Mitä eroa on uusiutuvalla dieselillä ja biodieselilä?

Neste MY uusiutuva diesel ja FAME​

Neste MY on Nesteen kehittämä ja patentoima uusiutuva diesel joka valmistetaan NEXBTL- teknologialla (Next Generation Biomass to Liquid). Se luokitellaan  parafiiniseksi dieseliksi ja se täyttää parafiinisen dieselin standardin EN15940. Neste My uusiutuvan dieselin raaka-aineina käytetään kasviöljyjä sekä erilaisia jätteitä ja tähteitä. Neste MY uusiutuvasta dieselistä ei käytetä nimitystä biodiesel. 

Biodieselillä tarkoitetaan ns 1. sukupolven perinteistä biopohjaista dieseliä eli rasvahapon metyyliesteriä FAMEA (Fatty Acid Methyl Ester) . FAME biodiesel voidaan nimetä myös syöttöaineen mukaan, jolloin esim. rypsiöljystä  valmistettua kutsutaan RME:ksi (Rapeseed Methyl Ester). Ne eroavat kemialliselta koostumukseltaan niin fossiilisesta kuin uusiutuvasta dieselistä. 

Valmistusprosessi

Neste MY dieselin valmistusprosessissa raaka-aineista poistetaan ensin epäpuhtaudet, jonka jälkeen ne vetykäsitellään korkeassa lämpötilassa. Näin erilaisista raaka-aineista saadaan kemialliselta koostumukseltaan korkealaatuista fossiilista dieseliä vastaavaa hiilivetyä. Lopputuotteen laatu on sama riippumatta siitä, mitä raaka-ainetta valmistuksessa käytetään. Valmistettaessa perinteisiä biodieseleitä ovat lopputuotteen ominaisuudet, kuten esim. kylmäominaisuudet, riippuvaisia käytetyistä raaka-aineista. 

Sekoitettavuus

Koska Neste MY uusiutuva diesel on kemialliselta koostumukseltaan fossiilisen dieselin kaltaista, sitä voidaan sekoittaa dieseliin kaikissa sekoitussuhteissa. Neste MY dieselin lisääminen fossiiliseen dieseliin parantaa seoksen laatua mm parantamalla setaanilukua ja kylmäominaisuuksia. FAME-biodieselin lisääminen taas usein heikentää seoksen laatua mm huonontamalla tuotteen pitkäaikaissäilyvyyttä. Biodieseliä saa käyttää dieseltuotteissa maksimissaan 7 % pitoisuutena, mutta Neste MY dieselin käytölle ei ole rajoitteita.

Biovelvoite

Koska Neste MY uusiutuvaa dieseliä voi käyttää sellaisenaan tai sekoittaa fossiiliseen dieseliin, soveltuu se hyvin biovelvoitteen täyttämiseen. Koska FAME biodieselin pitoisuus on rajoitettu enintään 7 prosenttiin, rajoittaa se tuotteen käyttöä biovelvoitteen täytössä.

Säilyvyys

Neste My uusiutuva diesel säilyy fossiilisen dieselin tapaan pitkään ilman että sen ominaisuudet merkittävästi muuttuvat. Sen kyky liuottaa vettä itseensä on rajallinen, kun taas perinteisen biodieseliin vesi liukenee helpommin. Näin myös vedestä aiheutuvien ongelmien ja mahdollisten biokasvustojen riski on pienempi käytettäessä Neste MY dieseliä. 

Moottorivalmistajien suositukset

Neste MY uusiutuva diesel on autonvalmistajien uusimman ja tiukimman WWFC (Worldwide Fuel Charter)- luokituksen suositus polttoaineen biokomponentiksi. WWFC 5 luokituksessa perinteisen biodieselin käyttöä ei sallita, mutta sen sijaan uusiutuvan dieselin käyttöä suositellaan muun muassa sen korkean setaaniluvun vuoksi.

Kylmäominaisuudet

Neste MY dieselin valmistusprosessissa tuotteen kylmäominaisuudet voidaan säätää halutunlaiseksi. Neste MY:n samepiste, eli arvo joka kuvaa tuotteen alinta varastointilämpötilaa, saadaan säädetyksi jopa -34 celsiusasteeseen. Biodieselin kylmäominaisuudet ovat hyvin rajalliset ja riippuvaisia käytetystä raaka-aineesta. Esimerkiksi parhaan rypsistä valmistetun biodieselin samepiste on noin -5 celsiusastetta.

Setaaniluku

Polttoaineen syttymisherkkyyttä kuvaava setaaniluku on Neste MY dieselissä erittäin korkea, eli yli 70. Tämä auttaa moottoria käynnistymään helpommin kylmässä ja vähentää pakokaasupäästöjä ja moottorin savuttamista. 

Puhtaus

Neste MY uusiutuva diesel palaa moottorissa erittäin puhtaasti. Sen käyttö pienentää polttoaineen elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 %. Neste MY dieselissä ei ole lainkaan rikkiä tai aromaattisia hiilivetyjä. Sen käyttö vähentää merkittävästi myös hiukkas-, hiilivety- ja typenoksidipäästöjä. Koska Neste MY dieselin palaminen tuottaa vähemmän hiukkaspäästöjä ja tuhkaa, tarvitsee hiukkassuodatinta (DPF, Diesel Particel Filter) regeneroida harvemmin, jolloin sen käyttöikä kasvaa ja polttoainetta kuluu vähemmän. Myös moottoriöljy säilyttää ominaisuutensa pitempään.