Myynti- ja toimitusehdot elinkeinonharjoittajille

Neste Markkinointi Oy:n myynti- ja toimitusehdot elinkeinonharjoittajille (1/14)

1  Yleistä

1.1  Näitä Neste Markkinointi Oy:n myynti- ja toimitusehtoja elinkeinonharjoittajille (”Myyntiehdot”) noudatetaan Neste Markkinointi Oy:n tuotteiden ja palveluiden myynnissä ja toimituksissa elinkeinonharjoittajalle.

1.2  Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestyksessä nämä Myyntiehdot pätevät pääsopimusasiakirjan jälkeen ennen muita liitteitä, ellei Sopimuksessa nimenomaisesti toisin määrätä.

2  Määritelmiä

Näissä Myyntiehdoissa:

2.1 ”Arkipäivä” tarkoittaa päiviä maanantaista perjantaihin, pois lukien kuitenkin Suomessa vietettävät kirkolliset juhlapäivät sekä itsenäisyyspäivä, jouluaatto, juhannusaatto ja vapunpäivä.

2.2 "Asiakas" tarkoittaa elinkeinonharjoittajaa, joka ostaa Myyjältä Tuotetta.

2.3 "Asiakaspalvelu” tarkoittaa Myyjän Asiakaspalvelua, jonka yhteystiedot ja palveluajat löytyvät Myyjän Internetsivuilta. Myyjä tallentaa kaikki Asiakaspalvelun puhelut muun muassa tilaustietojen tarkistamiseksi mahdollisia reklamaatiotilanteita varten.

2.4 ”Kirjallinen” tarkoittaa myös sähköisessä muodossa tehtyjä asiakirjoja ja muita tallenteita, mukaan lukien sähköposti.

2.5 ”Laki” tarkoittaa kaikkia soveltuvia lakeja, asetuksia, säädöksiä ja ohjesääntöjä (kuten EU asetuksia ja direktiivejä) sekä toimivaltaisten tuomioistuinten tai viranomaisten antamia määräyksiä, päätöksiä ja ohjeita (kaikilla lainkäyttöalueilla).

2.6 "Myyjä" tarkoittaa Neste Markkinointi Oy:tä (Y-tunnus: 1626490-8) .

2.7 ”Myyjän Internetsivut” tarkoittavat Myyjän internetsivustoa, joka sijaitsee osoitteessa www.neste.fi.

2.8 "Sopijapuoli" ja "Sopijapuolet" tarkoittaa Asiakasta ja Myyjää yksin tai yhdessä.

2.9 “Sopimus” tarkoittaa Tuotetta koskevaa, Sopijapuolten välistä sopimusta tai sitoumusta liiteasiakirjoineen.

2.10 ”Spesifikaatio” tarkoittaa Myyjän Tuotteen tuotetiedotteessa ilmoittamia joko i) niitä analyysiarvoja, jotka Tuotteen on vähintään täytettävä ja/tai ii) Tuotteen tuotannossa ilmeneviä tyypillisiä arvoja. Tyypilliset arvot eivät välttämättä toteudu tuote-eräkohtaisesti. Tuotetiedotteet löytyvät Myyjän Internetsivuilta ja pyydettäessä Myyjältä.

2.11 "Tarjous" tarkoittaa Myyjän Tuotetta koskevaa Kirjallista tai suullista tarjousta.

2.12 "Tilaus" tarkoittaa Asiakkaan Tuotetta koskevaa Kirjallista tai suullista tilausta.

2.13 "Tuote" tarkoittaa Myyjän kulloinkin Asiakkaalle myymää tuotetta ja/tai tuotteeseen liittyvää palvelua.

2.14 ”Vähimmäistoimitusmäärä” tarkoittaa pienintä määrää Tuotetta, jonka Myyjä toimittaa Asiakkaalle ilman lisämaksua. Vähimmäistoimituserä vaihtelee Tuotteittain.

2.15 Lisätietoa Myyjän asiakaspuheluiden tallentamisesta, Tuotteista, hinnoista, toimitusmaksusta, Myyjän käyttämistä lisistä, tuotekohtaisista Vähimmäistoimituseristä, lisämaksuista Vähimmäistoimituseristä poikettaessa on saatavissa Myyjän Internetsivuilta sekä Asiakaspalvelusta.

3  Sopimuksen syntyminen

3.1 Sopimus syntyy kummankin Sopijapuolen allekirjoitettua sen pätevällä tavalla tai Asiakkaan hyväksyttyä sitovan Tarjouksen. Kertakauppaa koskeva Sopimus syntyy Myyjän hyväksyttyä Tilauksen taikka Myyjän aloitettua Tilauksen tosiasiallisen täyttämisen. Asiakkaan Tilaukseen mahdollisesti liittämät ehdot, jotka poikkeavat Tarjouksen ehdoista, pätevät vain, jos Myyjä nimenomaisesti ja Kirjallisesti etukäteen ilmoittaa hyväksyvänsä Asiakkaan ehdot.

