Vastuullisuus
21.03.2024

Nesteen jalostamon ympäristövaikutukset Kilpilahdessa ovat vähentyneet merkittävästi vuosikymmenten aikana

Vastuullisuus on ollut laajasti osa Nesteen toimintaa ja strategiaa jo vuosikymmeniä.  Porvoon jalostamolla on seurattu toiminnan vaikutuksia ympäristöön jalostamon rakentamisesta lähtien, jo lähes 60 vuoden ajan. 

Ensimmäiset ympäristötutkimukset, joilla kartoitettiin vesialueen pohjaeliöstön tilaa ja veden laatua merialueella, on tehty jo ennen jalostustoiminnan aloittamista. Jalostamotoiminnan käynnistyessä vuonna 1965 vastuullisuudessa keskityttiin seuraamaan lähinnä paikallisia päästöjä kuten meriveden ja ilman saastumista. Nykyään seuranta on huomattavasti laajempaa, ja siihen sisältyvät mm. pinta- ja pohjavesi, melu, hajut, biologinen monimuotoisuus ja maaperän tila.

 

Neste oli aikansa edelläkävijä

Neste oli ensimmäinen ympäristöosaston perustanut yritys Suomessa – ja luultavasti ensimmäisten joukossa  koko maailmassa. Olemme edelleen edelläkävijä vastuullisten tuotteiden ja toiminnan kehittämisessä, vaikutusten raportoinnissa ja vastuullisuuden toteuttamisessa osana liiketoimintaa. 

Investoinnit teknologiaan ovat auttaneet vähentämään päästöjä merkittävästi ja tuoneet Nesteelle kilpailuetua mahdollistamalla ympäristömyötäisten ja vastuullisempien tuotteiden valmistuksen. Keskeiset päästöt ilmaan ovat vähentyneet merkittävästi 80-luvusta;  Rikkidioksidipäästöjen (SO2) osalta yli 90 % ja typen oksidien (NOx) osalta yli 50 %. 

 

Ilmanlaatu jalostamon ympäristössä on parantunut merkittävästi

Alueen ympäristön ilmansaasteille herkimmät organismit ns. bioindikaattorit ovat kehittyneet positiiviseen suuntaan sitä mukaa, kun päästöt ovat vähentyneet. Uusimmat tulokset osoittavat, että neulasten ravinnetasot ovat samalla tasolla kuin luonnontilaisissa metsissä. Alue, jolla ilmansaasteet vaikuttavat boreaalisiin metsäjäkäliin, on kutistunut halkaisijaltaan 10 kilometristä alle kolmeen kilometriin. Myös hiilivetypäästöt pintavesiin (jätevesien käsittelyn jälkeen) ovat vähentyneet hyvin alhaisille tasoille. 

Porvoon jalostamolla on ilmanlaadun seuranta-asemia jalostamon välittömässä läheisyydessä ja kauempana, jotta näkisimme mahdolliset vaikutukset myös läheisille asuinalueille. Jalostamon ympärillä on niin ikään kymmeniä pohjaveden tarkkailukaivoja ja melun mittauspisteitä. Seurantatietoja tulkitsee ympäristöosasto, joka myös muuntaa ne tarvittaviksi toimenpiteiksi jalostamon operoinnissa ja myös tulevissa jalostamon muutoksissa.

Lato, vanha tietokone, elektroniikkaa, heiniä

Nesteen vuonna 1985 käyttämä ilmanlaadun mittausasema Löparön saarella.

 

Vastuullisesta työstämme hyötyy myös yhteiskunta

Toimitamme meriveden ja ilmanlaadun seurantatiedot virallisiin avoimen lähdekoodin tietokantoihin, raportoimme viranomaisille ja teemme tiivistä yhteistyötä muiden keskeisten sidosryhmiemme (mm. tutkimuslaitokset ja kunnat) kanssa.

Vuosina 2022–2023 toteutimme biologista monimuotoisuutta kuvaavat luontoselvitykset Porvoon jalostamon ja Naantalin terminaalin alueilla, joissa pilotoimme käytännön menetelmiä luonnon monimuotoisuuden mittaamiseksi. Tavoitteena oli parantaa ymmärrystämme eri elinympäristöijen luontoarvoista. 

Vuoden 2023 lopussa käynnistimme esiselvityksen Porvoon jalostamon lähialueiden ekologisen kompensoinnin mahdollisuuksista. Yhtenä toimenpiteenä selvitämme mahdollisuutta jalostamon lähialueella virtaavan puron ennallistamiseen, jotta se sopisi paremmin luonnonvaraisten kalojen kutualueeksi.

 

Puro, nainen, metsää, mitta-astia

Nesteen ympäristöosasto ottaa pintavesinäytteitä Porvoon jalostamon lähialueella virtaavasta luonnonpurosta.