Nesteen liiketoimintaan liittyvät riskit

Nesteen liiketoiminta altistaa yhtiön erilaisille riskitekijöille, jotka liittyvät ulkoiseen toimintaympäristöön, sisäiseen päätöksentekoon ja toimintaprosesseihin sekä käytössä oleviin järjestelmiin. Nesteen merkittävimmät riskitekijät liittyvät jäljempänä mainittuihin alueisiin. Mikä tahansa riskeistä voi joko yksinään tai yhdessä muiden kanssa heikentää merkittävästi Nesteen liiketoiminnan edellytyksiä, taloudellista asemaa, toiminnan tuloksellisuutta ja tulevaisuudennäkymiä.

Ulkoiset riskit – Talouskehitys, geopolitiikka, pandemiat

Vuotta 2022 leimasivat hidastuva talouskasvu ja useat kriisit - Ukrainan sota, nouseva inflaatio ja epätavanomaiset hinnannousut energiamarkkinoilla. Ukrainan sodan seurauksena suuret eurooppalaiset jalostajat, jotka eivät käyttäneet Druzhba-putkistoa, siirtyivät pois venäläisen raakaöljyn käytöstä. Tämä yhdistettynä OPEC+ -maiden tarjonnan rajoituksiin on selvästi tukenut muiden raakaöljylaatujen hinnoittelua vuoden aikana. Venäjä tulee todennäköisesti supistamaan raakaöljyn tuotantoaan G7-hintakaton ja muiden EU:n asettamien Venäjän öljykauppaa koskevien kaupan rajoitteiden seurauksena. Erityisesti, jos hintakatto asetetaan liian matalalle tasolle, lisäleikkaukset Venäjän raakaöljytuotannossa ovat todennäköisiä. Samaan aikaan Kiinan covid-rajoitukset ja taloudelliset näkymät saattavat aiheuttaa toisenlaista epävarmuutta.

Öljynjalostuksen marginaaleihin vaikutti vuoden 2022 aikana voimakas operatiivisten kustannusten nousu. Kustannustason nousua aiheuttivat erityisesti yleisesti kohonneet öljyn toimitusketjun riskit ja merkittävästi korkeammat jalostamoiden käyttöhyödykkeiden kustannukset. Näistä jälkimmäisen taustalla vaikuttivat erityisesti Euroopan todella korkeat maakaasuhinnat, joihin yhtenä osasyynä oli Venäjän merkittävästi vähentämä maakaasun tuonti Eurooppaan.

Helmikuun alkupuolella 2023 EU:ssa voimaan tulevat Venäjän öljytuotteiden kauppaa koskevat rajoitteet lisäävät osaltaan epävarmuutta, joka liittyy öljytuotteiden saatavuuteen, maakaasun hintatason kehitykseen ja kysyntään vaikuttaviin makrotaloudellisiin tekijöihin. Epävarmuudesta johtuen öljytuotteiden jalostusmarginaalien kehityksen ennustaminen on vaikeaa. 

Ukrainan sota vaikutti vuonna 2022 kahdella tavalla myös uusiutuvien tuotteiden markkinaan. Ensinnäkin kasviöljyjen hinnat ja sitä kautta jäte- ja tähdeaineiden hinnat nousivat sodan alkamista seuranneiden kuukausien aikana. Hintatasot ovat laskeneet merkittävästi alkukesän korkeimmasta tasosta. Toiseksi fossiilisten liikennepolttoaineiden hinta nousi, mikä johti siihen, että muutama EU-jäsenvaltio (mm. Suomi ja Ruotsi) jäädyttivät tai laskivat biopolttoaineiden jakeluvelvoitetta vuonna 2022 ja seuraavina vuosina. Vaikutus uusiutuvien tuotteiden kysyntään oli kuitenkin kokonaisuutena rajallinen ja kysyntä jatkoi kasvuaan useilla markkinoilla EU:ssa, Pohjois-Amerikassa ja ympäri maailmaa.

