Olet täällä

Nesteen liiketoimintaan liittyvät riskit

Nesteen liiketoiminta altistaa yhtiön erilaisille riskitekijöille, jotka liittyvät ulkoiseen toimintaympäristöön, sisäiseen päätöksentekoon ja toimintaprosesseihin sekä käytössä oleviin järjestelmiin.

Nesteen merkittävimmät riskitekijät liittyvät jäljempänä mainittuihin alueisiin. Mikä tahansa riskeistä voi joko yksinään tai yhdessä muiden kanssa heikentää merkittävästi Nesteen liiketoiminnan edellytyksiä, taloudellista asemaa, toiminnan tuloksellisuutta ja tulevaisuudennäkymiä.

Ulkoiset riskit – Talouskehitys, geopolitiikka, pandemiat

Markkinoiden yleinen epävarmuus, geopoliittiset jännitteet ja taloudellisen taantuman riski saattavat heijastua Nesteen kannalta epäedullisella tavalla liiketoiminnan kannalta keskeisiin raaka-aine- ja lopputuotemarkkinoihin. Vuoden 2020 aikana COVID-19 voimisti entisestään globaalien talous- ja rahoitusmarkkinoiden volatiliteettia. Pandemian jatkuminen ja siitä aiheutuva hidas taloudellinen toipuminen tai paikalliset viruksen hallintaan tähtäävät toimenpiteet (kuten erilaiset koronasulut) saattavat vaarantaa öljytuotteiden kysynnän toipumisen. Tämä yhdessä mittavan globaalin jalostuskapasiteetin kanssa saattaa aiheuttaa jatkuvaa painetta jalostusmarginaaleille.

Jatkuvat kansainväliset kauppapakotteet Venezuelan ja Iranin raakaöljyviennille, samoin kuin OPEC+ maiden raakaöljytuotantoon liittyvät leikkaukset saattavat tukea Urals raakaöljylaatua suhteessa Brent laatuun, vaikuttaen negatiivisesti Nesteen liiketoimintaan.

EU:n uusiutuvia tuotteita koskeva regulaatioraamisto säilyi vakaana vuonna 2020 ja RED II päivityksiin liittyvien lainsäädännöllisten muutosten suunnittelu käynnistyi useimmissa jäsenvaltioissa. USA:ssa voimassa olevat osavaltiotason regulaatiot (kuten Kalifornian LCFS ohjelma) sekä liittovaltiotason Renewable Fuel Standard -ohjelma ja Blender's Tax Credit (BTC) -ohjelman jatko vuodelle 2022 turvasivat suhteellisen vakaan regulatorisen ympäristön uusiutuville polttoaineille. Nähtävissä kuitenkin on epävarmuustekijöitä, jotka liittyvät mm. vireillä oleviin Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto EPA:n päätöksiin pieniin jalostajiin kohdistuvien helpotusten jatkosta.

Ulkoiset riskit – Ympäristö

Nesteen strategisena tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä uusiutuvissa ja kiertotalouden ratkaisuissa. Lisääntyvä paine ilmastonmuutosta hidastavien toimenpiteiden toteutukseen ja kasvihuonepäästöjen vähentämiseen on siksi ensisijaisesti positiivinen tekijä Nesteen liiketoiminnan kannalta. Poliittinen ja sosiaalinen fokus hiilen käytön vähentämisessä ja energiasektorin hiilijalanjäljen pienentämisessä aiheuttaa kuitenkin myös riskejä. Ilmastonmuutoksen epäsuorat taloudelliset ja poliittiset vaikutukset saattavat lisätä liiketoimintaympäristön yleistä epävarmuutta ja vaikuttaa sitä kautta negatiivisesti Nesteen liiketoimintaan. Lisäksi päästökauppaan liittyvät muutokset, tai vastaavat hankkeet EU:n, USA:n tai yksittäisen jäsenvaltion tasolla, saattavat vaikuttaa merkittävällä tavalla Nesteen liiketoimintaan.

Ulkoiset riskit – Lait ja sääntely

Sääntelyn kehittyminen aiheuttaa Nesteen liiketoiminnalle sekä mahdollisuuksia että uhkia. Nesteen toiminta ja tuotteet ovat laajan sääntelyn alaisia (esimerkiksi ympäristöön, henkilö- ja prosessiturvallisuuteen sekä kestävään kehitykseen liittyvä sääntely). Lisäksi yleinen sääntely esimerkiksi hyödykekaupankäynnin ja tietosuojan hallinnan alueella on aiheuttanut tarpeen toimintatapojen läpikäynnille ja päivitykselle.

Pääsääntöisesti Nesteen liiketoimintayksiköt hyötyvät biopolttoaineita ja uusiutuvia polttoaineita koskevan sääntelyn kehityksestä (esimerkiksi biomassaosuutta koskevat velvoitteet). Sääntelyn kehittyminen aiheuttaa kuitenkin myös epävarmuuksia. Lainsäädännölliset muutokset, erityisesti Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen alueella, voivat vaikuttaa uusiutuvien tuotteiden kysynnän kasvuun sekä vaihtoehtoisten syöttöaineiden hyödyntämisen nopeuteen. Uusiutuvaan raaka-ainepohjaan perustuvien tuotteiden kehityksen kannalta merkityksellinen riski on erilaisia jäte- ja tähdemateriaaleja koskevan regulaation fragmentoituneisuus.

Strategisiin valintoihin ja strategian toteuttamiseen liittyvät riskit

Suurin osa strategisista riskeistä liittyy tehtyjen strategisten valintojen toteuttamiskelpoisuuteen ja strategian jalkauttamisen riskeihin. Mahdollisuudet ja uhat voivat liittyä kilpailuympäristön muutoksiin tai sisäiseen päätöksentekoon ja teknologian käyttöön.

Nesteen kilpailuasema valituilla tärkeimmillä markkinoilla on hyvä. Nesteen kehittämä NEXBTL-tuotantoteknologia on kaupallisesti käyttöönotettu teknologia laadukkaan dieselin tuottamiseksi uusiutuvista raaka-aineista. Tämän kilpailuaseman säilyminen ei ole kuitenkaan varmaa, kun markkinoille tulee uusia toimijoita, asiakkaiden vaatimukset ja tarpeet muuttuvat tai kun nykyiset kilpailijat kehittävät omia teknologioitaan. Dieselin tuotantoteknologioiden kehittämisen lisäksi myös moottoritekniikan tai vaihtoehtoisten käyttövoimien kehitys voi olla odotettua nopeampaa.

Johtajuusaseman ylläpito edellyttää jatkuvaa kehittymistä, kykyä kyseenalaistaa olemassa olevia liiketoimintamalleja ja vahvaa panostusta tutkimustyöhön kuten uusien tuotantoteknologioiden ja raaka-ainealustojen kehitykseen. Nesteen tuotteiden ja palveluiden täytyy jatkuvasti vastata asiakkaiden vaatimuksia muun muassa tuotteiden laadun ja vastuullisuuden osalta. Asiakkaiden kehittyvät vaatimukset yhdessä entistä monimuotoisempien hankinta- ja logistiikkaverkostojen ja tuotantomenetelmien kanssa lisäävät toiminnan laaturiskejä, joiden hallitseminen on kriittistä Nesteen maineen kannalta. Riskin hallitsemiseksi Neste on ottanut käyttöön systemaattiset laadunhallinnan menettelyt sekä omien toimintojen että kumppaneiden prosessien osalta.