Sisäinen valvonta

Nesteen sisäisen valvonnan järjestelmä on käytössä koko liiketoiminnassa kohtuullisen varmistuksen saavuttamiseksi ja niiden riskien lieventämiseksi, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti taloudellisen raportoinnin luotettavuuteen, väärinkäytösten ehkäisyyn, ulkoisten lakien ja sisäisten ohjeiden noudattamiseen sekä toiminnan vaikuttavuuteen ja tehokkuuteen.

Liiketoiminnassa käyttöön otetut sisäisen valvonnan menettelyt sisältävät muun muassa politiikat ja ohjeet, riskien tunnistamisen ja niihin liittyvät kontrollitoimenpiteet riskien lieventämiseksi, tehtävien eriyttämisen, käyttövaltuuksien hallinnoinnin, päivittäisen esimiesten toimesta tapahtuvan valvonnan ja seurannan sen varmistamiseksi, että nämä menettelyt ovat olemassa ja toimivia.

Neste käyttää kolmen linjan mallia varmistaakseen riittävät sisäisen valvonnan toimenpiteet, joilla hallitaan suurten takaiskujen aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia liiketoiminnan tavoitteille. Ensimmäinen linja, toimiva johto, omistaa riskit ja kontrollit ja on vastuussa kontrolleista ja havaittujen puutteiden korjaamisesta

Toisen linjan muodostavat toiminnot, jotka valvomalla riskejä ja kontrollien toteuttamista tuovat lisävarmistusta eri sidosryhmille.

Kolmantena linjana Sisäinen tarkastus tuottaa riippumatonta arviointia ja varmistusta. Lisäksi sisäiset tarkastajat tuottavat varmennusta taloudellisiin raportteihin.

Neste on perustanut sisäisen valvonnan toiminnon, Neste Internal Control, tuomaan lisävarmistusta ja johtamaan yhtiön sisäisen valvonnan kehittämistä sekä seurantaa liiketoiminnoissa.

Sisäinen valvonta tarjoaa näkemystä  tehokkaiden sisäisten kontrollien suunnitteluun ja toteutukseen huomioimalla olennaiset taloudelliset ja toiminnalliset riskit sekä hallintatoimenpiteiden eri osa-alueet. Sisäinen valvonta -toiminto huolehtii tarvittavasta ohjeistuksesta ja koulutuksesta sisäisten kontrollien määrittelemiseksi ja dokumentoimiseksi. Sisäinen valvonta seuraa sisäisten kontrollien riittävyyttä ja tehokkuutta käyttäen jatkuvan kontrollien valvonnan teknologioita ja raportoi suoritetuista arvioista tuloksineen konsernin johtoryhmälle ja tarkastusvaliokunnalle.

Sisäisen valvonnan toiminto noudattaa COSO * sisäisen valvonnan viitekehystä, jossa osa-alueet ovat: 1) Ohjausympäristö, 2) Riskien valvonta, 3) Valvontatoimenpiteet 4) Seurantatoimenpiteet ja 5) Tieto ja viestintä. 
Sisäisen valvonnan viitekehystä täydennetään kestävään kehitykseen liittyvillä kontrolleilla noudattaen EU:n CSRD-lainsäädännön vaatimuksia ja COSO-viitekehyksen kestävän kehityksen ohjeistuksen ”COSO Sustainability Supplement on ICSR” neuvoja.

* COSO on lyhenne sanoista “The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission”, johon monet yritykset viittaavat maailmanlaajuisesti riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja väärinkäytösten estämisen viitekehyksenä ja ohjeistuksena. COSO:n ovat perustaneet The Institute of Internal Auditors, The Association of Accountants and Financial Professionals in Business, American Accounting Association, American Institute of Certified Public Accountants ja Financial Executives International.