Ulkoiset riskit – Ympäristö

Nesteen strategisena tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä uusiutuvissa ja kiertotalouden ratkaisuissa. Lisääntyvä paine ilmastonmuutosta hidastavien toimenpiteiden toteutukseen ja kasvihuonepäästöjen vähentämiseen on siksi ensisijaisesti positiivinen tekijä Nesteen liiketoiminnan kannalta. Poliittinen ja yhteiskunnallinen fokus hiilen käytön vähentämisessä ja energiasektorin hiilijalanjäljen pienentämisessä aiheuttaa kuitenkin myös riskejä. Ilmastonmuutoksen epäsuorat taloudelliset ja poliittiset vaikutukset saattavat lisätä liiketoimintaympäristön yleistä epävarmuutta ja vaikuttaa sitä kautta negatiivisesti Nesteen liiketoimintaan. Lisäksi päästökauppaan liittyvät muutokset tai vastaavat hankkeet EU:n, Yhdysvaltojen tai yksittäisen jäsenvaltion tasolla saattavat vaikuttaa merkittävällä tavalla Nesteen liiketoimintaan.  

Ulkoiset riskit – Lait ja sääntely

Sääntelyn kehittyminen aiheuttaa Nesteen liiketoiminnalle sekä mahdollisuuksia että uhkia. Nesteen toiminta ja tuotteet ovat laajan sääntelyn alaisia (esimerkiksi ympäristöön, henkilö- ja prosessiturvallisuuteen sekä kestävään kehitykseen liittyvä sääntely). Lisäksi yleinen sääntely esimerkiksi hyödykekaupankäynnin ja tietosuojan hallinnan alueella on aiheuttanut tarpeen toimintatapojen läpikäynnille ja päivitykselle.

Pääsääntöisesti Nesteen liiketoimintayksiköt hyötyvät biopolttoaineita ja uusiutuvia polttoaineita koskevan sääntelyn kehityksestä (esimerkiksi biomassaosuutta koskevat velvoitteet). Sääntelyn kehittyminen aiheuttaa kuitenkin myös epävarmuuksia. Lainsäädännölliset muutokset, erityisesti Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen alueella, voivat myös luoda epävarmuutta vaikuttamalla uusiutuvien tuotteiden kysynnän kasvuun sekä vaihtoehtoisten syöttöaineiden hyödyntämisen nopeuteen. Uusiutuvaan raaka-ainepohjaan perustuvien tuotteiden kehityksen kannalta merkityksellinen riski on erilaisia jäte- ja tähdemateriaaleja koskevan regulaation fragmentoituneisuus. 

Strategisiin valintoihin ja strategian toteuttamiseen liittyvät riskit

Suurin osa strategisista riskeistä liittyy tehtyjen strategisten valintojen toteuttamiskelpoisuuteen ja strategian jalkauttamisen riskeihin. Mahdollisuudet ja uhat voivat liittyä kilpailuympäristön muutoksiin tai sisäiseen päätöksentekoon ja teknologian käyttöön.

Nesteen kilpailuasema valituilla tärkeimmillä markkinoilla on hyvä. Nesteen kehittämä NEXBTL-tuotantoteknologia on kaupallisesti käyttöönotettu teknologia laadukkaan dieselin tuottamiseksi uusiutuvista raaka-aineista. Tämän kilpailuaseman säilyminen ei ole kuitenkaan varmaa, kun markkinoille tulee uusia toimijoita, asiakkaiden vaatimukset ja tarpeet muuttuvat tai kun nykyiset kilpailijat kehittävät omia teknologioitaan. Nestemäisille polttoaineille kehitettävien vaihtoehtoisten raaka-aineiden ja tuotantoteknologioiden lisäksi myös moottoritekniikan tai vaihtoehtoisten käyttövoimien kehitys voi olla odotettua nopeampaa.

Johtajuusaseman ylläpito edellyttää jatkuvaa kehittymistä, kykyä kyseenalaistaa olemassa olevia liiketoimintamalleja ja vahvaa panostusta tutkimustyöhön, kuten uusien tuotantoteknologioiden ja raaka-ainealustojen kehitykseen. Nesteen tuotteiden ja palveluiden täytyy myös jatkuvasti vastata asiakkaiden vaatimuksia muun muassa tuotteiden laadun ja vastuullisuuden osalta. Asiakkaiden kehittyvät vaatimukset yhdessä entistä monimuotoisempien hankinta- ja logistiikkaverkostojen ja tuotantomenetelmien kanssa lisäävät toiminnan laaturiskejä, joiden hallitseminen on kriittistä Nesteen maineen kannalta. Riskin hallitsemiseksi Neste on ottanut käyttöön systemaattiset laadunhallinnan menettelyt sekä omien toimintojen että kumppaneiden prosessien osalta.

