Sisäinen valvonta

 

Nesteen sisäisen valvonnan järjestelmä on käytössä koko liiketoiminnassa kohtuullisen varmistuksen saavuttamiseksi ja niiden riskien lieventämiseksi, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti taloudellisen raportoinnin luotettavuuteen, väärinkäytösten ehkäisyyn, ulkoisten lakien ja sisäisten ohjeiden noudattamiseen sekä toiminnan vaikuttavuuteen ja tehokkuuteen.

Liiketoiminnassa käyttöön otetut sisäisen valvonnan menettelyt sisältävät muun muassa politiikat ja ohjeet, riskien tunnistamisen ja niihin liittyvät kontrollitoimenpiteet riskien lieventämiseksi, tehtävien eriyttämisen, käyttövaltuuksien hallinnoinnin, päivittäisen esimiesten toimesta tapahtuvan valvonnan ja seurannan sen varmistamiseksi, että nämä menettelyt ovat olemassa ja toimivia.

Neste käyttää kolmen linjan mallia varmistaakseen riittävät sisäisen valvonnan toimenpiteet, joilla hallitaan suurten takaiskujen aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia liiketoiminnan tavoitteille.  Ensimmäinen linja, toimiva johto, omistaa riskit ja kontrollit ja on vastuussa kontrolleista ja havaittujen puutteiden korjaamisesta

Viime kädessä jokainen työntekijä toimii ensimmäisellä linjalla toimimalla eettisesti, noudattamalla ohjeita ja suorittamalla liiketoimintaan liittyviä kontrolleja omalla vastuualueellaan.

Toisen linjan muodostavat toiminnot, jotka valvomalla riskejä ja kontrollien toteuttamista tuovat lisävarmistusta eri sidosryhmille

Kolmantena linjana Sisäinen tarkastus tuottaa riippumatonta arviointia ja varmistusta.

Neste on perustanut sisäisen valvonnan toiminnon, Neste Internal Control, tuomaan lisävarmistusta ja johtamaan yhtiön sisäisen valvonnan kehittämistä sekä seurantaa liiketoiminnoissa. 

Nesteen Sisäisen valvonnan toiminto tekee tiivistä yhteistyötä liiketoimintojen ja prosessin omistajien kanssa tehokkaiden kontrollien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Sisäinen valvonta tarjoaa näkemystä ja huomioi olennaiset taloudelliset ja toiminnalliset riskit sekä hallintatoimenpiteiden eri osa-alueet, esimerkiksi täydellisyys, oikeellisuus ja tehtävien eriyttäminen. Sisäinen valvonta -toiminto huolehtii tarvittavasta ohjeistuksesta ja koulutuksesta sisäisten kontrollien määrittelemiseksi ja dokumentoimiseksi. Sisäinen valvonta seuraa sisäisten kontrollien riittävyyttä ja tehokkuutta, testaa säännöllisesti kontrolleja yhdessä prosessin omistajien kanssa ja raportoi suoritetuista arvioista tuloksineen konsernin johtoryhmälle ja tilintarkastusvaliokunnalle.

Tehokkaiden kontrollien kehittäminen liiketoimintaprosesseissa on jatkuvaa. Liiketoiminnan muuttuessa sekä kilpailuympäristön ja muiden uhkien lisääntyessä on välttämätöntä tarkastella liiketoimintaprosessien valvonnan riittävyyttä ja kehittää tarvittavilta osin uusia kontrolleja riskien vähentämiseksi. Sisäisen valvonnan kehittämisprosessi noudattaa strategiaprosessin ja riskien arvioinnin vuosittaista tai puolivuosittaista aikataulua, koska muutokset strategiassa ja liiketoimintaympäristössä voivat mahdollisesti edellyttää uusia kontrollitoimenpiteitä.

Sisäisen valvonnan toiminto noudattaa COSO * sisäisen valvonnan viitekehystä, jossa osa-alueet ovat: 1) Ohjausympäristö, 2) Riskien valvonta, 3) Valvontatoimenpiteet 4) Seurantatoimenpiteet ja 5) Tieto ja viestintä.

* COSO on lyhenne sanoista “The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission”, johon monet yritykset viittaavat maailmanlaajuisesti riskienhallinnan, sisäiseen valvonnan ja väärinkäytösten estämisen viitekehyksenä ja ohjeistuksena. COSO:n ovat perustaneet The Institute of Internal Auditors, The Association of Accountants and Financial Professionals in Business, American Accounting Association, American Institute of Certified Public Accountants ja Financial Executives International.