Olet täällä

Neste luo arvoa

Luomme yhteiskunnalle arvoa auttamalla asiakkaitamme vähentämään ilmastopäästöjä. Kehitämme vastuullisesti tuotettuja vähäpäästöisiä ratkaisuja tie-, lento- ja meriliikenteeseen sekä uusiutuvia ja kiertotalousratkaisuja kemian- ja muoviteollisuudelle.

Arvonluontimme perustuu korkealaatuisiin tuotteisiin, globaaliin liiketoimintamalliin raaka-ainehankinnassa ja tuotteiden myynnissä, syvälliseen tietämykseen fossiilisia ja uusiutuvia polttoaineita koskevasta sääntelystä ja maailmanlaajuisen asiakaskunnan vaatimuksista, sekä tuotteiden ja ratkaisujen jatkuvaan innovointiin ja kehittämiseen. Muut kuin taloudelliset varat – kuten tuotannon, myynnin ja hankinnan asiantuntemus – ovat myös olennainen osa Nesteen arvonmuodostusta.

Katso arvonluontikaaviomme viimeisimmästä vastuullisuusraportista.

Puhdas liikevaihto ja puhtaat investoinnit

Yksi tapa nähdä kuinka muutamme itseämme ja luomme arvoa on tulojen osuus kestävistä ratkaisuista, niin sanottu puhdas liikevaihto. 

Puhdas liikevaihto tarkoittaa tuloja kaikista hyödykkeistä ja palveluista, joilla on selkeä ympäristöllinen ja/tai sosiaalinen hyöty. Puhtaat investoinnit ovat investointeja hyödyistä, jotka koostuvat puhtaat rahavirtavaikutteiset investoinnit, puhtaasta tutkimuksesta ja kehityksestä sekä puhtaista M&A investoinneista. Puhdas liikevaihto ja puhtaat investoinnit sisältävät esimerkiksi puhtaasta siirtymästä saadut tulot ja investoinnit sekä vähähiiliset ja kiertotalousratkaisut.

PUHDAS LIIKEVAIHTO 2021

Miljoona euroa

Uusiutuvat tuotteet

5 985

Öljytuotteet

51

Yhteensä

5 946

PUHTAAT INVESTOINNIT 2021

Miljoona euroa

Puhdas tutkimus & kehitys 

55

Puhtaat rahavirtavaikutteiset investoinnit, uusiutuvat tuotteet

556

Puhtaat rahavirtavaikutteiset investoinnit, öljytuotteet

3

Puhtaat rahavirtavaikutteiset M&A investoinnit

332

Yhteensä

936

 

Säilynyt taloudellinen arvo

2021 TUOTETTU SUORA TALOUDELLINEN ARVO JA JAKELU

Miljoona euroa

Liikevaihto

15 148

Muut tulot

48

Tuotot rahoitussijoituksista

4

Suora taloudellinen arvo

15 200

Käyttökulut

12 155

Työntekijöiden palkat ja etuudet

431

Maksut päomantuottajille

677

Maksut valtiolle

183

Yhteisön investoinnit

1

Jaettu välitön taloudellinen arvo

13 447

Säilynyt taloudellinen arvo

1 753

Arviointitavat

Yhtiön ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvät vaikutukset voivat olla myönteisiä tai kielteisiä. Niiden voimakkuus vaihtelee liiketoiminta-alueen, maan ja tuotteen mukaan. Nesteelle on ratkaisevan tärkeää ymmärtää, miten se luo arvoa yhteiskunnassa näiden osalta. Näin voimme arvioida rooliamme yhteiskunnassa, tunnistaa ja hallita riskejä, sekä auttaa tunnistamaan pitkän aikavälin liiketoimintamahdollisuuksia. Lisäksi sidosryhmiemme näkemysten ja odotusten ymmärtämisellä on ratkaiseva vaikutus yhtiömme menestykseen ja toimintamme jatkuvuuteen. Siksi teemme olennaisuusarvioinnin joka toinen vuosi. 

Kun arvioimme, miten Neste luo arvoa, voimme sisällyttää vastuullisuuden yhä syvemmin päivittäiseen liiketoimintaamme ja kehittää työkaluja päätöksentekoon ja vastuullisuuden johtamiseen. Eri osa-alueiden asiantuntijat arvioivat, miten Neste luo arvoa edellä mainittujen näkökohtien osalta. Nesteen johtoryhmä hyväksyy arvonluontikaavion, ja kaavio on integroitua raportointia koskevien ohjeiden mukainen.