Vastuullisesti tuotettu palmuöljy

Vastuullisesti tuotettu, 100-prosenttisesti sertifioitu ja 100-prosenttisesti öljypalmuviljelmille asti jäljitettävä palmuöljy kuuluu Nesteen globaaliin uusiutuvien raaka-aineiden kattavaan valikoimaan. Vaikka keskitymme nykyisin erityisesti jäte- ja tähderaaka-aineisiin, käytämme uusiutuvien tuotteiden valmistuksessa yhä myös vastuullisesti tuotettuja kasviöljyjä, kuten palmuöljyä, tietyillä markkinoilla vallitsevien mieltymysten vuoksi. 

Viimeisen vuosikymmenen aikana palmuöljyn osuus Nesteen uusiutuvien raaka-aineiden kokonaiskäytöstä on pienentynyt merkittävästi. Kuluttajien mieltymysten ja lainsäädännön suuntausten muuttuessa olemme pienentäneet palmuöljyn osuutta entisestään myös aivan viime vuosina. Vuonna 2022 palmuöljyn osuus oli enää noin 4% uusiutuvien raaka-aineiden kokonaiskäytöstämme globaalisti. Tavoitteenamme on vähentää palmuöljyn osuus 0%:iin vuoteen 2023 mennessä. Suomessa myytävän Neste MY Uusiutuvan Dieselin valmistuksessa ei ole käytetty palmuöljyä tai muitakaan kasviöljyjä.

Englanninkieliseltä jäljitettävyyssivustoltamme löytyvät uusimmat tiedot käyttämästämme palmuöljystä.

100-prosenttisesti sertifioitua ja 100-prosenttisesti jäljitettävissä

Hankimme vain vastuullisesti tuotettua palmuöljyä Malesiasta ja Indonesiasta huolellisesti valituilta tuottajilta, jotka ovat sitoutuneet vastuullisiin käytäntöihin ja jotka täyttävät biopolttoaineita koskevaan lainsäädäntöön sisältyvät tiukat vastuullisuusvaatimukset. Näihin vaatimuksiin kuuluu muun muassa metsäkatoa ehkäisevä ja sen riskiä lieventävä ennakoiva toimintamalli. Emme omista palmuöljyviljelmiä, eikä meillä ole omia palmuöljyjalostamoja tai -puristamoja.

Hankkimamme palmuöljyerät täyttävät kaikkien uusiutuvien raaka-aineidemme tapaan aina EU:n uusiutuvan energian direktiivin tai Yhdysvaltain ympäristöviranomaisen vaatimukset sekä paikallisten viranomaisten asettamat lakisääteiset vaatimukset kaikilla markkinoillamme. Hankkimamme palmuöljy on 100-prosenttisesti ISCC-sertifioitua ja kokonaan jäljitettävissä aina viljemille asti. Valtaosa näistä määristä on myös RSPO-sertifioitua, koska vaadimme kaikkia palmuöljyntoimittajiamme sitoutumaan RSPO-sertifiointiin muiden vastuullisuusvaatimustemme lisäksi.

Hankkiessamme palmuöljyä emme osta erillisiä sertifikaatteja maailmanmarkkinoilta, kuten monet elintarviketeollisuuden yritykset tekevät. Hankimme sertifioitua palmuöljyä suoraan tuottajayhtiöiltä, minkä ansiosta pystymme vaikuttamaan suoraan tuottajien toimintaan, tekemään heidän kanssaan yhteistyötä sekä saamaan paremman kuvan heidän toiminnastaan. 

Työskentelemme tiiviissä yhteistyössä vastuullisuusasiantuntijoiden kanssa toimitusketjujemme valvonnassa, ja olemme säännöllisesti yhteydessä raaka-ainetoimittajiimme. Tähtäämme pitkäaikaiseen yhteistyöhön toimittajiemme kanssa, ja olemme yhä sitoutuneita tekemään enemmän kuin laki meiltä edellyttää varmistaaksemme, että hankkimamme palmuöljy on nyt ja jatkossa täysin vastuullisesti tuotettua. 

