Olet täällä

Nesteen liiketoimintaan liittyvät riskit

Nesteen liiketoiminta altistaa yhtiön erilaisille riskitekijöille, jotka liittyvät ulkoiseen toimintaympäristöön, sisäiseen päätöksentekoon ja toimintaprosesseihin sekä käytössä oleviin järjestelmiin. Nesteen merkittävimmät riskitekijät liittyvät jäljempänä mainittuihin alueisiin. Mikä tahansa riskeistä voi joko yksinään tai yhdessä muiden kanssa heikentää merkittävästi Nesteen liiketoiminnan edellytyksiä, taloudellista asemaa, toiminnan tuloksellisuutta ja tulevaisuudennäkymiä.

Ulkoiset riskit – Talouskehitys, geopolitiikka, pandemiat

Markkinoiden yleinen epävarmuus, geopoliittiset jännitteet ja taloudellisen taantuman riski saattavat heijastua Nesteen kannalta epäedullisella tavalla liiketoiminnan kannalta keskeisiin raaka-aine- ja lopputuotemarkkinoihin. Vuoden 2021 aikana globaalit talous- ja rahoitusmarkkinat alkoivat vähitellen toipua COVID19 pandemian aiheuttamasta voimakkaasta häiriöstä. Pandemian jatkuminen ja siitä aiheutuva hidas taloudellinen toipuminen tai paikalliset viruksen hallintaan tähtäävät toimenpiteet (kuten erilaiset koronasulut) saattavat vaarantaa öljytuotteiden kysynnän toipumisen. Vuoden 2021 loppupuolella oli nähtävissä, että useilla alueilla otettiin uudelleen käyttöön viruksen leviämisen rajoittamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Tämä yhdessä mittavan globaalin jalostuskapasiteetin kanssa saattaa aiheuttaa jatkuvaa painetta jalostusmarginaaleille.

OPEC+:n suunnitelma raakaöljyn tuotantoleikkausten supistamisesta jatkuu vuoteen 2022 saakka. Mahdolliset uudet OPEC+ -maiden tuotantomäärien leikkaukset, samoin kuin jatkuvat kansainväliset kauppapakotteet Iranin ja Venezuelan raakaöljyviennille, saattavat tukea Urals-raakaöljylaatua suhteessa Brent-laatuun, vaikuttaen negatiivisesti Nesteen liiketoimintaan.

Maakaasun hinnoittelu saavutti Euroopassa ennätystason vuoden 2021 aikana muun muassa Venäjän rajoitetusta tarjonnasta johtuen. Tämä nosti Nesteen jalostamon käyttöhyödykekustannuksia ja korotti EU ETS -päästöoikeuksien hintoja. Lisäkorotukset maakaasun hinnoittelussa esimerkiksi erityisen kylmän talven takia voisivat vaikuttaaa negatiivisesti Nesteen liiketoimintaan.

EU:n uusiutuvia tuotteita koskevan regulaatioraamiston käytäntöön vienti eteni vuoden 2021 aikana, kun useat jäsenvaltiot saattoivat uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin (Renewable Energy Directive II) osaksi kansallista lainsäädäntöä. Yhdysvalloissa voimassa olevat osavaltiotason regulaatiot (kuten Kalifornian LCFS-ohjelma) sekä liittovaltiotason Renewable Fuel Standard -ohjelma (RFS) ja Blender's Tax Credit (BTC) -ohjelman jatko vuodelle 2022 turvasivat vuonna 2021 suhteellisen vakaan regulatorisen ympäristön uusiutuville polttoaineille.

