Käyttöehdot Neste MY Hiilijalanjälki -palvelu

Termit

Nämä käyttöehdot (“Käyttöehdot”) sääntelevät Neste Markkinointi Oy:n (“Palveluntarjoaja”) ja edustamanne yrityksen (“Asiakas”) välistä sopimusta Neste MY Hiilijalanjälki -palvelukokonaisuudesta (myöhemmin “Palvelu”) Oma Neste -järjestelmässä. Asiakkaaseen ja Palveluntarjoajaan viitataan yhdessä “Sopijapuolina” ja erikseen “Sopijapuolena”. Palvelun tilaus ja nämä Käyttöehdot muodostavat Palvelua koskevan sitovan sopimuksen (“Sopimus”) Sopijapuolten välillä.

Palvelun kuvaus

Palvelun käyttäjäksi voi rekisteröityä Nesteen kanssa sopimussuhteessa olevan yrityksen edustaja. Palvelun raportoimat tiedot perustuvat Nesteen maksuvälineillä yrityksen liikennepolttoainetta koskeviin ostoihin Nesteen tankkausasemaverkostosta Manner-Suomessa tai sopimuksen mukaisiin suoratoimituksiin yrityksen käyttöpaikkoihin Manner-Suomessa. Liikennepolttoaineiksi katsotaan diesel, bensiini, Neste MY Uusiutuva Diesel, kevyt polttoöljy sekä Neste MY Uusiutuva Polttoöljy.

Neste MY Hiilijalanjälki -palvelu on suunnattu yrityksille, joiden polttoaineostoista osa on Neste MY uusiutuvaa dieseliä ja käyttäjille, jotka haluavat seurata liikennepolttoaineiden kulutustietoja ja ymmärtää yrityksen liikennepolttoaineiden kulutuksesta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen ja uusiutuvalla dieselillä mahdollistettujen yrityskohtaisten päästövähennysten määrää.

Palvelun tilaus

Palvelun tilaamalla Asiakas vahvistaa lukeneensa, ymmärtäneensä ja hyväksyneensä nämä Käyttöehdot. Asiakas on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Palvelun tilaaminen mahdollistaa palvelun käyttämisen kaikille yrityksen henkilöille, joilla on Oma Neste -tunnukset. Asiakkaalla on mahdollisuus rajata palvelun näkyvyyttä Oma Nesteen käyttäjätunnuskohtaisesti ilmoittamalla siitä tilauksen yhteydessä tai myöhemmin olemalla yhteydessä Palveluntarjoajan asiakaspalveluun.

Palveluntarjoaja varaa itselleen oikeuden olla hyväksymättä Palvelun tilausta mistä syystä tahansa. 

Palvelun hinta

Palvelun hinta veloitetaan tilaushetkellä voimassa olevan hinnoittelun ja kampanjaehtojen perusteella. Palvelun hinta on voimassa toistaiseksi tai erikseen ilmoitettuna aikana. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa Palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Palveluntarjoajalle toimivan sähköpostiosoitteen mahdollisia tiedonantoja varten. Hintojen muutoksista ilmoitetaan laskutusasiakkaille laskun yhteydessä vähintään 30 päivää ennen seuraavan laskutuskauden alkua. 

Mikäli muutoin ei ole sovittu Palvelun erityisehdoissa, hinnat sisältävät arvonlisäveron. 

Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Palvelu noudattaen yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa. Palvelun voi irtisanoa olemalla yhteydessä asiakaspalveluun tai Oma Nesteestä löytyvän lomakkeen avulla. Palvelu on mahdollista irtisanoa milloin vain, mutta irtisanominen tulee voimaan kuluvan laskutusjakson päätyttyä mikäli irtisanomisilmoitus on toimitettu Palveluntarjoajalle 14 päivää ennen laskutusjakson päättymistä. Muulloin irtisanominen tulee voimaan seuraavan laskutusjakson päätyttyä.

Mikäli Asiakkaan asiakassuhde Palveluntarjojan kanssa päättyy, Sopimus päättyy myös automaattisesti asiakassuhteen päättyessä ilman erillistä irtisanomista.

Mikäli Sopijapuoli oleellisesti rikkoo tähän Sopimukseen perustuvan velvollisuutensa eikä korjaa rikkomustaan viipymättä, kun toinen Sopijapuoli on asiasta kirjallisesti huomauttanut, on toisella Sopijapuolella oikeus purkaa Sopimus päättymään heti. Sopijapuolella on oikeus purkaa Sopimus päättymään heti, mikäli toinen Sopijapuoli lakkauttaa maksunsa, asetetaan selvitystilaan tai konkurssiin tai, jos Sopijapuolen maksukykyä on muusta perustellusta syystä aihetta epäillä.

Palveluntarjoajalla on oikeus välittömästi ja ilman erillistä ilmoitusta keskeyttää Palvelun tarjoaminen ja/tai poistaa tai peruuttaa myöntämänsä käyttäjätunnukset mikäli (i) Palveluntarjoaja perustellusti katsoo Asiakkaan toimineen vastoin tätä Sopimusta, Palvelun käyttöehtoja tai tietoturvaa tai tietosuojaa koskevia ohjeita tai (ii) Palveluntarjoajalla on perusteltu syy epäillä käyttäjätunnusten tulleen vaarantuneiksi.