Tehokas öljykasvi auttaa torjumaan ilmastokriisiä

Öljypalmu (Elaeis guineensis) on monivuotinen viljelykasvi, joka menestyy trooppisilla alueilla. Öljypalmun viljely on maankäytön kannalta erittäin tehokasta, sillä muihin öljykasveihin verrattuna sillä on ylivoimaisesti suurin öljyntuotto: keskimäärin neljä tonnia hehtaarilta ja parhaimmillaan jopa kahdeksan tonnia hehtaarilta. Öljypalmuja ei tarvitse kaataa hedelmäterttujen keräämiseksi, vaan öljypalmu tuottaa satoa ympäri vuoden useita vuosikymmeniä ja tuo pysyvän tulonlähteen viljelijöilleen. 

Vastuullisesti tuotetulla palmuöljyllä on muita viljeltyjä öljykasveja pienemmät elinkaarenaikaiset päästöt. Tämän ansiosta palmuöljystä jalostettu uusiutuva polttoaine voi vähentää merkittävästi ilmastopäästöjä ja tukea ilmastonmuutosta hillitseviä toimia. 

Nesteen hankkima palmuöljy vähentää kasvihuonekaasuja keskimäärin 70%, kun se jalostetaan Neste MY Uusiutuvaksi Dieseliksi ja kun polttoaineen koko elinkaaren aikaisia päästöjä verrataan fossiilisen dieselin käytön vastaaviin päästöihin. Päästövähennys ylittää selvästi uusiutuvan energian direktiivin (EU RED) biopolttoaineita koskevan vaatimuksen 50% pienemmistä kasvihuonekaasupäästöistä.

Noin 58% vuonna 2020 hankkimastamme palmuöljystä oli peräisin puristamoilta, joissa metaani otetaan talteen tai sen syntymistä ehkäistään muilla menetelmillä. Vuonna 2017 todensimme 50 prosenttia pienemmät metaanipäästöt suotonauhapuristimen käytöstä palmuöljypuristamoilla. Pyrimme edelleen nopeuttamaan metaanin välttämiseen tarkoitettujen menetelmien käyttöönottoa palmuöljyteollisuudessa. 

Palmuöljyn käytön vastuullisuusnäkökohdat

Biopolttoaineteollisuutta koskeva lainsäädäntö edellyttää toimijoita varmistamaan, että niiden käyttämä palmuöljy on todistettavasti vastuullisesti tuotettua. Sitä varten niiden on tunnettava käyttämänsä palmuöljyn alkuperä aina öljypalmuviljelmille asti. Tässä Neste ja muu biopolttoaineteollisuus poikkeavat muista palmuöljyä käyttävistä aloista. Käyttämämme palmuöljy on ollut 100-prosenttisesti jäljitettävissä viljelmille asti vuodesta 2007 lähtien ja 100-prosenttisesti sertifioitua vuodesta 2013 lähtien.  

EU:n biopolttoainelainsäädännössä kielletään käyttämästä sellaisilta viljelmiltä peräisin olevia raaka-aineita, jotka on perustettu vuoden 2008 jälkeen raivaamalla luonnonmetsiä tai muuta maata, jonka luonnon monimuotoisuuden arvo on suuri. Tämä auttaa biopolttoaineiden tuottajia varmistamaan, että niiden käyttämä palmuöljy ei ole aiheuttanut metsäkatoa tai uhannut luonnon monimuotoisuutta. 

Palmuöljyn täsmällisen alkuperän tunteminen auttaa biopolttoaineiden tuottajia ja vastuullisuusasiantuntijoita myös valvomaan, että toimitusketjuissa ei tapahdu ihmisoikeusrikkomuksia. Tarjoamme verkkosivustollamme avoimesti tietoa palmuöljyn toimitusketjustamme. Tieto auttaa myös kumppaneitamme ja kolmansia osapuolia seuraamaan toimittajiemme vastuullisuussuoritusta. 

