Olet täällä

Toimittajavaatimukset

Neste on toteuttanut useita hankkeita tunnistaakseen ja ymmärtääkseen toimintojensa ja toimitusketjujensa mahdollisia riskejä. Varmistaakseen toimittajien eettisten ohjeiden noudattamisen Neste on ottanut käyttöön järjestelmällisiä seulonnan ja seurannan valvontakeinoja. Kaikille potentiaalisille liikekumppaneille ja toimittajille tehdään automaattisesti ennakkotarkastus. Seulonnassa keskitytään pääasiassa taloudellisiin pakotteisiin ja kaupankäynnin vaatimustenmukaisuuteen, mutta mahdollisia kumppaneita tarkastellaan myös tiettyjen eettisten näkökohtien osalta kolmansien osapuolien tietokantojen ja merkittävien uutislähteiden perusteella.

Maakohtaisen riskin arviointi on keskeistä toimitusketjujemme vastuullisuusriskien ymmärtämisessä. Käytämme räätälöityä, toimialan johtavaa maariskin arviointimenetelmää, jolla kartoitamme vastuullisuusriskit niissä maissa, joissa meillä on toimintaa ja toimitusketjuja.

Kaikki sopimuksemme uusiutuvien raaka-aineiden toimittajien kanssa sisältävät tiukat vastuullisuusehdot; esimerkiksi sitoutumisen vastuullisuuteen, biodiversiteetin suojelemiseen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Nämä ovat vaatimuksia, jotka on täytettävä ennen sopimuksen allekirjoittamista.
 

Toimittajamme ovat sitoutuneita seuraaviin politiikkoihin ja periaatteisiin:

Vaadimme kaikilta palmuöljytoimittajiltamme myös palmuöljyteollisuuden vastuullisuutta edistävän Roundtable on Sustainable Palm Oil -järjestön (RSPO) jäsenyyttä. Järjestön jäseninä he ovat sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja suojelemaan sademetsiä. Myös Neste on RSPO:n jäsen.

Toimittajan valinta

Hyvien kumppanien tunnistaminen ja valitseminen ovat ratkaisevan tärkeitä toimitusketjujemme vastuullisuudessa. Siksi toimitusketjumme vastuullisuuden varmistaminen alkaa kauan ennen sopimusten allekirjoittamista ja raaka-aineiden, tuotteiden, komponenttien, materiaalien tai palveluiden toimittamista.

Kaikkien toimittajiemme on täytettävä toimittajien eettisten ohjeiden vaatimukset. Toimittajan valmius täyttää eettisten ohjeiden vaatimukset on merkittävä tekijä Nesteen päättäessä liikesuhteen aloittamisesta tai jatkamisesta toimittajan kanssa.

Uusiutuvien tuotteidemme raaka-aineiden toimittajat käyvät läpi perusteellisen tarkastelun niitä koskevan periaatteen (Principle on Renewable Products Supplier Sustainability Approval) mukaisesti. Periaate koskee maailmanlaajuisesti kaikkia Nesteen yrityksiä, jotka ovat luomassa liikesuhteita toimittajiin, jotka toimittavat uusiutuvia raaka-aineita Nesteen uusiutuviin tuotteisiin. Se määrittää vähimmäisvaatimukset toimittajan vastuullisuudelle viisivaiheisen due diligence -prosessin avulla: 

 1. Raaka-aineiden arviointi 
 2. Maariskin ja raaka-aineriskien arviointi 
 3. Vastapuolen vaatimustenmukaisuuden selvitys (ml. luottoriskin arviointi) 
 4. Vastuullisuuden aineistopohjainen arviointi 
 5. Vastuullisuuden auditoinnit

Lue lisää toimittajien valinnasta vastuullisuusraportistamme sivulta 78. 

Vastuullisuusportaali kehitetty yhteistyössä toimittajien kanssa

Aloitimme vuonna 2017 kehittämään toimittajien vastuullisuusportaalin (Supplier Sustainability Portal) yhteistyössä toimittajiemme kanssa. Tavoitteena on ollut kehittää järjestelmä, joka tukee toimittajiamme sijainnista, toimitetuista materiaaleista ja kuljetusmuodosta riippumatta ja mahdollistaa toimittajiemme aktiivisen arvioinnin, seurannan ja sitouttamisen.

Portaali otettiin kokonaisuudessaan käyttöön vuonna 2020, ja jatkoimme vastuullisuusportaalimme kehittämistä vuonna 2021.

Kuinka toimimme epäkohtien tullessa tietoomme?

Kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme ja prosessejamme raaka-aineisiin kohdistuviin liittyen. Työntekijämme ja ulkopuoliset sidosryhmämme voivat ilmoittaa epäkohdista puhelimitse tai verkkopalvelun kautta, ja seuraamme ja julkaisemme tietoomme tulleet epäkohdat. Julkaisemme epäkohdista verkkosivuillamme kuukausittain lokia.

Otamme kaikki vastuullisuutta koskevat epäillyt rikkomuksista ja puutteista vakavasti ja tutkimme tapaukset. Jos tietoomme tulee vakavia toimittajiamme koskevia syytöksiä, keskeytämme kaikki ostot kyseisiltä toimittajilta tai toimitusketjuilta, kunnes olemme tutkineet tapaukset. Jos raaka-aineiden toimitussopimuksiin sisältyviä vastuullisuuskriteerejä ja vaatimuksia on todistettavasti rikottu ja jos rikkomukset ovat vakavia eikä niiden ratkaisemisessa edistytä kohtuullisessa ajassa, irtisanomme sopimuksemme kyseisen toimittajan kanssa.

Epäkohtien ilmetessä haluamme ensisijaisesti tehdä yhteistyötä toimittajan kanssa. Uskomme, että ostojen lopettaminen ei ratkaise ongelmia, vaan minkä tahansa ongelmien ratkaisemista voi parhaiten edistää yhteistyöllä. 

Jos haluat ilmoittaa huolenaiheesta tai lähettää valituksen, tee se puhelimitse tai verkkopalvelun kautta:

Ethics Online

Käytössämme on useita keinoja epäkohtiin puuttumiseksi niiden tullessa tietoomme:

 • Vaadimme toimittajalta selvityksen tilanteesta osana Nesteen valitusmekanismia
 • Sitouttaminen ja yhteistyö toimittajien kanssa. Tämä on ensisijainen toimintatapamme
 • Teemme arvioinnin ja tarvittaessa toimitusketjun auditoinnin, jonka toteuttavat Nesteen tai yhteistyökumppanin vastuullisuusasiantuntijat paikallisesti
 • Vaadimme toimittajalta suunnitelman yksityiskohtaisista korjaavista toimenpiteistä
 • Edistymisen seuranta ja päivitys verkossa
 • Viemme epäkohdan RSPO:n valituskäsittelyyn (grievance process) palmuöljyn toimittajien osalta joko Nesteen tai vastapuolen aloitteesta
 • Lopetamme ostot, jos emme havaitse riittävää edistymistä tai jos toimittaja menettää sertifikaattinsa
 • Prosessiemme arviointi ja kehittäminen

Lue lisää ja tule Nesteen toimittajaksi.

Lue lisää Nesteen uusiutuvien raaka-aineiden valituskäsittelystä