Vastuullisuus
16.05.2022

Miten kunnianhimoinen vastuullisuusvisio toteutetaan?

Salla Ahonen
Vice President, Sustainability, Neste

Me Nesteellä haluamme luoda elinvoimaisemman maapallon lapsillemme. Tämä velvoittaa meitä menemään entistä pidemmälle ilmastokriisin torjumista koskevassa visiossamme ja laajentamaan näkemystämme siitä, millainen rooli meillä voi olla ilmastokriisiin liittyvän luontokadon ja eriarvoisuuden torjumisessa. 

Tähän perustuu Nesteen vastuullisuusvisio, joka kattaa neljä aluetta: 1.) ilmaston, 2.) luonnon monimuotoisuuden, 3.) ihmisoikeudet sekä 4.) raaka-aineet ja toimitusketjun.

Vision tulee olla tarpeeksi kunnianhimoinen herättämään epäilyksiä, haastamaan koko organisaatio tekemään enemmän kuin aiemmin on uskottu mahdolliseksi, sekä ohjaamaan ajatteluamme strategiakausia pidemmälle.

Vision on oltava myös hyvin juurtunut yhtiön varsinaiseen liiketoimintaan ja toimintoihin. Työntekijöiden on koettava, että visiomme sopii toimintaympäristöömme ja että yhdessä meillä on todellisia ja realistisia mahdollisuuksia vaikuttaa.  

Visiossa on kyse tulevaisuudesta, mutta se voi saada voimaa menneisyydestä. Nesteelle se on matka, joka heijastaa yli vuosikymmenen takaista muutoksen ensimmäistä aaltoa, jolloin uudistuimme muuttumalla alueellisesta öljynjalostajasta maailman johtavaksi uusiutuvien polttoaineiden tarjoajaksi. 

Nyt pyrimme toteuttamaan muutoksen toisen aallon kaikilla alueilla. Tämä onnistuu innovoimalla uusia kestäviä raaka-aineita, kasvattamalla uusiutuvien tuotteiden tarjontaa, laajentamalla lentoliikenteeseen sekä polymeereihin ja kemikaaleihin liittyvää toimintaamme sekä hyödyntämällä jalostamoitamme. 

Laaja vastuullisuusvisiomme on olennainen osa tätä muutosta: johdamme muutosta kohti hiilineutraalia arvoketjua ja asetamme luonnon monimuotoisuutta, ihmisoikeuksia sekä toimitusketjuamme ja raaka-aineitamme koskevia tavoitteita.

Tavoitetason nostaminen ilmastokriisin vastaisessa taistelussa  

Päästöjen vähentäminen ja raakaöljyn korvaaminen uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuilla ovat olleet strategiamme kulmakiviä. Niillä on keskeinen merkitys myös vastuullisuusvisiossamme. Vuonna 2021 autoimme asiakkaitamme vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä noin 10,9 miljoonaa tonnia uusiutuvien tuotteidemme avulla. Vuoteen 2030 mennessä määrä on vähintään 20 miljoonaa tonnia vuodessa. 

Tavoitteenamme on saavuttaa hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä. Hanke on valtava, sillä toimialamme on yksi maailman vaikeimmin muutettavista. Teemme yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa, ja toivottavasti inspiroimme muitakin lähtemään yhtä kunnianhimoiselle matkalle. Vastuullisuus syntyy innovaatioista ja yhteistyöstä.

Nämä sitoumukset ovat kuitenkin jo edenneet hankkeiksi ja suunnitelmiakin on jo valmiina. Vision tarkoituksena on mennä vieläkin pidemmälle ja nostaa rimaa. Tiedämme sen kuitenkin oleva oikea liiketoimintapäätös. Tämän vuoksi laajennamme visiotamme oman toiminta-alueemme ulkopuolelle, Scope 1- ja Scope 2 -päästöjä pidemmälle, ja johdamme muutosta kohti hiilineutraalia ja ympäristömyönteistä arvoketjua. Scope 3 -päästöjen vähentämisessä avainasemassa on myytyjen tuotteiden energiaintensiteetin vähentäminen ja yhteistyön tekeminen toimittajiemme ja kumppaneidemme kanssa. Näin voimme vähentää päästöjä koko arvoketjussamme.

Visiomme laajentaminen luonnon monimuotoisuuteen, ihmisoikeuksiin sekä toimitusketjuun ja raaka-aineisiin

Uskottavan vastuullisuusstrategian ja -vision luomisessa on keskeistä ymmärtää, miten liiketoimintamme ja osaamisemme ovat sidoksissa yhteiskuntaan. Yritysten ei pitäisi pyrkiä asettamaan jokaista vastuullisuuden osa-aluetta strategiseksi tavoitteekseen. Kollektiivinen vahvuutemme perustuu siihen, että tunnistamme oikeat kumppanit, kun haluamme laajentaa omien toimintojemme ulkopuolelle. Lisäksi se perustuu kuuntelemiseen, oppimiseen ja yhteistyön tekemiseen erityisesti alueilla, jotka eivät ole ydinaluettamme.

