Yhtiöjärjestys

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Neste Oyj, ruotsiksi Neste Abp ja englanniksi Neste Corporation. Yhtiön kotipaikka on Espoo.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa itse sekä tytär- ja osakkuusyhtiöidensä kautta öljyn ja kaasun tuotantoa, öljy-, energia- ja kemianteollisuutta ja kauppaa, kauppamerenkulkua, teknistä suunnittelua sekä edellä mainittuihin liittyvää muuta liiketoimintaa. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä, osakkeita ja muita arvopapereita.

3 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenet valitsee yhtiökokous. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut, tai äänten mennessä tasan, se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy.

5 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on:

  • huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä,
  • edustaa yhtiötä noudattaen lain ja yhtiöjärjestyksen määräyksiä sekä yhtiökokouksen kulloinkin tekemiä päätöksiä,
  • huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja
  • päättää yhtiön edustamiseen oikeutetuista nimetyistä henkilöistä ja prokuroista.

6 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka tehtävänä on osakeyhtiölain ja hallituksen ohjeiden mukaan johtaa yhtiön harjoittamaa liiketoimintaa. Toimitusjohtajan valitsee hallitus.

7 § Yhtiön edustamisoikeus

Oikeus edustaa yhtiötä on toimitusjohtajalla yksin sekä hallituksen jäsenillä ja hallituksen nimeämillä edustamisoikeuden saaneilla henkilöillä kaksi yhdessä.

Prokura voidaan antaa ainoastaan siten, että prokuristit kirjoittavat toiminimen kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jäsenen tai yhtiön edustamisoikeuden saaneen nimetyn henkilön kanssa.

8 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

9 § Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi on valittava yksi tilintarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

10 § Kestävyysraportoinnin varmentaja

Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi on valittava yksi kestävyystarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen kestävyysraportoinnin varmentajan tulee olla kestävyysraportointitarkastaja (KRT).

Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä

11 § Yhtiökokouskutsu, ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja yhtiökokouksen kokouspaikka

Kutsun yhtiökokoukseen toimittaa hallitus. Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi yhtiö voi hallituksen niin päättäessä julkaista tiedon yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön internetsivujen osoitteen yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta. Koska yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään, on lisäksi otettava huomioon, mitä osakeyhtiölaissa on sanottu oikeudesta osallistua yhtiökokoukseen.

Yhtiökokoukset pidetään Espoossa, Helsingissä tai Vantaalla. Hallitus voi kuitenkin päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

12 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kesäkuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on:

esitettävä
1. tilinpäätös, joka sisältää myös konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus,
2. tilintarkastuskertomus,

päätettävä
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, joka käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. tarvittaessa palkitsemispolitiikan hyväksymisestä,
7. palkitsemisraportin hyväksymisestä,
8. hallituksen jäsenten, tilintarkastajan sekä kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista,
9. hallituksen jäsenten lukumäärästä, ja

valittava
10. hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet,
11. tilintarkastaja, sekä
12. kestävyysraportoinnin varmentaja.