Olet täällä

Compliance-toiminto

Neste harjoittaa liiketoimintaansa lakien, määräysten ja yleisesti hyväksytyn hallintotavan mukaisesti. Nesteen eettiset säännöt asettavat raamit Nesteen maailmanlaajuiselle liiketoiminnalle ja toimivat samalla keskeisinä ohjeina Nesteen työntekijöille heidän päivittäisissä liiketoimissaan ja päätöksenteossaan. Nämä periaatteet koskevat sellaisia aihealueita kuin eettinen liiketoiminta, vastuullinen toiminta sekä ihmisten terveyden ja turvallisuuden turvaaminen. Neste vaatii toimittajiltaan ja liikekumppaneiltaan sitoutumista näihin periaatteisiin, jotka on kuvattu Nesteen eettisissä säännöissä toimittajille.

Nesteen Compliance-toiminnon tavoitteena on kehittää, määritellä, fasilitoida ja valvoa vaatimustenmukaisuuskäytäntöjä ja -ohjelmia. Niiden tarkoituksena on varmistaa, että Nesteen organisaatioilla on maailmanlaajuisesti käytössään tehokkaita järjestelmiä ja prosesseja, joilla tunnistetaan, ehkäistään, havaitaan sekä korjataan väärinkäytöksiä soveltuvien lakien, määräysten ja Nesteen sisäisten sääntöjen mukaisesti. Toiminto tukee Nesteen johtoa yhtiön vaatimustenmukaisuusriskien hallinnassa sekä Nesteen liiketoiminta-alueiden ja toimintojen johtoa niiden vaatimustenmukaisuuskäytäntöihin liittyvien riskien tunnistamisessa ja hallinnassa. Compliance-toiminto tekee tiivistä yhteistyötä Nesteen liiketoiminta-alueiden, konsernitoimintojen ja muiden sisäisten varmennustoimintojen, erityisesti riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen kanssa.

Compliance-toiminnon johtaja on Chief Compliance Officer (CCO), joka raportoi Nesteen lakiasiainjohtajalle. CCO raportoi vaatimustenmukaisuuskäytäntöihin liittyvistä toimista säännöllisesti Nesteen johtoryhmälle ja tarkastusvaliokunnalle. Nesteellä on myös Ethics ja Compliance -valiokunta, joka valvoo ja ohjaa etiikan ja vaatimustenmukaisuusohjelman johtamista Nesteellä. Väärinkäytöksiin liittyvää ilmoituskanavaa sekä muita kanavia pitkin vastaanotetut raportit väärinkäytösepäilyistä tutkii Nesteen väärinkäytösten selvitysryhmä (Investigation Group).

Nesteen sivustolla on uusi väärinkäytösten ilmiantojärjestelmä, Ethics Online, kaikille Nesteen sisäisille ja ulkopuolisille sidosryhmille, myös sen toimitusketjuissa mukana oleville toimijoille. Ethics Online on raportointikanava, jonka kautta Nesteen sidosryhmät voivat tuoda tutkittaviksi havaintonsa tai epäilyksensä mahdollisista väärinkäytöksistä ilman pelkoa negatiivisista seuraamuksista raportin tehneelle. Tapausten arvioinnista ja tutkinnasta vastaavat sisäinen tarkastus ja vaatimustenmukaisuustoiminnot. Mahdolliset poikkeamat tai väärinkäytökset tutkitaan ja niistä raportoidaan säännöllisesti hallituksen tarkastusvaliokunnalle.