Olet täällä

Compliance-toiminto

Neste on sitoutunut korkeisiin eettisiin standardeihin ja harjoittaa liiketoimintaansa lakien, määräysten ja yleisesti hyväksytyn hallintotavan mukaisesti. Nesteen eettiset säännöt asettavat raamit Nesteen maailmanlaajuiselle liiketoiminnalle ja toimivat samalla keskeisinä ohjeina Nesteen työntekijöille heidän päivittäisissä liiketoimissaan ja päätöksenteossaan. Nämä periaatteet koskevat sellaisia aihealueita kuten eettinen liiketoiminta, vastuullinen toiminta sekä ihmisten terveyden ja turvallisuuden turvaaminen. Neste vaatii toimittajiltaan ja liikekumppaneiltaan sitoutumista näihin periaatteisiin, jotka on kuvattu Nesteen eettisissä säännöissä toimittajille.

Nesteen Compliance-toiminnon tavoitteena on kehittää, määritellä, fasilitoida ja valvoa vaatimustenmukaisuuskäytäntöjä ja -ohjelmia. Niiden tarkoituksena on varmistaa, että Nesteen organisaatioilla on maailmanlaajuisesti käytössään tehokkaita järjestelmiä ja prosesseja, joilla tunnistetaan, ehkäistään, havaitaan sekä korjataan väärinkäytöksiä soveltuvien lakien, määräysten ja Nesteen sisäisten sääntöjen mukaisesti. Toiminto tukee Nesteen johtoa yhtiön vaatimustenmukaisuusriskien hallinnassa sekä Nesteen liiketoiminta- ja muiden yksiköiden johtoa niiden vaatimustenmukaisuuskäytäntöihin liittyvien riskien tunnistamisessa ja hallinnassa. Compliance-toiminto tekee tiivistä yhteistyötä Nesteen liiketoiminta-alueiden, konsernitoimintojen ja muiden sisäisten varmennustoimintojen, erityisesti riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen kanssa.

Compliance-toiminnon johtaja on Chief Compliance Officer (CCO), joka raportoi Nesteen lakiasiainjohtajalle. CCO raportoi vaatimustenmukaisuuskäytäntöihin liittyvistä toimista säännöllisesti Nesteen johtoryhmälle ja hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Nesteellä on myös Ethics and Compliance -toimikunta, joka valvoo ja ohjaa etiikan ja vaatimustenmukaisuusohjelman johtamista Nesteellä. Väärinkäytösten ulkoisesti hallinnoitua raportointikanavaa sekä muita kanavia pitkin vastaanotetut raportit väärinkäytösepäilyistä tutkii Nesteen väärinkäytösten selvitysryhmä (Investigation Group).

Nesteellä on ulkoisesti hallinnoitu väärinkäytösten raportointijärjestelmä, Ethics Online, joka on saatavilla kaikille Nesteen sisäisille ja ulkopuolisille sidosryhmille, myös sen toimitusketjuissa mukana oleville toimijoille. Ethics Online on raportointikanava, jonka kautta Nesteen sidosryhmät voivat tuoda esiin havaintonsa tai epäilyksensä mahdollisista väärinkäytöksistä. Tapausten arvioinnista ja tutkinnasta vastaa Nesteen väärinkäytösten selvitysryhmä (Investigation Group). Neste ei kohdista negatiivisia seuraamuksia vilpittömässä mielessä raportoiduille tapauksille. Nesteen pääperiaatteet ja prosessi koskien sisäisiä väärinkäytösselvityksiä on kuvattu yhtiön sisäisessä väärinkäytösten selvittämistä koskevassa standardissa (Misconduct Investigation Standard), joka julkaistiin vuonna 2020. Mahdollisista poikkeamista tai väärinkäytöksistä raportoidaan säännöllisesti hallituksen tarkastusvaliokunnalle