Omistus- ja tekijänoikeudet

Kaikki Palveluun liittyvät omistus- ja immateriaalioikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle tai sen lisensoijille. Asiakas saa ainoastaan rajatun käyttöoikeuden Palvelussa raportoituihin tietoihin Sopimuksen voimassaoloajaksi, mutta ei mitään aineettomia oikeuksia. Asiakas saa kopioida Palvelussa raportoituja tietoja ja raportteja ainoastaan omaan sisäiseen käyttöönsä.

Palvelun tai Käyttöehtojen muuttaminen

Palveluntarjoaja voi milloin tahansa ilmoittamatta ja korvauksetta tehdä Palveluun tai Oma Neste -järjestelmään muutoksia. Palveluntarjoaja voi myös milloin tahansa lopettaa Palvelun tarjoamisen sekä poistaa Palvelussa olevat ja sitä kautta kerätyt ja käsitellyt tiedot ilman etukäteisilmoitusta.

Palveluntarjoaja voi milloin tahansa yksipuolisesti muuttaa tai täydentää näitä Käyttöehtoja ilmoittamalla muutoksesta Palvelussa tai ottamalla Asiakkaaseen yhteyttä. Muutos astuu voimaan, kun muutoksesta on ilmoitettu Palvelussa tai kun muulla tavoin toimitettava ilmoitus on lähetetty. Asiakkaan jatkaessa Palvelun käyttöä tällaisen muutoksen jälkeen hänen katsotaan hyväksyneen uudet Käyttöehdot muutoksineen. Mikäli Asiakas ei halua hyväksyä muutoksia, hän ei valitettavasti voi käyttää Palvelua enää muutoksen jälkeen.

Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole ilman Palveluntarjoajan kirjallista suostumusta oikeutta siirtää tästä Sopimuksesta johtuvia oikeuksia tai velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus siirtää tämä Sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla siitä Asiakkaalle etukäteen.

Vastuunrajoitukset

Palveluntarjoaja pyrkii huolehtimaan osaltaan siitä, että Palvelu on Asiakkaan käytettävissä jatkuvasti. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan takaa Palvelun olevan keskeytyksettä käytettävissä, eikä vastaa tietojen tuhoutumisesta tai käytön keskeytyksistä aiheutuneista mahdollisista vahingoista. Palvelu tai sen sisältämät tiedot saattavat olla esimerkiksi palvelimien huoltokatkoista johtuvista syistä toistaiseksi saavuttamattomissa, tai tiedot ja muu materiaali saattavat ennakoimattomasta syystä tuhoutua tai kadota pysyvästi. Palvelun tarjoaminen voi keskeytyä tilapäisesti myös esimerkiksi mahdollisten väärinkäytösten takia tai muusta Palveluntarjoajasta riippumattomasta syystä.

Palveluntarjoajalla on oikeus itsenäisesti Asiakasta kuulematta ja ilman erillistä ilmoitusta keskeyttää Palvelu tilapäisesti, jos se on välttämätöntä Palvelun tai Oma Neste -järjestelmän teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneversion asennus- , muutos- ja huoltotöiden vuoksi. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku tarpeettoman kauan ja että keskeytyksen aiheuttamat haitat jäävät vähäisiksi. Palveluntarjoaja pyrkii mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan tällaisista Palvelun keskeytyksistä etukäteen.

Palvelu tarjotaan “sellaisena kuin se on”, eikä Palveluntarjoaja anna Palvelusta mitään välillisiä tai välittömiä takuita, mukaan lukien takuuta Palvelun soveltumisesta mihinkään tiettyyn käyttötarkoitukseen. Kumpikaan Sopijapuoli ei ole vastuussa tämän Sopimuksen rikkomisesta mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai epäsuorista vahingoista, kuten saamatta jääneistä voitoista tai tuotannon menetyksestä. Mainittu vastuunrajoitus ei koske vahinkoa, joka on aiheutunut omistus- ja tekijänoikeuksien loukkaamisesta eikä vahinkoa,
joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. Palveluntarjoajan kokonaisvastuu rajoittuu aina yhteensä enintään kolmen kuukauden palvelumaksujen määrään.

Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea Palvelu tai estää sen käyttö erityisesti seuraavista syistä: (i) turvallisuussyistä, (ii) mikäli on syytä epäillä, että Palvelua tai sen ominaisuutta käytetään oikeudettomasti, lainvastaisesti tai vilpillisesti, taikka (iii) mikäli Asiakas käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen vastaisella tavalla.

Palveluntarjoaja päättää itsenäisesti Asiakkaalle antamiensa tuote-, palvelu- ja raportointitietojen laajuudesta.

Palvelu saattaa sisältää linkkejä, jotka johtavat kolmansien sivustoille. Palveluntarjoaja ei vastaa tällaisten sivustojen toiminnasta, sivustojen keräämien tietojen käsittelystä, sivustoilla olevien tietojen sisällöstä, oikeellisuudesta tai tarkkuudesta taikka tällaisten sivustojen käytöstä millään tavalla.

Muut ehdot

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä.

Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan Espoon käräjäoikeudessa.

Lisätiedot

Mikäli teillä on kysyttävää Palvelusta tai näistä Käyttöehdoista, otattehan yhteyttä osoitteeseen neste@neste.com.

Näiden Käyttöehtojen muodostamaa Sopimusta koskevat ilmoitukset ja vaatimukset tulee lähettää viipymättä osoitteeseen neste@neste.com.