26 Lokakuu 2018

Nesteen osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2018

Neste Oyj Osavuosikatsaus 26.10.2018 klo 9

Erinomainen neljännes – Uusiutuvilta tuotteilta huippusuoritus

Kolmas neljännes lyhyesti:

 •  Vertailukelpoinen liikevoitto oli 395 miljoonaa euroa (350 milj.)
 •  Liikevoitto oli 250 miljoonaa euroa (339 milj.)
 •  Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntikate oli 645 dollaria tonnilta (435)
 •  Öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaali oli 12,41 dollaria barrelilta (11,96)
 •  Rahavirta ennen rahoituseriä oli 108 miljoonaa euroa (283 milj.)

Tammi-syyskuu lyhyesti:

 •  Vertailukelpoinen liikevoitto oli 1 073 miljoonaa euroa (790 milj.)
 •  Liikevoitto oli 842 miljoonaa euroa (875 milj.)
 •  Rahavirta ennen rahoituseriä oli 481 miljoonaa euroa (340 milj.)
 •  Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto (ROACE) oli 20,8 % viimeisten 12 kuukauden aikana (2017: 17,5 %)
 •  Velan osuus kokonaispääomasta syyskuun lopussa oli 3,4 % (31.12.2017: 8,7 %)
 •  Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos: 3,35 euroa (2,32)
 •  Osakekohtainen tulos: 2,54 euroa (2,60)


Toimitusjohtaja Matti Lievonen:

”Nesteen kolmas vuosineljännes oli erinomainen, ja vahva tuloskehityksemme jatkui. Vertailukelpoinen liikevoittomme oli 395 miljoonaa euroa, kun se edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla oli 350 miljoonaa euroa. Uusiutuvien tuotteiden tulos parani edellisvuodesta suotuisien markkinoiden ja marginaalien onnistuneen optimoinnin seurauksena. Öljytuotteiden tulos oli hyvä, vaikka markkinaolosuhteet olivat hieman heikommat kuin vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä. Marketing & Services -segmentillä oli kausiluonteisesti hyvä neljännes. Nesteen 12 edellisen kuukauden ajalta laskettu ROACE pysyi vahvalla tasolla (20,8 %) ja velan osuus kokonaispääomasta oli 3,4 %.

Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli 228 miljoonaa euroa (171 milj.). Uusiutuvan dieselin markkinat pysyivät suotuisina, ja marginaalien optimointimme onnistui. Vertailukelpoisen myyntikatteen kasvulla oli 115 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevoittoon edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kolmannella neljänneksellä uusiutuvan dieselin tuotantolaitostemme keskimääräinen käyttöaste oli 93 %. Myyntimäärämme oli 547 000 tonnia eli noin 14 % pienempi kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla. Myyntimääriin vaikuttivat Rotterdamin jalostamon suunnitellut kunnossapitotyöt toisella neljänneksellä ja valmistautuminen Singaporen jalostamon neljännen neljänneksen suurseisokkiin. Kolmannella neljänneksellä 71 % myynnistä suuntautui Euroopan markkinoille ja 29 % Pohjois-Amerikkaan. Loppukäyttäjille 100 %:na toimitettavan uusiutuvan dieselin osuus oli 29 % kokonaismäärästä. Raaka-ainepohjan optimointi kohti heikompilaatuisia raaka-aineita jatkui, ja jätteiden ja tähteiden osuus raaka-ainesyötöstä oli 84 %.

Öljytuotteiden kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 146 miljoonaa euroa (158 milj.). Jalostusmarkkina parani etenkin elokuussa, mutta alkoi heiketä kesän ajokauden päätyttyä. Viitemarginaali oli hyvällä tasolla kolmannella neljänneksellä, keskimäärin 6,0 dollaria barrelilta. Se oli kuitenkin matalampi kuin edellisvuoden vastaavan ajanjakson poikkeuksellisen korkea viitemarginaali 7,2 dollaria barrelilta. Öljytuotteiden lisämarginaali oli jälleen vahva 6,4 dollaria barrelilta. Sitä tukivat hyvä toiminnallinen tehokkuus ja uusien strategisten investointien saavuttama täysi käyttöaste. Jalostamojen keskimääräinen käyttöaste oli 97 %. Jalostettujen tuotteiden myyntimäärät olivat samalla tasolla kuin vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä. Heinäkuussa ilmoitimme, että selvitämme mahdollisuuksia käyttää nesteytettyä jätemuovia fossiilisen jalostuksen raaka-aineena. Tämä on yksi konkreettinen askel pyrkimyksissämme kohti vähähiilisempää jalostusta.

