Yksityisasiakkaan myynti- ja toimitusehdot

Öljyn toimitusehdot / kuluttaja-asiakkaat (1/15)

Neste Markkinointi Oy:n myynti- ja toimitusehdot kuluttaja-asiakkaille (1/15)

1 YLEISTÄ

1.1 Näitä Neste Markkinointi Oy:n myynti- ja toimitusehtoja kuluttaja-asiakkaille (”Myyntiehdot”) noudatetaan Neste Markkinointi Oy:n tuotteiden ja palveluiden myynnissä ja toimituksissa kuluttaja-asiakkaille.

2 MÄÄRITELMIÄ

Näissä Myyntiehdoissa:

2.1 ”Arkipäivä” tarkoittaa päiviä maanantaista perjantaihin, pois lukien kuitenkin Suomessa vietettävät kirkolliset juhlapäivät sekä itsenäisyyspäivä, jouluaatto, juhannusaatto ja vapunpäivä.

2.2 "Asiakas" tarkoittaa Kuluttajansuojalaissa (1978/38) tarkoitettua kuluttaja-asiakasta, joka ostaa Myyjältä Tuotetta.

2.3 ”Asiakaspalvelu” tarkoittaa Myyjän Asiakaspalvelua, jonka yhteystiedot ja palveluajat löytyvät Myyjän Internetsivuilta. Myyjä tallentaa kaikki Asiakaspalvelun puhelut muun muassa tilaustietojen tarkistamiseksi mahdollisia reklamaatiotilanteita varten.

2.4 ”Kirjallinen” tarkoittaa myös sähköisessä muodossa tehtyjä asiakirjoja ja muita tallenteita, mukaan lukien sähköposti.

2.5 ”Laki” tarkoittaa kaikkia Suomen soveltuvia lakeja, asetuksia, säädöksiä ja ohjesääntöjä, sekä Euroopan Unionin asetuksia ja direktiivejä, sekä toimivaltaisten tuomioistuinten tai viranomaisten antamia määräyksiä, päätöksiä ja ohjeita (kaikilla lainkäyttöalueilla).

2.6 "Myyjä" tarkoittaa Neste Markkinointi Oy:tä (Y-tunnus: 1626490-8) .

2.7 ”Myyjän Internetsivut” tarkoittavat Myyjän internetsivustoa, joka sijaitsee osoitteessa www.neste.fi.

2.8 "Sopijapuoli" ja "Sopijapuolet" tarkoittaa Asiakasta ja Myyjää yksin tai yhdessä.

2.9 “Sopimus” tarkoittaa Tuotetta koskevaa, Sopijapuolten välistä sopimusta tai sitoumusta liiteasiakirjoineen.

2.10 "Tilaus" tarkoittaa Asiakkaan Tuotetta koskevaa Kirjallista tai suullista tilausta.

2.11 "Tuote" tarkoittaa Myyjän kulloinkin Asiakkaalle myymää tuotetta ja/tai tuotteeseen liittyvää palvelua.

2.12 ”Vähimmäistoimitusmäärä” tarkoittaa pienintä määrää Tuotetta, jonka Myyjä toimittaa Asiakkaalle ilman lisämaksua. Vähimmäistoimituserä vaihtelee Tuotteittain.

2.13 Lisätietoa Myyjän asiakaspuheluiden tallentamisesta, Tuotteista, hinnoista, toimitusmaksusta, Myyjän käyttämistä lisistä, tuotekohtaisista Vähimmäistoimituseristä ja lisämaksuista Vähimmäistoimituseristä poikettaessa on saatavissa Myyjän Internetsivuilta sekä Asiakaspalvelusta.

3 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

3.1 Kertakauppaa koskeva Sopimus syntyy Myyjän hyväksyttyä Tilauksen taikka Myyjän aloitettua Tilauksen tosiasiallisen täyttämisen. Asiakkaan Tilaukseen mahdollisesti liittämät ehdot, jotka poikkeavat Tarjouksen ehdoista, pätevät vain, jos Myyjä nimenomaisesti ja Kirjallisesti etukäteen ilmoittaa hyväksyvänsä Asiakkaan ehdot.

3.2 Kertakauppaa koskeva Sopimus lakkaa, kun kumpikin Sopijapuoli on täyttänyt Sopimuksen mukaiset velvoitteensa.
 

4 HINTA JA MAKSUEHDOT

4.1 Myyntihinta on Myyjän kulloinkin voimassaoleva tilauspäivän hinta. Myyjällä on yksipuolinen oikeus vapaasti muuttaa päivittäistä myyntihintaansa ja/tai hinnoitteluperusteita Asiakkaalle ilmoittamatta.