3.2  Asiakkaan tulee hyväksyä tai hylätä Tarjous siinä ilmoitetun voimassaoloajan kuluessa, tai sen puuttuessa, kymmenen (10) Arkipäivän kuluessa siitä, kun Myyjä lähetti Tarjouksen. Asiakkaan hyväksyessä Tarjouksen, sen katsotaan tulleen hyväksytyksi muutoksitta. Jos Asiakas ei edellä mainitussa ajassa ilmoita, että se hyväksyy Tarjouksen, katsotaan Asiakkaan hylänneen Tarjouksen, eikä sitovanakaan tehty Tarjous enää sido Myyjää.

4  Sopimuksen voimassaolo

4.1 Sopimus tulee voimaan sillä hetkellä, kun se on ehdon 3 mukaan syntynyt, ja elleivät Sopijapuolet ole Kirjallisesti toisin sopineet, on voimassa toistaiseksi kuuden (6) kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajalla, kuitenkin enintään kaksi (2) vuotta. Kertakauppaa koskeva Sopimus lakkaa, kun kumpikin Sopijapuoli on täyttänyt Sopimuksen mukaiset velvoitteensa.

5  Tuotteen laatu

5.1 Myyjä takaa, että Tuotteen laatu toimitushetkellä on vähintään Spesifikaation mukaista. Myyjä ei anna Tuotteesta mitään muuta takuuta, ei nimenomaista eikä hiljaista, eikä vastaa Tuotteen soveltumisesta mihinkään erityiseen tarkoitukseen tai tarkoitukseen, johon Tuotteita tai vastaavia tuotteita yleensä käytetään.

6  Tuotemuutokset

6.1 Myyjällä on oikeus Sopimuksen voimassaoloaikana vaihtaa ja lopettaa Tuotteita tai tehdä muutoksia niiden Spesifikaatioihin tiedottamalla tästä esimerkiksi Myyjän Internetsivuilla tai muulla vastaavalla tavalla vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutosten voimaantuloa. Tuotevaihtojen tai -muutosten takia Myyjällä on oikeus tarkistaa myös Tuotteiden hintoja.

6.2 Myyjällä on oikeus tehdä Tuotteisiin sellaisia muutoksia, jotka eivät muuta Tuotteen Spesifikaatiota, ilmoittamatta tästä Asiakkaalle.

6.3 Mikäli Asiakas ei hyväksy ehdon 6 mukaista muutosta, on Asiakkaalla oikeus irtisanoa Sopimus päättymään muutoksen voimaantulohetkestä alkaen ilmoittamalla tästä Myyjälle etukäteen.

7  Hinnoitteluperusteet ja hintojen muuttaminen

7.1 Tuotteiden myyntihinta on Myyjän kulloinkin voimassaoleva toimituspäivän hinta, elleivät Myyjä ja Asiakas ole Kirjallisesti nimenomaisesti muuta sopineet. Voiteluaineiden ja kemikaalien myyntihinta on Myyjän kulloinkin voimassaoleva tilauspäivän hinta.

7.2 Polttonesteiden säiliötoimitusten myyntihinta muodostuu tuotehinnasta ja toimitusmaksusta. Toimitusmaksu on tilauskohtainen. Mikäli säiliöautoa joudutaan siirtämään purettaessa tuotetta useampaan säiliöön, perii Myyjä jokaisesta auton siirrosta toimitusmaksun.

7.3 Myyjällä on yksipuolinen oikeus vapaasti muuttaa päivittäistä myyntihintaansa ja/tai hinnoitteluperusteita Asiakkaalle ilmoittamatta.

7.4 Mikäli Sopijapuolet ovat nimenomaisesti Kirjallisesti sopineet Tuotteen myyntihinnaksi muun hinnan, kuin Myyjän kulloinkin voimassaolevan hinnan, Myyjällä on oikeus yksipuolisesti muuttaa sovittua myyntihintaa ja/tai hinnoitteluperusteita, ilmoittamalla tästä Asiakkaalle etukäteen.

7.5 Mikäli Asiakas ei hyväksy ehdon 7 mukaista muutosta, on Asiakkaalla oikeus irtisanoa Sopimus päättymään muutoksen voimaantulohetkestä alkaen, ilmoittamalla tästä Myyjälle etukäteen.

7.6 Lisäksi Myyjällä on oikeus muuttaa sovittua myyntihintaa Asiakkaalle ilmoittamattakin, mikäli (i) Myyjästä riippumattomat hinnoittelutekijät, kuten valuuttakurssit, Lait, veronluonteiset maksut tai verotuskäytäntö, raaka-aineiden tai tuotteiden kansainväliset hankintahinnat muuttuvat, tai (ii) tuotanto-, lähettämö- tai kuljetuskustannuksissa tai yleisessä kustannustasossa tapahtuu muutoksia. Myyjä soveltaa uusia hintoja muutosten voimaantulohetkestä alkaen.

