Rahoitusriskien hallinta

Valuuttariskien hallinta

Valuuttariskien hallinta kohdistuu transaktioriskin, ennustetun rahavirtariskin ja translaatioriskin suojaamiseen. Kaikki merkittävät transaktiopositiot lukuun ottamatta perusvarastoa suojataan. Translaatioriskiä hallitaan konsernitasolla ja pääperiaatteena on olla suojaamatta translaatiopositiota.

Kaikki merkittävät ennustetut nettorahavirrat suojataan rullaavasti:

  • Keskimäärin 70 % seuraavat 6 kk
  • Keskimäärin 30 % sitä seuraavat 6 kk
  • Sekä optio- että termiinistrategiat käytössä

Korollisen lainasalkun valuuttajakauma on 78 % EUR, 14 % USD ja 8 % muut valuutat.

Korkoriskit

Korkoriskien hallinta kohdistuu ulkoisiin rahoitustransaktioihin mukaan lukien johdannaiset muodostaen yhdessä suojattavan korkoriskiposition. Korkoriskin hallinnan päämääränä on optimoida tasapaino korkotasojen muutoksen aiheuttaman epävarmuuden minimoimisen ja nettokorkokulujen minimoimisen välillä riskilimiittien puitteissa.

  • Korkosalkun keskimääräinen korkoprosentti on 3,6 %
  • Kassavirtariski EUR 9,7 miljoonaa (Muutos korkokuluissa vuoden sisällä mikäli korkotaso muuttuu 1 %-yksikön)
  • Korkosalkun tavoiteduraatio on 12 kk

Pääomarakenne ja rahoitus

Nesteen tavoitteena on ylläpitää vahvaa tasetta ja tehokasta pääomarakenne, joka mahdollistaa konsernin liiketoimintojen rahoituksen kaikissa olosuhteissa toimialan volatilisuudesta huolimatta. Optimaalinen pääomarakenne on riippuvainen myös vallitsevasta liiketoimintarakenteesta. Velan osuus kokonaispääomasta on tavoitteena pitää alle 40 % sekä lisäksi ylläpitää riittävää likviditeettiä kassa- ja rahavaroina ja käyttämättöminä luottolimiitteinä.

Riskilimiitit

  • Lyhytaikaisten korollisten velkojen määrä on rajoitettu suurempaan seuraavista: 500 miljoonaa euroa tai 30 % korollisten velkojen kokonaismäärästä. 
  • Käyttämättömien sitovien luottolimiittisopimusten ja ylimääräisten käteisvarojen yhteismäärän on aina oltava vähintään 500 miljoonaa euroa sekä riittäviä kattamaan ennustetut negatiiviset nettorahavirrat ja erääntyvät korolliset lainat 12 seuraavan kuukauden aikana.

Luotto- ja vastapuoliriskien hallinta

Luotto- ja vastapuoliriskien hallinnan tavoitteena on minimoida tappiot, jotka syntyvät vastapuolen jättäessä velvoitteensa suorittamatta.

Vahinkoriskien hallinta

Vahinkoriskien hallinnan tavoitteena on vähentää negatiivista tulosvaikutusta vakuutussopimuksilla.