Tapamme toimia

Neste etsii jatkuvasti kasvumahdollisuuksia. Seuraamme ja arvioimme uusia teknologioita sekä start up -kenttää. Uusiutuvien raaka-aineiden ja kiertotalousratkaisujen alueella pidämme silmällä trendejä ja avautuvia mahdollisuuksia. Pyrimme myös tunnistamaan maailmaa muuttavia voimia ja toimijoita jo aikaisessa vaiheessa ja kannustamme henkilökuntaamme tarttumaan rohkeasti uusiin mahdollisuuksiin.

Muutosvoimien tunnistaminen

Kriteerit etsimillemme uusille avauksille ovat selkeät. Oli uusi mitä hyvänsä, sen on oltava jopa kestävämpää kuin se mitä meillä jo on nyt, sen täytyy skaalautua ja siitä pitää voida tehdä kannattavaa.

Poikkitieteellinen ammattilaisten joukko etsii jatkuvasti muutoksentekijöitä ja uusia yhteistyömahdollisuuksia. Seuraamme tarkasti keskeisiä trendejä ja voimia innovaatiokentässä: niin akateemisessa tutkimuksessa, uuden teknologian kehityksessä, start up -yrityksissä, patenteissa kuin sääntelyssäkin. Hakeudumme vuorovaikutukseen terävimpien ajattelijoiden, tuoreimpien ideoiden, kunnianhimoisimpien start upien ja innovatiivisimpien yritysten kanssa ympäri maailmaa. Rohkaisemme ideoiden jakamiseen talon sisällä ja järjestämme säännöllisesti avoimia innovointikampanjoita henkilökunnallemme.

Sisäinen ideahautomomme työstää jatkuvasti uusista ideoista konkreettisia liiketoimintamahdollisuuksia kaupallistamista varten.

research

Tutkimus ja tuotekehitys

Tutkimus ja tuotekehitys ovat aina olleet toimintamme ytimessä. Viime vuosikymmenten aikana olemme ratkaisseet lukemattomia teknologisia haasteita: esimerkiksi sen, kuinka heikkolaatuisista raaka-aineista voidaan valmistaa korkealaatuisia polttoaineita, ja se on luonut taloon vahvan innovaatio- ja ratkaisukeskeisen kulttuurin. Kun kehitämme ratkaisuja, jotka lisäävät uusiutuvien ja kierrätettävien raaka-aineiden käyttöä kestävien polttoaineiden, kemikaalien ja muovimateriaalien valmistuksessa, edistämme samalla koko yrityksen muutosta.

Analytiikka ja laadunvalvonta

Sisäinen laadunvalvontalaboratoriomme työskentelee 24/7 ja tutkii 360 000 syöttöaineiden, tuotekomponenttien ja lopputuotteiden näytettä vuodessa Porvoon jalostamomme tuotantoprosessien tukena. Lisäksi erillinen tutkimuslaboratoriomme suorittaa vuosittain 25 000 analyysia. Nämä laboratoriot jakavat tarvittaessa tietotaitoa ja tekevät yhteistyötä. Innovaatiotiimeillämme on siis tukenaan maailmanluokan analytiikkainfrastruktuuri ja osaaminen. Voimme vaivattomasti testata ja analysoida innovaatio-, tutkimus- ja kehitystyömme tuloksia yhdessä talon omien tutkijoiden, kemian insinöörien, koelaitoksen käyttäjien ja laboratorioteknikkojen kanssa.

research

Katalyyttitutkimus

Yksi keskeisimmistä osaamisen alueista jalostamoillamme ovat katalyyttiprosessit. Katalyytit ovat aineita, jotka kiihdyttävät ja parantavat kemiallisia reaktioita läpi jalostusprosessin ilman, että ne itse kuluvat. Nykyaikaisten polttoaineiden tehokas tuotanto olisi käytännössä mahdotonta ilman niitä. Kun raaka-aineet muuttuvat jatkuvasti moninaisemmiksi ja lopputuotteisiimme kohdistuvat vaatimukset kasvavat, katalyyttiprosessiemme on oltava huipputasoa.