7.7 Myyntihinta ei sisällä toimitushetkellä sovellettavaa arvonlisäveroa eikä muita mahdollisia Lakiin perustuvia lisämaksuja, kuten voiteluaineiden osalta öljyjätemaksua. Myyntihintaan lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassa olevan arvonlisäverokannan mukaisesti ja Lakiin perustuvat lisämaksut laskutuksen yhteydessä samalla laskulla, kuin millä myyntihinta laskutetaan. Arvonlisävero ja Lakiin perustuvat lisämaksut tulee maksaa Sopimuksessa sovittujen maksuehtojen mukaisesti samanaikaisesti myyntihinnan kanssa.

7.8 Tapauksesta riippuen myyntihintaan voidaan lisätä Myyjän normaalin käytännön mukaisia lisiä.

8  Maksuehto

8.1  Maksuaika on 14 päivää laskun päiväyksestä, elleivät Myyjä ja Asiakas ole Kirjallisesti nimenomaisesti muuta sopineet.

8.2 Myyjällä on oikeus yksipuolisesti muuttaa sovittua maksuaikaa, mikäli Asiakkaaseen liittyvä luottoriski on Myyjän arvion mukaan kasvanut. Luottoriski on kasvanut ainakin silloin (muita syitä ja tilanteita pois sulkematta), kun Asiakkaan luottotiedot ovat heikentyneet. Myyjä ilmoittaa maksuajan muutoksesta Asiakkaalle etukäteen.

8.3 Mikäli Asiakas ei hyväksy ehdon 8.2 mukaista maksuajan muutosta, on Asiakkaalla oikeus irtisanoa Sopimus päättymään muutoksen voimaantulohetkestä alkaen, ilmoittamalla tästä Myyjälle etukäteen.

8.4 Laskutus tapahtuu kuormakirjaan merkityn määrän perusteella.

8.5 Viivästyneelle maksulle on maksettava eräpäivästä lukien viivästyskorkoa, joka on määrältään 16 % vuodessa. Lisäksi Asiakas on velvollinen maksamaan Myyjän kulloinkin voimassaolevat maksumuistutus- ja perintäkulut.

8.6 Mikäli yksikin Myyjän saatava Asiakkaalta on erääntynyt ja maksamatta, erääntyvät kaikki Myyjän saatavat Asiakkaalta heti maksettaviksi sovituista erääntymisajankohdista tai laskuihin merkityistä eräpäivistä huolimatta, jos Myyjä niin kirjallisesti vaatii.

8.7 Laskutusvaluuttana käytetään euroa.

8.8 Asiakas sitoutuu maksamaan kaikki Sopimukseen perustuvat laskut täysimääräisinä, eikä Asiakkaalla ole minkäänlaista vähennys- tai kuittausoikeutta vastasaataviensa tai reklamaationsa perusteella.

8.9 Myyjällä on oikeus vaatia Asiakkaalta hyväksyttävä vakuus ennen toimitusta tai jo toimitetun, mutta vielä suorittamattoman toimituserän vakuudeksi. Myyjällä ei ole velvollisuutta toimittaa Tuotetta ennen hyväksyttävän vakuuden asettamista. Myyjällä on oikeus periä Asiakkaalta vakuuden hoitamiseen liittyvät kohtuulliset kulut.

9  Laskutus        

9.1  Asiakas voi halutessaan valita verkkolaskutuksen, jolloin Asiakkaan laskut välitetään Myyjältä sähköisessä muodossa Asiakkaan operaattorille. Asiakas vastaa laskun käsittelystä ja maksamisesta eräpäivään mennessä sekä Asiakkaan ilmoittamien välitystietojen oikeellisuudesta. Myyjä ei vastaa Asiakkaan operaattorin ja Asiakkaan välisestä tiedonsiirrosta, eikä siinä mahdollisesti esiintyvistä ongelmista aiheutuvista vahingoista. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Kirjallisesti välitystietojen muutoksista 14 Arkipäivää ennen muutoksen voimaantuloa Asiakaspalveluun. Verkkolaskutus tulee voimaan, kun välitystiedot on syötetty Myyjän järjestelmiin, mutta kuitenkin aikaisintaan Asiakkaan operaattorin reitityksen valmistuttua. Myyjä varaa itselleen kohtuullisen ajan välitystietojen käsittelyyn. Lisätietoa verkkolaskutuksesta on saatavilla internetsivustolta www.neste.fi/verkkolasku tai Asiakaspalvelusta.

9.2 Myyjällä on oikeus ottaa käyttöön kohtuullinen tilinhoitomaksu/laskutuspalkkio ilmoittamalla tästä Asiakkaalle viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen tilinhoitomaksun/laskutuspalkkion käyttöönottoa.

10  Tilaus

10.1 Myyjä toimittaa Tuotteen Tilauksen perusteella tai, mikäli Sopijapuolet ovat nimenomaisesti Kirjallisesti niin sopineet, automaattitoimituksena. Asiakas voi tehdä Tilauksen Myyjän Internetsivuilta, Myyjän Extranet –palvelusta tai Asiakaspalvelusta.

