Ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Ihmisoikeuksien käsite on yksinkertainen: kaikilla ihmisillä on oikeus ihmisarvoiseen kohteluun. Ihmisoikeudet ovat perusta, joka takaa jokaiselle mahdollisuuden elää ihmisarvoista ja itsenäistä elämää ilman hyväksikäyttöä ja syrjintää.

Neste on sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja poistamaan liiketoiminnastaan ja arvoketjuistaan toimet, jotka estävät ihmisoikeuksia toteutumasta. Neste noudattaa sitoumusta panemalla täytäntöön YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat periaatteet (UNGP) ja OECD:n monikansallisten yritysten toimintaohjeet ja toimimalla niiden mukaisesti.

Neste kunnioittaa kansainvälisesti tunnustettuja, kansainvälisessä ihmisoikeusasiakirjassa määriteltyjä ihmisoikeuksia sekä Kansainvälisen työjärjestö ILO:n julistuksessa määriteltyjä työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia. Neste noudattaa myös muita ihmisoikeusnormeja ja YK:n asiakirjoja, joissa käsitellään sellaisten haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien oikeuksia, jotka saattavat tarvita erityisiä mukautuksia tai suojelua voidakseen nauttia ihmisoikeuksistaan täysimääräisesti ja ilman syrjintää. Olemme allekirjoittaneet ja sitoutuneet panemaan täytäntöön YK:n Global Compact -aloitteen kymmenen periaatetta ja YK:n naisten voimaannuttamisen periaatteet. Toimimme myös lasten oikeuksia ja liike-elämää koskevien periaatteiden ja YK:n alkuperäiskansojen oikeuksia koskevan julistuksen mukaisesti.

 

Vuonna 2022 arvioimme ja päivitimme Nesteen ihmisoikeusperiaatteen sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien ja asiantuntijaryhmien avulla. Voit lukea Nesteen ihmisoikeusperiaatteen täältä saadaksesi lisätietoja  miten edistämme mm. ihmisoikeuksia koskevaa huolellisuusvelvoitetta (due diligence) ja hallintomallia, sidosryhmäyhteistyötä, käytössä olevia valitusmekanismeja ja korjaavia toimenpiteitä, koulutusta ja valmiuksien kehittämistä Nesteellä.
 

Nesteen ihmisoikeusperiaate määrittää Nesteen oikeuksiin perustuvan toimintamallin perustan kaikissa Nesteen liiketoimintapäätöksissä. Periaatteessa kuvataan, miten Neste täyttää velvollisuutensa kunnioittaa ihmisoikeuksia ja toteuttaa jatkuvaa ihmisoikeuksia koskevaa huolellisuusvelvoitetta. Lisäksi periaate kattaa  seitsemän keskeistä painopistealuetta, joihin Nesteen ihmisoikeustyö keskittyy: reilu työllistäminen, terveys ja turvallisuus, yhdenvertaisuus, monimuotoisuus ja syrjimättömyys, lapset ja nuoret työntekijät, moderni orjuus, oikeudenmukainen kohtelu sekä taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset oikeudet. Nämä ovat Nesteen keskeisiä ihmisoikeuskysymyksiä, joihin toimintamme tai liikesuhteemme myötä kohdistuu suurin riski vakavimmille kielteisille vaikutuksille.

Koska vaikutuksemme ihmisiin ja lähestymistapamme ihmisoikeuksia koskevaan huolellisuusvelvoitteeseen kehittyvät jatkuvasti liiketoimintamme muuttuessa, analysoimme säännöllisesti ihmisoikeusvaikutustemme merkittävyyttä vakavuuden ja todennäköisyyden perusteella. Näin voimme aktiivisesti seurata edistymistämme merkittävimpien ihmisoikeuskysymysten käsittelyssä ja ottaa huomioon liiketoimintamme muutoksista johtuvat uudet riskit. Näin varmistamme myös, että kohdennamme ja priorisoimme ihmisoikeusriskeihin kohdistuvan työmme tarkasti, ja ymmärrämme, missä riskientorjunnassa voi olla puutteita.

Ihmisoikeuksia koskevan huolellisuusvelvoitteen toteuttaminen Nesteellä

Sitoumuksemme ihmisoikeuksien kunnioittamiseen tarkoittaa käytännössä, että toteutamme jatkuvaa ihmisoikeuksia koskevaa due diligence -prosessia, jonka tarkoituksena on tunnistaa, ehkäistä ja lieventää haitallisia ihmisoikeusvaikutuksia. Tämä kattaa vaikutukset, joita Neste saattaa aiheuttaa tai joihin se saattaa myötävaikuttaa omalla toiminnallaan tai jotka saattavat liittyä suoraan yrityksen toimintaan, tuotteisiin tai palveluihin liikesuhteiden kautta.

Arvioidessamme ihmisoikeusriskejä teemme yhteistyötä asianomaisten sidosryhmien kanssa ja kiinnitämme erityistä huomiota haavoittuviin ryhmiin, kuten naisiin, lapsiin, siirtotyöläisiin ja alkuperäiskansoihin. Kaikissa tapauksissa otamme huomioon oikeudenhaltijat ja varmistamme, että ihmiset ovat etusijalla.

YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden mukaisesti Neste pyrkii käyttämään vaikutusvaltaansa edistääkseen jatkuvaa ihmisoikeuksien parantamista ja toteutumista koko arvoketjussa. Olemme sitoutuneet olemaan vuoropuhelussa oikeudenhaltijoidemme kanssa, kuuntelemaan heitä ja oppimaan heiltä, jotta voimme käsitellä ihmisoikeuskysymyksiä yhteistyössä.

Due diligence -prosessimme sisältää Nesteen todellisten ja mahdollisten ihmisoikeusvaikutusten tunnistamisen ja arvioinnin, havaintojen yhdistämisen ja niiden perusteella toimimisen, reaktioiden seurannan ja vaikutusten käsittelystä raportoimisen. Yhdessä Nesteen korjaavien prosessien kanssa tämä tarkoittaa kattavaa johtamisjärjestelmää ja kehystä, jonka avulla Neste tietää ja osoittaa kunnioittavansa ihmisoikeuksia käytännössä.

Löydät vuosikertomuksestamme ja modernia orjuutta koskevasta lausunnostamme konkreettisia esimerkkejä arvioinneista, toimista ja prosesseista, jotka ovat osa Nesteen jatkuvaa ihmisoikeuksien huolellisuusvelvoitteen noudattamista.

Suhtaudumme vakavasti kaikkiin väitteisiin, joiden mukaan ihmisoikeuksia ei kunnioitettaisi asianmukaisesti liiketoiminnassamme tai toimitusketjuissamme. Kannustamme ihmisiä tai yhteisöjä, joilla on epäilyksiä tällaisista väärinkäytöksistä, esittämään huolensa Neste Ethics Online -verkkopalvelun kautta.