Olet täällä

Luonnon monimuotoisuuden ja metsien suojeleminen

Luonnon monimuotoisuuden suojelu

Otamme ekosysteemit ja luonnon monimuotoisuuden huomioon kaikessa toiminnassamme ja suojelemme niitä mahdollisimman hyvin.

Luonnon monimuotoisuuden suojeleminen on olennainen osa vastuullisuuskäytäntöjämme, prosesseitamme ja politiikkoja, kuten Eettisiä sääntöjämme (Code of Conduct). Olemme sitoutuneet suojelemaan ympäristöä ja välttämään negatiivisia vaikutuksia siihen. Biodiversiteetti eli luonnon monimuotoisuus on huomioitu myös toimitusketjussamme: olemme sitoutuneet torjumaan metsien häviämistä ja edistämään lajistoltaan monimuotoisten alueiden suojelemista. Vaadimme samaa myös kaikilla toimittajiltamme, ja edistämme läpinäkyvyyden lisääntymistä koko toimialan toimitusketjuissa. 

Olemme asettaneet tavoitteeksemme: 

• Luoda positiivisia nettovaikutuksia (NPI) luonnon monimuotoisuuteen uusilla toimilla vuodesta 2025 eteenpäin.
• varmistaa, että vuoteen 2035 mennessä toiminnastamme ei aiheudu biodiversiteetin nettohävikkiä (NNL). 

Kannustamme vahvistamaan luonnon monimuotoisuuden ja arvokkaiden suojelualueiden suojelua sekä edistämään ja tukemaan niiden luonnonarvojen kestävyyttä. Luonnon monimuotoisuus luo pohjan terveelle ekosysteemille.
 

Järjestelmällistä ympäristön tarkkailua

Suomessa jalostamomme sijaitsevat vesistöjen äärellä ja luonnon läheisyydessä. Siksi tarkkailemme näiden jalostamoiden ympäristöä erityisen järjestelmällisesti. Ympäristön tilan seuranta sisältyy myös jalostamoidemme ympäristölupien vaatimuksiin.

Mikäli ympäristölle aiheutuu vahinkoa, korjaamme sen välittömästi. Suomessa sijaitsevilla jalostamoillamme tehdään säännöllisesti vaikutusselvityksiä, joissa selvitetään luonnon tilan kehittymistä tutkimalla bioindikaattoreita, kuten jäkäliä ja sammalia.

Rauhoitetut ja suojellut alueet jalostamoidemme läheisyydessä

Suomessa sijaitsevien jalostamoidemme läheisyydessä sijaitsee rauhoitettuja ja suojeltuja maa-alueita. Pinta-alaltaan 75 hehtaarin laajuinen Stormossenin suoalue Porvoon jalostamon länsipuolella on rauhoitettu ja se kuuluu Natura 2000 -luonnonsuojeluverkostoon.

Naantalin jalostamon läheisyydessä sijaitseva Vanton jalopuumetsikkö on suojeltu pyynnöstämme. Huomioimme nämä erityiset alueet aina toiminnassamme ja pyrimme suojelemaan niitä kuten muutakin jalostamoiden lähialueiden ympäristöä.

Rotterdamin ja Singaporen jalostamomme sijaitsevat täyttömaalle rakennetuilla teollisuusalueilla.

Metsien suojelu 

Neste on sitoutunut torjumaan metsäkatoa. Metsäkato on haaste erityisesti Kaakkois-Aasiassa, josta hankimme palmuöljyä. Se on yksi uusiutuvien tuotteiden valmistuksessa käyttämistämme raaka-aineista. 

Vastustamme johdonmukaisesti kaikkia metsäkatoa aiheuttavia toimia. Olemme sitoutuneet ehkäisemään metsäkatoa omissa toimitusketjuissamme ja vaadimme samaa kaikilta raaka-ainetoimittajiltamme. 

