Olet täällä

Nesteen eettiset säännöt − kaiken toimintamme kulmakivi

Uskomme eettisen toiminnan olevan myös menestyksekästä toimintaa. Pyrimme toimimaan eettisesti, reilusti sekä lakien mukaisesti aina ja kaikkialla. Lahjonta ja lahjonnan vastaanottaminen on ehdottoman kiellettyä kaikessa toiminnassamme.

Vastuumme sidosryhmille

Toimimme rehdisti asiakkaitamme, toimittajiamme ja muita liikekumppaneitamme kohtaan 

Neste kohtelee liikekumppaneitaan ammattimaisesti, reilusti ja tasapuolisesti perustaen toimintansa objektiivisiin tosiasioihin ilman henkilökohtaisen edun tavoittelua. Emme tarjoa tai hyväksy henkilökohtaisia lahjoja tai vieraanvaraisuutta, jolla meihin voidaan vaikuttaa sopimattomasti tai joka voi näyttää sellaiselta.

Annamme omistajillemme keskimäärin hyvän osakkeen kokonaistuoton 

Olemme sitoutuneet kasvattamaan omistaja-arvoa hyödyntämällä laajaa asiantuntemustamme ensiluokkaisten polttoaineiden ja muiden tuotteiden sekä palvelujen kehittämisessä, tuotannossa ja myynnissä. Omaisuutemme − niin rahoitusomaisuus, fyysinen omaisuus kuin aineetonkin omaisuus − tulee turvata ja suojella sen arvon säilyttämiseksi. Ylläpidämme ja hallinnoimme tarkkoja ja täydellisiä tiedostoja, asiakirjoja, raportteja ja selvityksiä omaisuudestamme, 
vastuistamme ja muista olennaisista kaikkea liiketoimintaamme koskevista (niin taloudellisista kuin ei-taloudellisistakin) tiedoistamme hyvän liiketavan ja yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitokäytäntöjen mukaisesti.

Turvaamme reilun työympäristön ja kunnioitamme ihmisoikeuksia

Jokaisella nesteläisellä on työssään oikeus reiluun kohteluun ja tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin, ja olemme yhtiönä sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja kaikkien työntekijöiden sekä muiden oikeudenhaltijoiden arvoa yksilöinä. Neste odottaa liikekumppaniensa toimivan samoin. Emme siedä Nesteellä kiusaamista emmekä päihdyttävien tai huumaavien aineiden väärinkäyttöä missään muodossa, ja olemme sitoutuneet kunnioittamaan työntekijöidemme ja liikekumppaniemme yksityisyyttä ja henkilötietojen luottamuksellisuutta.

Sitoudumme toimimaan henkilöstömme ja muiden suorassa vaikutuspiirissämme olevien terveyden ja turvallisuuden hyväksi sekä sitoudumme huolehtimaan ympäristöstämme siellä, missä toimimme

Neste arvostaa työhyvinvointia ja on sitoutunut tulemaan yhdeksi turvallisimmista yhtiöistä öljyteollisuudessa. Emme tee voittoa turvallisuuden kustannuksella. Missä tahansa toimimme, varmistamme, että mahdolliset haitalliset vaikutukset ympäristöömme ja ympäröivään yhteiskuntaamme minimoidaan.

Kannamme vastuumme kestävästä kehityksestä

Neste toimittaa asiakkailleen ratkaisuja, jotka auttavat heitä vastaamaan ympäristöhaasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja paikallisen ilmanlaadun parantamiseen, ja pienentämään energian käytön ympäristövaikutuksia liikenteessä, lämmityksessä ja muualla, missä polttoaineitamme tai muita tuotteitamme käytetään. Otamme aina vastuullisuuden huomioon kehittäessämme tuotteitamme ja prosessejamme, ja olemme sitoutuneet selvittämään tuotteidemme ympäristövaikutuksia lisää koko elinkaaren ajalta sekä käyttämään tätä tietoa hyväksi, kun parannamme tuotteidemme ominaisuuksia edelleen.