Marketing & Services -segmentin myyntimäärät ja yksikkökatteet pysyivät suunnilleen vuoden 2017 kolmannen neljänneksen tasolla. Markkinat ovat edelleen kilpailtuja. Marketing & Services -segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 24 miljoonaa euroa (27 milj.).

Uusiutuvien tuotteiden lisämarginaalin odotetaan olevan vahvalla tasolla neljännellä neljänneksellä. Loppukäyttäjille 100 %:na toimitettavan uusiutuvan dieselin myyntimäärien osuus kasvaa edelleen vuoden 2017 tasolta kohti tavoitetasoamme, joka on 50 % vuonna 2020. Kasviöljymarkkinan odotetaan pysyvän vaihtelevana, ja Nesteen tavoitteena on lisätä heikompilaatuisen jäte- ja tähderaaka-aineen käyttöä entisestään. Uusiutuvan dieselin laitostemme käyttöasteiden odotetaan olevan korkeita, lukuun ottamatta Singaporen jalostamon suunniteltua yhdeksän viikon suurseisokkia neljännellä neljänneksellä. Singaporen suurseisokilla on tämänhetkisen arvion mukaan noin 100 miljoonan euron negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon pääosin neljännellä neljänneksellä. Seisokin arvioitu tulosvaikutus on kasvanut pääasiassa marginaalien nousun myötä.

Öljytuotteiden tarjonnan ja kysynnän ennakoidaan olevan tasapainossa vuonna 2018. Keskitisleiden kysyntänäkymät ovat edelleen vakaat ja heijastuvat marginaaleihin. Öljytuotteiden viitemarginaalin odotetaan olevan kausiluonteisesti heikko neljännellä neljänneksellä, kun bensiinimarginaalit ovat laskeneet ajokauden päättymisen jälkeen ja jalostamojen kunnossapitokausi lähestyy loppuaan. Ennakoimme jalostamotoimintojen hyvän luotettavuuden jatkuvan ottaen kuitenkin huomioon, että neljännellä neljänneksellä toteutetaan suunniteltuja yksiköiden huoltoseisokkeja. Suunnitelluilla yksikköhuolloilla on tämänhetkisen arvion mukaan noin 50 miljoonan euron negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon neljännellä neljänneksellä.

Marketing & Services -segmentin myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan noudattavan edellisvuosien kausiluonteisuutta.

Odotamme edelleen vuoden 2018 olevan erittäin vahva Nesteelle.

Koska jätän Nesteen toimitusjohtajan tehtävät lokakuun lopussa, haluan lämpimästi kiittää työntekijöitämme, asiakkaitamme, osakkeenomistajiamme, hallitustamme ja muita keskeisiä sidosryhmiä erinomaisesta yhteistyöstä ja tuesta kymmenen viime vuoden aikana. Yhteinen matkamme on ollut hieno ja jännittävä. Nesteen tulevaisuus näyttää valoisalta, ja olen varma, että yhtiö tulee menestymään Peter Vanackerin johdolla. Peter on aloittanut yhtiöön perehtymisen jo syyskuussa, ja hän aloittaa toimitusjohtajana marraskuun alusta.”

Konsernin kolmannen neljänneksen 2018 tulos

Nesteen kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 3 884 miljoonaa euroa (3 229 milj.). Kasvu johtui pääasiassa myyntihintojen noususta. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 395 miljoonaa euroa (350 milj.). Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli suurempi kuin vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä, mikä johtui pääasiassa myyntikatteen kasvusta. Öljytuotteiden tulos oli matalampi kuin vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä, mikä johtui pääasiassa viitemarginaalin laskusta. Marketing & Services onnistui ylläpitämään myyntimääränsä ja yksikkökatteensa, mutta kiinteät kustannukset kasvoivat, minkä seurauksena segmentin vertailukelpoinen liikevoitto heikkeni vuoden 2017 kolmanteen neljännekseen verrattuna. Muut -segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli hieman heikompi kuin vuoden 2017 vastaavalla ajanjaksolla.

Uusiutuvat tuotteet -segmentin kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 228 miljoonaa euroa (171 milj.), Öljytuotteet-segmentin 146 miljoonaa euroa (158 milj.) ja Marketing & Services -segmentin 24 miljoonaa euroa (27 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -4 miljoonaa euroa (-2 milj.), josta Nynasin osuus oli -3 miljoonaa euroa (3 milj.).

