Olet täällä

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen

Yhteenveto Nesteen johtoryhmän palkitsemiskäytännöstä

Konsernin johtoryhmän palkitsemiskäytäntö koostuu seuraavista osista:

Palkkioelementti Merkitys ja yhteys strategiaan ja pitkän aikavälin menestykseen

Kuvaus ja toimintaperiaate

Kiinteä palkka (Peruspalkka ja luontaisedut Suomessa) Peruspalkan tulee olla riittävä houkuttelemaan, motivoimaan ja pitämään yhtiön palveluksessa osaavaa henkilöstöä.

Kiinteä palkka, johon sisältyvät Suomessa verotettavat luontaisedut (auto- ja puhelinetu). Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta arvioi vuosittain toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkkiot, mukaan lukien peruspalkan. Hallitus hyväksyy mahdolliset muutokset.

Peter Vanackerin kiinteä kuukausipalkka vuonna 2019 oli 75 020 euroa ja on 1.1.2020 alkaen 76 370 euroa.

Eläke Paikallisten käytäntöjen mukainen kilpailukykyinen eläke.

Peter Vanacker: Työntekijäin eläkelain (TyEL) mukainen eläkeikä, ei lisäeläkettä.

Johtoryhmän jäsenet:
• Ennen 1.1.2009 yhtiön palvelukseen tulleille: Etuuspohjainen eläkejärjestely, joka perustuu 60 vuoden eläköitymisikään (ja on enintään 60% eläkepalkasta). Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen eläkepalkka lasketaan eläkkeelle jäämistä edeltävien kymmenen vuoden keskimääräisen laskennallisen kuukausipalkan ja siihen liittyvien lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen perusteella.
• Henkilöille, jotka ovat tulleet yhtiön palvelukseen 1.1.2009 jälkeen mutta ennen 31.8.2018, täydentävä eläkejärjestely (DC), joka perustuu 62 tai 63 vuoden tai Suomen eläkelainsäädännön mukaiseen eläköitymisikään. Täydentävän eläkejärjestelyn määrä on 16 prosenttia vuosittaisesta kiinteästä peruspalkasta.
• Uusia lisäeläkejärjestelyjä ei enää tehdä yhtiön palvelukseen 31.8.2018 jälkeen tulleille.

Lyhyen aikavälin kannustimet (STI) Lyhytaikaisen taloudellisen ja operatiivisen tuloksen parantamisen palkitseminen ja liiketoimintastrategian mukaisen toiminnan tukeminen.

Perustuu vuosittaisten taloudellisten ja muiden kuin taloudellisten mitattavissa olevien tavoitteiden saavuttamiseen. Palkkion enimmäismäärä on 40 prosenttia vuosittaisesta kiinteästä peruspalkasta.

Toimitusjohtaja: Tunnusluvut ovat konsernin taloudellisia tavoitteita (konsernin vertailukelpoinen liikevoitto, vertailukelpoinen vapaa kassavirta, konsernin turvallisuustavoitteet [lääkinnällistä hoitoa vaativien tapaturmien taajuus miljoonaa työtuntia kohti, mukaan lukien urakoitsijat] ja prosessiturvallisuus PSER (prosessiturvallisuustapahtumien taajuus miljoonaa työtuntia kohti).

Johtoryhmän jäsenet, joilla on vastuu liiketoiminta-alueesta: joukko konsernin ja liiketoiminta-alueen taloudellisia ja turvallisuustavoitteita (esim. vertailukelpoinen liikevoitto ja kassavirta, TRIF ja/tai PSER).

Johtoryhmän jäsenet, joilla on vastuu yhteisistä toiminnoista: konsernin vertailukelpoisen liikevoiton, vertailukelpoisen vapaan kassavirran, ROACEn, TRIF:n, PSER:n ja kyseisen toiminnon tiettyjen strategisten toimenpiteiden perusteella.

Pitkän aikavälin kannustimet (LTI) Pitkäaikaisen kestävän kasvun kannustaminen sekä ylimmän johdon ja osakkeenomistajien etujen yhteensovittaminen

Pitkäaikainen kannustinohjelma 2016: Perustuu Nesteen taloudellisten ja osakekurssiin liittyvien kolmivuotistavoitteiden saavuttamiseen. Vuosina 2017 ja 2018 alkavilla palkkiokausilla 75 prosenttia palkkioista perustuu kumulatiiviseen vertailukelpoiseen vapaaseen kassavirtaan ja 25 prosenttia Nesteen osakkeen kokonaistuottoon STOXX Europe 600 -indeksiin verrattuna. Palkkio maksetaan yhdessä erässä kolmen vuoden kuluttua osin osakkeina ja osin käteisenä. Käteisenä maksettava osa kattaa verot ja muut veroluonteiset maksut. Osakkeet jotka maksetaan vuonna 2017 alkaneen ohjelman perusteella kuuluvat yhden vuoden pituisen luovutusrajoitusjakson piiriin. Myös vuonna 2018 alkaneen osakeohjelman perusteella mahdollisesti luovutettavat osakkeet kuuluvat yhden vuoden pituisen luovutusrajoitusjakson piiriin. Toimitusjohtajalle maksettava palkkio vaihtelee välillä 0–100 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta suorituksen ja osakekurssin mukaan. Johtoryhmän jäsenille maksettavat palkkiot vaihtelevat välillä 0–80 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Jos johtajalle maksettavien kannustimien (STI ja LTI) kokonaismäärä ylittää 120 prosenttia hänen vuosipalkastaan, pitkäaikaisen kannustinohjelman puitteissa yhden vuoden aikana luovutettavien osakkeiden määrää vähennetään tämän rajan puitteissa pysymisen varmistamiseksi. Kannustinohjelma on kohdennettu erikseen valituille konsernin avainhenkilöille mukaan lukien konsernin toimitusjohtaja sekä johtoryhmän jäsenet.