10.2 Myyjällä on aina ilman korvausvelvollisuutta Asiakkaalle oikeus hylätä Tilaus ilmoittamalla tästä Asiakkaalle kolmen (3) Arkipäivän kuluessa Tilauksen vastaanottamisesta.

11  Toimitusaika

11.1 Myyjän normaali toimitusaika polttonesteille on enintään kuusi (6) tai Myyjän Internetsivuilla määritellyillä alueilla enintään kahdeksan (8) Arkipäivää Tilauksen vastaanottamisesta.

11.2 Voiteluaineiden ja kemikaalien normaali toimitusaika bulk- ja IBC-konttitoimituksille on enintään kymmenen (10) Arkipäivää Tilauksen vastaanottamisesta. Kappaletavaratoimitukset toimitetaan Asiakkaalle enintään seitsemän (7) Arkipäivää Tilauksen vastaanottamisesta. 

11.3 Myyjä toimittaa Tuotetta pääsääntöisesti Arkipäivinä.

11.4  Asiakkaan pyynnöstä Myyjä voi toimittaa Tuotteen normaalia toimitusaikaa nopeammin, mikäli Tuotetta on saatavilla. Normaalista aikataulusta poikkeavat toimitukset vaativat erityisjärjestelyjä, minkä vuoksi Myyjä veloittaa normaalia toimitusaikaa nopeammin tapahtuvista toimituksista kulloinkin voimassaolevan pikatoimituslisän ja/tai, mikäli Asiakas pyytää toimitusta muuna kuin Arkipäivänä, kulloinkin voimassaolevan pyhälisän.

11.5 Jos Myyjän velvoitteiden täyttäminen viivästyy kohdassa 24 tarkoitetun ylivoimaisen esteen takia, jatketaan toimitusaikaa sillä ajalla, jolla ylivoimainen este on toimitusta viivästyttänyt.

12  Toimitusmäärät

12.1 Myyjä on määrittänyt tuotteilleen Vähimmäistoimitusmäärät.

12.2  Asiakkaan pyytäessä Myyjä voi toimittaa pienemmänkin määrän, mutta veloittaa toimituksesta kulloinkin voimassaolevan lisämaksun. Polttonesteiden, pakattujen voiteluaineiden ja autokemikaalien osalta tämä lisämaksu on pientoimituslisä. Voiteluaineiden ja autokemikaalien bulk –toimituksissa Asiakas vastaa todellisista rahtikustannuksista.

12.3 Asiakkaalla on velvollisuus tarkastaa säiliötilanteensa ennen Tuotteen tilaamista, jotta tilatuille Tuotteille on tarpeeksi varastotilaa.

12.4 Mikäli Tuotetta ei mahdu Asiakkaan säiliöön tilattua määrää, on Myyjällä oikeus tarkistaa tilatun Tuotteen yksikköhinta toimitusmäärää vastaavaksi ja lisäksi veloittaa Asiakkaalta kulloinkin voimassaoleva pientoimituslisä, paluurahti ja muut Myyjälle mahdollisesti aiheutuneet lisäkulut.

12.5 Myyjällä on oikeus poiketa toimituksessa enintään 10 % Tilauksen mukaisesta määrästä niin, että toimitettu määrä on Tilauksen mukaista pienempi tai suurempi. Laskutus tapahtuu toimitetun määrän mukaan.

12.6 Mikäli Myyjän on toimittanut Tuotetta muusta kuin Asiakkaasta johtuvasta syystä alle 90 % Tilauksen mukaisesta määrästä ja polttonesteiden osalta vaje on vähintään 400 litraa, toimittaa Myyjä puuttuvan määrän Tuotetta jälkitoimituksena. 

13  Toimituskohde

13.1  Asiakas vastaa siitä, että toimituskohteeseen kulkee tie, joka on sellaisessa ajokunnossa, että se kestää jakeluautolla ajon, ja on jakeluautolla turvallisesti ja tietä vahingoittamatta ajettavissa. Tien ja purkupaikan tulee olla talvella hiekoitettu ja aurattu tai lapioitu lumettomaksi. Mikäli jakeluautolla ajaminen purkupaikalle tai sieltä pois on tavanomaista hitaampaa purkupaikan sijainnin vuoksi, on Myyjällä oikeus veloittaa Asiakkaalta Myyjälle aiheutuneet lisäkulut.

13.2  Asiakas vastaa siitä, että Myyjälle on Tilauksen yhteydessä annettu täsmälliset purkuohjeet ja, että purkupaikka, laitteistot, säiliöt ja niiden sijoittelu ovat Lakien ja Sopimuksen mukaiset sekä Tuotteen toimittavan henkilön turvallisesti saavutettavissa.

13.3 Mikäli purkupaikka sijaitsee yli 1,5 metrin korkeudessa on purkupaikan oltava varustettu pinta-alaltaan vähintään 1m x 1m suuruisella täyttötasolla ja kaiteilla. Jos täyttötaso on yli puolenmetrin korkeudessa, purkutasolle on johdettava kaiteelliset portaat.