Vahvat ohjaus- ja hallintojärjestelmät sekä Nesteen ylimmän johdon, henkilöstön ja kumppaneiden jatkuvat panostukset ovat olennaisen tärkeitä yhtiön menestymiselle. Osaajista käytävä ankara kilpailu aiheuttaa riskin, että Neste ei ehkä onnistu palkkaamaan ja pitämään palveluksessaan erittäin ammattitaitoista henkilöstöä, joka on tarpeen strategian toteuttamista ja tulevaisuuden menestyksellistä toimintaa varten. Lisäksi on riskinä, että Neste ei pysty luomaan ja ylläpitämään tulevaisuuden menestyksen kannalta olennaisia kumppanuusverkostoja.

Projektiriskit

Onnistuneella projektityöllä on keskeinen rooli Nesteen strategian jalkautuksessa, operatiivisessa kehityksessä ja prosessien digitalisoinnissa. Merkittävät viiveet projektien suunnittelussa tai toteutuksessa voivat heikentää toimintojen tehokkuutta tai vaikeuttaa kilpailuaseman ylläpitoa.

Liiketoiminnan jatkuvuuteen liittyvät riskit

Muutaman viime vuoden aikana covid-19-pandemian laajat vaikutukset ovat kannustaneet useita toimialoja ja yhtiöitä kohti systemaattisempia jatkuvuudenhallinnan käytäntöjä. Samalla kun pandemia edelleen rajoittaa taloudellista toimeliaisuutta joillakin alueilla, vuoden 2022 aikana geopoliittiset jännitteet, energiamarkkinan voimakas heilunta ja korkea inflaatio ovat olleet vielä suurempia ajureita valmiussuunnittelulle. Kun hallitukset ovat kääntäneet huomionsa elinkustannusten nousun hallintaan, markkinoilla on nähty ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun liittyvän kunnianhimon ja tavoitteiden väliaikaista lieventymistä sekä hidastumaa myös Nesteen tuotteiden kysyntää tukevien ilmastopolitiikkojen implementoinnissa. Neste on jatkanut liiketoiminnan jatkuvuudenhallinnan toteutusta strategisella ja operatiivisella tasolla. Yhtiötasolla myös skenaariotyöllä on ollut tärkeä rooli.

Operatiivisella tasolla Nesteen liiketoiminnan suorituskyky on hyvin riippuvainen jalostustoiminnan jatkuvasta luotettavuudesta Suomessa (Porvoo), Singaporessa ja Alankomaissa (Rotterdam). Suunniteltujen seisokkien lisäksi esimerkiksi katkot käyttöhyödykkeiden tai kriittisten laitteiden käytettävyydessä voivat aiheuttaa odottamattomia tuotannon häiriöitä, jotka vaikuttavat Nesteen kykyyn vastata asiakaskysyntään. 

Nesteen vuokraamat tai omistamat alukset ovat alttiina riskeille, kuten havereille, ympäristökatastrofeille sekä lastin ja omaisuuden vaurioitumisille tai menetyksille. Tällaiset tapahtumat voivat johtua monista tekijöistä, kuten epäsuotuisista sääolosuhteista tai mekaanisista vioista.

Nesteellä on vakuutukset omaisuusvahinkojen, liiketoiminnan keskeytymisen ja havereiden aiheuttamien taloudellisten menetysten varalta. Vakuutukset eivät kuitenkaan kata kaikkia mahdollisia tappioita, ja siksi toiminnalliset katastrofit tai tahallinen sabotaasi voivat aiheuttaa Nesteelle huomattavaa vahinkoa.

Markkinariskit

Vuoden 2022 aikana öljy- ja energiamarkkina kokonaisuutena koki ennennäkemätöntä nousua energian ja käyttöhyödykkeiden hinnoissa. Markkinan tasaantumisesta huolimatta markkinan heiluntaan ja nouseviin hintoihin liittyvä riski on edelleen ajankohtainen. Tällä voisi olla suoria vaikutuksia Nesteen liiketoiminnan ja projektikustannuksiin. Lisäksi korkea inflaatio voisi vaikuttaa epäsuorasti Nesteen tuotteiden kysyntään, kun hallitukset yrittävät tasapainottaa ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun vaatimia panostuksia elinkustannusten nousun hallintaan liittyvän tarpeen kanssa. Raaka-ainepuolella on odotettavissa, että erilaisten jäte- ja tähdeaineiden kysyntä ja hinnoittelu säilyvät korkealla tasolla, kun Nesteen kilpailijat lisäävät uusiutuvien tuotteiden tuotantokapasiteettia.

