Johtoryhmän palkitseminen

Johtoryhmän palkitsemisen tarkastelee vuosittain henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta ja muutokset hyväksyy hallitus.

Määrittäessään toimitusjohtajan palkitsemisen kokonaisuutta henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta tarkastelee vertailudataa suomalaisista ja kansainvälisistä teollisista Nesteen kanssa vastaavan kokoisista ja toiminnaltaan yhtä monitahoisista yhtiöistä. Tätä käytetään enemmänkin ohjaavana kuin palkkatasoja suoraan määrittävänä tekijänä. Muita huomioitavia tekijöitä ovat Nesteen henkilöstön palkankorotustasot globaalisti, liiketoiminnan ja henkilön suoritus sekä tehtävän vaativuus.

Pitkän aikavälin kannustinohjelmat (LTI)

Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja pitkän aikavälin kannustinohjelmiin, joiden tarkoitus on pitkäaikaiseen kestävään kasvuun kannustaminen sekä ylimmän johdon ja osakkeenomistajien etujen yhteensovittaminen.

Neste soveltaa osakeomistussääntöä yhtiön johtoryhmän jäseniin. Sen mukaan johtoryhmän kunkin jäsenen odotetaan säilyttävän omistuksessaan vähintään puolet yhtiön osakepalkkiojärjestelmistä saamistaan osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo Nesteessä vastaa vähintään hänen kiinteän bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.

LTI 2022: Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä (Performance Share Plan, ”PSP”)

Suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä perustuu Nesteen osakekurssiin liittyvien kolmivuotistavoitteiden saavuttamiseen, sisältäen ohjelmat PSP 2022-2024, PSP 2023-2025 ja PSP 2024-2026. Palkkio maksetaan yhdessä erässä kolmen vuoden kuluttua osin osakkeina ja osin käteisenä. Käteisenä maksettava osa kattaa verot ja muut veroluonteiset maksut. 

Johtoryhmän jäsenille maksettava palkkio vaihtelee välillä 0–120 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta suorituksen ja osakekurssin mukaan. Mikäli Nesteen osakekurssi enemmän kuin kaksinkertaistuu kolmen vuoden ohjelman aikana, ohjelman osallistujille ei makseta arvoa joka ylittää tämän osakekurssin kaksinkertaistuneen arvon. Kannustinohjelma on kohdennettu erikseen valituille konsernin avainhenkilöille mukaan lukien konsernin toimitusjohtaja sekä johtoryhmän jäsenet.

LTI 2022: Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä (Restricted Share Plan, ”RSP”)

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista ehdollisista osakepalkkio-ohjelmista. Ohjelman puitteissa luvatut osakepalkkiot maksetaan osallistujille Nesteen osakkeina.  Mikäli Nesteen osakekurssi enemmän kuin kaksinkertaistuu kolmen vuoden ohjelman aikana, ohjelman osallistujille ei makseta arvoa joka ylittää tämän osakekurssin kaksinkertaistuneen arvon. 

Edellytyksenä osakepalkkion maksamiselle yksittäiselle osallistujalle ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän perusteella on, että osallistujan työsuhde Nesteessä jatkuu palkkioiden maksamisajankohtaan saakka. Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on toimia täydentävänä pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmänä erikseen valituille Nesteen avainhenkilöille. Ehdolliseen osakepalkkiojärjestelmään kuuluvat henkilöt vahvistaa hallitus. 

LTI 2019: Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä (Performance Share Plan, ”PSP”)

Suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2019 perustuu Nesteen osakekurssiin liittyvien kolmivuotistavoitteiden saavuttamiseen, sisältäen ohjelmat PSP 2019-2021, PSP 2020-2022 ja PSP 2021-2023. Palkkio maksetaan yhdessä erässä kolmen vuoden kuluttua osin osakkeina ja osin käteisenä. Käteisenä maksettava osa kattaa verot ja muut veroluonteiset maksut. Johtoryhmän jäsenille maksettava palkkio vaihtelee välillä 0–100 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta suorituksen ja osakekurssin mukaan. Mikäli Nesteen osakekurssi enemmän kuin kaksinkertaistuu kolmen vuoden ohjelman aikana, ohjelman osallistujille ei makseta arvoa joka ylittää tämän osakekurssin kaksinkertaistuneen arvon. Kannustinohjelma on kohdennettu erikseen valituille konsernin avainhenkilöille mukaan lukien konsernin toimitusjohtaja sekä johtoryhmän jäsenet.

