Yhtiökokous 2019

Nesteen varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Neste Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 2.4.2019 Helsingin Messukeskuksessa. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2018 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajille vuodelta 2018.

Osinko 2,28 euroa osakkeelta

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen voitonjaosta, jonka mukaan vuodelta 2018 maksetaan osinkoa 2,28 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä.

Osingon ensimmäinen erä 1,14 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä torstaina 4.4.2019 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäinen osinkoerä maksetaan torstaina 11.4.2019.

Osingon toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä perjantaina 4.10.2019 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Toinen osinkoerä maksetaan perjantaina 11.10.2019. Yhtiökokouksen hyväksyttyä hallituksen ehdotuksen maksuttomasta osakeannista jakautuu osingon toinen erä yhden vanhan ja kahden uuden osakkeen kesken siten, että kullekin osakkeelle maksetaan osionkoa 0,38 euroa osake.

Hallitus valtuutetaan tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uusi osingonmaksun täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat, tai muutoin sitä edellyttävät.

Maksuton osakeanti (osakkeiden splittaus)

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen maksuttomasta osakeannista osakkeen likviditeetin parantamiseksi. Maksuttomassa osakeannissa osakkeenomistajille annetaan uusia osakkeita omistuksen mukaisessa suhteessa siten, että kutakin osaketta kohti annetaan kaksi uutta osaketta (ns. split). Lisäksi maksuttomassa osakeannissa annetaan vastaavasti maksutta uusia osakkeita yhtiölle itselleen yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden perusteella.

Kokouskutsun päivämäärän mukaisten osakkeiden lukumäärän perusteella uusia osakkeita annetaan 512 807 372 kappaletta. Osakkeet annetaan osakkeenomistajille, jotka on osakeannin täsmäytyspäivänä 4.4.2019 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Maksuton osakeanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se vaadi osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet 4.4.2019 lukien, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin. Uusien osakkeiden kirjaus osakkeenomistajien arvo-osuustileille on suunniteltu tapahtuvaksi 5.4.2019. Uudet osakkeet eivät oikeuta edellä kuvatun osingonmaksun ensimmäiseen erään, mutta ne oikeuttavat osingon toiseen erään.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdellä tai useammalla päätöksellä siten, että valtuutuksen nojalla luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 3 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 0,39 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista sen jälkeen kun maksuttomassa osakeannissa annettavat uudet osakkeet on rekisteröity.

Yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus päättää muista osakeantiin liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2022 saakka. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 5.4.2018 hallitukselle myöntämän valtuutuksen päättää omien osakkeiden luovuttamisesta.

Hallituksen kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti valittiin hallituksen nykyiset jäsenet Matti Kähkönen, Elizabeth (Elly) Burghout, Martina Flöel, Jean-Baptiste Renard, Jari Rosendal, Willem Schoeber ja Marco Wirén sekä uutena jäsenenä Sonat Burman-Olsson.

Matti Kähkönen nimitettiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Marco Wirén nimitettiin uudeksi varapuheenjohtajaksi. Hallituksen jäsenten esittelyt ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilta.

Hallituksen vuosipalkkiot yhtiökokous päätti pitää ennallaan seuraavasti:

  • puheenjohtaja 66 000 euroa/vuosi
  • hallituksen varapuheenjohtaja 49 200 euroa/vuosi
  • jäsenet 35 400 euroa/vuosi

Vuosipalkkion lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa jäsenen kotimaassa pidetyltä kokoukselta ja 1 200 euroa muualla pidetyltä kokoukselta sekä korvataan yhtiön matkustussäännön mukaiset kulut. Kokouspalkkio puhelimen avulla pidetystä kokouksesta maksetaan jäsenen kotimaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti.

Tilintarkastajan valinta

Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Markku Katajisto. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajalle suoritetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Pöytäkirjan nähtäville pano

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Nesteen pääkonttorissa kahden viikon kuluttua.