Nesteen taloudellinen tulos riippuu ennen kaikkea jalostettujen öljytuotteiden ja uusiutuvien tuotteiden hintojen sekä raakaöljyn, erilaisten kasviöljyjen ja muiden käytettävien raaka-aineiden hintojen välisestä hintaerosta eli marginaalista. Historiallisesti jalostusmarginaalit ovat vaihdelleet ja todennäköisesti ne vaihtelevat myös tulevaisuudessa. Jalostusmarginaaleihin eniten vaikuttavia tekijöitä ovat seuraavat:

  • Raaka-aineiden ja tuotteiden kokonaiskysynnän ja -tarjonnan muutokset.
  • Yksittäisten raaka-aineiden ja tuotteiden kysynnän ja tarjonnan muutokset.
  • Raaka-aineiden ja tuotteiden hintojen heilahtelut.
  • Maailmanlaajuisen jalostuskapasiteetin kehitys ja etenkin Nesteen tuottamien öljytuotteiden ja uusiutuvien tuotteiden kaltaisten tuotteiden jalostuskapasiteetin kehitys.

Osana markkinariskien hallintaa, Neste käyttää johdannaisinstrumentteja suojatakseen hyödykepositiotaan markkinahintojen vaihtelulta.

Neste on altis valuuttakurssien muutoksille siksi, että suurin osa myynnistä on hinnoiteltu Yhdysvaltain dollareina, kun taas toiminnan kustannukset (paitsi raaka-aineiden hankinta) kirjataan euroina. Neste lieventää valuuttakurssien vaihteluun liittyviä epävarmuustekijöitä suojaamalla sopimusten mukaiseen ja ennakoituun kassavirtaan ja taseeseen kohdistuvia valuuttariskejä.

Lisätietoja markkinariskeistä on esitetty vuosikertomuksen osassa Tilinpäätös, liitetieto 3

Vastapuoli- ja luottoriskit

Vastapuoliriskit syntyvät kaikista liiketoimintasuhteista, joissa Neste altistuu riskille siitä, että vastapuolen suoritus ei vastaa Nesteen vaatimuksia ja sopimuksellisia velvoitteita. Vastapuoliriskien laajuus on lisääntynyt Nesteen toimittaja- ja asiakaskannan jatkuvan monipuolistumisen myötä. Riskin hallitsemiseksi Nesteellä on käytössä systemaattiset toimintatavat vastapuolten valintaan ja valvontaan. Erityisesti myyntipuolella Neste altistuu luottoriskille eli riskille siitä, että vastapuoli ei hoida sopimusperusteisia maksuvelvoitteitaan. Riskin suuruus riippuu kyseessä olevan liiketoimen koosta ja vastapuolen luottokelpoisuudesta, jota arvioidaan systemaattisesti sekä liikesuhteen aloituksen että keston aikana.

Vastuullisuusriskit

Merkittävimmät Nesteen liiketoiminnan ja kumppaniverkoston vastuullisuuteen liittyvät riskit on raportoitu vuosikertomuksessa osana hallituksen toimintakertomusta.

Kyberriskit

Digitalisaatio ja uudet teknologiat (mm. keinoälyn hyödyntäminen ja robotiikka) tarjoavat mahdollisuuksia toiminnan tehostamiseen sekä automaation lisäämiseen vaarallisilla tai virheherkillä alueilla. Samanaikaisesti kyberhyökkäysten kehittyneisyys ja toimialan yhtiöitä vastaan suunnattujen hyökkäysten määrän lisääntyminen ovat huolenaihe myös Nesteelle. Kyberriskit lisäävät muiden riskien vaikutusta ja voivat myös yksittäisinä riskeinä aiheuttaa merkittävää haittaa Nesteen maineelle tai vaarantaa toimintojen jatkuvuuden.

Avainjärjestelmien ja IT-kumppanuuksien luotettavuus on ensiarvoisen tärkeää liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta. Pidentyneet häiriöt järjestelmien ja datan käytettävyydessä tai järjestelmien välisissä liittymissä voivat heikentää Nesteen mahdollisuuksia liiketoiminnan toteuttamiseen kannattavalla, tehokkaalla ja hallitulla tavalla.