Liikenne
24.09.2021

Neste MY Uusiutuvan Dieselin rooli ilmastopäästöjen vähentämisessä ja lähipäästöissä

Teemu Sarjovaara
Head of R&D, Products & Applications, Neste

Iltalehti julkaisi tiistaina 21.9.2021 uutisen koskien Suomen Poliisin päätöstä luopua toistaiseksi Nesteen uusiutuvan dieselin käytöstä. Samana päivänä Iltalehti julkaisi myös aiheeseen liittyvän Näkökulma-kolumnin sekä toisen artikkelin, joissa käsiteltiin Neste MY Uusiutuva Diesel -polttoaineen roolia ilmastopäästöjen vähentämisessä ja lähipäästöissä. Neste ei ota kantaa Poliisin tekemään päätökseen, mutta haluaa täsmentää Nesteen tarjoaman uusiutuvan dieselin vaikutuksia päästöjen vähentämisessä korjaamalla virheelliset väitteet.   

Artikkelissa esitetty väite siitä, ettei Suomen Poliisin käyttämällä Neste MY Uusiutuvalla Dieselillä olisi ollut vaikutusta Poliisin ajoneuvojen päästöihin, ei pidä paikkaansa. Uusiutuvan dieselin käyttö on vähentänyt Poliisin ajoneuvojen aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä koko tuotteen elinkaaren ajalta laskettuna jopa 90 %* verrattuna fossiilisen dieselin käyttöön. 

Liikenteen päästöistä puhuttaessa on hyvä erottaa toisistaan lähipäästöt ja globaalit kasvihuonekaasupäästöt

Ilmastonmuutos vaatii nopeita, heti käyttöönotettavia ratkaisuja, joiden avulla esimerkiksi tieliikenteestä syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä voidaan merkittävästi vähentää. Liikenteen päästöistä puhuttaessa on hyvä erottaa toisistaan lähipäästöt ja globaalit kasvihuonekaasupäästöt.  

Lähipäästöt, kuten ajoneuvojen pakoputkesta ympäristöön vapautuvat päästöt, vaikuttavat ihmisten terveyteen ja ympäristön hyvinvointiin. Liikenteen merkittävimpiä lähipäästöjä ovat pienhiukkaset sekä typen oksidit. Moottoritekniikan ja erityisesti pakokaasujen jälkikäsittelyteknologioiden kehittyessä sekä ajoneuvokaluston uudistuessa nämä päästöt ovat pienentyneet merkittävästi. Vaikka lähipäästöt eivät uudemmissa ajoneuvoissa ole enää suuri ongelma, auttaa uusiutuvista raaka-aineista valmistettu parafiininen Neste MY Uusiutuva Diesel pienentämään lähipäästöjä vanhemmissa ajoneuvoissa, sillä se palaa moottorissa puhtaammin. 

Kymmenen vuotta sitten tilanne oli toinen ‒ dieselajoneuvojen kaupunkien ilmanlaatua heikentävä vaikutus oli tuolloin merkittävä. Perinteisessä dieselpolttoaineessa tyypilliset aromaattiset hiilivedyt ovat merkittävä hiukkaspäästöjen lähde, joten Suomen valtio tuki 100 %:sti parafiinisista hiilivedyistä koostuvien polttoaineiden tuomista markkinoille veroedulla. Etu koski sekä fossiilista että uusiutuvaa dieseliä, kunhan polttoaineessa ei ollut aromaatteja. Kyseisten polttoaineiden valmistuskustannukset ovat perinteisiä dieselpolttoaineita kalliimpia, joten veroedulla pystyttiin vaikuttamaan näiden polttoaineiden kuluttajahintoihin. Koska ajoneuvoteknologian kehittyessä kyseisten polttoaineiden vaikutus lähipäästöjen vähentämiseen on pienentynyt merkittävästi, Suomen valtio luopui verotuesta vuonna 2019. 

Ilmastohaaste on globaali ‒ oleellista on se, lisääntyykö ilmakehän hiilidioksidi vai ei

Liikenteen aiheuttamista ilmastonmuutosta kiihdyttävistä kasvihuonekaasupäästöistä puhuttaessa päästölähteen sijainnilla ei lopulta ole merkitystä. Ilmastohaaste on globaali, ja päästöjä syntyy kaikkialla. Merkittävin kasvihuonekaasupäästöistä on hiilidioksidi (CO2), jota syntyy aina kun hiili palaa. Ilmaston kannalta oleellista on se, lisääntyykö ilmakehän hiilidioksidi vai ei. 

Käytettäessä fossiilista alkuperää olevia polttoaineita ilmakehään vapautuu hiilidioksidia, joka on ollut maan alla sitoutuneena fossiilisiin raaka-aineisiin kuten raakaöljyyn vähintään tuhansia vuosia. Näin fossiilisten polttoaineiden käyttö lisää ilmakehässä olevan hiilidioksidin määrää, mikä kiihdyttää ilmastonmuutosta. Kun käytetään uusiutuvia polttoaineita, kuten Nesteen uusiutuvaa dieseliä, hiilidioksidin määrä ilmakehässä ei kasva, koska polttoaine on valmistettu uusiutuvista raaka-aineista, jotka ovat yhteyttämisen kautta “sitoneet” ilmakehässä olevaa hiiltä. Kokonaan uusiutuviin raaka-aineisiin pohjautuvien uusiutuvien tuotteiden katsotaan kierrättävän ilmakehän hiilidioksidia, ei lisäävän sen määrää.

Käytettäessä Neste MY Uusiutuvaa Dieseliä modernissa dieselajoneuvossa, hyöty lähipäästöissä on pieni. Sen sijaan uusiutuvan polttoaineen tuoma hyöty kasvihuonekaasupäästöihin on yhtä suuri niin vanhassa kuin uudessa ajoneuvossakin, eikä ajoneuvoteknologian kehityksellä ole ollut tähän merkitystä.

*) Elinkaaripäästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmä on EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin (2009/28/EY) mukainen.

 

 

Kirjoittanut
Teemu Sarjovaara
Head of R&D, Products & Applications, Neste