Neste luo arvoa

Luomme yhteiskunnalle arvoa auttamalla asiakkaitamme vähentämään ilmastopäästöjä. Kehitämme vastuullisesti tuotettuja vähäpäästöisiä ratkaisuja tie-, lento- ja meriliikenteeseen sekä uusiutuvia ja kiertotalousratkaisuja kemian- ja muoviteollisuudelle.

Arvonluontimme perustuu korkealaatuisiin tuotteisiin, globaaliin liiketoimintamalliin raaka-ainehankinnassa ja tuotteiden myynnissä, syvälliseen tietämykseen fossiilisia ja uusiutuvia polttoaineita koskevasta sääntelystä ja maailmanlaajuisen asiakaskunnan vaatimuksista, sekä tuotteiden ja ratkaisujen jatkuvaan innovointiin ja kehittämiseen. Muut kuin taloudelliset varat – kuten tuotannon, myynnin ja hankinnan asiantuntemus – ovat myös olennainen osa Nesteen arvonmuodostusta.

Katso arvonluontikaaviomme viimeisimmästä vastuullisuusraportista.

Puhdas liikevaihto ja puhtaat investoinnit

Yksi tapa nähdä kuinka muutamme itseämme ja luomme arvoa on tulojen osuus kestävistä ratkaisuista, niin sanottu puhdas liikevaihto. 

Puhdas liikevaihto tarkoittaa tuloja kaikista hyödykkeistä ja palveluista, joilla on selkeä ympäristöllinen ja/tai sosiaalinen hyöty. Puhtaat investoinnit ovat investointeja hyödyistä, jotka koostuvat puhtaat rahavirtavaikutteiset investoinnit, puhtaasta tutkimuksesta ja kehityksestä sekä puhtaista M&A investoinneista. Puhdas liikevaihto ja puhtaat investoinnit sisältävät esimerkiksi puhtaasta siirtymästä saadut tulot ja investoinnit sekä vähähiiliset ja kiertotalousratkaisut.

PUHDAS LIIKEVAIHTO 2022

Miljoona euroa

Uusiutuvat tuotteet

9 905

Öljytuotteet

104

Yhteensä

10 009

PUHTAAT INVESTOINNIT 2022

Miljoona euroa

Puhdas tutkimus & kehitys 

73

Puhtaat rahavirtavaikutteiset investoinnit, uusiutuvat tuotteet

1 536

Puhtaat rahavirtavaikutteiset investoinnit, öljytuotteet

3

Puhtaat rahavirtavaikutteiset M&A investoinnit

14

Yhteensä

1 626

 

Säilynyt taloudellinen arvo

2022 TUOTETTU SUORA TALOUDELLINEN ARVO JA JAKELU

Miljoona euroa

Liikevaihto

25 707

Muut tulot

54

Tuotot rahoitussijoituksista

9

Suora taloudellinen arvo

25 770

Käyttökulut

22 170

Työntekijöiden palkat ja etuudet

545

Maksut pääomantuottajille

1 220

Maksut valtiolle

514

Yhteisön investoinnit

2

Jaettu välitön taloudellinen arvo

24 451

Säilynyt taloudellinen arvo

1 319

Arviointitavat

Yhtiön ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvät vaikutukset voivat olla myönteisiä tai kielteisiä. Niiden voimakkuus vaihtelee liiketoiminta-alueen, maan ja tuotteen mukaan. Nesteelle on ratkaisevan tärkeää ymmärtää, miten se luo arvoa yhteiskunnassa näiden osalta. Näin voimme arvioida rooliamme yhteiskunnassa, tunnistaa ja hallita riskejä, sekä auttaa tunnistamaan pitkän aikavälin liiketoimintamahdollisuuksia. Lisäksi sidosryhmiemme näkemysten ja odotusten ymmärtämisellä on ratkaiseva vaikutus yhtiömme menestykseen ja toimintamme jatkuvuuteen. Siksi teemme olennaisuusarvioinnin joka toinen vuosi. 

Kun arvioimme, miten Neste luo arvoa, voimme sisällyttää vastuullisuuden yhä syvemmin päivittäiseen liiketoimintaamme ja kehittää työkaluja päätöksentekoon ja vastuullisuuden johtamiseen. Eri osa-alueiden asiantuntijat arvioivat, miten Neste luo arvoa edellä mainittujen näkökohtien osalta. Nesteen johtoryhmä hyväksyy arvonluontikaavion, ja kaavio on integroitua raportointia koskevien ohjeiden mukainen.