Esimerkkejä vastuullisuusprojekteistamme ja -yhteistyöstä

Metsäkadon ehkäiseminen

Vastustamme johdonmukaisesti kaikkia metsäkatoa aiheuttavia toimia. Olemme sitoutuneet ehkäisemään metsäkatoa omissa toimitusketjuissamme ja vaadimme samaa kaikilta raaka-ainetoimittajiltamme.

Toimimme yhteistyössä Consortium of Resource Experts (CORE) -organisaation kanssa. Tämä Daemeterin ja Proforestin asiantuntijoiden muodostama organisaatio tukee meitä erityisesti raaka-aineiden toimitusketjujemme läpinäkyvyyden jatkuvassa kehittämisessä sekä ympäristöriskien arvioinneissa ja näiden riskien lieventämisessä.  

Kaikki palmuöljytoimittajamme sitoutuivat jo vuonna 2015 metsäkadon vastaisiin periaatteisiin omissa toiminnoissaan sekä hankinnoissaan kolmansilta osapuolilta. Olemme arvioineet palmuöljytoimittajiemme ympäristöriskejä ja keskustelleet toimittajiemme kanssa riskien hallinnasta heidän tiloillaan. Olemme tarjonneet toimittajillemme koulutusta varmistaaksemme, että politiikkamme ja ohjeemme ymmärretään asianmukaisesti ja että ne pannaan tehokkaasti täytäntöön. Seuraamme toimittajien etenemistä periaatteiden jalkauttamisessa. Olemme myös kehittäneet toimittajiemme kanssa yhteistyössä toimittajien vastuullisuusportaalin yhteydenpidon ja toimitusketjun seurannan digitalisoimiseksi.

Neste julkaisee avoimesti metsäjalanjälkensä CDP Forests -ohjelman osana. Vuonna 2022 CDP nimesi arviossaan Nesteen johtavien yritysten Leadership-luokkaan, ja Nesteen metsäkatoriskien hallinta saavutti CDP Forests and Water Security -ohjelman Forests-luokassa luokitukset ”A-” (palmuöljy) ja ”A-” (karjatuotteet).

Ihmisoikeudet toimitusketjuissamme

Nesteen yhteistyökumppaneille asetettavat ihmisoikeuksia koskevat vähimmäisvaatimukset on esitetty Nesteen toimittajien eettisissä säännöissä, ja niiden täytäntöönpanoa tukevaa tietoa on annettu toimittajien eettisten sääntöjen ohjeessa. Neste kannustaa ja tukee liikekumppaneitaan jatkuvasti parantamaan ja kehittämään toimintaansa vähimmäisvaatimuksia pidemmälle saavuttaakseen Nesteen ihmisoikeusperiaatteessa asetetut ihmisoikeusstandardit ja -odotukset.

Lue lisää Nesteen sitoutumisesta kunnioittaa ihmisoikeuksia sekä ihmisoikeustyöstämme toimitusketjuissa.

Alueellinen projekti Siakissa, Indonesiassa

Toimimme monien globaalien brändien, kuten Unileverin, Pepsicon, Cargillin, Danonen ja LÓrealin, palmuöljy-yhtiöiden Golden Agrin (GAR) ja Musim Masin sekä kansalaisjärjestöjen kanssa yhteistyössä tavoitteenamme laajan mittakaavan muutos kohti vastuullisuutta Siakin alueella Indonesiassa. Hankkeessa toimitaan alueellisesti ja pyritään parantamaan vastuullisuutta monien eri hyödykkeiden tuotannossa. Näitä ovat mm. palmuöljy, ananas ja kumi. Alueellisessa hankkeessa on mukana myös paikallishallinto, muita tärkeitä paikallisia toimijoita sekä kansalaisjärjestöjä, jotta saadaan aikaan vahvat paikalliset säännöt kestävän muutoksen vauhdittamiseksi.

Lue projektistamme lisää englanninkielisiltä sivuiltamme.