Urakoitsijaturvallisuus

Palvelutoimittajat ovat olennainen osa Nesteen arvoketjua. Neste edellyttää urakoitsijoiltaan ja palvelutoimittajiltaan tinkimätöntä sitoutumista turvallisuuteen, laadukasta työtä sekä sovittujen toimitusaikataulujen noudattamista. Nesteen tiloissa työskenteleviä palvelutoimittajia johdetaan urakoitsijoita koskevan johtamisprosessimme mukaisesti. Prosessissa määritetään toimittajien esikarsinta ja auditointi, valinta ja suorituskykyyn perustuva mittaus.

Nesteen ja palvelutoimittajien yhteistyökokoukset, vastavuoroinen palaute ja jatkuva parantaminen määritettyjen toimien perusteella ovat yhteistyön kulmakiviä. Turvallisuus on olennainen osa kaikkia urakoitsijoiden johtamisprosessin vaiheita. Kaikki poikkeamat, jotka koskevat Nesteellä työskenteleviä palvelutoimittajia, tutkitaan ja lasketaan mukaan Nesteen turvallisuuslukuihin. 

Varmistamme, että palvelutoimittajien työntekijät pystyvät työskentelemään turvallisesti ja saavat tarpeelliset tiedot työskentelyolojen mahdollisista riskeistä. Tämä varmistetaan koulutuksella ja sopimuksiin sisältyvillä terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaatimuksilla. Suuren riskin töistä tehdään aina yhteistyössä kirjallinen riskien arviointi. Arvioinnissa sovitaan tarvittavista toimista työn tekemiseksi turvallisesti.

Varmistamme yhteistoiminnalla, koulutuksella ja lupakäytännöillä, että työt suunnitellaan ja ajoitetaan oikein, ja että kaikki työntekijät tuntevat olosuhteisiin liittyvät vaarat ja pystyvät noudattamaan turvallisia työskentelykäytäntöjä.

Turvallisuuden takaamiseksi avoin viestintä ja yhteistyö epäkohtien korjaamiseksi on erittäin tärkeää.