Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö

Poliittisesti vaikutusvaltaisella henkilöllä (”PEP-henkilö”) tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka toimii tai on toiminut merkittävässä julkisessa tehtävässä.

Merkittävällä julkisella tehtävällä tarkoitetaan toimimista seuraavissa tehtävissä:

a) valtionpäämiehenä, hallituksen päämiehenä, ministerinä, vara- tai apulaisministerinä;

b) parlamentin jäsenenä;

c) poliittisten puolueiden johtoelinten jäsenenä;

d) ylimpien tuomioistuinten, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jäsenenä, jonka päätöksiin ei voida poikkeustapauksia lukuun ottamatta hakea muutosta;

e) tilintarkastustuomioistuimen ja valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsenenä;

f) keskuspankin johtokunnan jäsenenä;

g) suurlähettiläänä tai asiainhoitajana;

h) puolustusvoimissa vähintään kenraalikuntaan kuuluvana upseerina;

i) valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsenenä; tai

j) kansainvälisten yhteisöjen johtajana, varajohtajana ja hallituksen jäsenenä.”

”Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäsenellä tarkoitetaan PEP-henkilön:

a) aviopuolisoa tai kumppania, joka asianomaisen maan kansallisessa lainsäädännössä rinnastetaan aviopuolisoon;

b) lapsia ja heidän aviopuolisojaan tai edellä tarkoitettua kumppania; ja

c) vanhempia.

 

Politically exposed person:

A politically exposed person (“PEP-person”) means a natural person who is or has been entrusted with a prominent public function.

A prominent public function includes the following:

a)     heads of State, heads of government, ministers and deputy or assistant ministers;

b)     members of parliament;

c)      members of governing bodies of political parties;

d)     members of the supreme courts, of constitutional courts or of other high-level judicial bodies, the decisions of which are not subject to further appeal, except in exceptional circumstances;

e)      members of courts of auditors or of the highest decision-making body, equivalent to the National Audit office of Finland, that audits the State’s finances;

f)      members of boards of central banks;

g)     ambassadors or chargés d'affaires;

h)     members of the high-ranking officers in the armed forces (at least a member the body of generals in the armed forces);

i)       members of the administrative, management or supervisory bodies of entirely State-owned enterprises; or

j)       directors, deputy directors and members of the board of an international organisation.

A family member of a politically exposed person includes the following:

a)     the spouse, or a person who according to the national law of the country concerned is considered equivalent to a spouse, of a politically exposed person

b)     the children and their spouses or partners referred to above of a politically exposed person; and

c)      the parents of a politically exposed person.

Person i politiskt utsatt ställning:

Med en person i politiskt utsatt ställning (”PEP-person”) avses en fysisk person som har eller har haft ett betydligt offentligt uppdrag.

Med betydligt offentligt uppdrag avses offentliga uppdrag som

a) statschef, regeringschef, minister, vice minister eller biträdande minister;

b) parlamentsledamot;

c) medlem av politiska partiers styrelser;

d) ledamot i en av de högsta domstolarna, i en konstitutionell domstol eller i ett motsvarande rättsorgan vars beslut endast undantagsvis kan överklagas;

e) ledamot i det högsta beslutande organ som granskar skötseln av en stats finanser och som motsvaras av revisionsrätten eller av statens revisionsverk;

f) ledamot i direktionen för en centralbank;

g) ambassadör eller chargé d'affaires;

h) minst sådan officer som hör till generalitetet i försvarsmakten;

i) medlem av ett förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan i ett företag som är helt statsägt; eller

j) direktör, biträdande direktörer eller styrelseledamot i en internationell sammanslutning.

Med familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning hans eller hennes

a) make eller partner som enligt den nationella lagstiftningen i respektive land likställs med make,

b) barn och ett barns make eller partner enligt ovan, och

c) föräldrar.