Ulkoiset riskit – Ympäristö

Nesteen strategisena tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä uusiutuvissa ja kiertotalouden ratkaisuissa. Lisääntyvä paine ilmastonmuutosta hidastavien toimenpiteiden toteutukseen ja kasvihuonepäästöjen vähentämiseen on siksi ensisijaisesti positiivinen tekijä Nesteen liiketoiminnan kannalta. Poliittinen ja yhteiskunnallinen fokus hiilen käytön vähentämisessä ja energiasektorin hiilijalanjäljen pienentämisessä aiheuttaa kuitenkin myös riskejä. Ilmastonmuutoksen epäsuorat taloudelliset ja poliittiset vaikutukset saattavat lisätä liiketoimintaympäristön yleistä epävarmuutta ja vaikuttaa sitä kautta negatiivisesti Nesteen liiketoimintaan. Lisäksi päästökauppaan liittyvät muutokset tai vastaavat hankkeet EU:n, Yhdysvaltojen tai yksittäisen jäsenvaltion tasolla saattavat vaikuttaa merkittävällä tavalla Nesteen liiketoimintaan.

Ulkoiset riskit – Lait ja sääntely

Sääntelyn kehittyminen aiheuttaa Nesteen liiketoiminnalle sekä mahdollisuuksia että uhkia. Nesteen toiminta ja tuotteet ovat laajan sääntelyn alaisia (esimerkiksi ympäristöön, henkilö- ja prosessiturvallisuuteen sekä kestävään kehitykseen liittyvä sääntely). Lisäksi yleinen sääntely esimerkiksi hyödykekaupankäynnin ja tietosuojan hallinnan alueella on aiheuttanut tarpeen toimintatapojen läpikäynnille ja päivitykselle.

Pääsääntöisesti Nesteen liiketoimintayksiköt hyötyvät biopolttoaineita ja uusiutuvia polttoaineita koskevan sääntelyn kehityksestä (esimerkiksi biomassaosuutta koskevat velvoitteet). Sääntelyn kehittyminen aiheuttaa kuitenkin myös epävarmuuksia. Lainsäädännölliset muutokset, erityisesti Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen alueella, voivat myös luoda epävarmuutta vaikuttamalla uusiutuvien tuotteiden kysynnän kasvuun sekä vaihtoehtoisten syöttöaineiden hyödyntämisen nopeuteen. Uusiutuvaan raaka-ainepohjaan perustuvien tuotteiden kehityksen kannalta merkityksellinen riski on erilaisia jäte- ja tähdemateriaaleja koskevan regulaation fragmentoituneisuus.

Strategisiin valintoihin ja strategian toteuttamiseen liittyvät riskit

Suurin osa strategisista riskeistä liittyy tehtyjen strategisten valintojen toteuttamiskelpoisuuteen ja strategian jalkauttamisen riskeihin. Mahdollisuudet ja uhat voivat liittyä kilpailuympäristön muutoksiin tai sisäiseen päätöksentekoon ja teknologian käyttöön.

Nesteen kilpailuasema valituilla tärkeimmillä markkinoilla on hyvä. Nesteen kehittämä NEXBTL-tuotantoteknologia on kaupallisesti käyttöönotettu teknologia laadukkaan dieselin tuottamiseksi uusiutuvista raaka-aineista. Tämän kilpailuaseman säilyminen ei ole kuitenkaan varmaa, kun markkinoille tulee uusia toimijoita, nykyiset kilpailijat kehittävät omia teknologioitaan tai kun asiakkaiden vaatimukset ja tarpeet muuttuvat. Nestemäisille polttoaineille kehitettävien vaihtoehtoisten raaka-aineiden ja tuotantoteknologioiden lisäksi myös moottoritekniikan tai vaihtoehtoisten käyttövoimien kehitys voi olla odotettua nopeampaa.

Johtajuusaseman ylläpito edellyttää jatkuvaa kehittymistä, kykyä kyseenalaistaa olemassa olevia liiketoimintamalleja ja vahvaa panostusta tutkimustyöhön kuten uusien tuotantoteknologioiden ja raaka-ainealustojen kehitykseen. Nesteen tuotteiden ja palveluiden täytyy myös jatkuvasti vastata asiakkaiden vaatimuksia muun muassa tuotteiden laadun ja vastuullisuuden osalta. Asiakkaiden kehittyvät vaatimukset yhdessä entistä monimuotoisempien hankinta- ja logistiikkaverkostojen ja tuotantomenetelmien kanssa lisäävät toiminnan laaturiskejä, joiden hallitseminen on kriittistä Nesteen maineen kannalta. Riskin hallitsemiseksi Neste on ottanut käyttöön systemaattiset laadunhallinnan menettelyt sekä omien toimintojen että kumppaneiden prosessien osalta.

