Olennaisuusarviointi

Sidosryhmiemme näkemysten ja odotusten ymmärtämisellä on ratkaiseva vaikutus yhtiömme menestykseen ja toimintamme hyväksyttävyyteen. Teemme joka toinen vuosi olennaisuusarvioinnin keskeisten sidosryhmiemme kanssa, jotta tunnistamme asiat, joihin meidän on kiinnitettävä erityistä huomiota vastuullisuustyössämme. Tällä hetkellä teemme uusinta olennaisuusarviointia. Tulosten valmistuttua jaamme ne verkkosivuillamme.

Edellinen arviointi tehtiin vuonna 2022. Nesteen olennaisimmat aiheet perustuvat niiden merkitykseen liiketoiminnalle, sidosryhmillemme ja niiden vaikutusten arvioituun laajuuteen. Olennaisuusmäärittelyn prosessimme muodostuu neljästä vaiheesta: olennaisimpien vastuullisuusaiheiden tunnistamisesta, arvioinnista, priorisoinnista ja integroinnista.

Olennaisuusanalyysin vaiheet

Prosessi aloitettiin tunnistamalla ESG-aiheet (Environmental, Social, Governance), jotka ovat merkityksellisiä liiketoimintamme ja sidosryhmiemme kannalta. Tunnistettaessa ensimmäistä mahdollisten olennaisten vastuullisuusaiheiden joukkoa tarkasteltiin useita toimialakohtaisia näkökohtia, trendejä, vastuullisuuden viitekehyksiä ja standardeja, sääntelyvaatimuksia sekä Nesteen strategiaa.

Kutsuimme suuren joukon keskeisten sidosryhmiemme edustajia vastaamaan vastuullisuuskyselyyn. Vastaajat edustivat muun muassa kuluttajia, yritysasiakkaita, Nesteen henkilöstöä, analyytikoita toimittajia, sekä kaikkia verkkosivustollamme vierailevia. Laajalevikkisen vastuullisuustutkimuksemme lisäksi ulkopuolinen kumppanimme haastatteli useita keskeisten sidosryhmiemme edustajia syvällisemmin Nesteen vastuullisuustyöstä ja haastateltavien odotuksista. 

Vastuullisuuskyselyn tulosten sekä vastuullisuuden ja liiketoiminnan asiantuntijoiden sisäisten työpajojen perusteella tunnistimme olennaiset vastuullisuusaiheet, jotka heijastavat Nesteen liiketoimintaa sekä strategisia tavoitteita ilmastonmuutoksen torjunnassa ja elinvoimaisemman maapallon luomisessa lapsillemme. Olennaiset aiheet edustavat eri vastuullisuusnäkökohtia ja ovat merkityksellisiä koko arvoketjussamme. Toimitusketjun vastuullisuutta ei enää nähdä yksittäisenä olennaisena aiheena vaan perusteemana, joka on otettava huomioon arvioitaessa kunkin yhdeksän aiheen vaikutuksia. Samanlaisia taustateemoja ovat taloudellinen vastuu ja yrityksen hallinto. Nämä kolme teemaa ovat vastuullisuusohjelmamme kulmakiviä pitkällä aikavälillä myös silloin, jos muiden vastuullisuusaiheiden painotuksia on arvioitava uudelleen.

Olennaisuusmäärittelyprosessi ja -matriisi on esitelty Nesteen englanninkielisessä vastuullisuusraportissa.