Olet täällä

Ihmisoikeudet toimitusketjussamme

Ihmisoikeuksia koskeva toimintamallimme käsittää kaikki liikekumppanimme ja toimittajamme. Vuonna 2020 uudistetuissa eettisissä säännöissä toimittajille määritetään ihmisoikeuksia koskevat vähimmäisvaatimukset, joiden täyttämistä toimittajiltamme edellytetään. Ne koskevat muun muassa työaikoja, palkkoja, työehtoja, lasten ja nuorten työntekijöiden oikeuksia, oikeutta yhdistymisvapauteen ja keskitettyyn sopimiseen sekä pakkotyön, syrjinnän ja häirinnän kieltoa. Nämä vaatimukset sisältyvät ihmisoikeuksiin liittyvää due diligence -velvoitetta koskevaan arviointiin, joka tehdään kaikille uusille yrityksille ennen kuin ne voidaan valita Nesteen uusiutuvien raaka-aineiden toimittajiksi.

Koska tiedostamme, että perinteisellä auditoinnilla voidaan pelkästään tunnistaa, ehkäistä, lieventää ja korjata ihmisoikeusvaikutuksia, olemme kehittäneet yhteistyössä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa toimintamallin, jolla puututaan arvoketjujemme järjestelmätason ihmisoikeusongelmiin. Vastuullisuusauditoinneissamme keskitytään vahvasti ihmisoikeuksiin ja käsitellään niihin liittyviä aiheita, kuten oikeudenmukaisia palkkoja ja suotuisia työskentelyoloja, terveyttä ja turvallisuutta, yhdistymisvapautta, monimuotoisuutta, työelämän standardeja ja naapuriyhteisöjä sekä lasten, siirtotyöläisten, alkuperäiskansojen ja naisten sekä muiden haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien oikeuksia. Käynneillämme raaka-ainetoimittajien luona keskipisteessä ovat oikeuksien haltijat, ja keskusteluja käydään johdon, toimittajan työntekijöiden ja ulkopuolisten työntekijöiden kanssa.

Tiedostamme, että liiketoimintamme ja laajennettu toimitusketjumme ei pysy samanlaisena vaan kehittyy jatkuvasti. Siksi olemme sitoutuneet arvioimaan säännöllisesti ihmisoikeusriskimme, jotta voidaan varmistaa, että due diligence -velvoitetta koskevissa toimissamme puututaan haitallisten ihmisoikeusvaikutusten perussyihin toiminnassamme ja arvoketjuissamme.

Yhteistyötä ihmisoikeuksien suojelemiseksi

Nesteen sitoutuminen ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ulottuu myös yhtiön ulkopuolelle. Kumppanuudet ovat tärkeä osa liiketoimintaamme. Mielestämme ihmisoikeuksien suojelua voidaan edistää koko maailmassa parhaiten tekemällä yhteistyötä oikeuksien haltijoiden, toimittajien, kansalaisyhteiskunnan, hallitusten ja muiden yritysten kanssa. Etsimme aktiivisesti tilaisuuksia tehdä yhteistyötä sidosryhmien kanssa, muuttaa järjestelmää myönteiseen suuntaan ja saada ihmisoikeudet toteutumaan entistä paremmin.

Kun toimitusketjujamme kartoitettiin ihmisoikeusriskien ala- ja aluekohtaista arviointia varten, yhdeksi riskialtteimmaksi alueeksi määritettiin Kaakkois-Aasia, josta hankimme palmuöljyä. Siksi olemme käynnistäneet useita kumppanuuksia, joilla edistetään myönteisiä ihmisoikeuskäytäntöjä näissä toimitusketjuissa. 

Vuosina 2015−2016 kumppanimme Business for Social Responsibility (BSR) teki yhteiskuntaan ja työvoimaan liittyviä tutkimuksia Malesian ja Indonesian palmuöljyn toimitusketjuissamme. Kerroimme tutkimusten tuloksista toimittajillemme henkilökohtaisissa työpajoissa, joissa pystyttiin keskustelemaan avoimesti. Tämän onnistuneen menettelyn innoittamana järjestämme nyt vuosittain vastuullisuustyöpajoja, joissa palmuöljyn tuottajamme voivat käydä avointa vuoropuhelua vastuullisuuskysymyksistä ja parantaa ihmisoikeuksia koskevia valmiuksia. Vuodesta 2018 lähtien työpajoihin on suorien toimittajien lisäksi osallistunut myös muita toimittajia.