Olet täällä

Tiedonantopolitiikka

Neste noudattaa viestinnässään Suomen ja EU:n lainsäädäntöä, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä, Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Nesteen viestinnän keskeiset periaatteet ovat luotettavuus, avoimuus, johdonmukaisuus ja tasapuolisuus. Nesteen julkistama tieto on aina oikeaa, merkityksellistä, selkeää, riittävän kattavaa sekä harhaanjohtamatonta. Yhtiö viestii johdonmukaisesti sekä myönteisistä että kielteisistä asioista.

Nesteen viestinnän tavoitteena on antaa totuudenmukainen kuva yhtiöstä, sen toiminnasta, tavoitteista, strategiasta ja taloudellisesta tilanteesta. Aiemmin julkistamaton ja luonteeltaan täsmällinen tieto, joka liittyy suoraan tai välillisesti Nesteeseen tai Nesteen osakkeeseen tai muuhun rahoitusvälineeseen ja jolla, jos se julkistettaisiin, todennäköisesti olisi huomattava vaikutus Nesteen osakkeen tai muiden Nesteeseen liittyvien rahoitusvälineiden tai johdannaisten hintaan (jäljempänä ”sisäpiiritieto”), julkistetaan pääomamarkkinoille ja muille keskeisille sidosryhmille samanaikaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä.

Nesteen hallituksen hyväksymässä tiedonantopolitiikassa kuvataan keskeiset periaatteet ja toimintatavat, joiden mukaisesti yhtiö toimii kommunikoidessaan median, pääomamarkkinoiden ja muiden sidosryhmiensä kanssa.