Mitä on kestävä liikkuminen?

Kestävä liikkuminen on paljon muutakin kuin päästöjen vähentämistä. Liikenneala voi parantaa miljardien ihmisten elämää ja toimeentuloa. Alan on vastattava ihmisten nykyisiin tarpeisiin, mutta sen on myös oltava valmis vastaamaan tulevien sukupolvien odotuksiin – tämä on kestävän kehityksen ydin.

Euroopan unionin liikenneministerineuvoston määritelmän mukaan kestävä liikennejärjestelmä "vastaa yksilöiden, yritysten ja yhteiskunnan perus- ja kehitystarpeisiin turvallisesti ja sopusoinnussa ihmisten ja ekosysteemien terveyden kanssa sekä edistää oikeudenmukaisuutta peräkkäisten sukupolvien sisällä ja välillä".1

YK:n kestävän liikenteen määritelmä on seuraava: "Palvelujen ja infrastruktuurin tarjoaminen ihmisten ja tavaroiden liikkuvuutta varten – taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen edistäminen nykyisten ja tulevien sukupolvien hyödyksi – tavalla, joka on turvallinen, edullinen, saavutettava, tehokas ja kestävä samalla, kun minimoidaan hiili- ja muut päästöt sekä ympäristövaikutukset."

Innovatiiviset liikkumisen suuntaukset, esimerkiksi jaettu liikkuminen, sekä kohtuuhintaisten ja kestävien liikkumisvaihtoehtojen tarjoaminen voivat auttaa saavuttamaan maailmanlaajuiset kestävyystavoitteet.

 

"Liikenne ei ole itse päämäärä, vaan pikemminkin keino ihmisten tarpeiden saavuttamiseen: työpaikat, markkinat ja tavarat, sosiaalinen vuorovaikutus, koulutus ja kaikki muut palvelut, jotka edistävät terveellistä ja täyttä elämää."

YK:n pääsihteerin kestävän liikenteen korkean tason asiantuntijaryhmä

 

Jaettu liikkuminen

Jaetulla liikkumisella voi olla tärkeä rooli sekä päästöjen että ruuhkien vähentämisessä | Neste

Jaetulla liikkumisella voi olla tärkeä rooli sekä päästöjen että ruuhkien vähentämisessä. Kulkumuotoja (autot, skootterit ja sähköpyörät) jakamalla voidaan välttää kulkuvälineiden seisominen tyhjän panttina suurimman osan päivää ja optimoida kulkuvälineiden käyttö tekemällä enemmän vähemmällä. Omistajaton liikkuminen, josta maksetaan käytön mukaan, "NOwnership", on jo aloittanut tapojen muutoksen etenkin taajamissa.

MIT:n jaetun liikkumisen etuja koskevan tutkimuksen mukaan se voi myös vähentää kaupunkien pysäköintipaikkojen käyttöä 86 prosentilla, vapauttaa arvokasta julkista tilaa ja mullistaa tilankäyttöä.2

Joukkoliikenne

Joukkoliikenteen laadun ja määrän parantaminen on yksi tehokkaimmista keinoista vähentää sekä päästöjä että ruuhkia | Neste

Joukkoliikenteen laadun ja määrän parantaminen on yksi tehokkaimmista keinoista vähentää sekä päästöjä että ruuhkia. Joukkoliikenteen todellinen kilpailija on yksilöliikenne, joten palvelujen laadun ja vuorovälien on ehdottomasti oltava riittäviä.

