Olet täällä

Toimittajavaatimukset

Odotamme kaikkien liikekumppaniemme ja toimittajiemme noudattavan Nesteen politiikkoja ja periaatteita. Nesteen toimittajien eettiset säännöt ovat yhtiön toimittajien hallinnointijärjestelmän keskeinen osa. 

Tämän odotuksen tueksi ja vahvistamiseksi Neste on toteuttanut järjestelmällisesti vastapuolen seulonnan ja seurannan valvontatoimia, joissa kaikki potentiaaliset liikekumppanit ja toimittajat käyvät läpi automaattisen ennakkotarkastuksen, joka laajenee manuaaliseksi tarkastukseksi, jos havaitaan ongelmia tai vastapuolen liiketoiminta vastaa ennalta määriteltyjä ehtoja. Vaikka seulonta keskittyy pääasiassa taloudellisiin pakotteisiin ja kaupan noudattamista koskeviin kysymyksiin, vastapuolet seulotaan myös valittujen eettisten huolenaiheiden kategorioiden suhteen kolmansien osapuolten valvontatietokannoissa ja tärkeimmissä uutispisteissä. Ihmisoikeudet ovat yksi merkittävimmistä tekijöistä sellaisten seuraamusten kohdalla, jotka kohdistuvat lainkäyttövaltaan kuulumattomiin pakotteisiin, jotka keskittyvät tiettyjen tahojen toimiin.

Kaikki sopimuksemme uusiutuvien raaka-aineiden toimittajien kanssa sisältävät tiukat vastuullisuusehdot; esimerkiksi sitoutumisen vastuullisuuteen, biodiversiteetin suojelemiseen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Nämä ovat vaatimuksia, jotka on täytettävä ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Toimittajamme ovat sitoutuneita seuraaviin politiikkoihin ja periaatteisiin:

Vaadimme kaikilta palmuöljytoimittajiltamme myös palmuöljyteollisuuden vastuullisuutta edistävän Roundtable on Sustainable Palm Oil -järjestön (RSPO) jäsenyyttä. Järjestön jäseninä he ovat sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja suojelemaan sademetsiä. Myös Neste on RSPO:n jäsen.

Toimittajan valinta

Kumppaneiden valinta on ratkaisevan tärkeää toimitusketjun vastuullisuuden kannalta. Siksi toimitusketjumme vastuullisuuden varmistaminen alkaa kauan ennen sopimusten allekirjoittamista. Kaikkien toimittajiemme on täytettävä toimittajien eettisten ohjeiden vaatimukset. Toimittajan kykyä täyttää toimittajan käytännesäännöt vaaditaan merkittäväksi tekijäksi, kun Neste päättää liikesuhteen aloittamisesta tai jatkamisesta toimittajan kanssa.

Uusiutuvien tuotteidemme raaka-aineiden toimittajat käyvät läpi perusteellisen tarkastelun niitä koskevan periaatteen (Principle on Renewable Products Supplier Sustainability Approval) mukaisesti. Periaate koskee maailmanlaajuisesti kaikkia Nesteen yrityksiä, jotka ovat luomassa liikesuhteita toimittajiin, jotka toimittavat uusiutuvia raaka-aineita Nesteen uusiutuviin tuotteisiin. Se määrittää vähimmäisvaatimukset toimittajan vastuullisuudelle viisivaiheisen due diligence -prosessin avulla: 

 1. Raaka-aineiden arviointi 
 2. Maariskin ja raaka-aineriskien arviointi 
 3. Vastapuolen vaatimustenmukaisuuden selvitys (ml. luottoriskin arviointi) 
 4. Vastuullisuuden aineistopohjainen arviointi 
 5. Vastuullisuuden auditoinnit

Lue lisää toimittajien valinnasta vastuullisuusraportistamme sivulta 78. 

Kuinka toimimme epäkohtien tullessa tietoomme?

Epäkohtien ilmetessä haluamme ensisijaisesti tehdä yhteistyötä toimittajan kanssa. Ostojen lopettaminen ei ratkaise ongelmia, vaan minkä tahansa ongelmien ratkaisemista voi edistää parhaiten yhteistyöllä. 

Jos haluat ilmoittaa huolenaiheesta tai lähettää valituksen, tee se puhelimitse tai verkkopalvelun kautta:

Ethics Online

Käytössämme on useita keinoja epäkohtiin puuttumiseksi niiden tullessa tietoomme:

 • Vaadimme toimittajalta selvityksen tilanteesta osana Nesteen valitusmekanismia
 • Sitouttaminen ja yhteistyö toimittajien kanssa. Tämä on ensisijainen toimintatapamme
 • Teemme arvioinnin ja tarvittaessa toimitusketjun auditoinnin, jonka toteuttavat Nesteen tai yhteistyökumppanin vastuullisuusasiantuntijat paikallisesti
 • Vaadimme toimittajalta suunnitelman yksityiskohtaisista korjaavista toimenpiteistä
 • Edistymisen seuranta ja päivitys verkossa
 • Viemme epäkohdan RSPO:n valituskäsittelyyn (grievance process) palmuöljyn toimittajien osalta joko Nesteen tai vastapuolen aloitteesta
 • Teemme yhteistyötä toimittajan ja muiden sidosryhmien kanssa toiminnan kehittämiseksi 
 • Lopetamme ostot, jos emme havaitse riittävää edistymistä tai jos toimittaja menettää sertifikaattinsa

Lue lisää ja tule Nesteen toimittajaksi.

Lue lisää Nesteen uusiutuvien raaka-aineiden valituskäsittelystä