Konsernin liikevoitto oli 250 miljoonaa euroa (339 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varastotappiot, jotka olivat 8 miljoonaa euroa (voitot 61 milj.), sekä avoimien hyödyke- ja valuuttajohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat -49 miljoonaa euroa (-68 milj.) ja liittyivät lähinnä marginaalien suojaukseen. Normaalin arvonalenemistestauksen seurauksena teimme 86 miljoonan euron alaskirjauksen liittyen vähemmistöomistukseemme Nynas AB:ssä. Alaskirjauksen taustalla olivat nykyiset Yhdysvaltojen pakotteet ja Venezuelan epävakaa tilanne. Tulos ennen veroja oli 229 miljoonaa euroa (331 milj.), ja kauden voitto oli 168 miljoonaa euroa (268 milj.). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 1,19 euroa (1,08), ja osakekohtainen tulos oli 0,66 euroa (1,04).

Konsernin tammi-syyskuun 2018 tulos

Nesteen yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 11 258 miljoonaa euroa (9 580 milj.). Kasvu johtui myyntihintojen noususta, jolla oli noin 1 900 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevaihtoon, ja myyntimäärien noususta, jolla oli noin 200 miljoonan euron positiivinen vaikutus. Dollarin kurssin heikentymisellä oli noin 400 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 1 073 miljoonaa euroa (790 milj.). Uusiutuvien tuotteiden lisämarginaali oli merkittävästi korkeampi kuin vuoden 2017 vastaavalla ajanjaksolla, ja takautuva BTC-verohelpotuspäätös tuki ensimmäisen neljänneksen tulosta. Öljytuotteiden tulos oli heikompi kuin tammi-syyskuussa 2017, mikä johtui pääasiassa dollarin kurssin heikentymisestä ja viitemarginaalin laskusta. Konsernitasolla heikommalla dollarin kurssilla oli yhteensä 79 miljoonan euron negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon vuoden 2017 yhdeksään ensimmäiseen kuukauteen verrattuna. Marketing & Services -segmentti onnistui kasvattamaan myyntimääriään ja muita tuottoja, joten sen vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi hieman vuoden 2017 yhdeksään ensimmäiseen kuukauteen verrattuna. Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli samalla tasolla kuin vuoden 2017 vastaavalla ajanjaksolla.

Uusiutuvat tuotteet -segmentin ensimmäisen yhdeksän kuukauden vertailukelpoinen liikevoitto oli 702 miljoonaa euroa (352 milj.), Öljytuotteet-segmentin 337 miljoonaa euroa (406 milj.) ja Marketing & Services -segmentin 58 miljoonaa euroa (57 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -24 miljoonaa euroa (-24 milj.), josta Nynasin osuus oli -13 miljoonaa euroa (-5 milj.).

Konsernin liikevoitto oli 842 miljoonaa euroa (875 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varastotappiot, jotka olivat 38 miljoonaa euroa (voitot 33 milj.), sekä avoimien hyödyke- ja valuuttajohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat -99 miljoonaa euroa (37 milj.) ja liittyivät lähinnä marginaalien suojaukseen. Lisäksi teimme 86 miljoonan euron alaskirjauksen, joka liittyi vähemmistöomistukseemme Nynas AB:ssä. Tulos ennen veroja oli 780 miljoonaa euroa (807 milj.), ja kauden voitto oli 649 miljoonaa euroa (669 milj.). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 3,35 euroa (2,32), ja osakekohtainen tulos oli 2,54 euroa (2,60).

Näkymät

Maailmantalouden kehitys on heijastunut öljyn, uusiutuvien polttoaineiden sekä uusiutuvien raaka-aineiden markkinoihin, ja vaihtelevan markkinatilanteen odotetaan jatkuvan. Tämänhetkisten markkina-arvioiden mukaan Yhdysvaltain dollarin odotetaan pysyvän vuonna 2018 edellisvuotta heikompana.

Kasviöljyjen hintaerojen odotetaan vaihtelevan satonäkymien, sääilmiöiden ja eri raaka-aineiden kysynnän mukaan. Markkinoiden vaihtelujen ennustetaan jatkuvan raaka-aineiden hintojen osalta ja vaikuttavan Uusiutuvat tuotteet -segmentin kannattavuuteen.

Uusiutuvien tuotteiden lisämarginaalin odotetaan olevan vahvalla tasolla neljännellä neljänneksellä. Loppukäyttäjille 100 %:na toimitettavan uusiutuvan dieselin myyntimäärien osuus kasvaa vuoden 2017 tasolta kohti tavoitetasoamme, joka on 50 % vuonna 2020. Kasviöljymarkkinan odotetaan pysyvän vaihtelevana, ja Nesteen tavoitteena on lisätä heikompilaatuisen jäte- ja tähderaaka-aineen käyttöä entisestään. Uusiutuvan dieselin laitostemme käyttöasteiden odotetaan olevan korkeita, lukuun ottamatta Singaporen jalostamon suunniteltua yhdeksän viikon suurseisokkia neljännellä neljänneksellä. Singaporen suurseisokilla on tämänhetkisen arvion mukaan noin 100 miljoonan euron negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon pääosin neljännellä neljänneksellä. Suurseisokin arvioitu tulosvaikutus on kasvanut pääasiassa marginaalien nousun myötä.