13.4 Kaasutuotteiden toimituskohteen tulee sijaita katutasossa.

13.5 Säiliöiden täyttöaukkojen tulee olla selkeästi merkityt tuotesekoitusten välttämiseksi.

13.6 Myyjällä on oikeus olla toimittamatta Tuotetta ja purkaa Sopimus, eikä Myyjän katsota tällöin rikkoneen Sopimusta, mikäli toimituskohde ei ole Sopimuksen ehtojen mukainen, jakeluautolla tai Tuotetta toimittavalla henkilöllä ei ole esteetöntä ja turvallista pääsyä purkupaikalle, tai mikäli purkupaikalla on muita turvallisuuden vaarantavia puutteita.

14  Toimitusehto

14.1 Bulk-tuotteiden toimituksissa noudatetaan toimitusehtoa TOP Asiakkaan säiliön purkuliitin FIN01. Kappaletavarat toimitetaan toimitusehdolla TOP Asiakkaan lastauslaituri FIN01.

15  Omistusoikeus ja vaaranvastuu

15.1 Omistusoikeus ja vaaranvastuu Tuotteeseen siirtyvät Myyjältä Asiakkaalle Tuotteen toimitushetkellä.

 

16  Reklamaatiot ja ilmoitukset

16.1 Laskuun liittyvät huomautukset on tehtävä seitsemän (7) päivän kuluessa laskun päiväyksestä uhalla, ettei myöhemmin tehtyä huomautusta oteta huomioon.

16.2 Tuotetta tai toimitusta koskevat huomautukset on tehtävä kuuden (6) päivän kuluessa Tuotteen toimituksesta uhalla, ettei myöhemmin tehtyä huomautusta oteta huomioon.

16.3 Myyjällä on oikeus veloittaa aiheettoman reklamaation käsittelystä ja selvittelystä maksu, joka kattaa vähintään Myyjälle siitä aiheutuneet kulut.

16.4  Asiakkaan tulee toimittaa kaikki Sopimukseen liittyvät ilmoitukset Kirjallisina suomen, ruotsin tai englannin kielellä Myyjän ilmoittamalle yhteyshenkilölle ja Myyjän ilmoittamia yhteystietoja käyttäen.

16.5 Myyjä ilmoittaa Myyntiehtoihin tehtävistä muutoksista Myyjän Internetsivustolla tai Asiakkaan ilmoittamia yhteystietoja käyttäen suoraan Asiakkaalle.

17  Terveys, turvallisuus ja ympäristö

17.1 Käyttöturvallisuus- ja tuotetiedote ovat tulostettavissa Myyjän Internetsivuilta tai Asiakkaan pyynnöstä saatavissa Myyjältä. Asiakas sitoutuu ennen Tuotteen käyttöönottoa perehtymään tiedotteisiin sekä varmistumaan siitä, että Asiakkaan työntekijät, alihankkijat ja kaikki muutkin tahot, jotka käsittelevät Tuotetta perehtyvät Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen ja muuhun olennaisen terveyteen, turvallisuuteen tai ympäristöön liittyvään tietoon Tuotteesta ja sen käsittelystä. Asiakas sitoutuu noudattamaan Tuotteiden käytössä ja käsittelyssä tarvittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta.

17.2 Asiakas vastaa siitä, että Tuotteiden käsittelemiseen ja varastointiin tarvittavat kaikki luvat ovat voimassa ja, että Tuotteita säilytetään huolellisesti ja voimassa olevien Lakien mukaisesti.

17.3 Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Myyjä ei vastaa mistään tappioista, varallisuus-, esine-, ympäristö- tai henkilövahingoista, jotka aiheutuvat Tuotteelle luonteenomaisista haitoista.

18  Vastuu virheestä, viivästymisestä tai muusta vahingosta

18.1 Jos Tuotteessa on virhe, Myyjällä on oikeus valintansa mukaan joko vaihtaa kyseinen Tuote tai antaa Asiakkaalle siitä hinnanalennusta tai mikäli virhe on olennainen, palauttaa Asiakkaan siitä maksama myyntihinta. Myyjä korvaa Asiakkaalle Tuotteen virheestä aiheutuneet välittömät vahingot, kuitenkin enintään virheellisen tuote-erän myyntihinnan määrällä.

18.2 Asiakkaalla ei ole oikeutta palauttaa tai vaihtaa virheetöntä Tuotetta.

18.3 Mikäli Tuotteen toimitus viivästyy Myyjästä johtuvasta syystä, vastaa Myyjä Asiakkaalle aiheutuneesta välittömästä vahingosta. Korvaus on kuitenkin enintään viivästyneen tuote-erän myyntihinnan suuruinen.

18.4 Mikäli Tuotteen toimitus viivästyy tai estyy Asiakkaan toiminnasta tai laiminlyönnistä aiheutuvasta syystä, on Myyjällä oikeus veloittaa Asiakkaalta Myyjälle tästä aiheutuneet lisäkulut. Myyjä ei tällöin osaksikaan ole vastuussa toimituksen viivästymisestä tai siitä aiheutuvista kuluista.