Luonnon monimuotoisuus on seuraava suuri kysymys, johon maailma on havahtumassa, ja se liittyy myös läheisesti ilmastonmuutokseen. Haluamme visiollamme vaikuttaa myönteisesti luonnon monimuotoisuuteen ja saavuttaa ympäristömyönteinen arvoketju. Tavoitteenamme on luoda positiivisia nettovaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen uusien toimien avulla vuodesta 2025 alkaen. Meidän on vielä syvennettävä ymmärrystämme siitä, miten tämän erittäin kunnianhimoisen vision toteuttamisessa kannattaa edetä. Aloitamme kuitenkin siitä, että teemme yhteistyötä asiasta syvällisesti tietävien kansalaisjärjestöjen ja tutkimuskumppanien kanssa.

Tähän mennessä olemme sitoutuneet taistelemaan metsäkatoa vastaan toimitusketjussamme, ja edellytämme samaa kaikilta toimittajiltamme. Lisäksi toimimme keihäänkärkenä toimialamme toimitusketjun läpinäkyvyyden parantamisessa. Meneillään on myös monia paikallisia toimia, kuten luonnosta ja villieläimistä huolehtiminen Porvoon jalostamon alueella sekä luonnon monimuotoisuuteen liittyvän hankkeen tukeminen Siakin ja Pelalawanin alueilla Indonesiassa.

Ihmisoikeudet eivät ole vain jokin kaukana toimitusketjussa oleva huolenaihe, vaan olennainen osa mitä tahansa liiketoimintaa. Visionamme on luoda tasapuolisempi ja osallistavampi arvoketju, jossa jokaista työntekijää kohdellaan kunnioittavasti. Painopisteitä ovat riittävän toimeentulon tarjoavan palkan edellyttäminen ja varmistaminen. Haluamme myös edistää lasten koulutukseen pääsyä ja vähentää eriarvoisuutta koko arvoketjussa.

Ihmisoikeuksien edistäminen onnistuu parhaiten yhteistyöllä. Olemme esimerkiksi allekirjoittaneet Unileverin kanssa kaksi kumppanuuslupausta siitä, että edistämme yhdessä toimeentuloon riittävää palkkaa, toimittajien oikeudenmukaista kohtelua, monimuotoisuutta ja osallistamista. Tällaiset kumppanuudet syventävät Nesteen vaikutusta arvoketjussa ja tukevat positiivisen muutoksen aikaansaamista, ja ne myös haastavat meidät näyttämään esimerkkiä.   

Toimitusketjumme ja raaka-aineemme ovat ratkaisevan tärkeitä vastuullisuustavoitteidemme saavuttamisessa. Visiomme on edistää turvallista ja terveellistä työympäristöä sekä reiluja työvoimakäytäntöjä ja parantaa sitoutumista koko toimitusketjussa. Keskeisiä toimittajille asettamiamme kriteerejä ovat ihmisoikeudet, luonnon monimuotoisuus ja ilmastotavoitteet. 

Edellytämme jatkossakin, että kaikki toimittajamme ovat sitoutuneita toimittajien eettisiin sääntöihin ja että heillä on käytössä valitusprosessi, jota kehitämme jatkuvasti sen laadun varmistamiseksi. 

Toiminnan aika on nyt

Ilmastokriisin voittaminen on vielä mahdollista, mutta se edellyttää, että hyödynnämme kaikkia käytettävissä olevia ratkaisuja välittömästi. Prosessia vaikeuttaa se, että ihmiskunnan suurimmat haasteet ja mahdollisuudet ovat kaikki kytköksissä toisiinsa. Tämä asettaa myös yhteistyökykymme koetukselle.

On vaarallista tehdä yleviä lupauksia ja asettaa tavoitteet liian kauas tulevaisuuteen. Maailmanlaajuisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että löysät puheet johtavat mitattaviin toimiin. Neste haluaa kannustaa yrityksiä ja kumppaneitaan asettamaan tavoitteensa mahdollisimman lähelle. Haluamme toimia esimerkkinä puolittamalla päästömme vuoteen 2030 mennessä ja saavuttamalla hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä.

Tiedostamme kuitenkin, ettei kukaan pysty tähän yksin. On vielä löydettävä vastauksia avoinna oleviin kysymyksiin ja kehitettävä puuttuvia ratkaisuja. Tämä kaikki on onneksi saavutettavissa.

 

Kirjoittanut
Salla Ahonen
Vice President, Sustainability, Neste