Olet täällä

Ihmisoikeudet

Ihmisoikeuksien käsite on yksinkertainen: kaikilla ihmisillä on oikeus ihmisarvoiseen kohteluun. Ihmisoikeudet ovat perusta, joka takaa, että kaikki ihmiset voivat elää arvokasta ja itsenäistä elämää ilman hyväksikäyttöä ja syrjintää. Näihin perusoikeuksiin kuuluvat kansalaisoikeudet, poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset oikeudet sekä kansojen kollektiiviset oikeudet.

YK:n liike-elämää ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden mukaisesti Neste on sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja poistamaan liiketoiminnastaan ja arvoketjuistaan toimet, jotka estävät ihmisoikeuksia toteutumasta.

Ihmisoikeusperiaatteemme perustuu kansainväliseen ihmisoikeusasiakirjaan, Kansainvälisen työjärjestö ILO:n julistukseen työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista, YK:n naisten voimaannuttamisen periaatteisiin, lasten oikeuksia ja liike-elämää koskeviin periaatteisiin sekä YK:n julistukseen alkuperäiskansojen oikeuksista. Ne perustuvat myös YK:n Global Compact -aloitteeseen, jonka Neste on allekirjoittanut. 

Ihmisoikeussitoumuksemme ja -periaatteemme määrittävät Nesteen oikeuksiin perustuvan toimintamallin perustan ja standardit kaikissa Nesteen liiketoimintapäätöksissä. Seitsemässä ihmisoikeusperiaatteessamme käsitellään reilua työllistämistä, terveyttä ja turvallisuutta, tasa-arvoa, lasten ja nuorten työntekijöiden oikeuksia, pakkotyötä, oikeudenmukaista kohtelua sekä sosiaalista ja taloudellista kehitystä, myös vähemmistöjen oikeuksia ja alkuperäiskansojen tietoon perustuvaa etukäteen antamaa suostumusta. Odotamme myös kaikkien liikekumppaniemme sitoutuvan ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja epäkohtien poistamiseen sekä haluavan saada aikaan myönteisiä ihmisoikeusvaikutuksia.

Suhtaudumme vakavasti kaikkiin väitteisiin siitä, että ihmisoikeuksia ei kunnioiteta asianmukaisesti liiketoiminnassamme tai toimitusketjuissamme. Kannustamme ihmisiä tai yhteisöjä, joilla on syytä uskoa, että tällaista tapahtuu, esittämään huolensa Neste Ethics Hotline -palvelun kautta. 

Toimintamallimme

Kunnioitamme omien työntekijöidemme, toimitusketjujemme työntekijöiden, yhteisöjen, joissa toimimme, sekä toimintamme vaikutuspiiriin kuuluvien ihmisten ihmisarvoa, hyvinvointia ja ihmisoikeuksia

Tiedostamme, että vaikka valtioiden tehtävänä on suojella ihmisoikeuksia, yritysten vastuulla on ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Tämä tarkoittaa, että on tarkastettava huolellisesti, että toisten oikeuksia ei loukata, ja puututtava mahdollisiin globaalin toimintamme haitallisiin vaikutuksiin. 

Toteutimme vuonna 2016 koko yhtiön laajuisen ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin yhdessä kumppanimme BSR:n (Business for Social Responsibility) kanssa. Siinä arvioitiin toimintamme nykyiset ja mahdolliset ihmisoikeusvaikutukset sekä vaikutukset, joita liiketoiminnallamme on oikeudenhaltijoihimme, muun muassa Nesteen työntekijöihin, alihankkijoiden työntekijöihin, toimitusketjun työntekijöihin, yhteisöjen jäseniin ja asiakkaisiin.

Vaikutustenarvioinnin tulosten pohjalta laadittiin ja julkaistiin Nesteen ihmisoikeusperiaatteet

Tiedostimme, että ihmisoikeuksien vaalimista omassa toiminnassamme on parannettava. Teimme siksi vuosina 2018−2019 Enactin kanssa ihmisoikeuksiin liittyvää due diligence -velvoitetta koskevan puutearvioinnin YK:n liike-elämää ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden mukaisesti. Arvioinnissa keskityttiin kahteen Nesteen yhteiseen toimintoon, henkilöstöhallintoon ja epäsuoriin hankintoihin (ml. NES) sekä markkinoinnin ja palvelujen liiketoiminta-alueeseen.