen hintojen mahdollisesta muuttamisesta tiedotetaan vähintään yhtä (1) kuukautta etukäteen. 
7.4. Neste Markkinointi Oy varaa oikeuden tarjota tilausjaksoja normaalihinnastosta poikkeavaan kampanjahintaan erilaisilla kampanjoilla. Näiden kampanjoiden mukaisista hinnoista ja muista poikkeavista ehdoista säädetään erikseen tilauksen yhteydessä. 

8. Maksutavat ja laskutuskausi 

8.1. Voit maksaa tilauksesi Neste-sovelluksessa sopimuksen tekemisen yhteydessä ilmoitetuilla maksutavoilla.
8.2. Kaikki tilausjaksot tulee maksaa sopimuksen tekemisen yhteydessä etukäteen ennen pesupalveluiden käyttämistä. 
8.3. Toistaiseksi voimassaolevassa sopimuksessa veloitus tapahtuu automaattisesti ennen tulevan tilausjakson alkua. 
8.4. Toistaiseksi voimassaolevan tilausjakson maksutapahtuman epäonnistuessa veloitusta yritetään automaattisesti uudestaan päivittäin maksimissaan viisitoista (15) kertaa, jonka aikana tilauksesi on tauolla, etkä voi käyttää pesupalveluita. Mikäli maksutapahtuma ei onnistu tänä aikana, päättyy tilausjakso automaattisesti.

9. Palvelun tarjoaminen 

9.1. Tilausjakson pesupalveluita tarjotaan erikseen määritellyillä Neste-asemilla, joista valitset yhden. Valittua Neste-asemaa ei voi vaihtaa kesken sopimuskauden ilman Neste Markkinointi Oy:n suostumusta. 
9.2. Kulloinkin tarjolla olevat pesuvaihtoehdot löytyvät Neste-sovelluksesta. Neste Markkinointi Oy varaa oikeuden muuttaa toistaiseksi voimassaoleviin pesutilauksiin liittyviä palveluita lisäämällä, muuttamalla tai poistamalla pesuvaihtoehtoja sekä pesupalveluita tarjoavia Neste-asemia. Olennaisissa
tilausjaksoja koskevissa muutoksissa, olet oikeutettu irtisanomaan sopimuksen muutoksen voimaantulosta alkaen. 
9.3. Olet vastuussa autosi soveltuvuudesta käyttämiisi automaattipesuihin ja sitoudut noudattamaan pesupalveluiden toiminta- ja käyttöohjeita. 
9.4. Neste Markkinointi Oy ei ole velvoitettu tarjoamaan palveluita ja on oikeutettu rajoittamaan palveluiden käyttöä mahdollisen tilapäisen esteen kuten käyttöturvallisuuteen liittyvien esteiden tai pesuasemien huollon tai muiden pakottavien syiden takia. 
9.5. Neste Markkinointi Oy pyrkii tarjoamaan pesupalveluita aukioloaikojensa puitteissa. Mikäli autopesulaitteisto kuitenkin rikkoutuu ja keskeyttää palvelun tarjoamisen, ei Neste Markkinointi Oy:lla ole velvollisuutta maksujen palautuksiin tilauksista. Neste Markkinointi Oy pyrkii autopesupalvelussa 98% vuosittaiseen saatavuuteen valittujen pesuasemien aukioloaikojensa puitteissa. Huoltokatkoista ei anneta palautuksia ja ne eivät oikeuta hinnanalennuksiin. 
9.6. Neste Markkinointi Oy ei takaa samanlaista pesutulosta automaattipesuissa jokaiselle autolle. Pesutulos voi vaihdella pesusta riippuen esimerkiksi auton mallista, muodosta ja likaisuudesta johtuen. 
9.7. Neste Markkinointi Oy ei ole velvoitettu tarjoamaan palvelua ylivoimaisen ja siitä riippumattoman esteen (kuten tulipalon, luonnonkatastrofin, sodan, työtaistelun tai muun) kohdalla. Mikäli ylivoimainen este estää palvelun käytön pitkäaikaisesti, voit hakea hyvitystä tilauksesi jäljelle jääneistä kuukausista. 

10. Sopimuksen siirto 

10.1. Voit vaihtaa tilausjaksoon yhdistämääsi rekisteritunnusta seuraavalle tilausjaksollesi tai nykyiselle tilausjaksollesi, mikäli et ole vielä käyttänyt tilauksesi pesupalveluita. 
10.2. Et voi vaihtaa tilausjaksoon yhdistämääsi rekisteritunnusta kesken tilausjaksosi ilman Neste Markkinointi Oy:n suostumusta, mikäli olet käyttänyt tilauksesi pesupalveluita. 
10.3. Mikäli haluat vaihtaa tilausjaksoosi yhdistämääsi rekisteritunnusta, ole yhteydessä asiakaspalveluun numeroon 0200 80100. 
10.4. Neste Markkinointi Oy varaa oikeuden kieltäytyä sopimuksen siirtämisestä toiselle rekisteritunnukselle esimerkiksi palvelun väärinkäyttöä epäiltäessä tai muista syistä. 
10.5. Tilausjaksojen pesupalveluiden jälleenmyynti on kielletty. 

11. Ongelmatilanteet, reklamaatiot ja ilmoitukset 

11.1. Mahdollisissa pesutilanteeseen liittyvissä ongelmatilanteissa, ole yhteydessä pesuhallin sisältä löytyvään puhelinnumeroon. 
11.2. Mahdollisissa muihin palveluun liittyvissä ongelmissa, ole yhteydessä Nesteen palvelunumeroihin, jotka ovat näkyvillä esimerkiksi pesulan ulkopuolisissa maksupäätteissä. 
11.3. Mikäli haluat tehdä reklamaation palvelusta, ole yhteydessä numeroon 0200 80100 tai sähköpostiin osoitteessa info@neste.com.
11.4. Voit ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan, jos olet tehnyt reklamaation ja koet, että tilaamassasi palvelussa on virhe. 
11.5. Voit pyytää kuluttajariitalautakunnalta ratkaisuehdotusta, jos tilaukseesi liittyvä ongelma ei ratkea kuluttajaneuvonnassa. 

12. Henkilötietojen kerääminen ja käsittely 

12.1. Neste Markkinointi Oy kerää tarvittavia henkilötietoja tarjotakseen pesupalveluita. 
12.2. Tilausjaksojen käyttö vaatii aina pesupalveluihin valitsemasi auton rekisteritunnuksen. 
12.3. Lue tarkemmin Neste Oyj:n tietosuojakäytännöstä, henkilötietoihin liittyvistä oikeuksistasi sekä henkilötietojesi keräämisestä, käsittelystä sekä poistamisesta osoitteessa: 
https://www.neste.fi/konserni/tietoa-meista/tietosuoja 
12.4. Voit täyttää tietosuojapyynnön osoitteessa: 
https://www.neste.fi/laheta-gdpr-oikeuksien-mukainen-pyynto 

13. Erimielisyyksien ratkaisu ja sovellettava laki 

13.1. Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla. Jos neuvottelut eivät johda sopuun, ratkaistaan riita käräjäoikeudessa. 
13.2. Olet oikeutettu nostamaan kanteen myös sen Suomessa sijaitsevan kunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä asuinpaikkasi sijaitsee. 
13.3. Näihin sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lakia.