18.5 Sopijapuolet eivät vastaa sopimusrikkomuksesta aiheutuvasta välillisestä vahingosta, kuten saamatta jääneestä voitosta tai muun omaisuuden kuin myydyn tavaran vahingoittumisesta.

18.6 Asiakas vastaa Myyjälle, Myyjän kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille ja Myyjän työntekijöille kaikista velvoitteista, tappioista, kuluista ja muista kohtuullisista menoista, jotka aiheutuvat sivullisen esittämistä Tuotteeseen liittyvistä ja sen toimitushetkeä myöhempään ajankohtaan kohdistuvista vaatimuksista (mukaan lukien vaatimukset koskien Tuotteen ominaisuuksia, käsittelyä, käyttöä, varastointia, kuljetusta tai hävitystä).

18.7 Tämän Sopimuksen mukaiset vastuunrajoitukset ovat kunkin Sopijapuolen osalta päteviä vain, jos (i) Sopijapuoli ei ole aiheuttanut vahinkoa tahallisesti eikä se johdu Sopijapuolen törkeästä huolimattomuudesta, (ii) vastuun rajoittaminen on lain mukaan mahdollista, ja (iii) Sopijapuoli ei ole aiheuttanut vahinkoa rangaistavaksi säädetyllä teolla.

19  Kohtuuttomuus

19.1 Myyjä on oikeutettu yksittäistapauksessa sivuuttamaan Sopimuksen sellaisen ehdon täyttämisen, joka vaatisi kohtuuttomia uhrauksia (taloudellinen liikavaikeus) Myyjältä verrattuna Asiakkaan saamaan etuun.

19.2 Mikäli tämän Sopimuksen soveltaminen muodostuu jommallekummalle Sopijapuolelle kohtuuttomaksi Sopimuksen tekemisen jälkeen muuttuneiden olosuhteiden vuoksi, on sillä Sopijapuolella, joka katsoo kohtuuttomuuden syntyneen, oikeus pyytää neuvottelua ja kumpikin Sopijapuoli sitoutuu neuvottelemaan vallitsevan epäkohdan poistamisesta. Ellei näissä neuvotteluissa päästä yksimielisyyteen kahden (2) kuukauden kuluessa siitä päivämäärästä, jolloin Sopijapuoli on pyytänyt neuvotteluja Kirjallisesti, on kummalla tahansa Sopijapuolella oikeus irtisanoa tämä Sopimus kuuden (6) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.

20  Sopimuksen siirto ja alihankinta

20.1 Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta tai Tarjousta kolmannelle ilman Myyjän suostumusta.

20.2 Myyjällä on oikeus siirtää Sopimukseen perustuvat oikeutensa vapaasti. Lisäksi Myyjällä on oikeus siirtää Sopimus, Tarjous tai Tilaus kokonaan tai osittain Myyjän konserniin kuuluvalle tai kolmannelle, jolle Sopimukseen, Tarjoukseen tai Tilaukseen liittyvä liiketoiminta kokonaan tai osittain siirretään, ilmoittamalla tästä Asiakkaalle.

20.3 Myyjällä on oikeus käyttää alihankkijaa Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisessä. Tällöin Myyjä vastaa Asiakkaalle alihankkijan suorituksista kuin omistaan.

21  Muutokset Myyntiehtoihin

21.1 Myyjä voi muuttaa yhteystietojaan ilmoittamalla tästä Asiakkaalle ehdon 17 mukaisella tavalla.

21.2 Myyjällä on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä Myyntiehtoja. Muutettuja Myyntiehtoja noudatetaan Sopijapuolten välillä yhden (1) kuukauden kuluttua siitä, kun Myyjä on ilmoittanut muutoksesta Asiakkaalle ehdon 17 mukaisella tavalla.

21.3 Mikäli Myyntiehtojen muutokset lisäisivät olennaisesti Asiakkaan velvollisuuksia tai olisivat muuten Asiakkaan kannalta kohtuuttomia, on Asiakkaalla oikeus irtisanoa Sopimus päättymään muutoksen voimaantulohetkestä alkaen ilmoittamalla tästä Myyjälle ennen muutoksen voimaantulohetkeä.

22  Salassapito

22.1 Asiakas sitoutuu pitämään luottamuksellisena Myyjältä tai tämän edustajalta saamansa luottamuksellisen aineiston sekä olemaan käyttämättä sitä muihin kuin Sopimuksen tai Tarjouksen mukaisiin tarkoituksiin. Asiakas sitoutuu soveltamaan saamansa luottamuksellisen aineiston suojaamisessa samantasoisia menetelmiä kuin mitä se itse soveltaa oman luottamuksellisen aineistonsa suojaamiseksi, kuitenkin vähintään normaalin käytännön mukaisia menetelmiä.

