Suoritusjohtamisprosessi

Suorituksen johtamisella on tärkeä tehtävä konsernin strategisten tavoitteiden saavuttamisessa ja suorituskulttuurin vahvistamisessa. Neste on siirtynyt kohti ketterämpään suorituksen johtamista, mallia joka tukee päivittäistä toimintaa.

Suoritusjohtaminen on päivittäisjohtamista, jonka avulla yksilöt, tiimit, yksiköt ja yhtiö voivat saavuttaa valitut strategiset tavoitteensa ja kehittää organisaation kyvykkyyttä. Sen avulla varmistetaan, että kaikki tietävät yhtiön arvot ja tavoitteet, omat lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteensa sekä sen, mitä osaamista tarvitaan ja kehitetään tavoitteiden saavuttamiseksi.

Yksilön ja tiimien tavoitteet perustuvat Nesteen strategiaan ja toimintatapaan. Työhyvinvoinnin ja hyvän päivittäisjohtamisen välillä on selvä yhteys.

Nesteen päivittäisen suoritusjohtamisen keskeisenä lähtökohtana on:
• asettaa haastavia tavoitteita ja seurata niiden toteutumista,
• tukea tavoitteiden saavuttamisessa säännöllisen palautteen avulla,
• arvioida omaa toimintaa ja saavutettuja tuloksia,
• kehittää toimintatapoja ja ottaa vastuuta oman osaamisen kehittämisestä ja
• käydä säännöllisesti henkilökohtaiset kehityskeskustelut ja päivittäistä työtä tukevia
keskusteluita.

Taloudellisen suunnittelun ja raportoinnin näkökulmasta Nesteen suoritusjohtamisen prosessi koostuu pitkän aikavälin taloudellisesta suunnittelusta perustuen strategiaan sekä keskipitkän aikavälin suunnitteluun (3 vuotta). Vuoden aikana suoritusta arvioidaan johdon viikkoraportoinninja kuukausittain tehtävän liiketoiminnan arvioinnin avulla sekä puolivuosittain tehtävässä yhteisten toimintojen arvioinnissa.

Taloudellisia ja keskeisiin suorituskykymittareihin liittyviä tietoja verrataan sekä strategisiin tavoitteisiin että liiketoimintasuunnitelmiin ja tarvittavia toimenpiteitä ohjataan ja seurataan ympäri vuoden.