Öljytuotteiden maailmanlaajuisen kysynnän odotetaan pysyvän vahvana. Viimeaikaiset öljyn kysynnän kasvuennusteet vuodelle 2018 vaihtelevat 1,4 miljoonasta barrelista 1,7 miljoonaan barreliin päivässä. Öljytuotteiden kysynnän ja tarjonnan ennakoidaan olevan tasapainossa vuonna 2018. Keskitisleiden kysyntänäkymät ovat edelleen vakaat ja heijastuvat tuotemarginaaleihin. Öljytuotteiden viitemarginaalin odotetaan olevan kausiluonteisesti heikko neljännellä neljänneksellä, kun bensiinimarginaalit ovat laskeneet ajokauden päättymisen jälkeen ja jalostamojen kunnossapitokausi lähestyy loppuaan. Ennakoimme jalostamotoimintojen hyvän luotettavuuden jatkuvan ottaen kuitenkin huomioon, että neljännellä neljänneksellä toteutetaan suunniteltuja yksiköiden huoltoseisokkeja. Suunnitelluilla yksikköhuolloilla on tämänhetkisen arvion mukaan noin 50 miljoonan euron negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon neljännellä neljänneksellä.

Marketing & Services -segmentin myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan noudattavan edellisvuosien kausiluonteisuutta.

Odotamme edelleen vuoden 2018 olevan erittäin vahva Nesteelle.

Lisätietoja:

Matti Lievonen, toimitusjohtaja, puh. +358 10 458 11
Jyrki Mäki-Kala, talousjohtaja, puh. +358 10 458 4098
Sijoittajasuhteet, puh. +358 10 458 5292

Puhelinkonferenssi

Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään 26.10.2018 klo 15.00. Puheluun voi osallistua soittamalla seuraaviin numeroihin: Suomi +358 (0)9 7479 0361, muu Eurooppa +44 (0)330 336 9128, Yhdysvallat +1 929 477 0448, osallistumiskoodi 6554753. Puhelinkonferenssia voi seurata suorana myös yhtiön verkkosivuilla. Nauhoite puhelusta on kuunneltavissa 2.11.2018 saakka numerossa +358 (0)9 8171 0562 Suomessa, +44 (0)20 7660 0134 Euroopassa ja +1 719 457 0820 Yhdysvalloissa (osallistumiskoodi 6554753).

Edellä esitetyt tiedot sisältävät tai niiden voidaan katsoa sisältävän tulevaisuudennäkymistä annettuja lausuntoja, jotka liittyvät tuleviin tapahtumiin tai yhtiön tulevaan taloudelliseen tulokseen, mukaan lukien strategiset suunnitelmat, potentiaalinen kasvu, suunnitellut liiketoimintojen muutokset, arvioidut pääomakustannukset, tulevan rahavirran lähteet ja sitä koskevat vaatimukset, likviditeetti ja kustannussäästöt, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, joiden seurauksena Neste Oyj:n tai sen toimialojen todelliset tulokset, toiminnan tasot tai saavutukset voivat olla merkittävästi erilaiset kuin tulevaisuudennäkymistä annetuissa lausunnoissa on esitetty tai annetaan ymmärtää. Joissakin tapauksissa tällaiset lausunnot voi tunnistaa ehdollisesta ilmaisutavasta (”saattaa”, ”ehkä”, ”tulee olemaan”, ”odotetaan”, ”suunnitellusti”, ”arvioidaan”, ”uskotaan”, ”ennustetaan”, ”potentiaalinen” jne.) tai muista vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuudennäkymistä annettuihin lausuntoihin liittyy aina riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja riippuvat olosuhteista, joiden ilmenemisestä tulevaisuudessa ei ole varmuutta. Tulevat tulokset voivat poiketa merkittävästi tulevaisuudennäkymiä koskevissa lausunnoissa esitetyistä tai vihjatuista tuloksista. Kaikki tässä katsauksessa tulevaisuudennäkymistä esitetyt lausunnot perustuvat Nesteen johdon tämänhetkiseen tietämykseen, eikä Neste Oyj sitoudu päivittämään niitä. Tämän katsauksen tietoja ei tule katsoa sijoitusneuvoiksi eikä tarjoukseksi myydä tai kehotukseksi ostaa arvopapereita tai muutoin osallistua sijoitustoimintaan.

Neste lyhyesti 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme pienentämään ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen. Olemme myös teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2017 Nesteen liikevaihto oli 13,2 miljardia euroa. Vuonna 2018 sijoituimme toiseksi maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lisätietoa: neste.com 

Liitetiedostot: