Olet täällä

Johtoryhmän palkitseminen

Johtoryhmän palkitsemisen tarkastelee vuosittain henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta ja muutokset hyväksyy hallitus.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta käy läpi Nesteen kanssa vastaavan kokoisia ja yhtä moninaisia suomalaisia ja tarvittaessa ulkomaalaisia teollisuusyrityksiä koskevia vertailevia markkinatietoja määrittäessään johtoryhmän palkitsemista. Muita huomioon otettavia asioita ovat tehtävä ja kokemus sekä yhtiön ja henkilön suoritus.

Pitkän aikavälin kannustinohjelmat (LTI)

Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja pitkän aikavälin kannustinohjelmiin, joiden tarkoitus on pitkäaikaiseen kestävään kasvuun kannustaminen sekä ylimmän johdon ja osakkeenomistajien etujen yhteensovittaminen.

Johtajiemme osakeomistuskäytäntö edellyttää, että toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsenet kartuttavat ja ylläpitävät omistusosuutta, joka vastaa heidän kiinteää vuosipalkkaansa.  

LTI 2019: Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä (Performance Share Plan, ”PSP”)

Suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2019 perustuu Nesteen osakekurssiin liittyvien kolmivuotistavoitteiden saavuttamiseen, sisältäen ohjelmat PSP 2019-2021, PSP 2020-2022 ja PSP 2021-2023. Palkkio maksetaan yhdessä erässä kolmen vuoden kuluttua osin osakkeina ja osin käteisenä. Käteisenä maksettava osa kattaa verot ja muut veroluonteiset maksut. Johtoryhmän jäsenille maksettava palkkio vaihtelee välillä 0–100 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta suorituksen ja osakekurssin mukaan. Jos johtajalle maksettavien kannustimien (STI ja LTI) kokonaismäärä ylittää 120 % hänen vuosipalkastaan, pitkäaikaisen kannustinohjelman puitteissa yhden vuoden aikana luovutettavien osakkeiden määrää vähennetään tämän rajan puitteissa pysymisen varmistamiseksi. Kannustinohjelma on kohdennettu erikseen valituille konsernin avainhenkilöille mukaan lukien konsernin toimitusjohtaja sekä johtoryhmän jäsenet.

LTI 2019: Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä (Restricted Share Plan, ”RSP”)

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista ehdollisista osakepalkkio-ohjelmista. Kukin ohjelma koostuu kolmen vuoden pituisesta rajoitusjaksosta, jonka jälkeen ohjelman puitteissa luvatut osakepalkkiot maksetaan osallistujille Nesteen osakkeina. Ehdolliseen osakepalkkiojärjestelmään kuuluvat henkilöt vahvistaa hallitus. Edellytyksenä osakepalkkion maksamiselle yksittäiselle osallistujalle ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän perusteella on, että osallistujan työsuhde Nesteessä jatkuu palkkioiden maksamisajankohtaan saakka. Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on toimia täydentävänä pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmänä erikseen valituille Nesteen avainhenkilöille.

Lyhyen aikavälin kannustinohjelmat (STI)

Lyhyen aikavälin kannustinohjelmien tarkoituksena on lyhytaikaisen taloudellisen ja operatiivisen tuloksen parantamisen palkitseminen ja liiketoimintastrategian mukaisen toiminnan tukeminen. Palkkion enimmäismäärä johtoryhmän jäsenillä on 40 prosenttia vuosittaisesta kiinteästä peruspalkasta. 

Lyhyen aikavälin kannustinohjelma perustuu vuosittaisten taloudellisten ja muiden kuin taloudellisten mitattavissa olevien tavoitteiden saavuttamiseen seuraavasti:

Johtoryhmän jäsenet, joilla on vastuu liiketoiminta-alueesta tavoitteet koostuvat konsernin ja liiketoiminta-alueen taloudellisista- ja turvallisuustavoitteista (vertailukelpoinen liikevoitto ja vapaa kassavirta, TRIF ja/tai PSER) sekä liiketoiminta-alueen strategisesta tavoitteista.

Johtoryhmän jäsenet, joilla on vastuu toiminnoista tavoitteet koostuvat konsernin vertailukelpoisen liikevoiton, vapaan kassavirran, TRIF:n, PSER:n ja kyseisen toiminnon strategisten tavoitteiden perusteella.

Muu palkitseminen

Eläke

Ennen 1.1.2009 yhtiön palvelukseen tulleille: Etuuspohjainen eläkejärjestely, joka perustuu 60 vuoden eläköitymisikään (ja on enintään 60% eläkepalkasta). Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen eläkepalkka lasketaan eläkkeelle jäämistä edeltävien kymmenen vuoden keskimääräisen laskennallisen kuukausipalkan ja siihen liittyvien lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen perusteella.

Henkilöille, jotka ovat tulleet yhtiön palvelukseen 1.1.2009 jälkeen mutta ennen 31.8.2018, täydentävä eläkejärjestely (DC), joka perustuu 62 tai 63 vuoden tai Suomen eläkelainsäädännön mukaiseen eläköitymisikään. Täydentävän eläkejärjestelyn määrä on 16 prosenttia vuosittaisesta kiinteästä peruspalkasta.

Uusia lisäeläkejärjestelyjä ei enää tehdä yhtiön palvelukseen 31.8.2018 jälkeen tulleille, paitsi mikäli paikallinen eläkejärjestelmä tai vahva paikallinen markkinakäytäntö kyseisessä maassa toisin edellyttää.        

Muu edut

Johtoryhmän jäsenillä on autoetu luontoisetuna tai käteisenä riippuen paikallisesta käytännöstä, matkapuhelinetu (Suomessa), vapaa-ajan tapaturma-, henki- ja työkyvyttömyysvakuutus, työmatkavakuutus sekä johtajien vastuuvakuutus. Johtoryhmän jäsenet voivat kuulua sairauskassaan (Suomessa).        

Toimi- ja työsopimukset sekä erokorvaukset    

Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja kuuden kuukauden palkkaa vastaavaan erorahaan. Omistajanvaihdosta koskevat samat ehdot kuin palvelus- tai työsuhteen päättämistä.

Palkitseminen 2020

Johtoryhmän jäsenille maksettu palkitseminen (EUR) 

Kiinteä vuosipalkka
(sisältää lomarahan ja verotettavat luontoisedut)

2 815 195,36
Lyhyen aikavälin kannustinohjelma
(tilikauden 2019 tuloksen perusteella)
653 894,06
Pitkän aikavälin kannustinohjelma 1 143 586,82
Lisäeläke 423 812,81
YHTEENSÄ 5 036 489,05