Toimintatapamme

Noudatamme vähimmäisvaatimuksena lakeja ja asetuksia, ja edellytämme samaa myös liikekumppaneiltamme

Neste on hyvä yrityskansalainen. Noudatamme kaikkia sovellettavia, kansallisia ja kansainvälisiä, lakeja ja asetuksia, kansainvälisiä sopimuksia sekä yleisesti hyväksyttyjä hallinnointitapoja. Ne ovat meille kuitenkin ainoastaan vähimmäistaso, ja meidän toimintatapamme ylittää huomattavasti tämän tason, kuten nämä eettiset säännöt osoittavat. Toimimme vain sellaisten toimittajien, asiakkaiden ja muiden liikekumppaneiden kanssa, joiden edellytämme noudattavan kaikkia sovellettavia lakeja ja asetuksia. Nesteen eettisissä säännöissä toimittajille määritellään ne perusvaatimukset, joita Neste odottaa kaikkien toimittajiensa noudattavan ja toteuttavan liiketoiminnassaan.

Vältämme tilanteita, joissa henkilökohtainen etumme on ristiriidassa yhtiön etujen kanssa

Nesteen työntekijöiden odotetaan toimivan yhtiön edun mukaisesti. Henkilöstön tulee välttää tilanteita, joissa heidän henkilökohtainen etunsa on tai voi näyttää olevan jollain tavoin ristiriidassa Nesteen edun kanssa.

Lahjonta ja lahjonnan vastaanottaminen on ehdottoman kiellettyä kaikessa toiminnassamme

Neste ei osallistu lahjontaan eikä korruptioon missään muodossa, ja se edellyttää toimittajiensa, asiakkaidensa ja muiden liikekumppaniensa toimivan samalla tavoin.

Toimimme läpinäkyvästi ja viestimme avoimesti kaikkien eri sidosryhmiemme kanssa

Neste on sitoutunut läpinäkyvyyteen toiminnassaan. Viestimme nopeasti, johdonmukaisesti ja tarkasti sekä riittävässä määrin siten, että kaikki eri sidosryhmämme voivat muodostaa samanaikaisesti ja yhtäläisesti oikean kuvan Nesteen nykyisestä ja tulevasta toiminnasta. Arvostamme avointa keskustelua ja ylläpidämme jatkuvaa yhteyttä eri yhteisöjen kanssa, joiden kanssa toimimme, muun muassa valtiollisten toimijoiden ja kansalaisjärjestöjen sekä tiedotusvälineiden kanssa.

Emme ole yhtiönä mukana poliittisessa tai uskonnollisessa toiminnassa emmekä tue tällaista toimintaa taloudellisesti

Neste ei osallistu poliittiseen tai uskonnolliseen toimintaan eikä anna suoraa tai epäsuoraa taloudellista tukea tällaista toimintaa varten.

Epäeettisestä toiminnasta ilmoittaminen, vastatoimista pidättäytyminen

Neste kannustaa henkilöstöään ja muita sidosryhmiään ilmoittamaan havainnot tai epäilyt eettisten sääntöjen vastaisesta toiminnasta sisäiselle tarkastukselle tai compliance-toiminnolle. Ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti. Neste ei ryhdy vastatoimiin henkilöä kohtaan, joka tekee ilmoituksen vilpittömässä mielessä. Eettisten sääntöjen vastainen toiminta johtaa seuraamuksiin, muun muassa mahdolliseen työsuhteen päättämiseen. Nesteen hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle raportoidaan säännöllisesti vastaanotetuista ilmoituksista.

Ilmoita epäeettisestä toiminnasta 

Voit ilmoittaa epäeettisestä toiminnasta puhelimitse tai verkossa. Huomioithan, että molemmissa palveluissa tulee syöttää käyttökoodi. 

Maa Puhelin Ilmoita verkossa Käyttökoodi
Suomi 08001-13031 Raportoi Ethics Onlinen välityksellä 34766