Tiedonantopolitiikka

Neste noudattaa kaikessa viestinnässään EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta sekä muuta soveltuvaa lainsäädäntöä, NASDAQ Helsinki Oy:n määräyksiä, Finanssivalvonnan (FIN-FSA) ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) määräyksiä ja ohjeita sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Nesteen viestinnän keskeiset periaatteet ovat luotettavuus, avoimuus, johdonmukaisuus ja objektiivisuus. Nesteen julkistama tieto on aina oikeaa, merkityksellistä, selkeää, kattavaa sekä harhaanjohtamatonta. Yhtiö viestii sekä myönteisistä että kielteisistä asioista.

Nesteen viestinnän tavoitteena on antaa totuudenmukainen kuva yhtiöstä ja sen toiminnasta, tavoitteista, strategiasta ja taloudellisesta tilanteesta. Aiemmin julkistamaton ja luonteeltaan täsmällinen tieto, joka liittyy suoraan tai välillisesti Nesteeseen tai Nesteen osakkeeseen tai muuhun rahoitusvälineeseen ja jolla, jos se julkistettaisiin, todennäköisesti olisi huomattava vaikutus Nesteen osakkeen tai muiden Nesteeseen liittyvien rahoitusvälineiden tai johdannaisten hintaan (jäljempänä ”sisäpiiritieto”), julkistetaan pääomamarkkinoille ja muille keskeisille sidosryhmille samanaikaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä.

Nesteen hallituksen hyväksymässä tiedonantopolitiikassa kuvataan keskeiset periaatteet ja toimintatavat, joiden mukaisesti yhtiö toimii kommunikoidessaan median, pääomamarkkinoiden ja muiden sidosryhmiensä kanssa.