4.2 Laskutus tapahtuu kuormakirjaan merkityn määrän perusteella.

4.3 Polttonesteiden säiliötoimitusten myyntihinta muodostuu tuotehinnasta ja toimitusmaksusta. Toimitusmaksu on tilauskohtainen. Mikäli säiliöautoa joudutaan siirtämään purettaessa tuotetta useampaan säiliöön, perii Myyjä jokaisesta auton siirrosta toimitusmaksun.

4.4 Tapauksesta riippuen myyntihintaan voidaan lisätä Myyjän normaalin käytännön mukaisia lisiä. Tietoa Myyjän käyttämistä lisistä ja niiden määristä on saatavilla Myyjän Internetsivuilta ja Asiakaspalvelusta.

4.5 Tuotetta koskeva lasku on maksettava laskussa mainittuun eräpäivään mennessä. Viivästyneelle maksulle on maksettava eräpäivästä lukien viivästyskorkoa, joka määräytyy korkolain (1982/633) mukaan. Lisäksi Asiakas on velvollinen maksamaan Myyjän kulloinkin voimassaolevat maksumuistutus- ja perintämaksut.

4.6 Mikäli yksikin Myyjän saatava Asiakkaalta on erääntynyt ja maksamatta, erääntyvät kaikki Myyjän saatavat Asiakkaalta heti maksettaviksi sovituista erääntymisajankohdista tai laskuihin merkityistä eräpäivistä huolimatta, jos Myyjä niin kirjallisesti vaatii.  

4.7 Myyjällä on oikeus vaatia Asiakkaalta hyväksyttävä vakuus ennen toimitusta tai jo toimitetun, mutta vielä suorittamattoman toimituserän vakuudeksi. Myyjällä ei ole velvollisuutta toimittaa Tuotetta ennen hyväksyttävän vakuuden asettamista. Myyjällä on oikeus periä Asiakkaalta vakuuden hoitamiseen liittyvät kohtuulliset kulut.
 

5 E- LASKUTUS

5.1 Asiakas voi halutessaan valita E-laskutuksen, jolloin Asiakkaan laskut välitetään Myyjältä sähköisessä muodossa Asiakkaan verkkopankkiin. Asiakas vastaa laskun käsittelystä ja maksamisesta eräpäivään mennessä. Myyjä ei vastaa Asiakkaan pankin ja Asiakkaan välisestä tiedonsiirrosta, eikä siinä mahdollisesti esiintyvistä ongelmista aiheutuvista vahingoista. Tieto e-Laskujen vastaanotosta siirtyy suoraan pankilta Myyjälle joten erillistä ilmoitusta ei Myyjälle tarvita. Lisätietoja E-laskutuksesta on saatavilla tästä tai asiakkaan omasta pankista. 

6 TILAUS

6.1 Myyjä toimittaa Tuotteen Tilauksen perusteella. Asiakas voi tehdä Tilauksen Myyjän Internetsivuilta tai Asiakaspalvelusta.

6.2 Myyjällä on aina ilman korvausvelvollisuutta Asiakkaalle oikeus hylätä Tilaus ilmoittamalla tästä Asiakkaalle kolmen (3) Arkipäivän kuluessa Tilauksen vastaanottamisesta.
 

7 ETÄMYYNTI JA PERUUTTAMISOIKEUDEN RAJOITUS

7.1 Poiketen etämyynnistä yleensä Asiakkaalla ei ole Kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n perusteella kaupan peruuttamisoikeutta.
 

8 TOIMITUSAIKA

8.1 Myyjän normaali toimitusaika polttonesteille on enintään 1+5  tai Myyjän Internetsivuilla määritellyillä alueilla enintään kahdeksan (8) Arkipäivää Tilauksen vastaanottamisesta.

8.2 Myyjä toimittaa Tuotetta pääsääntöisesti Arkipäivinä.

8.3 Asiakkaan pyynnöstä Myyjä voi toimittaa Tuotteen normaalia toimitusaikaa nopeammin, mikäli Tuotetta on saatavilla. Normaalista aikataulusta poikkeavat toimitukset vaativat erityisjärjestelyjä, minkä vuoksi Myyjä veloittaa normaalia toimitusaikaa nopeammin tapahtuvista toimituksista kulloinkin voimassaolevan pikatoimituslisän ja/tai, mikäli Asiakaspyytää toimitusta muuna kuin Arkipäivänä, kulloinkin voimassaolevan pyhälisän.

