Nesteen liiketoimintaan liittyvät riskit

Nesteen liiketoiminta altistaa yhtiön erilaisille riskitekijöille, jotka liittyvät ulkoiseen toimintaympäristöön, sisäiseen päätöksentekoon ja toimintaprosesseihin sekä käytössä oleviin järjestelmiin. Nesteen merkittävimmät riskitekijät liittyvät jäljempänä mainittuihin alueisiin. Mikä tahansa riskeistä voi joko yksinään tai yhdessä muiden kanssa heikentää merkittävästi Nesteen liiketoiminnan edellytyksiä, taloudellista asemaa, toiminnan tuloksellisuutta ja tulevaisuudennäkymiä.

Ulkoiset riskit – Talouskehitys

Makrotalouden näkymien viimeaikaisista positiivisista merkeistä ja esimerkiksi kokonaisinflaation laskusta huolimatta yleiset markkina- ja talousnäkymät ovat edelleen hauraat. Hidas talouskasvu, korkea inflaatio ja korkeat korot voivat epäsuorasti vaikuttaa Nesteen tuotteiden kysyntään. Kun hallitukset ovat kääntäneet huomionsa elinkustannusten nousun hallintaan, Nesteen tuotteiden kysyntää tukevia ilmastotavoitteita on väliaikaisesti alennettu ja niiden toimeenpanoa siirretty myöhemmäksi. Inflaatio voi myös lisätä toimintakustannuksia ja käynnissä olevien pääomainvestointien kustannuksia, jotka liittyvät raaka-aineiden, käyttöhyödykkeiden, työvoiman, palvelujen, laitteiden ja materiaalien hankintaan.

Öljynjalostusmarginaalien vaihtelun odotetaan jatkuvan. Vuonna 2023 öljynjalostusmarginaaleihin vaikuttivat geopoliittiset jännitteet, globaalisti tiukentunut rahapolitiikka, covid-rajoituksista toipuminen ja Venäjän öljykaupalle asetetut rajoitteet. Lisäksi muutokset raakaöljyn laadussa yhdistettynä OPEC+-maiden tarjonnan rajoituksiin ja sääolosuhteista aiheutuneisiin suunnittelemattomiin jalostamoseisokkeihin lisäsivät öljynjalostusmarginaalien vaihtelua.

Uusiutuvien polttoaineiden markkinariskit liittyvät erityisesti kysynnän ja tarjonnan tasapainoon sekä raaka-aineiden että lopputuotteiden osalta. Vuonna 2023 uusiutuvien polttoaineiden tarjonta kasvoi. Euroopan markkinoilla lievään ylitarjontaan johti kiinalaisen fyysistä kysyntää vähentävän kaksinkertaisena laskettavan biodieselin tuonti. Vaikka tuonti laski kevään jälkeen, sen vaikutukset yhdistettynä heikkoon kysynnän kasvuun johtivat Euroopassa uusiutuvien polttoaineiden hintapaineisiin. Myös Yhdysvalloissa uusiutuvien polttoaineiden osuutta sääntelevät jakeluvelvoitteet kasvoivat tarjontaa hitaammin ja aiheuttivat jalostusmarginaalien laskun.

Ulkoiset riskit – Geopoliittiset riskit

Geopoliittiset jännitteet, kuten Ukrainassa jatkuva sota, Lähi-idän konfliktit ja muut kasvavat sotilaalliset tai kansainvälisen kaupan jännitteet, voivat vaikuttaa haitallisesti maailmantalouteen ja -kauppaan. Mahdollisesti lisääntyvät tai laajemmat kauppapakotteet voivat merkittävästi haitata Nesteen kykyä hankkia raaka-aineita, toimittaa tuotteita ja saattaa investointiprojekteja valmiiksi. Esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Kiinan väliset kaupankäyntiin liittyvät jännitteet voivat lisätä vaihtelua uusiutuvien raaka-aineiden ja öljytuotteiden hinnoissa.

