Liikenne
31.07.2023

Kohti kestävää liikkumista

Kuljetamme yhä enemmän ihmisiä ja tavaroita pidemmälle, nopeammin ja luotettavammin kuin koskaan ennen, ja kuljetusten kysynnän odotetaan yli kaksinkertaistuvan 30 vuodessa. Liikkumisella on kuitenkin hintansa: se aiheuttaa neljänneksen maailman hiilidioksidipäästöistä.

Liikenteen päästöihin on puututtava heti, ja samalla on saatava aikaan perustavanlaatuinen muutos liikkumisen voimanlähteissä. Emme voi jatkaa fossiilisten luonnonvarojen kuluttamista loppuun ja niihin sitoutuneen hiilen vapauttamista ilmakehään. Fossiilisten polttoaineiden aikakauden on loputtava.

Miten siis voimme vähentää henkilöautojen, tavaraliikenteen ja lentoliikenteen päästöjä, kun kaikkien näiden liikennemuotojen kysynnän odotetaan kasvavan?

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt maailmanlaajuisesti (1990-2018)
Liikenteen kasvihuonekaasupaastot maailmanlaajuisesti

YK:n kestävän liikenteen määritelmä on seuraava: “Palvelujen ja infrastruktuurin tarjoaminen ihmisten ja tavaroiden liikkuvuutta varten – taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen edistäminen nykyisten ja tulevien sukupolvien hyödyksi – tavalla, joka on turvallinen, edullinen, saavutettava, tehokas ja kestävä samalla, kun minimoidaan hiili- ja muut päästöt sekä ympäristövaikutukset.”

Kestävä liikkuminen edellyttää joukkoliikenteen ja jaetun liikenteen lisäämistä, teknologian valjastamista älykkääseen liikkumiseen sekä kävelyn ja pyöräilyn lisäämistä. Mikä tärkeintä, meidän on vähennettävä huomattavasti henkilöautojen, kuorma-autojen, laivojen, junien ja lentokoneiden päästöjä sekä samalla varmistettava kohtuuhintaisten liikennevälineiden saatavuus kaikille – turvallisuudesta tinkimättä.

Meidän on yhdistettävä kaikki käytettävissä olevat ratkaisut sähköstä vetyyn ja uusiutuviin polttoaineisiin päästöjen vähentämiseksi. Voimme toimia nopeasti vain hyödyntämällä erilaisia ratkaisuja rinnakkain. Varsinainen kysymys ei saisi olla, millä voimanlähteillä liikutaan, vaan onko energianlähde uusiutuva ja vastuullinen?

 

Global CO2 emissions from transport

Meidän on päästävä eroon fossiilisista polttoaineista, olivatpa ne sitten nestemäisiä liikenteen käyttämiä polttoaineita tai energiaa, jota käytetään sähkön tai vedyn tuotannon lähteenä. Tulevaisuuden kestävään liikenteeseen tarvitaan uusiutuvia energianlähteitä: uusiutuvaa energiaa sähkön, vedyn tai synteettisten polttoaineiden tuotannon energialähteenä tai uusiutuvia raaka-aineita neste- tai kaasumaisten polttoaineiden tuottamiseksi.

Kyse ei ole siitä, kulkevatko ajoneuvomme polttomoottorilla, vetypolttokennoilla tai sähkömoottorilla, vaan siitä, onko niissä käytettävän energian lähde uusiutuva.

Neste MY Uusiutuvan Dieselin käytöllä kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää keskimäärin 90 %*, kun päästöjä polttoaineen elinkaaren aikana verrataan fossiiliseen dieseliin. Uusiutuva diesel on jo laajalti käytössä, ja tuotannon odotetaan kasvavan räjähdysmäisesti seuraavan vuosikymmenen aikana.

Kun uudentyyppisten raaka-aineiden, kuten metsä- ja maatalouden tähteiden sekä kiinteän yhdyskuntajätteen käyttö yleistyy, uusiutuvilla polttoaineilla voitaisiin korvata kaikki lento- ja meriliikenteessä käytettävät fossiiliset polttoaineet sekä suuri osa tieliikenteen käyttämistä fossiilisista polttoaineista.

Liikenne muuttuu, ja uusiutuvilla polttoaineilla on keskeinen rooli kestävän liikkumisen edistämisessä.

*) Elinkaaren aikaisten päästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmät ovat EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin II (2018/2001/EU) mukaisia.