Kaikki Nesteen palmuöljyn toimittajat sitoutuivat jo vuonna 2015 noudattamaan metsäkadon torjuntakäytäntöjä omassa toiminnassaan ja edellyttämään samaa myös käyttämiltään alihankkijoilta. Tämä tarkoittaa sitä, että myös ne tuottajat, jotka eivät tuota raaka-aineita suoraan meille mutta ovat sidoksissa toimittajiimme, ovat sitoutuneet torjumaan metsäkatoa.

Jos Nesteen toimittajan havaitaan ostavan alkuperältään laitonta palmuöljyä, se merkitsee Nesteen käytäntöjen ja toimittajan kanssa solmitun sopimuksen selvää rikkomusta. Neste on reilu, mutta tinkimätön ostaja. Olemme sitoutuneet ostamaan vain vastuullisesti tuotettua palmuöljyä ja ryhdymme asianmukaisiin toimiin, jos väärinkäytöksiä ilmenee.

Läpinäkyvyys mahdollistaa yhteistyön

Teemme jatkuvasti paljon työtä hallitaksemme omalta osaltamme metsäkadon riskiä. Ponnisteluissa auttaa se, että yhtiön käyttämä palmuöljy on ollut täysin jäljitettävissä viljelmille asti vuodesta 2007 alkaen ja kokonaan sertifioitua vuodesta 2013 alkaen. 

Tärkein yhteistyökumppanimme metsäkadon riskin hallitsemisessa on CORE (Consortium of Resource Experts) -yhteenliittymä. Vastuullisen toiminnan asiantuntijoiden Daemeterin ja Proforestin yhteenliittymä tukee meitä jatkuvissa toimissamme raaka-aineiden jäljitettävyyden kehittämiseksi ja toimitusketjujen läpinäkyvyyden parantamiseksi entisestään. 

Neste kertoo avoimesti kaikki palmuöljy-yhtiöt, puristamot ja viljelmät, joilta se hankkii palmuöljyä. Tiedot ovat olleet verkossa vuodesta 2016 alkaen, jolloin Neste julkisti ensimmäisenä yhtiönä maailmassa koko palmuöljyn toimitusketjunsa. Julkistamalla koko toimitusketjumme haluamme osoittaa sitoutumisemme läpinäkyvyyteen, minkä lisäksi voimme yhdessä sidosryhmien kanssa valvoa toimitusketjua.

Tuoreet tiedot Nesteen palmuöljyn toimitusketjusta löytyvät jäljitettävyyssivustostamme.

Työtä metsäkadon riskin pienentämiseksi

Neste tekee yhteistyötä CORE-yhteenliittymän (the Consortium of Resource Experts) ja muiden asiantuntijaorganisaatioiden kanssa hallitakseen metsäkadon riskiä oman toimitusketjunsa lisäksi myös laajemmin koko palmuöljyteollisuudessa. Olemme arvioineet CORE-yhteenliittymän avulla Nesteen palmuöljyn toimitusketjuun liittyviä ympäristöriskejä ja laatineet toimintasuunnitelman riskien ehkäisemiseksi ja pienentämiseksi. Toimintasuunnitelman toteutus aloitettiin vuoden 2017 alussa.

Kehitämme parhaillaan Nesteen vastuullisen hankinnan politiikkaa, joka korvaa yhtiön nykyiset käytännöt ja jossa tavoitteena on mitata ja valvoa metsäkadon torjuntakäytäntöjen soveltamista Nesteen toimitusketjussa.

Lisäksi teemme yhteistyötä palmuöljyn pienviljelijöiden kanssa tukeaksemme heidän vastuullisuusymmärryksen ja -osaamisensa kehittymistä, mikä mahdollistaa heidän tuotantonsa sertifioinnin. Tällaiset ponnistelut auttavat suojelemaan metsiä.

Edellisvuosien tapaan Nesteen toimenpiteet metsäkadon riskienhallinnassa arvioitiin parhaiden suoriutujien Leadership-luokkaan CDP:n Forests-ohjelmassa vuonna 2021. Toivotamme tervetulleeksi eri toimialojen rajat ylittävän ja kaikki sidosryhmämme kattavan yhteistyön metsiä suojaavien toimitusketjujen varmistamiseksi.