8.4 Mikäli Tuotteen toimitus viivästyy tai estyy Asiakkaan toiminnasta tai laiminlyönnistä aiheutuvasta syystä, on Myyjällä oikeus veloittaa Asiakkaalta Myyjälle tästä aiheutuneet lisäkulut. Myyjä ei tällöin osaksikaan ole vastuussa toimituksen viivästymisestä tai siitä aiheutuvista kuluista.
 

9 TOIMITUSMÄÄRÄT

9.1 Myyjä on määrittänyt tuotteilleen Vähimmäistoimitusmäärät.

9.2 Asiakkaan pyytäessä Myyjä voi toimittaa pienemmänkin määrän, mutta veloittaa toimituksesta kulloinkin voimassaolevan lisämaksun. Polttonesteiden osalta tämä lisämaksu on pientoimituslisä.

9.3 Asiakkaalla on velvollisuus tarkastaa säiliötilanteensa ennen Tuotteen tilaamista, jotta tilatuille Tuotteille on tarpeeksi varastotilaa.

9.4 Mikäli Tuotetta ei mahdu Asiakkaan säiliöön tilattua määrää, on Myyjällä oikeus tarkistaa tilatun Tuotteen yksikköhinta toimitusmäärää vastaavaksi ja lisäksi veloittaa Asiakkaalta kulloinkin voimassaoleva pientoimituslisä, paluurahti ja muut Myyjälle mahdollisesti aiheutuneet lisäkulut.

9.5 Myyjällä on oikeus poiketa toimituksessa enintään 10 % Tilauksen mukaisesta määrästä niin, että toimitettu määrä on Tilauksen mukaista pienempi tai suurempi. Laskutus tapahtuu toimitetun määrän mukaan.

9.6 Mikäli Myyjä on toimittanut Tuotetta muusta kuin Asiakkaasta johtuvasta syystä alle 90 % Tilauksen mukaisesta määrästä ja polttonesteiden osalta vaje on vähintään 200 litraa, toimittaa Myyjä puuttuvan määrän Tuotetta jälkitoimituksena viiden (5) Arkipäivän toimitusajalla.

10 TOIMITUSKOHDE

10.1 Asiakas vastaa siitä, että toimituskohteeseen kulkee tie, joka on sellaisessa ajokunnossa, että se kestää jakeluautolla ajon, ja on jakeluautolla turvallisesti ja tietä vahingoittamatta ajettavissa. Tien ja purkupaikan tulee olla talvella hiekoitettu ja aurattu tai lapioitu lumettomaksi. Mikäli jakeluautolla ajaminen purkupaikalle tai sieltä pois on tavanomaista hitaampaapurkupaikan sijainnin vuoksi, on Myyjällä oikeus veloittaa Asiakkaalta Myyjälle aiheutuneet lisäkulut.

10.2 Asiakas vastaa siitä, että Myyjälle on Tilauksen yhteydessä annettu täsmälliset purkuohjeet ja, että purkupaikka, laitteistot, säiliö(t), ja niiden sijoittelu ovat Lakien ja Sopimuksen mukaiset sekä Tuotteen toimittavan henkilön turvallisesti saavutettavissa. 

10.3 Mikäli purkupaikka sijaitsee yli 1,5 metrin korkeudessa on purkupaikan oltava varustettu pinta-alaltaan vähintään 1m x 1m suuruisella täyttötasolla ja kaiteilla. Jos täyttötaso on yli puolenmetrin korkeudessa, purkutasolle on johdettava kaiteelliset portaat.

10.4 Säiliöiden täyttöaukkojen tulee olla selkeästi merkityt tuotesekoitusten välttämiseksi.

10.5 Myyjällä on oikeus olla toimittamatta Tuotetta ja purkaa Sopimus, eikä Myyjän katsota tällöin rikkoneen Sopimusta, mikäli toimituskohde ei ole Sopimuksen ehtojen mukainen, jakeluautolla tai Tuotetta toimittavalla henkilöllä ei ole esteetöntä ja turvallista pääsyä purkupaikalle, tai mikäli purkupaikalla on muita turvallisuuden vaarantavia puutteita.
 

