Kuljetusten turvallisuus

Neste kuljettaa, varastoi ja käsittelee miljoonia tonneja raaka-aineita ja jalostettuja tuotteita vuosittain. Kaikissa yhtiön kuljetuksissa niin merellä kuin maallakin käytetään logistiikkapalvelujen tuottajia. 

Kuljetusten turvallisuuden varmistaminen alkaa valitsemalla ja auditoimalla logistiikkapalvelujen tuottajat, jotka kuljettavat tai varastoivat lastejamme. Varmistamme myös, että kuljetuskalusto on kunnossa ja että omat sekä kumppaneidemme työntekijät tietävät, miten toimia turvallisesti kaikissa tilanteissa.

Asetamme logistiikkapalvelujen tuottajillemme turvallisuustavoitteita ja seuraamme heidän edistymistään säännöllisesti. Kaikki turvallisuuspoikkeamat raportoidaan ja tutkitaan.

Meillä on maantie-, rautatie- ja merikuljetuksille kullekin omat kuljetusturvallisuusperiaatteet. Auditoimme kuljetuspalvelukumppanimme vuosittain. Lisäksi eri viranomaiset sekä monet asiakkaistamme auditoivat turvallisuudenhallintajärjestelmiämme säännöllisesti.

Maantiekuljetukset

Maantiekuljetusten turvallisuus taataan monitasoisella järjestelmällä. Kumppanimme sitoutuvat noudattamaan turvallisuusohjeitamme ja -sääntöjämme, sekä osallistumaan säännöllisiin laatu- ja turvallisuusauditointeihin. Sopimusten ja ohjeiden lisäksi käymme neljännesvuosittaiset laatu- ja turvallisuuskeskustelut terminaaleissa.

Keskustelemme yksittäisistä turvallisuuspoikkeamista ja autamme kuljettajia tekemään päivittäisessä työssä turvallisuuden takaavia ratkaisuja. Vuokratuilta terminaaleilta vaaditaan Nesteen turvallisuuteen liittyvien vähimmäisvaatimusten täyttämistä, ja ne auditoidaan säännöllisesti. 

Nesteellä on Suomen tieliikenneasetuksen vaatimukset ylittävä oma ajoneuvostandardi. Siinä määritellään, mitä ominaisuuksia vaadimme kuljetuksiamme hoitavilta logistiikkapalvelujen tarjoajilta. Vastaavaa kansainvälistä standardia ei vielä ole, mutta tiukennamme kansainvälisille kumppaneille asettamiamme vaatimuksia vähitellen tiukemmiksi kuin laki edellyttää.

Mittaamme maantiekuljetusten turvallisuutta useilla mittareilla. Niitä ovat muun muassa tuotannon ohjaus, toimitusaikataulu, ajokäyttäytyminen, liikenneonnettomuudet, päästöt ja säiliöautojen ja lastauspaikkojen kunto.

Sopimusliikennöitsijöidemme kuljetuskalustolle tehdään vuosikatsastuksen lisäksi myös turvatarkastus (öljyalan yhteinen European Truck Safety Control). Tarkastuksessa keskitytään erityisesti ajoneuvojen alustaan sekä säiliöautojen erikoisrakenteisiin.

Teemme tiivistä yhteistyötä viranomaisten, alan vaikuttajien sekä päättäjien, kuten poliisin ja Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) kanssa maantiekuljetustoiminnan kehittämiseksi yhtenäisempään ja turvallisempaan suuntaan.

Suomessa meillä on liikennepolttoaineiden asemaverkostossa tuotesekoituksenestojärjestelmä. Järjestelmän avulla muun muassa valvotaan purkutapahtuman maadoitusta, kaasujen talteenottojärjestelmän käyttöä sekä ylitäytönestojärjestelmän oikeaa kytkentää purun yhteydessä. Näin parannetaan purkutapahtuman turvallisuutta ja minimoidaan ympäristön kuormitus sekä ympäristöriskin mahdollisuus. 

Rautatiekuljetukset

Omistamme ja hallinnoimme rautatieterminaaleja Suomessa, Tallinnassa ja Riiassa. Vastuullamme on huolehtia terminaaleissa omistamiemme rautatiekiskojen kunnossapidosta ja käytettävyydestä. Turvallisuusjohtamisjärjestelmämme kattaa vastuullamme olevat toiminnot terminaaleissa. Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on myöntänyt Nesteelle rautateitä Suomessa omistavilta tahoilta vaadittavan turvallisuusluvan.

Nesteen rautatiekuljetukset hoitaa Suomessa VR. Auditoimme VR:n turvallisuuskäytännöt vuosittain ja teemme VR:n kanssa tiivistä yhteistyötä turvallisuuteen liittyvissä asioissa. 

Keski-Euroopassa paikalliset palveluntarjoajat hoitavat Nesteen rautatiekuljetuksia. Vastaamme yhdessä rautatiekuljetusten turvallisuudesta. 

Merikuljetukset

Nesteen riskienhallintaa merellä koskeva periaate on merikuljetuksiin liittyvien turvallisuus- ja ympäristöriskien hallinnan perusta. Neste käyttää merikuljetuksissaan tarkoin valikoituja ulkopuolisia varustamoja. Neste vastaa käyttämiensä alusten kaupallisesta operoinnista. Teemme tiivistä yhteistyötä merikuljetusten tarjoajien kanssa ja auditoimme ne säännöllisesti merellä tapahtuvien toimintojen turvallisuuden, laadun ja vastuullisuuden varmistamiseksi. 

Nesteen riskienhallintaa merellä hoitaa itsenäinen elin,Nesteen organisaation sisällä. Se arvioi ja hyväksyy kaikki merillä kulkevat Nesteen lasteja kuljettavat tai Nesteen terminaaleja käyttävät alukset turvallisuutta koskevien tiukkojen vähimmäisvaatimusten perusteella turvallisten merikuljetusten varmistamiseksi.

Kuljetuksiin käytettävien alusten ja niiden varustamoiden tulee täyttää Nesteen asettamat turvallisuusvaatimukset, joita ovat mm. katkeamaton SIRE-tarkastushistoria, ikärajat ja kaksoisrunko. Lisäksi ne auditoidaan säännöllisesti. Itämeren alueella liikkuvat alukset ovat myös jäävahvistettuja, ja niiden miehistöllä on kokemusta kylmistä olosuhteista.

Neste tekee aktiivista yhteistyötä eri viranomaisten ja pelastusviranomaisten kanssa muun muassa osallistumalla meripelastus-, turvallisuus- ja öljyntorjuntaharjoituksiin.