Valiokunnat

Hallitus on muodostanut keskuudestaan tarkastusvaliokunnan, jossa oli viisi jäsentä sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan, jossa on neljä jäsentä. Valiokuntien kokoukset ovat päätösvaltaisia, jos niihin osallistuu enemmän kuin kaksi valiokunnan jäsentä, puheenjohtaja mukaan lukien. Valiokuntien jäsenet valitaan hallituksen jäsenten keskuudesta vuoden toimikaudeksi. Hallitus on hyväksynyt kummallekin valiokunnalle työjärjestyksen, jossa määritellään tehtävät ja vastuut. Valiokunnan puheenjohtaja määrittää jäsenten kanssa kokousten määrän ja aikataulun. Lisäksi hallitus voi asettaa tarpeen mukaan, kuten merkittäviin investointihankkeisiin tai muihin erityistehtäviin, valiokuntia. Valiokuntakokouksia on vähintään kaksi vuodessa. Kumpikin valiokunta raportoi säännöllisesti kokouksistaan hallitukselle. Raportti sisältää yhteenvedon valiokunnalle osoitetuista tehtävistä ja niiden hoitamisesta. Valiokunnat tekevät vuosittain toiminnastaan itsearviointiraportin hallitukselle.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta koostuu työjärjestyksensä mukaisesti vähintään kolmesta hallituksen jäsenestä, jotka ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen tytäryhtiöistä ja joista vähintään yksi on riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Jäsenillä tulee olla riittävät tiedot kirjanpitokäytännöistä ja taloudellisten raporttien valmistelusta sekä muu hallituksen määrittelemä pätevyys. Tarkastusvaliokunnalla on tarpeen mukaan lupa käyttää ulkopuolisia konsultteja tai asiantuntijoita.

Tarkastusvaliokuntaan ovat 27.3.2024 alkaen kuuluneet Eeva Sipilä (puheenjohtaja), John Abbott, Conrad Keijzer, Heikki Malinen ja Just Jansz.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta koostuu hallituksen puheenjohtajasta ja vähintään kahdesta muusta yhtiön johtoon kuulumattomasta hallituksen jäsenestä.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntaan ovat 27.3.2024 alkaen kuuluneet Johanna Söderström (puheenjohtaja), Nick Elmslie, Pasi Laine ja Sari Mannonen.

Lisää tietoa valiokuntien keskeisistä tehtävistä ja toimenpiteistä on saatavilla selvityksessä hallinto- ja johtamisjärjestelmästä.