Vahvat ohjaus- ja hallintojärjestelmät sekä Nesteen ylimmän johdon, henkilöstön ja kumppaneiden jatkuvat panostukset ovat olennaisen tärkeitä yhtiön menestymiselle. Osaajista käytävä ankara kilpailu aiheuttaa riskin, että Neste ei ehkä onnistu palkkaamaan ja pitämään palveluksessaan erittäin ammattitaitoista henkilöstöä, joka on tarpeen strategian toteuttamista ja tulevaisuuden menestyksellistä toimintaa varten. Lisäksi on riskinä, että Neste ei pysty luomaan ja ylläpitämään tulevaisuuden menestyksen kannalta olennaisia kumppanuusverkostoja.

Projektiriskit

Onnistuneella projektityöllä on keskeinen rooli Nesteen strategian jalkautuksessa, operatiivisessa kehityksessä ja prosessien digitalisoinnissa. Merkittävät viiveet projektien suunnittelussa tai toteutuksessa voivat heikentää toimintojen tehokkuutta tai vaikeuttaa kilpailuaseman ylläpitoa.

Liiketoiminnan jatkuvuuteen liittyvät riskit

Nesteen liiketoiminnot ovat huomattavan riippuvaisia jalostamoista Suomessa (Porvoo), Singaporessa ja Alankomaissa (Rotterdam). Suunniteltujen seisokkien lisäksi esimerkiksi katkot käyttöhyödykkeiden tai kriittisten laitteiden käytettävyydessä voivat aiheuttaa odottamattomia tuotannon häiriöitä, jotka vaikuttavat Nesteen kykyyn vastata asiakaskysyntään.

Nesteen vuokraamat tai omistamat alukset ovat alttiina riskeille, kuten havereille, ympäristökatastrofeille sekä lastin ja omaisuuden vaurioitumisille tai menetyksille. Tällaiset tapahtumat voivat johtua monista tekijöistä, kuten epäsuotuisista sääolosuhteista tai mekaanisista vioista.

Nesteellä on vakuutukset omaisuusvahinkojen, liiketoiminnan keskeytymisen ja havereiden aiheuttamien taloudellisten menetysten varalta. Vakuutukset eivät kuitenkaan kata kaikkia mahdollisia tappioita, ja siksi toiminnalliset katastrofit tai tahallinen sabotaasi voivat aiheuttaa Nesteelle huomattavaa vahinkoa.

COVID-19 pandemian maailmanlaajuinen vaikutus hyödyke- ja rahoitusmarkkinoihin on aiheuttanut haasteita usealle toimialalle ja yritykselle. Öljy- ja energiateollisuudessa pandemia aiheutti globaalin kysyntäshokin, lisäsi ilmastopolitiikkaan ja -tavoitteisiin liittyvää epävarmuutta ja nosti esiin yhtiötason varautumistoimenpiteiden tärkeyden. Pandemian taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset ovat heijastuneet myös Nesteen liiketoimintaympäristöön ja toimintaperiaatteisiin. Tästä johtuen Nesteen omien toimintojen, asiakasrajapinnan ja toimitusketjujen häiriöttömän toiminnan turvaavat toimenpiteet ovat olleet erityisen huomion kohteena.

Markkinariskit

Hyödykemarkkinat ovat olleet hyvin vaihtelevat, ja vaihtelevan markkinatilanteen odotetaan jatkuvan. Markkinoiden yleinen heilahtelu voi aiheuttaa raakaöljyn ja muiden raaka-aineiden hintoihin odottamattomia muutoksia. On myös odotettavissa, että erilaisten jäte- ja tähdemateriaalien kysyntä säilyy korkealla tasolla, kun kilpailijat lisäävät uusiutuvien tuotteiden tuotantokapasiteettiaan.

