Olet täällä

Nesteen liiketoimintaan liittyvät riskit

Nesteen liiketoiminta altistaa yhtiön erilaisille riskitekijöille, jotka liittyvät ulkoiseen toimintaympäristöön, sisäiseen päätöksentekoon ja toimintaprosesseihin sekä käytössä oleviin järjestelmiin.

Nesteen merkittävimmät riskitekijät liittyvät jäljempänä mainittuihin alueisiin. Mikä tahansa riskeistä voi joko yksinään tai yhdessä muiden kanssa heikentää merkittävästi Nesteen liiketoiminnan edellytyksiä, taloudellista asemaa, toiminnan tuloksellisuutta ja tulevaisuudennäkymiä.

Ulkoiset riskit – Talouskehitys ja geopolitiikka

Muutaman viime vuoden aikana maailmantalouden yleinen epävarmuus ja geopoliittiset jännitteet ovat heijastuneet sekä öljymarkkinoihin yleisesti, että markkinoihin jotka ovat keskeisiä Nesteen liiketoiminnan kannalta. Hallitusten, viranomaisten ja keskuspankkien toteuttamista toimenpiteistä huolimatta useat tekijät, kuten USAn ja Kiinan väliset kauppapoliittiset jännitteet, ovat lisänneet taloudellisen taantuman riskiä ja aiheuttaneet siten jatkuvaa taloudellista epävarmuutta. Euroopan unionin alueella Brexit ja muut jäsenvaltioiden taloudelliseen tai poliittiseen kehitykseen liittyvät muutokset voivat vaikuttaa myös Nesteen edellytyksiin hankkia raaka-aineita ja myydä lopputuotteita. Yhdysvalloissa uusiutuvien polttoaineiden standardeja ja mahdollisia tuontitulleja koskeva keskustelu luo epävarmuutta myös Nesteen liiketoiminnalle.

Markkinoiden epävarmuudet ja geopoliittiset jännitteet öljyntuottajavaltioissa säilyivät korkealla tasolla vuoden 2019 aikana. Saudi-Arabian keskeisiin tuotantolaitoksiin kohdistunut isku, Iranin ja muiden valtioiden väliset jännitteet, Irakin levottomuudet ja Syyrian aseelliset konfliktit vaikuttivat muiden tekijöiden rinnalla maailman öljymarkkinoiden vakauteen ja riskeihin.

Kaupan rajoitteet, kuten kansainväliset kauppapakotteet, saattavat aiheuttaa haittaa Nesteen liiketoiminnalle esimerkiksi rajoittamalla mahdollisuuksia hankkia venäläistä raakaöljyä ja muita syöttöaineita.

Ulkoiset riskit – Ympäristö

Nesteen strategisena tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä uusiutuvissa ja kiertotalouden ratkaisuissa. Lisääntyvä paine ilmastonmuutosta hidastavien toimenpiteiden toteutukseen ja kasvihuonepäästöjen vähentämiseen on siksi ensisijaisesti positiivinen tekijä Nesteen liiketoiminnan kannalta. Poliittinen ja sosiaalinen fokus hiilen käytön vähentämisessä ja energiasektorin hiilijalanjäljen pienentämisessä aiheuttaa kuitenkin myös riskejä. Ilmastonmuutoksen epäsuorat taloudelliset ja poliittiset vaikutukset saattavat lisätä liiketoimintaympäristön yleistä epävarmuutta ja vaikuttaa sitä kautta negatiivisesti Nesteen liiketoimintaan. Lisäksi päästökauppaan liittyvät muutokset, tai vastaavat hankkeet EU:n tai yksittäisen jäsenvaltion tasolla, saattavat vaikuttaa merkittävällä tavalla Nesteen liiketoimintaan. 

Ulkoiset riskit – Lait ja sääntely

Sääntelyn kehittyminen aiheuttaa Nesteen liiketoiminnalle sekä mahdollisuuksia että uhkia. Nesteen liiketoimintayksiköt hyötyvät biopolttoaineita ja uusiutuvia polttoaineita koskevan sääntelyn kehityksestä (esimerkiksi biomassaosuutta koskevat velvoitteet). Varsinkin Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen säännösten muutokset voivat vaikuttaa uusiutuvien tuotteiden kysynnän kasvun sekä vaihtoehtoisten syöttöaineiden hyödyntämisen nopeuteen.

Toisaalta, Nesteen toiminta ja tuotteet ovat laajan sääntelyn alaisia (esimerkiksi ympäristöön, henkilö- ja prosessiturvallisuuteen sekä kestävään kehitykseen liittyvä sääntely). Lisäksi yleinen sääntely esimerkiksi hyödykekaupankäynnin ja tietosuojan hallinnan alueella on aiheuttanut tarpeen toimintatapojen läpikäynnille ja päivitykselle. Uusiutuvaan raaka-ainepohjaan perustuvien tuotteiden kehityksen kannalta merkityksellinen riski on erilaisia jäte- ja tähdemateriaaleja koskevan sääntelyn kehittyminen EU:ssa ja USA:ssa.

