Olet täällä

Neste luo arvoa

Luomme yhteiskunnalle arvoa auttamalla asiakkaitamme vähentämään ilmastopäästöjä. Kehitämme vastuullisesti tuotettuja vähäpäästöisiä ratkaisuja tie-, lento- ja meriliikenteeseen sekä uusiutuvia ja kiertotalousratkaisuja kemian- ja muoviteollisuudelle.

Arvonluontimme perustuu korkealaatuisiin tuotteisiin, globaaliin liiketoimintamalliin raaka-ainehankinnassa ja tuotteiden myynnissä, syvälliseen tietämykseen fossiilisia ja uusiutuvia polttoaineita koskevasta sääntelystä ja maailmanlaajuisen asiakaskunnan vaatimuksista, sekä tuotteiden ja ratkaisujen jatkuvaan innovointiin ja kehittämiseen. Muut kuin taloudelliset varat – kuten tuotannon, myynnin ja hankinnan asiantuntemus – ovat myös olennainen osa Nesteen arvonmuodostusta.

Katso arvonluontikaaviomme viimeisimmästä vastuullisuusraportista.

Arviointitavat

Yhtiön ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvät vaikutukset voivat olla myönteisiä tai kielteisiä. Niiden voimakkuus vaihtelee liiketoiminta-alueen, maan ja tuotteen mukaan. Nesteelle on ratkaisevan tärkeää ymmärtää, miten se luo arvoa yhteiskunnassa näiden osalta. Näin voimme arvioida rooliamme yhteiskunnassa, tunnistaa ja hallita riskejä, sekä auttaa tunnistamaan pitkän aikavälin liiketoimintamahdollisuuksia. Lisäksi sidosryhmiemme näkemysten ja odotusten ymmärtämisellä on ratkaiseva vaikutus yhtiömme menestykseen ja toimintamme jatkuvuuteen. Siksi teemme olennaisuusarvioinnin joka toinen vuosi. 

Kun arvioimme, miten Neste luo arvoa, voimme sisällyttää vastuullisuuden yhä syvemmin päivittäiseen liiketoimintaamme ja kehittää työkaluja päätöksentekoon ja vastuullisuuden johtamiseen. Eri osa-alueiden asiantuntijat arvioivat, miten Neste luo arvoa edellä mainittujen näkökohtien osalta. Nesteen johtoryhmä hyväksyy arvonluontikaavion, ja kaavio on integroitua raportointia koskevien ohjeiden mukainen.