22.2. Luottamuksellista aineistoa ovat kaikki aineistot ja tiedot (kuten aineistot ja tiedot, jotka koskevat Myyjän tai sen konserniin kuuluvan liiketoimintasuunnitelmia, taloudellista asemaa, budjetteja, tuotteita ja palveluja, tuotekehitystä, keksintöjä, tutkimustuloksia, immateriaalioikeuksia, markkinointia, asiakas-, päämies- ja yhteistyösuhteita sekä muita Myyjän tai sen konserniin kuuluvan liiketoimintaan liittyviä seikkoja, mukaan lukien saamansa Tarjoukset ja Sopimukset), jotka Myyjä tai tämän edustaja luovuttaa tai paljastaa Asiakkaalle taikka tämän edustajille riippumatta siitä, onko luottamuksellinen aineisto Kirjallista vai paljastetaanko se suullisesti taikka muutoin.

22.3 Salassapitovelvollisuus ei koske aineistoa ja tietoa (i) joka on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista, (ii) jonka Asiakas on laillisesti saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta, (iii) joka oli laillisesti Asiakkaan hallussa ilman niitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen niiden saamista Myyjältä tai tämän edustajalta, (iv) jonka Asiakas on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä Myyjältä tai tämän edustajalta saamaansa luottamuksellista aineistoa tai (v) joka pitää paljastaa Lain tai pörssisääntöjen nojalla edellyttäen, että tästä on etukäteen neuvoteltu Myyjän kanssa.

22.4  Asiakas sitoutuu Sopimuksen päättyessä ja muulloinkin Myyjän sitä pyytäessä joko palauttamaan tai tuhoamaan vastaanottamansa luottamuksellisen aineiston ilman aiheetonta viivytystä.

22.5 Tässä kohdassa 23  olevat määräykset säilyvät voimassa viisi (5) vuotta Sopimuksen tai Tarjouksen voimassaolon päättymisen jälkeenkin.

23  Ylivoimainen este

23.1 Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen Sopimuksen, Tilauksen tai Tarjouksen tekemisen jälkeen sattunut, Sopijapuolista riippumaton ja ennalta arvaamaton seikka, joka ei ollut estyneen Sopijapuolen tiedossa ja, joka estää tai viivästyttää Sopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttämisen. Tällaisiksi seikoiksi katsotaan mm. vaarallinen ajokeli tai merenkäynti, tulipalo, luonnonmullistus, liikekannallepano, sota, kapina, takavarikko, muuttuneet tai uudet lainsäännökset tai viranomaismääräykset, vientilisenssin epääminen, valuuttarajoitukset, tuonti- ja vientirajoitukset, liikenteen ja tietoliikenteen keskeytyminen, raaka-aineiden ja muiden komponenttien puute, alihankkijan toimitusvaikeudet, lakko tai työsulku taikka muu vaikutuksiltaan merkittävä, epätavallinen Sopijapuolista riippumaton seikka. Tässä Sopimuksessa ylivoimaisena esteenä pidetään myös Myyjän tai Myyjän alihankkijan tiloissa tai tuotantovälineissä tapahtunutta tapaturmaista vahinkoa, onnettomuutta tai muuta käyttöhäiriötä, joka estää tai viivästyttää Tuotteen valmistamisen tai toimittamisen.

23.2 Mikäli Sopimuksen ehtojen täyttäminen tai noudattaminen estyy tai viivästyy Sopijapuolta kohdanneen ylivoimaisen esteen takia, Sopijapuolen ei katsota rikkoneen Sopimusta.

23.3 Mikäli Myyjällä ylivoimaisen esteen vuoksi ei ole mahdollisuutta toimittaa täyttä määrää Tuotetta Asiakkaalle, Myyjä voi pidättäytyä täyden määrän toimittamisesta ja toimittaa sellaisen määrän, jota pitää riittävänä. Myyjällä ei ole velvollisuutta korvata Asiakkaalle tätä vajaaksi jäänyttä toimitusta muilta osin, kuin hyvittämällä Asiakkaalle sen summan, jonka Asiakas on Tuotteesta, jota ei voida toimittaa, jo maksanut. Myyjällä ei ole velvollisuutta tehdä korvaavia ostoja muilta toimittajilta.

23.4 Milloin Sopimuksen täyttäminen ylivoimaisen esteen vuoksi on viivästynyt tai ilmeisesti viivästyy vähintään kuusi (6) kuukautta, on kummallakin Sopijapuolella yhtäläinen oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi ilmoittamalla tästä Kirjallisesti toiselle Sopijapuolelle.

24  Erimielisyyksien ratkaisu

24.1 Sopimuksesta, Tarjouksesta tai Tilauksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja kieli suomi. Välimiesten lukumäärä on yksi (1) ja välimiehen nimittää Keskuskauppakamarin välimieslautakunta. Mikäli riidan intressi kuitenkin ylittää yksi (1) miljoonaa euroa on välimiesten lukumäärä kolme (3) joista yhden (1) nimeää kantaja ja yhden (1) nimeää vastaaja. Kolmannen välimiehen, joka toimii välimiesmenettelyn puheenjohtajana, nimeävät edellä mainitut kaksi (2) välimiestä yhdessä. Mikäli välimiehet eivät pääse sovintoon kolmannesta välimiehestä, nimeää tämän Keskuskauppakamarin välimieslautakunta.

