Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö

Poliittisesti vaikutusvaltaisella henkilöllä (”PEP-henkilö”) tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka toimii tai on toiminut merkittävässä julkisessa tehtävässä.

Merkittävällä julkisella tehtävällä tarkoitetaan toimimista seuraavissa tehtävissä:

a) valtionpäämiehenä, hallituksen päämiehenä, ministerinä, vara- tai apulaisministerinä;

b) parlamentin jäsenenä;

c) poliittisten puolueiden johtoelinten jäsenenä;

d) ylimpien tuomioistuinten, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jäsenenä, jonka päätöksiin ei voida poikkeustapauksia lukuun ottamatta hakea muutosta;

e) tilintarkastustuomioistuimen ja valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsenenä;

f) keskuspankin johtokunnan jäsenenä;

g) suurlähettiläänä tai asiainhoitajana;

h) puolustusvoimissa vähintään kenraalikuntaan kuuluvana upseerina;

i) valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsenenä; tai

j) kansainvälisten yhteisöjen johtajana, varajohtajana ja hallituksen jäsenenä.”

”Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäsenellä tarkoitetaan PEP-henkilön:

a) aviopuolisoa tai kumppania, joka asianomaisen maan kansallisessa lainsäädännössä rinnastetaan aviopuolisoon;

b) lapsia ja heidän aviopuolisojaan tai edellä tarkoitettua kumppania; ja

c) vanhempia.

 

Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön yhtiökumppaneilla tarkoitetaan
 
a) kaikkia luonnollisia henkilöitä, joiden tiedetään olevan yhteisöjen, elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen todellisia yhteisomistajia ja edunsaajia tai joilla tiedetään olevan mikä tahansa muu läheinen liikesuhde poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön kanssa; ja
b) kaikkia luonnollisia henkilöitä, jotka ovat sellaisten yhteisöjen, elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen, joista tiedetään, että ne on tosiasiassa perustettu poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön eduksi, todellisia yksinomistajia ja edunsaajia.
 

 

Politically exposed person:

A politically exposed person (“PEP-person”) means a natural person who is or has been entrusted with a prominent public function.

A prominent public function includes the following:

a)     heads of State, heads of government, ministers and deputy or assistant ministers;

b)     members of parliament;

c)      members of governing bodies of political parties;

d)     members of the supreme courts, of constitutional courts or of other high-level judicial bodies, the decisions of which are not subject to further appeal, except in exceptional circumstances;

e)      members of courts of auditors or of the highest decision-making body, equivalent to the National Audit office of Finland, that audits the State’s finances;

f)      members of boards of central banks;

g)     ambassadors or chargés d'affaires;

h)     members of the high-ranking officers in the armed forces (at least a member the body of generals in the armed forces);

i)       members of the administrative, management or supervisory bodies of entirely State-owned enterprises; or

j)       directors, deputy directors and members of the board of an international organisation.

A family member of a politically exposed person includes the following:

a)     the spouse, or a person who according to the national law of the country concerned is considered equivalent to a spouse, of a politically exposed person

b)     the children and their spouses or partners referred to above of a politically exposed person; and

c)      the parents of a politically exposed person.

Close associates’ means:
 
(a)
natural persons who are known to have joint beneficial ownership of legal entities or legal arrangements, or any other close business relations, with a politically exposed person;
 
(b)
natural persons who have sole beneficial ownership of a legal entity or legal arrangement which is known to have been set up for the de facto benefit of a politically exposed person.
 

Person i politiskt utsatt ställning:

Med en person i politiskt utsatt ställning (”PEP-person”) avses en fysisk person som har eller har haft ett betydligt offentligt uppdrag.

Med betydligt offentligt uppdrag avses offentliga uppdrag som

a) statschef, regeringschef, minister, vice minister eller biträdande minister;

b) parlamentsledamot;

c) medlem av politiska partiers styrelser;

d) ledamot i en av de högsta domstolarna, i en konstitutionell domstol eller i ett motsvarande rättsorgan vars beslut endast undantagsvis kan överklagas;

e) ledamot i det högsta beslutande organ som granskar skötseln av en stats finanser och som motsvaras av revisionsrätten eller av statens revisionsverk;

f) ledamot i direktionen för en centralbank;

g) ambassadör eller chargé d'affaires;

h) minst sådan officer som hör till generalitetet i försvarsmakten;

i) medlem av ett förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan i ett företag som är helt statsägt; eller

j) direktör, biträdande direktörer eller styrelseledamot i en internationell sammanslutning.

Med familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning hans eller hennes

a) make eller partner som enligt den nationella lagstiftningen i respektive land likställs med make,

b) barn och ett barns make eller partner enligt ovan, och

c) föräldrar.

Medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning

a) varje fysisk person om vilken det är känt att han eller hon är verklig samägare eller förmånstagare i en sammanslutning, näringsidkare eller annan juridisk konstruktion eller har andra nära affärsförbindelser med en person i politiskt utsatt ställning, och 

b) varje fysisk person som är verklig ensamägare till eller förmånstagare i en sammanslutning, näringsidkare eller annan juridisk konstruktion om vilken det är känt att den de facto har upprättats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.