Nesteen taloudellinen tulos riippuu ennen kaikkea jalostettujen öljytuotteiden ja uusiutuvien tuotteiden hintojen sekä raakaöljyn, erilaisten kasviöljyjen ja muiden käytettävien raaka-aineiden hintojen välisestä hintaerosta eli marginaalista. Historiallisesti jalostusmarginaalit ovat vaihdelleet ja todennäköisesti ne vaihtelevat myös tulevaisuudessa. Jalostusmarginaaleihin eniten vaikuttavia tekijöitä ovat seuraavat:
• Raaka-aineiden ja tuotteiden kokonaiskysynnän ja -tarjonnan muutokset.
• Yksittäisten raaka-aineiden ja tuotteiden kysynnän ja tarjonnan muutokset.
• Raaka-aineiden ja tuotteiden hintojen heilahtelut.
• Maailmanlaajuisen jalostuskapasiteetin kehitys ja etenkin Nesteen tuottamien öljytuotteiden ja uusiutuvien tuotteiden kaltaisten tuotteiden jalostuskapasiteetin kehitys.

Osana markkinariskien hallintaa, Neste käyttää johdannaisinstrumentteja suojatakseen hyödykepositiotaan markkinahintojen vaihtelulta.

Neste on altis valuuttakurssien muutoksille siksi, että suurin osa myynnistä on hinnoiteltu Yhdysvaltain dollareina, kun taas toiminnan kustannukset (paitsi raaka-aineiden hankinta) kirjataan euroina. Neste lieventää valuuttakurssien vaihteluun liittyviä epävarmuustekijöitä suojaamalla sopimusten mukaiseen ja ennakoituun kassavirtaan ja taseeseen kohdistuvia valuuttariskejä.

Lisätietoja markkinariskeistä on esitetty vuosikertomuksen osassa Tilinpäätös, liitetieto 3.

Luottoriskit

Luotto- ja vastapuoliriskit syntyvät myynnistä, suojauksista ja trading-transaktioista sekä kassavarojen sijoittamisesta. Riski liittyy vastapuolen mahdolliseen kyvyttömyyteen täyttää sopimuksen mukaiset maksuvelvoitteensa, ja se on siksi sidoksissa vastapuolen luottokelpoisuuteen ja transaktion suuruuteen. Riskin hallitsemiseksi Nesteellä on käytössä systemaattiset toimintatavat vastapuolten valintaan ja valvontaan.

Vastuullisuusriskit

Merkittävimmät Nesteen liiketoiminnan ja kumppaniverkoston vastuullisuuteen liittyvät riskit on raportoitu vuosikertomuksessa osana hallituksen toimintakertomusta.

Kyberriskit

Digitalisaatio ja uudet teknologiat (mm. keinoälyn hyödyntäminen ja robotiikka) tarjoavat mahdollisuuksia toiminnan tehostamiseen sekä automaation lisäämiseen vaarallisilla tai virheherkillä alueilla. Samanaikaisesti kyberhyökkäysten kehittyneisyys ja toimialan yhtiöitä vastaan suunnattujen hyökkäysten määrän lisääntyminen ovat huolenaihe myös Nesteelle. Kyberriskit lisäävät muiden riskien vaikutusta ja voivat myös yksittäisinä riskeinä aiheuttaa merkittävää haittaa Nesteen maineelle tai vaarantaa toimintojen jatkuvuuden.

Avainjärjestelmien ja IT-kumppanuuksien luotettavuus on ensiarvoisen tärkeää liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta. Pidentyneet häiriöt järjestelmien ja datan käytettävyydessä tai järjestelmien välisissä liittymissä voivat heikentää Nesteen mahdollisuuksia liiketoiminnan toteuttamiseen kannattavalla, tehokkaalla ja hallitulla tavalla.