24.2 Kohdasta 25.1 huolimatta Sopijapuolilla on oikeus harkintansa mukaan periä erääntyneitä saataviaan vastapuolelta Espoon käräjäoikeudessa.

25  Sovellettava laki

25.1 Sopimukseen tai Tarjoukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä.

26  Sopimuksen purkaminen ja päättyminen

26.1 Kummallakin Sopijapuolella on oikeus purkaa Sopimus ilmoittamalla tästä toiselle Sopijapuolelle, jos tämä on syyllistynyt olennaiseen sopimusrikkomukseen, eikä ole korjannut asiaa kohtuullisessa ajassa (kuitenkin viimeistään kolmessakymmenessä päivässä) sen jälkeen, kun toinen Sopijapuoli oli asiasta huomauttanut.

26.2 Myyjä voi purkaa Sopimuksen päättymään välittömästi, jos Asiakas ei ole maksanut erääntynyttä laskua huomautuksesta huolimatta kohtuullisessa ajassa, joka voi kuitenkin olla enintään 10 Arkipäivää huomautuksesta.

26.3 Myyjällä on oikeus purkaa Sopimus kokonaan tai osittain ilmoittamalla tästä Asiakkaalle, jos Asiakas on poistettu ennakkoperintärekisteristä, hakeutunut tai haettu konkurssiin, yrityssaneeraukseen, selvitystilaan, velkajärjestelyyn tai johonkin vastaavaan menettelyyn tai, jos Asiakkaan omistuspohja on olennaisesti muuttunut. Lisäksi Myyjällä on oikeus purkaa Sopimus kokonaan tai osittain ilmoittamalla tästä Asiakkaalle, jos Asiakas on joutunut sellaiseen taloudelliseen tilaan, ettei sen voida Myyjän kohtuullisen harkinnan mukaan katsoa kykenevän täyttämään sopimusvelvoitteitaan, eikä se aseta velvoitteidensa täyttämisestä Myyjän hyväksymää kohtuullista vakuutta Myyjän edellyttämänä määräaikana, joka määräaika voi kuitenkin enintään olla 10 Arkipäivää Myyjän ilmoituksesta.

26.4 Vaikka Myyjä ja Asiakas olisivat nimenomaisesti sopineet, että Sopimus on voimassa määräajan, on Myyjällä oikeus purkaa Sopimus päättymään joko kokonaan tai osittain kesken määräaikaisen voimassaoloajan, mikäli Myyjä luopuu Sopimuksen mukaisesta liiketoiminnasta. Myyjän tulee tällöin ilmoittaa tästä Asiakkaalle viimeistään kolmea (3) kuukautta etukäteen.

26.5 Sopimuksen purkaminen ei vaikuta jo täytettyihin suorituksiin. Sopimuksen päättymisestä huolimatta Asiakas on velvollinen maksamaan Myyjälle Myyjän jo toimittamat Tuotteet.

26.6 Sopimuksen päättyessä purkamisen vuoksi, Myyjällä on oikeus halutessaan vaatia jo toimitettujen Tuotteiden palautusta, vaikka Tuote olisi jo siirtynyt Asiakkaan hallintaan, mikäli Asiakas ei ole vielä maksanut kauppahintaa.

26.7 Myyjän purkaessa Sopimuksen tämän ehdon 27  perusteella, on Myyjällä oikeus vaatia suoritusta saatavistaan sovittuine korkoineen, vaikkei saatava muutoin olisikaan erääntynyt.

26.8 Sopimuksen päättyessä Myyjällä on oikeus noutaa ja Asiakkaalla velvollisuus luovuttaa tai Myyjän pyynnöstä tuhota Asiakkaan hallussa oleva Myyjän omaisuus.

27  Muut määräykset ja tulkinta

27.1 Sopimuksen muutokset ja lisäykset, lukuun ottamatta kohdassa 22  tarkoitettuja muutoksia Myyntiehtoihin, ovat päteviä vain, jos kummankin Sopijapuolen toimivaltaiset edustajat ovat ne Kirjallisesti hyväksyneet.

27.2 Jos Sopimuksen ehtoa pidetään pätemättömänä, tämä ei mitätöi mitään muita Sopimuksen ehtoja. Pätemätöntä ehtoa pidetään Sopijapuolten tahdon ilmaisuna ja kyseistä ehtoa on muutettava Lain sallimissa puitteissa siten, että se vastaa Sopijapuolten tahtoa.

27.3 Sopijapuolen luopuminen vetoamasta tämän Sopimuksen ehtoon ei tarkoita sitä, että kyseinen Sopijapuoli luopuisi jatkossa vetoamasta samaan tai toiseen Sopimuksen ehtoon.

 

NESTE MARKKINOINTI OY