Tällä hetkellä noin 70 ihmistä Nesteen tutkimus- ja kehitysyksikössä keskittyy katalyytteihin. Työskentelemme myös tiiviisti yhdessä erikoistuneiden katalyyttikehittäjien, -tuottajien ja -tarjoajien kanssa. Esimerkkinä viimeaikaisista läpimurroista ovat uusiutuvat Neste MY -tuotteet, jotka eivät olisi mahdollisia ilman niiden valmistusprosessia varten kehitettyjä katalyyttejä. Myös vähärikkinen merenkulkupolttoaineemme on pohjimmiltaan katalyytti-innovaatio.

 

lightpink catalystJalometallit ovat yleisiä katalyyttejä. Katalyytit voivat olla hyvin arvokkaita ja ne ovatkin usein vuokralla valmistajaltaan. Arvokkaat materiaalit palautetaan valmistajalleen puhdistusta varten ja niitä voidaan käyttää yhä uudestaan.

Demonstraatio- ja koelaitokset

Innovaatiotyömme ei pääty laboratorioon. Meillä on useita demonstraatiolaitoksia ja koealustoja, jotka ovat kuin asuinhuoneen kokoisia huippuvarusteltuja jalostamoja. Näiden laitosten avulla voimme jatkuvasti parantaa, testata, demonstroida ja kokeilla uusia tuotteita ja prosesseja. Demonstraatio- ja koelaitosten ympärillä on joukko tukitoimintoja, jotka palvelevat kaikkia syntyviä tarpeita. Oman konepajamme mekaanikot osaavat esimerkiksi valmistaa nopeasti minkä tahansa tarvittavan laitteiston osan. Tämä tuo meille valtava ketteryysedun.

production

Teknologian kehitys, skaalaus ja totetus

Ideoita on oltava paljon, mutta niistä on osattava erottaa toteuttamiskelpoiset. Nesteen suurimpia voimavaroja on sen 800 ammattilaisen yksikkö, joka kehittää uutta teknologiaa usein yhdessä kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa. Kaikki alkaa tutkimuksesta, mutta voimamme syntyy siitä, kuinka tutkimustieto yhdistetään insinööritaitoon.  

Tutkimus- ja kehitysasiantuntijamme rakentavat yhdessä insinöörien kanssa sillan ideasta toteutukseen, ja lopuksi hanke siirtyy liiketoiminnan ja tuotannon ammattilaisille.

Merkittävin viimeaikainen esimerkki tämän työtavan tuloksista on NEXBTL-teknologiamme, jolla valmistamme uusiutuvia tuotteita. Suuria asioita tapahtuu, kun insinööritaito ja liiketoimintaosaaminen kiihdyttävät tutkimusponnistuksia.

Uuden liiketoiminnan kehitys

Liiketoiminnan kehitystiimiemme tehtävä on nostaa parhaat ideat seuraavalle tasolle, kohti täyttä kaupallistamista. Kehitystyö tapahtuu hankekohtaisissa organisaatioissa, joita kutsumme liiketoiminta-alustoiksi.

Lentopolttoaineiden raaka-aineet

Toisin kuin monilla muilla nestemäisiä polttoaineita käyttävillä aloilla, lentoliikenteessä ei ole nähtävissä polttoaineen tarpeen vähenemistä. Kestävien lentopolttoaineiden kysyntä kasvaa voimakkaasti, kun ala pyrkii vähentämään hiilipäästöjään. Jos haluamme tulevaisuudessa lentää kestävällä tavalla, meidän on tutkittava kaikkia mahdollisia uusiutuvia ja kiertotalouden mukaisia raaka-ainelähteitä. Nesteen lentopolttoaineiden raaka-aineisiin keskittyvä liiketoiminta-alusta (Aviation Feedstock) on perustettu tätä tehtävää varten. Tällä hetkellä tuemme ja kehitämme teollisen mittakaavan levätuotantoa sekä kiinteän yhdyskuntajätteen hyödyntämistä lentopolttoaineita varten. Teemme myös suoria sijoituksia alan toimijoihin.

aviation motor

Lentopolttooaineita mikrolevistä

Mikrolevät tarjoavat erinomaista raaka-ainetta lentopolttoaineille, mutta tehokas, suuren mittakaavan viljelymenetelmä puuttuu vielä. Pienet farmit riittävät raaka-aineen valmistamiseen kosmetiikkaa tai terveysruokaa varten, mutta mikrolevien kasvattaminen monisatakertaisessa mittakaavassa polttoaineiden massatuotantoa varten on edelleen haaste. Lisäksi tarvitsemme tehokkaan tavan öljyjen uuttamiseen jatkoprosessointia varten. Etsimme aktiivisesti kumppaneita ja teknologioita, jotta voimme tehdä taloudellisesti kannattavasta mikrolevän viljelystä todellisuutta. NEXBTL-teknologiamme on täysin valmis hyödyntämään leviä uusiutuvan dieselin ja huippuluokan lentopolttoaineiden raaka-aineena.

