Biodiversiteetti

Luonnonvarojen riittävyys ja hyvinvoivat ekosysteemit ovat edellytyksiä sekä planeettamme että liiketoimintamme elinvoimaisuudelle.

Luonnon monimuotoisuus on yksi Nesteen vastuullisuusvision kulmakivistä. Tavoitteenamme on edistää positiivista vaikutusta biodiversiteetille ja saavuttaa luontopositiivinen arvoketju vuoteen 2040 mennessä. Luontopositiivinen liiketoiminta tarkoittaa sitä, että kokonaisuudessaan siitä syntyy luonnolle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Tavoitteemme on

  • Luoda positiivista vaikutusta (net positive impact, NPI) luonnon monimuotoisuuteen uusissa toiminnoissamme vuodesta 2025 eteenpäin
  • Välttää biodiversiteetin nettohävikkiä (no net loss, NNL) kaikissa käynnissä olevissa toiminnoissamme vuoteen 2035 mennessä

Biodiversiteetin suojeleminen sisältyy vastuullisiin käytäntöihimme, prosesseihimme sekä periaatteisiimme, kuten Eettisiin sääntöihimme (Code of Conduct). Olemme sitoutuneita suojelemaan luonnonympäristöjä mahdollisimman pienin kielteisin vaikutuksin. Luonnon monimuotoisuus otetaan huomioon myös toimitusketjussamme; olemme sitoutuneet torjumaan metsäkatoa ja vältämme monimuotoisten elinympäristöjen muuttamista raaka-aineiden tuotantoon, edellytämme samaa kaikilta toimittajiltamme ja edellytämme avoimuutta toimialamme toimitusketjuissa.

Järjestelmällistä ympäristön tarkkailua

Porvoon jalostamomme sijaitsee vesistöjen äärellä ja luonnon läheisyydessä. Siksi tarkkailemme jalostamon ympäristöä erityisen järjestelmällisesti. Ympäristön tilan seuranta sisältyy myös jalostamon ympäristölupien vaatimuksiin.

Mikäli ympäristölle aiheutuu vahinkoa, korjaamme sen välittömästi. Porvoon jalostamollamme tehdään säännöllisesti vaikutusselvityksiä, joissa selvitetään luonnon tilan kehittymistä tutkimalla bioindikaattoreita, kuten jäkäliä ja sammalia.

Rauhoitetut ja suojellut alueet jalostamoidemme läheisyydessä

Porvoon jalostamon läheisyydessä sijaitsee rauhoitettuja ja suojeltuja maa-alueita. Pinta-alaltaan 75 hehtaarin laajuinen Stormossenin suoalue Porvoon jalostamon länsipuolella on rauhoitettu ja se kuuluu Natura 2000 -luonnonsuojeluverkostoon.

Naantalin toimipaikan läheisyydessä sijaitseva Vanton jalopuumetsikkö on suojeltu pyynnöstämme. Huomioimme nämä erityiset alueet aina toiminnassamme ja pyrimme suojelemaan niitä kuten muutakin jalostamoiden lähialueiden ympäristöä.

Rotterdamin ja Singaporen jalostamomme sijaitsevat täyttömaalle rakennetuilla teollisuusalueilla.