Nesteen kokonaisjalostusmarginaali

Neste käyttää USD / tynnyri -mittayksikköä ilmaistakseen Porvoon jalostamolla myyntiin jalostettujen öljytuotteiden sekä öljytuotteiden raaka-aineeksi hankittujen raakaöljyn ja muiden syöttöaineiden hinnan välistä erotusta. Marginaalia vähentävänä tekijänä otetaan huomioon myös muut suorat kustannukset kuin raaka-ainekustannus, joita ovat esimerkiksi energia- ja kuljetuskustannukset. Tällä laskelmalla päädytään "kokonaisjalostumarginaaliin".

Yhtiö on perinteisesti laskenut "kokonaisjalostusmarginaalin" tietylle ajanjaksolle ensin laskemalla markkinahintaan arvostetun myyntimarginaalin, joka on rahamääräisesti (EUR) yhtenevä liikevaihtoon vähennettynä kustannuksilla, jotka aiheutuvat syöttöaineiden hankinnasta ja jotka ovat tarkoitettu kyseisellä ajanjaksolla myytyjen lopputuotteiden valmistamiseen samalla ajanjaksolla. Lisäksi vähennetään muut suorat jalostusprosessin kustannukset, kuten energia- ja kuljetuskustannukset.

Tämän jälkeen markkinahintainen myyntimarginaali muunnetaan USD-määräiseksi käyttämällä kyseisen ajanjakson keskimääräistä valuuttakurssia. Markkinahintainen myyntimarginaali muunnetaan tämän jälkeen USD / tynnyri -mittaiseksi jakamalla markkinahintainen myyntimarginaali Nesteen jalostamojen oman tuotannon myyntivolyymillä. Oletuksena ovat: a. standardi jalostamon tuotantovolyymi 94,8% jalostettuja tuotteita syöttöaineiden määrästä sekä b. keskimääräisesti yhden tonnin jalostettuja tuotteita olevan tilavuudeltaan 7,30 tynnyriä.

R = (AxE)/(B/CxD)

missä:

A = markkinahintaan arvostettu myyntimarginaali, ilmaistuna miljoonissa euroissa
B = jalostettujen tuotteiden volyymi, ilmaistuna miljoonissa tonneissa
C = keskimääräinen jalostamon tuotantovolyymi, ilmaistuna prosenteissa (oletuksena 94,8%)
D = tynnyreitä tonnissa - muuntosuhde, ilmaistuna tynnyreissä ja oletuksena olevan 7,30
E= keskimääräinen EUR/USD-valuuttakurssi kyseiselle ajanjaksolle
R = kokonaisjalostusmarginaali, ilmaistuna USD / tynnyri -mitassa.

Keskeiset Nesteen kokonaisjalostusmarginaaliin vaikuttavat tekijät

  • raakaöljyn sekä muiden syöttöaineiden ja jalostettujen tuotteiden kokonaiskysyntä ja tarjonta
  • Nesteen myymien jalostettujen tuotteiden suhteellinen ja absoluuttinen hinta, joilla on vaikutusta kyseisen ajanjakson toteutuneisiin myyntihintoihin sekä kassavirtaan
  • oleellisten raaka- sekä syöttöaineiden suhteelliset ja absoluuttiset hintamuutokset
  • muutokset Nesteen jalostamojen konfiguraatiossa, kapasiteetissa tai hyötysuhteeessa

Myös muilla tekijöillä on vaikutusta Nesteen jalostusmarginaaliin. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi muutokset logistiikkapalvelujen saatavuudessa, syöttöaineiden hankinnan kustannuksissa (jotka usein heijastuvat suoraan syöttöaineiden hintaan) ja jalostettujen tuotteiden myyntiin liittyvissä kustannuksissa (jossa kuljetusmatkan pituudella on merkittävä vaikutus kustannusten suuruuteen). Myös Nesteen jalostamojen operointikustannuksilla on vaikutusta (esimerkiksi energiakustannuksilla).

Nesteen jalostusmarginaalin taso riippuu keskeisesti Nesteen kyvystä maksimoida matalakustannuksisten raaka-aineiden käyttö sekä teknologisesti kehittyneiden jalostamojen käytettävyys tuottamaan optimaalinen tuotejakauma korkeamman jalostusarvon tuotteita. Viimeisimpien vuosien aikana Nesteen jalostusmarginaali on hyötynyt myönteisestä kehityksestä syöttöaineiden hankintakustannusten ja jalostettujen tuotteiden välillä.