11 TOIMITUSEHTO

11.1 Bulk-tuotteiden toimituksissa noudatetaan toimitusehtoa DDP Asiakkaan säiliön purkuliitin, INCOTERMS 2010.
 

12 OMISTUSOIKEUS JA VAARANVASTUU

12.1 Omistusoikeus ja vaaranvastuu Tuotteeseen siirtyvät Myyjältä Asiakkaalle Tuotteen toimitushetkellä.
 

13 REKLAMAATIOT JA ILMOITUKSET

13.1 Mahdolliset toimitukseen liittyvät reklamaatiot ja ilmoitukset, ilmoitetaan numeroon 0200 80100, hinta lankapuhelimesta ja matkapuhelimesta maksaa 0 senttiä/minuutti +pvm/mpm.

13.2 Laskuun liittyvät huomautukset on tehtävä seitsemän (7) päivän kuluessa laskun päiväyksestä uhalla, ettei myöhemmin tehtyä huomautusta oteta huomioon.

13.3 Tuotetta tai toimitusta koskevat huomautukset on suositeltavaa tehdä kahdeksan (8) päivän kuluessa, koska virhetilanteiden nopea selvittäminen on sekä Myyjän että Asiakkaan edun mukaista. Reklamaatio on tehtävä kuitenkin viimeistään (2) kuukauden kuluessa virheen havaitsemisesta.

13.4 Myyjällä on oikeus veloittaa aiheettoman reklamaation käsittelystä ja selvittelystä maksu, joka kattaa vähintään Myyjälle siitä aiheutuneet kulut.
 

14 TERVEYS, TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ

14.1 Käyttöturvallisuus- ja tuotetiedote ovat tulostettavissa Myyjän Internetsivuilta tai Asiakkaan pyynnöstä saatavissa Myyjältä. Asiakas sitoutuu ennen Tuotteen käyttöönottoa perehtymään tiedotteisiin sekä varmistumaan siitä, että Kaikki, jotka käsittelevät Tuotetta perehtyvät Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen ja muuhun olennaisen terveyteen, turvallisuuteen tai ympäristöön liittyvään tietoon Tuotteesta ja sen käsittelystä. Asiakas sitoutuu noudattamaan Tuotteiden käytössä ja käsittelyssä tarvittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta.

14.2 Asiakas vastaa siitä, että Tuotteiden käsittelemiseen ja varastointiin tarvittavat kaikki luvat ovat voimassa ja, että Tuotteita säilytetään huolellisesti ja voimassa olevien Lakien mukaisesti.

14.3 Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Myyjä ei vastaa mistään tappioista, varallisuus-, esine-, ympäristö- tai henkilövahingoista, jotka aiheutuvat Tuotteelle luonteenomaisista haitoista.
 

15 SOPIMUKSEN SIIRTO JA ALIHANKINTA

15.1 Myyjällä on oikeus siirtää Sopimukseen perustuvat oikeutensa vapaasti. Lisäksi Myyjällä on oikeus siirtää Sopimus, tai Tilaus kokonaan tai osittain Myyjän konserniin kuuluvalle tai kolmannelle, jolle Sopimukseen tai Tilaukseen liittyvä liiketoiminta kokonaan tai osittain siirretään, ilmoittamalla tästä Asiakkaalle.

15.2 Myyjällä on oikeus käyttää alihankkijaa Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisessä. Tällöin Myyjä vastaa Asiakkaalle alihankkijan suorituksista kuin omistaan.
 

16 ERIMIELISYYKSIEN RATKAISU JA SOVELLETTAVA LAKI

16.1 Sopimuksesta tai Tilauksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan Espoon käräjäoikeudessa. Asiakkaalla on oikeus nostaa kanne myös sen Suomessa sijaitsevan kunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikkansa.

16.2 Lisäksi Asiakkaalla on oikeus saattaa sopimusta koskeva erimielisyys kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi. Kuluttajariitalautakunnan päätökset ovat luonteeltaan suosituksia. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn Asiakkaan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

16.3 Sopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.
 

17 SOPIMUKSEN PURKAMINEN

17.1 Kummallakin Sopijapuolella on oikeus purkaa Sopimus ilmoittamalla tästä kirjallisesti Sopimusta rikkoneelle toiselle Sopijapuolelle, jos tämä on syyllistynyt olennaiseen sopimusrikkomukseen, eikä ole korjannut rikkomustaan yhden (1) kuukauden kuluessa saatuaan asiasta huomautuksen toiselta Sopijapuolelta.