Strategisiin valintoihin ja strategian toteuttamiseen liittyvät riskit

Suurin osa strategisista riskeistä liittyy tehtyjen strategisten valintojen toteuttamiskelpoisuuteen ja strategian jalkauttamisen riskeihin. Mahdollisuudet ja uhat voivat liittyä kilpailuympäristön muutoksiin tai sisäiseen päätöksentekoon ja teknologian käyttöön.

Nesteen kilpailuasema valituilla tärkeimmillä markkinoilla on hyvä. Nesteen kehittämä NEXBTL-tuotantoteknologia on kaupallisesti käyttöönotettu teknologia laadukkaan dieselin tuottamiseksi uusiutuvista raaka-aineista. Tämän kilpailuaseman säilyminen ei ole kuitenkaan varmaa, kun markkinoille tulee uusia toimijoita, asiakkaiden vaatimukset ja tarpeet muuttuvat tai kun nykyiset kilpailijat kehittävät omia teknologioitaan. Dieselin tuotantoteknologioiden kehittämisen lisäksi myös moottoritekniikan tai vaihtoehtoisten käyttövoimien kehitys voi olla odotettua nopeampaa. 

Johtajuusaseman ylläpito edellyttää kykyä kyseenalaistaa olemassa olevia liiketoimintamalleja, vahvaa panostusta tutkimustyöhön sekä uusien tuotealueiden (mm. uusiutuvat lentopolttoaineet ja kemikaalit), raaka-aineiden ja polttoaineteknologioiden kehitystä. Nesteen tuotteiden ja palveluiden täytyy jatkuvasti vastata asiakkaiden vaatimuksia muun muassa tuotteiden laadun ja vastuullisuuden osalta. Asiakkaiden kehittyvät vaatimukset sekä entistä monimuotoisemmat hankintaverkostot ja tuotantomenetelmät lisäävät toiminnan laaturiskejä, joiden hallitseminen on kriittistä Nesteen maineen kannalta. Riskin hallitsemiseksi Neste on ottanut käyttöön systemaattiset laadunhallinnan menettelyt sekä omien toimintojen että kumppaneiden prosessien osalta.

Liiketoiminnan monimuotoistuessa vahvat ohjaus- ja hallintojärjestelmät sekä Nesteen ylimmän johdon, henkilöstön ja kumppaneiden jatkuvat panostukset ovat olennaisen tärkeitä yhtiön menestymiselle. Osaajista käytävä ankara kilpailu aiheuttaa riskin, että Neste ei ehkä onnistu palkkaamaan ja pitämään palveluksessaan erittäin ammattitaitoista henkilöstöä, joka on tarpeen strategian toteuttamista ja menestyksellistä toimintaa varten. Lisäksi on riskinä, että Neste ei pysty luomaan ja ylläpitämään tulevaisuuden menestyksen kannalta olennaisia kumppanuusverkostoja.

Projektiriskit

Onnistuneella projektityöllä on keskeinen rooli Nesteen strategian jalkautuksessa, operatiivisessa kehityksessä ja prosessien digitalisoinnissa. Merkittävät viiveet projektien suunnittelussa tai toteutuksessa voivat heikentää toimintojen tehokkuutta tai vaikeuttaa kilpailuaseman ylläpitoa.

Liiketoiminnan jatkuvuuteen liittyvät riskit

Nesteen liiketoiminnot ovat huomattavan riippuvaisia fossiilisen polttoaineen jalostamoista Suomessa (Porvoo ja Naantali) sekä uusiutuvan dieselin jalostamoista Singaporessa ja Alankomaissa (Rotterdam). Nesteen perinteisissä öljynjalostamoissa toteutetaan huoltoseisokki joka viides vuosi. Suunniteltujen seisokkien lisäksi esimerkiksi katkot käyttöhyödykkeiden tai kriittisten laitteiden käytettävyydessä voivat aiheuttaa odottamattomia tuotannon häiriöitä, jotka vaikuttavat Nesteen kykyyn vastata asiakaskysyntään.

Nesteen vuokraamat tai omistamat alukset ovat alttiina riskeille, kuten havereille, ympäristökatastrofeille sekä lastin ja omaisuuden vaurioitumisille tai menetyksille. Tällaiset tapahtumat voivat johtua monista tekijöistä, kuten epäsuotuisista sääolosuhteista tai mekaanisista vioista.