Ulkoiset riskit – Ilmastonmuutos

Nesteen strategisena tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa. Lisääntyvä paine ilmastonmuutosta hidastavien toimenpiteiden toteutukseen ja kasvihuonepäästöjen vähentämiseen on siksi ensisijaisesti positiivinen tekijä Nesteen liiketoiminnan kannalta. Poliittinen ja yhteiskunnallinen fokus hiilen käytön vähentämisessä ja energiasektorin hiilijalanjäljen pienentämisessä aiheuttaa kuitenkin myös riskejä. Ilmastonmuutoksen epäsuorat taloudelliset ja poliittiset vaikutukset saattavat lisätä liiketoimintaympäristön yleistä epävarmuutta ja vaikuttaa sitä kautta negatiivisesti Nesteen liiketoimintaan. Kun monien maiden hallitukset ovat kääntäneet huomionsa elinkustannusten nousun hallintaan, Nesteen tuotteiden kysyntää tukevia ilmastotavoitteita on väliaikaisesti alennettu ja niiden toimeenpanoa siirretty myöhemmäksi. Lisäksi päästökauppaan liittyvät muutokset tai vastaavat hankkeet EU:n, Yhdysvaltojen tai yksittäisen jäsenvaltion tasolla saattavat vaikuttaa merkittävällä tavalla Nesteen liiketoimintaan.

Ulkoiset riskit – Lait ja sääntely

Sääntelyn kehittyminen aiheuttaa Nesteen liiketoiminnalle sekä mahdollisuuksia että uhkia. Pääsääntöisesti Nesteen liiketoimintayksiköt hyötyvät biopolttoaineita ja uusiutuvia polttoaineita koskevan sääntelyn kehityksestä (esimerkiksi biomassaosuutta koskevat velvoitteet). Lainsäädännölliset muutokset, erityisesti Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen alueella, voivat myös luoda epävarmuutta vaikuttamalla uusiutuvien tuotteiden kysynnän kasvuun sekä vaihtoehtoisten syöttöaineiden hyödyntämisen nopeuteen. Uusiutuvaan raaka-ainepohjaan perustuvien tuotteiden kehityksen kannalta merkityksellinen riski on erilaisia jäte- ja tähdemateriaaleja koskevan sääntelyn fragmentoituneisuus.

Strategiset riskit – Teknologia

Nesteen kilpailuasema valituilla tärkeimmillä markkinoilla on hyvä. Nesteen kehittämä NEXBTL-tuotantoteknologia on kaupallisesti käyttöönotettu teknologia laadukkaan dieselin tuottamiseksi uusiutuvista raaka-aineista. Tämän kilpailuaseman säilyminen ei ole kuitenkaan varmaa, kun markkinoille tulee uusia toimijoita, asiakkaiden vaatimukset ja tarpeet muuttuvat tai kun nykyiset kilpailijat kehittävät omia teknologioitaan. Nestemäisille polttoaineille kehitettävien vaihtoehtoisten raaka-aineiden ja tuotantoteknologioiden lisäksi myös moottoritekniikan tai vaihtoehtoisten käyttövoimien kehitys voi olla odotettua nopeampaa. Vaihtoehtoisten teknologioiden kehittyminen tai kilpailevia teknologioita ja tuotteita suosiva sääntely voi heikentää NEXBTL-tuotantoteknologian kilpailukykyä sekä Nesteen tuotteiden kysyntää ja hintatasoa.

Strategiset riskit – Kilpailu

Uusiutuvien polttoaineiden mahdollisesti kysyntää nopeammin globaalisti kasvava jalostuskapasiteetti on merkittävä riski Nesteelle. Johtajuusaseman ylläpito edellyttää jatkuvaa kehittymistä, kykyä kyseenalaistaa olemassa olevia liiketoimintamalleja ja vahvaa panostusta tutkimustyöhön, kuten uusien tuotantoteknologioiden ja raaka-ainealustojen kehitykseen. Nesteen kyky hankkia kilpailukykyisellä hinnalla vastuullisia raaka-aineita tuotantotavoitteiden tarpeisiin on tärkeää strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Mikäli kilpailijoiden kasvanut tuotantokapasiteetti johtaa kysynnän ylittävään uusiutuvien tuotteiden tarjontaan tai Nesteen tuotteiden kilpailukyvyn heikentymiseen, Nesteen uusiutuvien tuotteiden jalostusmarginaali voi heikentyä.

Strategiset riskit – Projektiriskit

Onnistuneella projektityöllä on keskeinen rooli Nesteen strategian jalkautuksessa, operatiivisessa kehityksessä ja prosessien digitalisoinnissa. Mahdolliset viivästymiset kasvuprojekteissa tai uusien tuotantolaitosten ylösajossa ovat riski Nesteelle. Vuonna 2023 Singaporen jalostamon uuden linjan korjaustyöseisokista aiheutuneet viiveet vaikuttivat haitallisesti uusiutuvan dieselin ja vastuullisen lentopolttoaineen (SAF) tuotanto- ja myyntivolyymeihin. Merkittävät viiveet projektien suunnittelussa tai toteutuksessa voivat heikentää toimintojen tehokkuutta tai vaikeuttaa kilpailuaseman ylläpitoa.