Lue lisää levistä ja muista tulevaisuuden raaka-aineista.

Jos olet kiinnostunut yhteistyöstä kanssamme mikrolevien viljelyn parissa, ota yhteyttä meihin.

Lentopolttoaineita kiinteästä jätteestä

Ilmailualan raaka-aineisiin keskittyvä liiketoiminta-alustamme tutkii myös kiinteän yhdyskuntajätteen muuntamista lentopolttoaineeksi. Tärkein tavoitteemme on löytää parhaat kumppanit, jätelähteet, sijainnit sekä teknologiat luodaksemme tehokkaita arvoketjuja jätteenkeräyksestä esikäsittelyyn ja lopulta jalostukseen.

Lue lisää kiinteästä jätteestä ja muista tulevaisuuden raaka-aineista.

Lignoselluloosa 

Maa- ja metsätalouden jäte- ja ylijäämävirrat tarjoavat toimivia ja kestäviä ratkaisuja uusiutuvien kemikaalien, polttoaineiden ja materiaalien valmistukseen. Monissa maailmankolkissa nämä sivuvirrat ovat vielä laajasti hyödyntämättä. Etsimme jatkuvasti tilaisuuksia jalostaa näitä sivuvirtoja korkean lisäarvon tuotteiksi. Koeteltu insinööritaitomme ja mahdollisuutemme tehdä sijoituksia paikallisesti, lähelle raaka-ainelähdettä, ovat tärkeimpiä tekijöitä taloudellisesti kestävän liiketoiminnan luomisessa tällä sektorilla.

 Lue lisää lignoselluloosasta ja muista tulevaisuuden raaka-aineista.

ligno_2

Power-to-X

Nykyinen polttoaineiden kysyntä on niin valtavaa, että jätevirrat ja biomassa eivät riitä ratkaisemaan riippuvuuttamme fossiilisista polttoaineista. On katsottava kauemmas. Uusiutuvan sähkön tuotannon jatkuva kasvu tarjoaa ratkaisun. Niin kutsutuilla power-to-X-teknologioilla sähköenergian voi muuntaa polttoaineiksi, kemikaaleiksi ja materiaaleiksi. Näin voimme myös tuoda uusiutuvaa sähköä sinne, missä suora sähköistys ei ole mahdollista. Power-to-X on merkittävässä roolissa tulevina vuosina, sillä nämä teknologiat eivät kuluta biomassaa, mutta kierrättävät hiilidioksidia.

Power-to-X ratkaisuna teollisuuden CO2-päästöihin

power_to_x

Vetyä käytetään runsaasti kemian- ja jalostusteollisuudessa. Enin osa tästä vedystä tuotetaan fossiilisista lähteistä, mikä johtaa merkittäviin CO2-päästöihin. Uusiutuva vety, joka valmistetaan vedestä uusiutuvan sähkön avulla, tarjoaa siksi merkittävän mahdollisuuden vähentää kemian- ja jalostusteollisuuden hiilidioksidipäästöjä. Tämä lisäksi teollisuuden päästöistä peräisin olevaa hiilidioksidia voidaan käyttää kemian teollisuuden tuotteiden rakennusosana ja näin edesauttaa teollisuuden siirtymistä kohti hiilineutraaliutta. Uusiutuvan vedyn käyttö jalostuksessa ja hiilidioksidin käyttö polttoaineissa, kemikaaleissa ja materiaaleissa kuuluvat niihin mahdollisuuksiin, joiden parissa liiketoiminnan kehityksemme tällä hetkellä työskentelee.

Lue lisää viimeisimmistä sijoituksistamme power-to-X-teknologiaan.

Lue lisää power-to-X:stä ja muista tulevaisuuden raaka-aineista.