Nesteellä on vakuutukset omaisuusvahinkojen, liiketoiminnan keskeytymisen ja havereiden aiheuttamien taloudellisten menetysten varalta. Vakuutukset eivät kuitenkaan kata kaikkia mahdollisia tappioita, ja siksi toiminnalliset katastrofit tai tahallinen sabotaasi voivat aiheuttaa Nesteelle huomattavaa vahinkoa.

Markkinariskit

Öljymarkkinat ovat olleet hyvin vaihtelevat, ja vaihtelevan markkinatilanteen odotetaan jatkuvan. Öljymarkkinoiden yleinen heilahtelu voi aiheuttaa raakaöljyn ja syöttöaineiden hintoihin odottamattomia muutoksia.

Nesteen taloudellinen tulos riippuu ennen kaikkea jalostettujen öljytuotteiden ja uusiutuvien tuotteiden hintojen sekä raakaöljyn, erilaisten kasviöljyjen ja muiden käytettävien raaka-aineiden hintojen välisestä hintaerosta eli marginaalista. Historiallisesti jalostusmarginaalit ovat vaihdelleet ja todennäköisesti ne vaihtelevat myös tulevaisuudessa. Jalostusmarginaaleihin eniten vaikuttavia tekijöitä ovat seuraavat:

  • Raaka-aineiden ja tuotteiden kokonaiskysynnän ja -tarjonnan muutokset.
  • Yksittäisten raaka-aineiden ja tuotteiden kysynnän ja tarjonnan muutokset.
  • Raaka-aineiden ja tuotteiden hintojen heilahtelut.
  • Maailmanlaajuisen jalostuskapasiteetin kehitys ja etenkin Nesteen tuottamien öljytuotteiden ja uusiutuvien tuotteiden kaltaisten tuotteiden jalostuskapasiteetin kehitys.

Osana raaka-ainehintojen vaihteluun liittyvien riskien hallintaa Neste käyttää asemansa turvaamiseen johdannaisinstrumentteja.

Neste on altis valuuttakurssien muutoksille siksi, että suurin osa myynnistä on hinnoiteltu Yhdysvaltain dollareina, kun taas toimintakustannukset (paitsi raaka-aineiden hankinta) kirjataan euroina. Neste lieventää valuuttakurssien vaihteluun liittyviä epävarmuustekijöitä suojaamalla sopimusten mukaiseen ja ennakoituun kassavirtaan ja taseeseen kohdistuvat valuuttariskit.

Lisätietoja markkinariskeistä on esitetty vuosikertomuksen osassa Tilinpäätös, liitetieto 3.

Luottoriskit

Luotto- ja vastapuoliriskit syntyvät myynnistä, suojauksista ja tradingtransaktioista sekä kassavarojen sijoittamisesta. Riski liittyy vastapuolen mahdolliseen kyvyttömyyteen täyttää sopimuksen mukaiset maksuvelvoitteensa, ja se on siksi sidoksissa vastapuolen luottokelpoisuuteen ja transaktion suuruuteen.

Riskin hallitsemiseksi Nesteellä on käytössä systemaattiset toimintatavat vastapuolten valintaan ja valvontaan.

Vastuullisuusriskit

Merkittävimmät Nesteen liiketoiminnan ja kumppaniverkoston vastuullisuuteen liittyvät riskit on raportoitu osana hallituksen toimintakertomusta

Kyberriskit

Digitalisaatio ja uudet teknologiat (mm. keinoälyn hyödyntäminen, robotiikka) tarjoavat mahdollisuuksia toiminnan tehostamiseen sekä automaation lisäämiseen vaarallisilla tai virheherkillä alueilla.

Samanaikaisesti kyberhyökkäysten kehittyneisyys ja toimialan yhtiöitä vastaan suunnattujen hyökkäysten määrän lisääntyminen ovat huolenaihe myös Nesteelle. Kyberriskit lisäävät muiden riskien vaikutusta ja voivat myös yksittäisinä riskeinä aiheuttaa merkittävää haittaa Nesteen maineelle tai vaarantaa toimintojen jatkuvuuden.

Avainjärjestelmien ja IT-kumppanuuksien luotettavuus on ensiarvoisen tärkeää liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta. Pidentyneet häiriöt järjestelmien ja datan käytettävyydessä tai järjestelmien välisissä liittymissä voivat heikentää Nesteen mahdollisuuksia liiketoiminnan toteuttamiseen kannattavalla, tehokkaalla ja hallitulla tavalla. 

Riskienhallinnan painopisteet vuonna 2019

Vuoden 2019 aikana riskienhallinnan erityisanalyysit kohdistuivat merkittävimpiin investointeihin, järjestelmämuutoksiin, liiketoimintamallien muutoksiin ja vastapuoliriskienhallinnan käytäntöihin.