Strategiset riskit – Osaamisen johtaminen

Vahvat ohjaus- ja hallintojärjestelmät sekä Nesteen ylimmän johdon, henkilöstön ja kumppaneiden jatkuvat panostukset ovat olennaisen tärkeitä yhtiön menestymiselle. Osaajista käytävä ankara kilpailu aiheuttaa riskin, että Neste ei ehkä onnistu palkkaamaan ja pitämään palveluksessaan erittäin ammattitaitoista henkilöstöä, joka on tarpeen strategian toteuttamista ja tulevaisuuden menestyksellistä toimintaa varten.

Operatiiviset riskit – Liiketoiminnan jatkuvuus

Liiketoiminnan jatkuvuuden tärkeys on korostunut muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Neste on jatkanut liiketoiminnan jatkuvuudenhallinnan toteutusta strategisella ja operatiivisella tasolla. Yhtiötasolla myös skenaariotyöllä on ollut tärkeä rooli esimerkiksi ilmastonmuutokseen varautumisessa.

Operatiivisella tasolla Nesteen liiketoiminnan suorituskyky on hyvin riippuvainen jalostustoiminnan jatkuvasta luotettavuudesta Suomessa (Porvoo), Singaporessa ja Alankomaissa (Rotterdam). Suunniteltujen seisokkien lisäksi esimerkiksi katkot käyttöhyödykkeiden tai kriittisten laitteiden käytettävyydessä voivat aiheuttaa odottamattomia tuotannon häiriöitä, jotka vaikuttavat Nesteen kykyyn vastata asiakaskysyntään. Samoin häiriöt toimitusketjussa tai keskeytykset kuljetuksissa ovat riski Nesteelle. Esimerkiksi Nesteen vuokraamat tai omistamat alukset ovat alttiina riskeille, kuten havereille, ympäristökatastrofeille sekä lastin ja omaisuuden vaurioitumisille tai menetyksille. Tällaiset tapahtumat voivat johtua monista tekijöistä, kuten epäsuotuisista sääolosuhteista tai laitevioista.

Nesteellä on vakuutukset omaisuusvahinkojen, liiketoiminnan keskeytymisen ja havereiden aiheuttamien taloudellisten menetysten varalta. Vakuutukset eivät kuitenkaan kata kaikkia mahdollisia tappioita, ja siksi toiminnalliset katastrofit tai tahallinen sabotaasi voivat aiheuttaa Nesteelle huomattavaa vahinkoa.

Operatiiviset riskit – Laatu

Nesteen tuotteiden ja palveluiden täytyy myös jatkuvasti vastata asiakkaiden vaatimuksia muun muassa tuotteiden laadun ja vastuullisuuden osalta. Asiakkaiden kehittyvät vaatimukset yhdessä entistä monimuotoisempien hankinta- ja logistiikkaverkostojen ja tuotantomenetelmien kanssa lisäävät toiminnan laaturiskejä, joiden hallitseminen on kriittistä Nesteen maineen kannalta. Riskin hallitsemiseksi Neste on ottanut käyttöön systemaattiset laadunhallinnan menettelyt sekä omien toimintojen että kumppaneiden prosessien osalta.

Operatiiviset riskit – Markkinariskit

Markkinan tasaantumisesta ja laskeneista energian sekä käyttöhyödykkeiden hinnoista huolimatta markkinan heiluntaan ja nouseviin hintoihin liittyvä riski on edelleen ajankohtainen. Tällä voisi olla suoria vaikutuksia Nesteen liiketoiminnan ja projektien kustannuksiin. Raaka-ainepuolella on odotettavissa, että erilaisten jäte- ja tähdeaineiden kysyntä ja hinnoittelu säilyvät korkealla tasolla, kun Nesteen kilpailijat lisäävät uusiutuvien tuotteiden tuotantokapasiteettia.

Nesteen taloudellinen tulos riippuu ennen kaikkea jalostettujen öljytuotteiden ja uusiutuvien tuotteiden hintojen sekä raakaöljyn, erilaisten kasviöljyjen ja muiden käytettävien raaka-aineiden hintojen välisestä hintaerosta eli marginaalista. Historiallisesti jalostusmarginaalit ovat vaihdelleet ja todennäköisesti ne vaihtelevat myös tulevaisuudessa. Jalostusmarginaaleihin eniten vaikuttavia tekijöitä ovat seuraavat:

  • Raaka-aineiden ja tuotteiden kokonaiskysynnän ja -tarjonnan muutokset.
  • Yksittäisten raaka-aineiden ja tuotteiden kysynnän ja tarjonnan muutokset.
  • Raaka-aineiden ja tuotteiden hintojen heilahtelut.
  • Maailmanlaajuisen jalostuskapasiteetin kehitys ja etenkin Nesteen tuottamien öljytuotteiden ja uusiutuvien tuotteiden kaltaisten tuotteiden jalostuskapasiteetin kehitys.