LTI 2019: Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä (Restricted Share Plan, ”RSP”)

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista ehdollisista osakepalkkio-ohjelmista. Kukin ohjelma koostuu kolmen vuoden pituisesta rajoitusjaksosta, jonka jälkeen ohjelman puitteissa luvatut osakepalkkiot maksetaan osallistujille Nesteen osakkeina. Ehdolliseen osakepalkkiojärjestelmään kuuluvat henkilöt vahvistaa hallitus. Edellytyksenä osakepalkkion maksamiselle yksittäiselle osallistujalle ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän perusteella on, että osallistujan työsuhde Nesteessä jatkuu palkkioiden maksamisajankohtaan saakka. Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on toimia täydentävänä pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmänä erikseen valituille Nesteen avainhenkilöille.

Lyhyen aikavälin kannustinohjelmat (STI)

Lyhyen aikavälin kannustinohjelmien tarkoituksena on lyhytaikaisen taloudellisen ja operatiivisen tuloksen parantamisen palkitseminen ja liiketoimintastrategian mukaisen toiminnan tukeminen. Palkkion enimmäismäärä johtoryhmän jäsenillä on 60 prosenttia vuosittaisesta kiinteästä peruspalkasta. 

Lyhyen aikavälin kannustinohjelma perustuu vuosittaisten taloudellisten ja turvallisuuteen liittyvien tavoitteiden saavuttamiseen seuraavasti:

Johtoryhmän jäsenillä, joilla on vastuu liiketoimintayksiköstä, tavoitteet 2024 koostuvat konsernin taloudellisista- ja turvallisuustavoitteista (vertailukelpoinen käyttökate, vapaa kassavirta, vertailukelpoinen keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto verojen jälkeen sekä työturvallisuuden TRIF ja PSER-mittarit) sekä liiketoimintayksikön strategisesta, taloudellisista ja turvallisuustavoitteista.

Johtoryhmän jäsenillä, joilla on vastuu toiminnoista, tavoitteet 2024 koostuvat konsernin ja liiketoimintojen taloudellisista sekä turvallisuustavoitteista (uusiutuvien tuotteiden ja öljytuotteiden vertailukelpoinen käyttökate, konsernin vapaa kassavirta, konsernin vertailukelpoinen sijoitetun pääoman keskimääräinen tuotto verojen jälkeen sekä työturvallisuuden TRIF ja PSER-mittarit) ja kyseisen toiminnon strategisesta tavoitteista.

Muu palkitseminen

Eläke

Ennen 1.1.2009 yhtiön palvelukseen tulleille: Etuuspohjainen eläkejärjestely, joka perustuu 60 vuoden eläköitymisikään (ja on enintään 60 % eläkepalkasta). Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen eläkepalkka lasketaan eläkkeelle jäämistä edeltävien kymmenen vuoden keskimääräisen laskennallisen kuukausipalkan ja siihen liittyvien lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen perusteella.

Henkilöille, jotka ovat tulleet yhtiön palvelukseen 1.1.2009 jälkeen mutta ennen 31.8.2018, täydentävä eläkejärjestely (DC), joka perustuu 62 tai 63 vuoden tai Suomen eläkelainsäädännön mukaiseen eläköitymisikään. Täydentävän eläkejärjestelyn määrä on 16 % vuosittaisesta kiinteästä peruspalkasta.

Uusia lisäeläkejärjestelyjä ei enää tehdä yhtiön palvelukseen 31.8.2018 jälkeen tulleille, paitsi mikäli paikallinen eläkejärjestelmä tai vahva paikallinen markkinakäytäntö kyseisessä maassa toisin edellyttää.        

Muut edut

Johtoryhmän jäsenillä on autoetu luontoisetuna tai käteisenä riippuen paikallisesta käytännöstä, matkapuhelinetu (Suomessa), vapaa-ajan tapaturma-, henki- ja työkyvyttömyysvakuutus, työmatkavakuutus sekä johtajien vastuuvakuutus. Johtoryhmän jäsenet voivat kuulua sairauskassaan (Suomessa).        

Toimi- ja työsopimukset sekä erokorvaukset    

Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja kuuden kuukauden palkkaa vastaavaan erorahaan. Omistajanvaihdosta koskevat samat ehdot kuin palvelus- tai työsuhteen päättämistä.

Palkitseminen 2023

Johtoryhmän jäsenille maksettu palkitseminen (EUR) 

Kiinteä vuosipalkka
(sisältää lomarahan ja verotettavat luontoisedut)

2 982 644
Lyhyen aikavälin kannustinohjelma
(tilikauden 2022 tuloksen perusteella)
1 384 189
Pitkän aikavälin kannustinohjelma 3 137 520
Lisäeläke 408 912
YHTEENSÄ 7 913 265