LTI 2019: Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä (Performance Share Plan, ”PSP”): Perustuu Nesteen osakekurssiin liittyvien kolmivuotistavoitteiden saavuttamiseen. Vuonna 2019 alkavalla palkkiokaudella (PSP 2019-2021) 100 prosenttia palkkioista perustuu Nesteen osakkeen kokonaistuottoon STOXX Europe 600 -indeksiin verrattuna. Palkkio maksetaan yhdessä erässä kolmen vuoden kuluttua osin osakkeina ja osin käteisenä. Käteisenä maksettava osa kattaa verot ja muut veroluonteiset maksut. Toimitusjohtajalle ja muille johtoryhmän jäsenille maksettava palkkio vaihtelee välillä 0–100 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta suorituksen ja osakekurssin mukaan. Jos johtajalle maksettavien kannustimien (STI ja LTI) kokonaismäärä ylittää 120 % hänen vuosipalkastaan, pitkäaikaisen kannustinohjelman puitteissa yhden vuoden aikana luovutettavien osakkeiden määrää vähennetään tämän rajan puitteissa pysymisen varmistamiseksi. Kannustinohjelma on kohdennettu erikseen valituille konsernin avainhenkilöille mukaan lukien konsernin toimitusjohtaja sekä johtoryhmän jäsenet.

LTI 2019: Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä (Restricted Share Plan, ”RSP”): Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista ehdollisista osakepalkkio-ohjelmista. Kukin ohjelma koostuu kolmen vuoden pituisesta rajoitusjaksosta, jonka jälkeen ohjelman puitteissa luvatut osakepalkkiot maksetaan osallistujille Nesteen osakkeina. Edellytyksenä osakepalkkion maksamiselle yksittäiselle osallistujalle ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän perusteella on, että osallistujan työsuhde Nesteessä jatkuu palkkioiden maksamisajankohtaan saakka. RSP 2019–2021-ohjelma ehdollisessa osakepalkkiojärjestelmässä alkaa vuoden 2019 alusta ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2022. Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on toimia täydentävänä pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmänä erikseen valituille Nesteen avainhenkilöille. Ehdolliseen osakepalkkiojärjestelmään kuuluvat henkilöt vahvistaa hallitus.

Muut edut ja ohjelmat Tarjoaa etuja ja vakuutuksia kustannustehokkaasti osaavan henkilöstön houkuttelemiseksi ja palveluksessa pitämiseksi Johtoryhmän jäsenille on hankittu autoetu, matkapuhelinetu, vapaa-ajan tapaturma-, henki- ja työkyvyttömyysvakuutus, työmatkavakuutus sekä johtajien vastuuvakuutus. Johtoryhmän jäsenet voivat kuulua sairauskassaan (Suomessa).
Takaisinperintä ja malus Varmistaa, että palkkiot perustuvat suorituskykyyn Pitkän ja lyhyen aikavälin kannustinohjelmiin liittyviin muuttuviin palkanosiin voidaan soveltaa malusjärjestelyä (palkkion muuttaminen ennen maksua) ja takaisinperintää (palkkion palauttaminen maksun jälkeen) väärinkäytösten, tulosten virheellisen ilmoittamisen, merkittävien ympäristö-, terveys-, ja turvallisuusongelmien tai muiden hallituksen määrittämien tilanteiden yhteydessä. 
Osakeomistusvaatimus Kannustaa luomaan merkittävän osakeomistuksen Nesteessä Toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän jäsenten on kerrytettävä ja pidettävä omistuksessaan omistusosuutta, joka vastaa heidän kiinteää vuosipalkkaansa. Osapuolten on pidettävä omistuksessaan 50 prosenttia heille kannustinpalkkiona siirretyistä osakkeista verojen jälkeen.
Toimi- ja työsopimukset sekä erokorvaukset Varmistavat, että selkeitä sopimusehtoja noudatetaan.

Peter Vanacker: Kuuden kuukauden molemminpuolinen irtisanomisaika. Jos yhtiö irtisanoo sopimuksen, toimitusjohtaja on oikeutettu kuuden kuukauden palkkaan ja erilliseen kuuden kuukauden palkkaa vastaavaan erorahaan.

Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja kuuden kuukauden palkkaa vastaavaan erorahaan. Omistajanvaihdosta koskevat samat ehdot kuin palvelustai työsuhteen päättämistä.

Täydentävät tiedot

Vertailuanalyysiin perustuva lähestymistapa: Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta käy läpi Nesteen kanssa vastaavan kokoisia ja yhtä moninaisia suomalaisia ja tarvittaessa ulkomaalaisia teollisuusyrityksiä koskevia vertailevia markkinatietoja määrittäessään toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän palkitsemisen tasoa. Tietoja käytetään palkkiotasojen määrityksessä suuntaa-antavasti, ei suoraan palkkiotasoja määrittävänä tekijänä. Muita huomioon otettavia tekijöitä ovat yksittäisen henkilön rooli ja kokemus sekä yhtiön suoritustaso ja henkilökohtainen suoriutuminen.

Osakkeenomistajien huomioiminen: Merkittävät osakkeenomistajat voivat julkaista omistajuuskäytäntönsä tai muuten ilmaista kantansa palkitsemisperiaatteisiin. Yhtiön hallitus arvioi kuinka se, yhtiön edun huomioon ottaen, kulloinkin huomioi osakkeenomistajien näkemyksiä palkitsemisesta.