Osana markkinariskien hallintaa Neste käyttää johdannaisinstrumentteja suojatakseen hyödykepositiotaan markkinahintojen vaihtelulta. Neste on altis valuuttakurssien muutoksille, koska suurin osa myynnistä on hinnoiteltu Yhdysvaltain dollareina, kun taas toiminnan kustannukset (paitsi raaka-aineiden hankinta) kirjataan euroina. Neste lieventää valuuttakurssien vaihteluun liittyviä epävarmuustekijöitä suojaamalla sopimusten mukaiseen ja ennakoituun kassavirtaan ja taseeseen kohdistuvia valuuttariskejä. Lisätietoja markkinariskeistä on esitetty vuosikertomuksen osassa Tilinpäätös, liitetieto 3.

Operatiiviset riskit – Määräystenmukaisuus

Nesteen toiminta ja tuotteet ovat laajan sääntelyn alaisia (esimerkiksi ympäristöön, henkilö- ja prosessiturvallisuuteen sekä vastuullisuuteen liittyvä sääntely). Lisäksi yleinen sääntely esimerkiksi hyödykekaupankäynnin ja tietosuojan hallinnan alueella on aiheuttanut tarpeen toimintatapojen läpikäynnille ja päivitykselle. Nesteen raaka-ainepohjasta on tullut entistä moninaisempi ja toimitusketjut ovat laajentuneet globaalisti. Tämä on johtanut edelleen lisääntyneeseen liiketoiminnan sääntelyyn ja vastuullisen liiketoiminnan vaatimuksiin. On ensisijaisen tärkeää, että Neste toimii vaatimusten ja määräysten mukaisesti huomioiden raaka-aineiden ja tuotteiden moninaiset kelpoisuusvaatimukset. Ulkoisten vaatimusten ja määräysten noudattamisen epäonnistumisella olisi haitallisia vaikutuksia Nesteen taloudelliseen tulokseen ja maineeseen.

Operatiiviset riskit – Vastapuoli- ja luottoriskit

Vastapuoliriskit syntyvät kaikista liikesuhteista, joissa Neste altistuu riskille siitä, että vastapuolen suoritus ei vastaa Nesteen vaatimuksia ja sopimuksellisia velvoitteita. Vastapuoliriskien laajuus on lisääntynyt Nesteen toimittaja- ja asiakaskannan jatkuvan monipuolistumisen myötä. Riskin hallitsemiseksi Nesteellä on käytössä systemaattiset toimintatavat vastapuolten valintaan ja valvontaan. Erityisesti myyntipuolella Neste altistuu luottoriskille eli riskille siitä, että vastapuoli ei hoida sopimusperusteisia maksuvelvoitteitaan. Riskin suuruus riippuu kyseessä olevan liiketoimen koosta ja vastapuolen luottokelpoisuudesta, jota arvioidaan systemaattisesti sekä liikesuhteen aloituksen että keston aikana.

Operatiiviset riskit – Vastuullisuusriskit

Merkittävimmät Nesteen liiketoiminnan ja kumppaniverkoston vastuullisuuteen liittyvät riskit on raportoitu osana hallituksen toimintakertomusta.

Operatiiviset riskit – Kyberriskit

Nesteen liiketoiminnan ydinprosessien toiminta on riippuvainen tietojärjestelmistä ja tiedon saatavuudesta. Digitalisaatio ja uudet teknologiat (mm. tekoälyn hyödyntäminen ja robotiikka) tarjoavat mahdollisuuksia toiminnan tehostamiseen sekä automaation lisäämiseen vaarallisilla tai virheherkillä alueilla. Samanaikaisesti kyberhyökkäysten kehittyneisyys ja toimialan yhtiöitä vastaan suunnattujen hyökkäysten määrän lisääntyminen ovat huolenaihe myös Nesteelle.

Avainjärjestelmien ja IT-kumppanuuksien luotettavuus on ensiarvoisen tärkeää liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta. Pidentyneet häiriöt järjestelmien ja datan käytettävyydessä tai järjestelmien välisissä liittymissä, tietovuodot tai Nesteen tieto- tai automaatiojärjestelmiin suunnatut kyberhyökkäykset voivat heikentää Nesteen mahdollisuuksia liiketoiminnan toteuttamiseen kannattavalla, tehokkaalla ja hallitulla tavalla.