Biodiesel ja uusiutuva diesel - Mitä eroa?

Mitä on biodiesel?

Biodiesel on ns. ensimmäisen sukupolven perinteistä biopohjaista dieseliä eli rasvahapon metyyliesteriä, jota merkitään kirjainyhdistelmällä FAME (Fatty Acid Methyl Ester). FAME-biodieseliä voidaan nimittää myös syöttöaineen mukaan, jolloin esimerkiksi rypsiöljystä valmistettua biodieseliä kutsutaan RME:ksi (Rapeseed Methyl Ester).

Biodieselit (FAME ja RME) eroavat kemialliselta koostumukseltaan niin fossiilisesta kuin uusiutuvasta dieselistä.

Mitä on uusiutuva Neste MY diesel?

Neste MY on Nesteen kehittämä ja patentoima uusiutuva diesel, joka valmistetaan NEXBTL- teknologialla (Next Generation Biomass to Liquid). Se luokitellaan parafiiniseksi dieseliksi, ja se täyttää parafiinisen dieselin standardin EN15940.

Neste MY:n raaka-aineina käytetään kasviöljyjä sekä erilaisia jätteitä ja tähteitä. Neste MY -dieselistä ei käytetä nimitystä biodiesel.

Biodieselin ja uusiutuvan dieselin valmistus ja laatu

Neste MY -dieselin valmistusprosessissa raaka-aineista poistetaan ensin epäpuhtaudet, jonka jälkeen ne vetykäsitellään korkeassa lämpötilassa. Näin erilaisista raaka-aineista saadaan kemialliselta koostumukseltaan korkealaatuista fossiilista dieseliä vastaavaa hiilivetyä. Uusiutuvan dieselin laatu on sama riippumatta siitä, mitä raaka-ainetta valmistuksessa käytetään.

Toisin on silloin, kun valmistetaan perinteistä biodieseliä. Biodieselin valmistuksessa lopputuotteen ominaisuudet, kuten esim. kylmäominaisuudet, ovat riippuvaisia käytetyistä raaka-aineista.

Biodieselin ja uusiutuvan dieselin sekoitettavuus

Biodieseliä saa käyttää dieseltuotteissa maksimissaan 7 prosentin pitoisuutena. Sen sijaan Neste MY -dieselin käytölle ei ole rajoitteita: Neste MY on kemialliselta koostumukseltaan fossiilisen dieselin kaltaista. Siksi Neste MY -dieseliä voidaan sekoittaa fossiiliseen dieseliin kaikissa
sekoitussuhteissa.

Neste MY -dieselin lisääminen fossiiliseen dieseliin tekee seoksesta laadukkaampaa muun muassa parantamalla setaanilukua ja kylmäominaisuuksia. FAME-biodieselin lisääminen taas usein heikentää seoksen laatua esimerkiksi huonontamalla tuotteen pitkäaikaissäilyvyyttä.

Uusiutuva diesel soveltuu biovelvoitteen täyttämiseen biodieseliä paremmin

Koska uusiutuvaa Neste MY -dieseliä voi käyttää sellaisenaan tai sekoittaa fossiiliseen dieseliin, soveltuu se hyvin biovelvoitteen täyttämiseen. FAME-biodieselin pitoisuus on puolestaan rajoitettu enintään 7 prosenttiin, mikä rajoittaa biodieselin käyttömahdollisuuksia biovelvoitteen täytössä.

Biodieselin ja uusiutuvan dieselin säilyvyys

Uusiutuva Neste My -diesel säilyy fossiilisen dieselin tapaan pitkään ilman että sen ominaisuudet merkittävästi muuttuvat. Sen kyky liuottaa vettä itseensä on rajallinen, kun taas perinteiseen biodieseliin vesi liukenee helpommin. Näin myös vedestä aiheutuvien ongelmien ja mahdollisten
biokasvustojen riski on pienempi käytettäessä Neste MY -dieseliä.

Moottorivalmistajien suositukset biodieselin ja uusiutuvan dieselin käyttöön

Uusiutuva Neste MY -diesel on autonvalmistajien uusimman ja tiukimman WWFC -luokituksen (Worldwide Fuel Charter) suositus polttoaineen biokomponentiksi. WWFC 5 -luokituksessa perinteisen biodieselin käyttöä ei sallita. Sen sijaan uusiutuvan dieselin käyttöä suositellaan muun
muassa sen korkean setaaniluvun vuoksi.

Uusiutuvan dieselin ja biodieselin kylmäominaisuudet

Biodieselin kylmäominaisuudet ovat hyvin rajalliset, ja ne riippuvat käytetystä raaka-aineesta. Esimerkiksi parhaan rypsistä valmistetun biodieselin samepiste on noin -5 celsiusastetta.

Neste MY -dieselin valmistusprosessissa tuotteen kylmäominaisuudet voidaan säätää halutunlaisiksi. Neste MY:n samepiste eli arvo, joka kuvaa tuotteen alinta varastointilämpötilaa, saadaan säädetyksi jopa -34 celsiusasteeseen.

Neste MY -dieselin setaaniluku

Polttoaineen syttymisherkkyyttä kuvaava setaaniluku on Neste MY -dieselissä yli 70 eli erittäin korkea. Tämä auttaa moottoria käynnistymään helpommin kylmässä ja vähentää pakokaasupäästöjä ja moottorin savuttamista.

Uusiutuvan dieselin päästöt ovat jopa 90 % pienemmät

Uusiutuva Neste MY -diesel palaa moottorissa erittäin puhtaasti. Sen käyttö pienentää polttoaineen elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 %. Neste MY -dieselissä ei ole lainkaan rikkiä tai aromaattisia hiilivetyjä. Sen käyttö vähentää merkittävästi myös hiukkas-, hiilivety- ja typenoksidipäästöjä.

Koska Neste MY -dieselin palaminen tuottaa vähemmän hiukkaspäästöjä ja tuhkaa, tarvitsee hiukkassuodatinta (DPF eli Diesel Particel Filter) puhdistaa harvemmin, jolloin sen käyttöikä kasvaa ja polttoainetta kuluu vähemmän. Myös moottoriöljy säilyttää ominaisuutensa pitempään.