Maat ja kaupungit, jotka investoivat eniten joukkoliikennejärjestelmiin, ovat myös niitä, joissa kulkumuotojen jakautuminen on suurinta. Esimerkiksi äskettäin on tutkittu, että rautateiden infrastruktuurin ja palvelujen saatavuus vaikuttaa suoraan kulkumuotojen jakautumiseen ja kasvihuonekaasupäästöihin.3

Älykäs liikkuminen

Digitaaliseen teknologiaan perustuva automaattinen liikkuminen ja älykäs liikenteen ohjaus parantavat liikenteen tehokkuutta ja vähentävät näin päästöjä | Neste

Digitaaliseen teknologiaan perustuva automaattinen liikkuminen ja älykäs liikenteen ohjaus parantavat liikenteen tehokkuutta ja vähentävät näin päästöjä. Älykkäillä liikennejärjestelmillä on tärkeä rooli maa-, ilma- ja vesiliikenteen tehostamisessa.

Esimerkiksi vertaisverkkoyhteydet, kulkuvälineiden väliset yhteydet ja kulkuvälineiden ja infrastruktuurin väliset yhteydet voivat tukea kestäviä matkavalintoja ja monivälinematkoja, parantaa julkisen liikenteen saatavuutta ja vähentää ruuhkia sekä polttoaineen kulutusta. Yhteyksillä voidaan optimoida kulkumuodon ja reitin valinta, parantaa liikenteen sujuvuutta ja vähentää polttoaineen kulutusta.

Automaattinen kulkuvälineen ohjaus voi parantaa energiatehokkuutta, turvallisuutta ja mukavuutta. Jokainen uusi automaation ja yhteyksien taso vähentää polttoaineen kulutusta.

Liikkumisen saavutettavuus

Kestävässä liikkumisessa on tärkeää myös sen saavutettavuus tulotasosta ja paikasta riippumatta | Neste

Kestävässä liikkumisessa on tärkeää myös sen saavutettavuus tulotasosta ja paikasta riippumatta.

Kestävään liikkumiseen kuuluu tasa-arvoinen saavutettavuus, etenkin kun on kyse heikommassa asemassa olevista väestöryhmistä sekä sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevista alueista.

Kävely ja pyöräily

Pehmeän liikkumisen edistäminen on yksinkertainen tapa vähentää päästöjä ja parantaa ihmisten elämänlaatua erityisesti taajamissa.

Turvallisuus

 Kestävän liikkumisen on oltava myös turvallista. Liikenteestä johtuvien kuolemien ja loukkaantumisten määrää voidaan vähentää teknologian ja innovaatioiden avulla | Neste

Tieliikenneonnettomuudet ovat yksi vältettävissä olevan kuolleisuuden pääsyistä. Maailman terveysjärjestön tuoreen raportin4 mukaan teillä kuolee vuosittain 1,35 miljoonaa ihmistä, ja se on 5–29-vuotiaiden yleisin kuolinsyy.

Lisäksi kymmeniä miljoonia loukkaantuu tai vammautuu joka vuosi. Kestävän liikkumisen on oltava myös turvallista. Liikenteestä johtuvien kuolemien ja loukkaantumisten määrää voidaan vähentää teknologian ja innovaatioiden avulla.

Kaikkien liikennemuotojen päästöjen vähentäminen

Tehostamisen lisäksi hiilestä irtautuminen on elintärkeää. Fossiiliset polttoaineet ovat olleet liikenteen voimanlähteitä noin 200 vuotta. Uusiutuviin energialähteisiin on siirryttävä nopeasti. Tämä tarkoittaa perustavanlaatuista muutosta, ja kaikki ratkaisut ovat tarpeen.

 

 

1 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/PRES_01_131
2 https://www.weforum.org/agenda/2021/04/future-of-transport-sustainable-d...
3 Gallo, M.; Amo Guevara, A. A Model for Estimating the Impact of National Transport Investments on the Rail Modal Share and Greenhouse Gas Emissions. In Proceedings of the 2019 IEEE International Conference on Environmental and Electrical Engineering and 2019 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC/I&CPS Europe), Genova, Italy, 10–14 June 2019; pp. 369–373.
4 World Health Organization. Global Status Report on Road Safety 2018; WHO Document Production Services; World Health Organization: Geneva, Switzerland, 2018.