Om kopplingarna inte är i enlighet med kraven, kan olja inte levereras.

Gamla klokopplingar i oljeeldningsaggregaten utgör en betydande säkerhetsrisk. Lagstiftningen om oljeeldningsaggregat förutsätter att man underhåller skicket och säkerheten i oljeeldningsaggregaten. Vad beträffar kopplingarna innebär detta att man använder mer funktionssäkra snabbkopplingar som påfyllnadskopplingar. I Handels- och industriministeriets beslut gällande oljeeldningsaggregat (314/1985), som berör även privatpersoner, slår man fast att tanken ska ha en påfyllnadskoppling av modell snabbkoppling, luftningsrör samt överfyllnadsskydd.

Ovannämnt beslut gäller följande oljeeldningsaggregat som används för:

  • uppvärmning av byggnader
  • uppvärmning av växthus och tryckluftshallar
  • industriprocesser, torkanläggningar eller värmeutveckling i bagerier
  • överföring av värme- eller ångutveckling
  • forsknings- och utvecklingsarbete (för tankar och tillhörande utrustning)

 

Bild 1: Snabbkoppling som ska användas som påfyllnadskoppling 

Som koppling används en 2 tums (2'') snabbkoppling och den förses med ett skyddslock.
 

Bild 2: Klokoppling som ska bytas ut mot en snabbkoppling enligt bild 1.

 

Alla påfyllnadskopplingar utrustade med klokopplingar har i praktiken använts i över 40 år. Oljeläckage orsakade av gamla klokopplingar har i värsta fall lett till miljöskador. I dessa fall har saneringskostnaderna stigit till och med till tio- eller hundratusentals euro. Därför har man rekommenderat byte av klokopplingar till snabbkopplingar redan under flera år. Chaufförer som levererar olja kan inte utföra leveransen om man inte är säker på att fastighetens påfyllnadskoppling är tät. Olja levereras inte till oljeeldningsaggregat utrustade med klokopplingar.

Byte av en klokoppling till en adekvat snabbkoppling kostar 100-150 euro beroende på monteringsstället. Om det fortfarande finns tillräckligt med eldningsolja kvar i oljetanken är det lämpligt att byta påfyllnadskopplingen i samband med normalt underhåll och kontroll av oljeeldningsaggregatet. 

Påfyllnadskopplingen får bytas endast av ett servicecenter auktoriserat av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Ett register med godkända företag hittas på Tukes webbsidor www.tukes.fi eller på Lämmitysenergiayhdistys LEY:s webbsidor