Olet täällä

Henkilöstön palkitseminen

Lyhyen aikavälin kannustimet

Neste haluaa varmistaa, että myös sen työntekijät pääsevät hyötymään yhtiön menestyksestä ja hyvästä suorituksesta. Kaikissa maissa sovelletaan lyhytaikaisia kannustinohjelmia ja palkkioita maksetaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Neste maksoi keväällä 2019 tulosvuoden 2018 osalta 37,4 miljoonan euron (27,8 MEUR) edestä työsuoritukseen perustuvia lyhytaikaisia kannustinpalkkioita johdolle ja henkilöstölle (summa sisältää eläkevakuutus- ja sosiaaliturvamaksut). Yhtiön henkilöstön pääasiallinen lyhytaikainen kannustinohjelma määrittyy tehtävän vaativuusluokan ja työskentelymaan mukaan, ja palkkiomahdollisuus on 4–20 prosenttia vuosittaisesta peruspalkasta tavoitetasolla. Lopullisen palkkion määrittää yhtiön tuloskerroin, joka on yhtiön vertailukelpoisesta liikevoitosta riippuen 0–1,5, jos kynnysarvo on ylittynyt. Palkkiot määritetään siis yhtiön taloudellisen suorituksen mukaan.

Henkilöstörahasto

Neste tarjoaa kaikille Suomessa vakinaisesti ja määräaikaisesti työllistämilleen työntekijöille oikeuden henkilöstörahastoon, kun työsuhde on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään kuusi kuukautta. Rahastoon maksetut voittopalkkioerät jaetaan tasan rahaston jäsenille. Pitkäaikaisiin kannustinohjelmiin osallistuvat työntekijät eivät ole oikeutettuja voitonjakopalkkioihin ohjelman ansaintakauden aikana. Hallitus määrittää voitonjakopalkkion ansaintakriteerit erikseen vuosittain. Palkkion määrä riippuu Nesteen vertailukelpoisesta tuloksesta. Vuonna 2019 yhtiön henkilöstörahastomaksu oli 5,5 miljoonaa euroa (3,7 miljoonaa euroa) vuoden 2018 vertailukelpoisesta tuloksesta johtuen.