Yhtiökokous 2022

Neste Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.3.2022 poikkeusjärjestelyin yhtiön pääkonttorissa Espoossa. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistajien ja näiden asiamiesten oli mahdollista osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Yhtiökokous kannatti kaikkia yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia ja hyväksyi palkitsemisraportin. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2021 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 2021.

Osinko 0,82 euroa osakkeelta maksetaan kahdessa erässä

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen että vuodelta 2021 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa yhteensä 0,82 euroa osaketta kohti. Osinko maksetaan kahdessa erässä.

Osingon ensimmäinen erä 0,41 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä perjantaina 1.4.2022 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäinen osinkoerä maksetaan perjantaina 8.4.2022.

Osingon toinen erä 0,41 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä perjantaina 30.9.2022 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.Toinen osinkoerä maksetaan perjantaina 7.10.2022.

Hallitus valtuutetaan tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uusi osingonmaksun täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat, tai muutoin sitä edellyttävät.

Hallituksen kokoonpano ja palkitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin yhdeksän.

Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti valittiin hallituksen nykyiset jäsenet Matti Kähkönen, John Abbott, Nick Elmslie, Martina Flöel, Jari Rosendal, Johanna Söderström ja Marco Wirén sekä uusina jäseninä Just Jansz ja Eeva Sipilä. 

Matti Kähkönen nimitettiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Marco Wirén nimitettiin uudelleen varapuheenjohtajaksi. Hallituksen jäsenten esittelyt ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilta.

Hallituksen vuosipalkkioiksi yhtiökokous päätti:

  • puheenjohtaja 78 100 euroa/vuosi
  • hallituksen varapuheenjohtaja 54 400 euroa/vuosi
  • jäsenet 37 900 euroa/vuosi
  • tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: 54 400 euroa vuodessa siinä tapauksessa, ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.

Hallituksen valiokuntapalkkioiksi yhtiökokous päätti: 

  • tarkastusvaliokunnan muulle jäsenelle kuin puheenjohtajalle kyseisestä tehtävästä 3 000 euroa
  • henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle kyseisestä tehtävästä 5 000 euroa ja jäsenelle kyseisestä tehtävästä 2 000 euroa
  • muun hallituksen päätöksellä perustetun valiokunnan puheenjohtajalle kyseisestä tehtävästä 5 000 euroa ja jäsenelle kyseisestä tehtävästä 2 000 euroa.  

Vuosipalkkioiden lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 800 euroa jäsenen kotimaassa pidetyltä kokoukselta, 1 600 euroa samassa maanosassa pidetyltä kokoukselta ja  2 400 euroa eri maanosassa pidetyltä kokoukselta sekä korvataan yhtiön matkustussäännön mukaiset kulut. Kokouspalkkio puhelimen tai muun tietoliikenneyhteyden avulla pidetystä kokouksesta maksetaan jäsenen kotimaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti.

Yhtiökokous päätti, että kiinteämääräisestä vuosipalkkiosta 40 % maksetaan osakkeina ja loput rahana. Valiokunta- ja kokouspalkkiot maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa Neste Oyj:n osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2022 julkistuksesta. Jos osakkeiden hankkimista ja/tai toimittamista ei toteuteta yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi, maksetaan palkkio kokonaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankkimisesta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.

Tilintarkastajan valinta

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Leenakaisa Winberg. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajalle suoritetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous hyväksyi valtuutuksen, jonka nojalla hallitus on oikeutettu päättämään enintään 23 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Määrä vastaa noin 2,99 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta on vähintään yhtiön osakkeesta hankintahetkellä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu alin hinta ja enintään hankintahetkellä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu korkein hinta. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa markkinaehtoisesti määräytyvään hintaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutuksen voimaantulo päättää 30.3.2021 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen.

Pöytäkirjan nähtävillepano

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 13.4.2022 alkaen.

--------------------

Päivitys yhtiökokouksen verkkolähetystä koskien 30.3.2022

Neste Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2022 verkkolähetyksessä oli valitettava tekninen häiriö, jonka johdosta lähetyksemme keskeytyi osaksi aikaa kokousta. Ongelma saatiin korjattua vielä kokouksen aikana ja lähetyksemme jatkui normaalisti.

Tallenne yhtiökokouksesta on lisätty Nesteen verkkosivuille nesteagm.fi.

Pahoittelemme teknisen häiriön mahdollisesti aiheuttamaa haittaa.

Materiaalit ja linkit