Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kiinteästä vuosipalkasta, kuten peruspalkasta ja luontoiseduista, sekä muuttuvista palkanosista, kuten lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmista, ja lisäeläkkeestä.

Määrittäessään toimitusjohtajan palkitsemisen kokonaisuutta henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta tarkastelee vertailudataa suomalaisista ja kansainvälisistä teollisista Nesteen kanssa vastaavan kokoisista ja toiminnaltaan yhtä monitahoisista yhtiöistä. Tätä käytetään enemmänkin ohjaavana kuin palkkatasoja suoraan määrittävänä tekijänä. Muita huomioitavia tekijöitä ovat Nesteen henkilöstön palkankorotustasot globaalisti, liiketoiminnan ja henkilön suoritus sekä tehtävän vaativuus.

Toimitusjohtaja Matti Lehmuksen kiinteä kuukausipalkka on 75 105 EUR kuukaudessa, sisältäen verotettavat luontaisedut (auto ja puhelin). Lisäksi toimitusjohtaja on oikeutettu lomarahaan.

Pitkän aikavälin kannustinohjelmat (LTI)

LTI 2022: Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä (Performance Share Plan, ”PSP”)

Suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä perustuu Nesteen osakekurssiin liittyvien kolmivuotistavoitteiden saavuttamiseen, sisältäen ohjelmat PSP 2022-2024, PSP 2023-2025 ja PSP 2024-2026. Palkkio maksetaan yhdessä erässä kolmen vuoden kuluttua osin osakkeina ja osin käteisenä. Käteisenä maksettava osa kattaa verot ja muut veroluonteiset maksut. 

Toimitusjohtajalle maksettava palkkio vaihtelee välillä 0–120 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta suorituksen ja osakekurssin mukaan. Mikäli Nesteen osakekurssi enemmän kuin kaksinkertaistuu kolmen vuoden ohjelman aikana, ohjelman osallistujille ei makseta arvoa joka ylittää tämän osakekurssin kaksinkertaistuneen arvon. Kannustinohjelma on kohdennettu erikseen valituille konsernin avainhenkilöille mukaan lukien konsernin toimitusjohtaja sekä johtoryhmän jäsenet.

LTI 2022: Pitkän aikavälin kannustinohjelma 2024-2026

Myönnettyjen osakkeiden alkuperäinen lukumäärä on 33 700. Ohjelman mittarina on Nesteen osakkeen suhteellinen kokonaistuotto STOXX Europe 600 -indeksiin verrattuna (80 %) sekä yhtiön vaikutus kasvihuonekaasupäästöihin 2024–2026 (GHG, 20 %), osakkeiden luovutus on maaliskuussa 2027, ei myyntikieltojaksoa.

LTI 2022: Pitkän aikavälin kannustinohjelma 2023-2025

Myönnettyjen osakkeiden alkuperäinen lukumäärä on 23 600. Ohjelman mittarina on Nesteen osakkeen suhteellinen kokonaistuotto STOXX Europe 600 -indeksiin verrattuna (80 %) sekä yhtiön vaikutus kasvihuonekaasupäästöihin 2023–2025 (GHG, 20 %), osakkeiden luovutus on maaliskuussa 2026, ei myyntikieltojaksoa.

LTI 2022: Pitkän aikavälin kannustinohjelma 2022-2024

Myönnettyjen osakkeiden alkuperäinen lukumäärä on 26 400. Ohjelman mittarina on Nesteen osakkeen suhteellinen kokonaistuotto STOXX Europe 600 -indeksiin verrattuna (80 %) sekä yhtiön vaikutus kasvihuonekaasupäästöihin 2022–2024 (GHG, 20 %), osakkeiden luovutus on maaliskuussa 2025, ei myyntikieltojaksoa.

Toimitusjohtaja Matti Lehmus on myös oikeutettu seuraaviin pitkän aikavälin kannustinohjelmiin edellisen roolinsa, Executive Vice President, Renewables Platform, perusteella:

LTI 2019: PSP 2021-2023: Ohjelman mittarina on Nesteen osakkeen suhteellinen kokonaistuotto STOXX Europe 600 -indeksiin verrattuna (80 %) sekä yhtiön vaikutus kasvihuonekaasupäästöihin 2021–2023 (GHG, 20 %), osakkeiden luovutus on maaliskuussa 2024, ei myyntikieltojaksoa.

Lyhyen aikavälin kannustinohjelmat

Vuosi 2024

Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinohjelman enimmäismäärä on 80 prosenttia vuosittaisesta peruspalkasta vuonna 2024. Lyhyen aikavälin kannustinohjelman mittareita ovat Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen käyttökate, Öljytuotteiden vertailukelpoinen käyttökate, konsernin vapaa kassavirta, konsernin vertailukelpoinen sijoitetun pääoman keskimääräinen tuotto verojen jälkeen sekä työturvallisuuden TRIF- ja PSER-mittarit. Palkkion mahdollinen maksu on maaliskuussa 2025.

Muu palkitseminen

Eläke

Toimitusjohtaja on oikeutettu maksuperusteiseen lisäeläkejärjestelyyn (DC), jonka vuosimaksu on 16 % vuosittaisesta peruspalkasta ja eläkeikä 62 vuotta.

Muut edut Toimitusjohtajalla on autoetu, matkapuhelinetu, vapaa-ajan tapaturma-, henki- ja työkyvyttömyysvakuutus, työmatkavakuutus sekä johtajien vastuuvakuutus. Toimitusjohtaja voi kuulua sairauskassaan (Suomessa).
 
Osakeomistusvaatimus Toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän jäsenten on kerrytettävä ja pidettävä omistuksessaan omistusosuutta, joka vastaa heidän kiinteää vuosipalkkaansa. Osapuolten on pidettävä omistuksessaan 50 prosenttia heille kannustinpalkkiona siirretyistä osakkeista verojen jälkeen.
 
Toimi- ja työsopimukset sekä erokorvaukset Kuuden kuukauden molemminpuolinen irtisanomisaika. Jos yhtiö irtisanoo sopimuksen, toimitusjohtaja on oikeutettu kuuden kuukauden palkkaan ja erilliseen kuuden kuukauden palkkaa vastaavaan erorahaan.