Olet täällä

Vastuullisuuden tunnusluvut

Vastuullisuuden teema Olennainen aihe Tavoitteet Saavutukset vuonna 2019

Ilmasto

Climate

Vähähiiliset ratkaisut Nesteen uusiutuvilla polttoaineilla saavutettu kasvihuonekaasupäästöjen vähenemä raakaöljypohjaiseen dieseliin verrattuna, milj. tonnia. 1) Tavoite: kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 14 milj. tonnilla vuoteen 2023 mennessä ja 20 milj. tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Kasvihuonekaasupäästöjen vähenemä: 9,6 Mt (7,9 Mt). Päivitetty tavoite vuodelle 2030.
Laajentaa ratkaisuvalikoimaamme liikenteen, lentoliikenteen ja kemianalan päästöjen vähentämiseen. Uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta-alueen osuus konsernin liikevaihdosta (Clean Revenue): 25,5 % (21,7 %).

Kiertotalous

Circular economy

​​​​Kiertotalous Jätteiden ja tähteiden osuuden maksimointi raaka-aineissamme, jotta tuotamme korkeimman mahdollisen kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksen raakaöljypohjaiseen dieseliin verrattuna. Jätteiden ja tähteiden osuus uusiutuvien raaka-aineiden käytöstämme uusiutuvien tuotteiden valmistuksessa oli 80 %.
Prosessoida vuosittain yli miljoona tonnia nesteytettyä jätemuovia vuodesta 2030 alkaen vähentääksemme riippuvuutta raakaöljystä jalostamisessa ja petrokemiallisissa prosesseissa. 2019 edistyimme tavoitteessamme luoda valmiuksia nesteytetyn jätemuovin käyttöönottoon, kemikaalien ja uusien muoviraaka-aineiden valmistamisessa tulevaisuudessa.

Ympäristö​

Environment

Biodiversiteetin
suojeleminen
ja metsäkadon
ehkäiseminen
Tavoitteenamme on ottaa käyttöön järjestelmä, jolla mitataan ja seurataan sitä, miten toimittajamme ottavat Nesteen vastuullisen hankinnan periaatteen käyttöönsä koko toimitusketjussaan, mukaan lukien kolmannet osapuolet. Vuodesta 2020 lähtien tunnistetaan luonnon monimuotoisuuteen liittyvät keskeiset painoalueet Nesteen uusiutuvien raaka-aineiden portfoliossa ja tarjotaan ehdotuksia vaikutusten lieventämiseksi. Nesteen metsäkadon ehkäisemistä ja uusiutuvien raaka-aineiden vastuullista hankintaa koskevaa ohjeistusta on päivitetty vuodesta 2017 alkaen. Uudistetut ohjeet tunnetaan nykyään Nesteen vastuullisen hankinnan periaatteina. Vuonna 2019 toimittajaohjeemme, mukaan lukien Neste Vastuullinen hankinta -periaate, verrattiin Accountability Framework Initiativea (AFi) vasten.
Vuonna 2017 kartoitimme koko PFAD:n toimitusketjumme palmuöljypuristamoihin asti. Vuonna 2020 kartoitamme koko PFAD:n toimitusketjumme palmuöljyviljelmille asti. Kartoitimme vuoden 2019 loppuun mennessä 99 % PFAD-toimitusketjusta palmuöljypuristamoihin asti ja 71 % viljelmille asti.
Raaka-aineiden
vastuullisuus
Vuonna 2019 kehitämme toimittajien vastuullisuusportaalia, joka auttaa ja edistää nykyisten ja uusien uusiutuvien raaka-ainetoimittajien arvioimista ja tukee toiminnan seurantaa ja aktiivista yhteydenpitoa toimittajiimme. SSP:n käyttöönotto vuonna 2020 koko toimitusketjun alueella, sekä käyttötuki on saatavana käyttäjille englanniksi ja kiinaksi. SSP otettiin osittain käyttöön vuonna 2019, ja käyttöönotto jatkuu vuonna 2020. Uusiutuvien raaka-aineiden toimittajien Due diligence -selvitysten lukumäärä ja tulokset, yhteensä: 91 (87), uudet hyväksytyt toimittajat: 52 (41), kaikki hyväksytyt: 55 (52), käynnissä: 36 (35), hylätty: 0 (0) 2)
  Vuonna 2019 toimittajien eettiset säännöt päivitettiin. Vuonna 2020 saadaan kaikki uudet toimittajat sitoutumaan uusittuihin sääntöihin, kaikki uusiutuvien raaka-aineiden toimittajat arvioitu noudattaen päivitettyjä eettisiä sääntöjä vasten, sekä koko ostohenkilöstö koulutettu päivitettyihin vaatimuksiin. Pitkän aikavälin tavoite: Kaikki meille raaka-aineita tai palveluja toimittavat noudattavat Nesteen toimittajien eettisiä sääntöjä tai vastaavia vaatimuksia. Nesteen toimittajille suunnatut eettiset säännöt tai vastaavat säännöt kattoivat 100 % (100 %) uusien epäsuorien toimittajien sopimuksista sekä Nesteelle vuonna 2019 toimitetuista raaka-ainevolyymeistä 100 % (100 %) uusiutuvien 3) ja 88 % (91 %) fossiilisten raaka-aineiden osalta.
Resurssi-tehokkuus Tehostaa Nesteen energiankulutusta 500 GWh vuosina 2017–2025.

Energiatehokkuus, energiansäästötoimenpiteet: 16 GWh (57 GWh)

Ihmiset

People

 

Turvallisuus ja
häiriötön toiminta

Lupapoikkeamat. Tavoite: Puolittaa Öljytuotteissa tapahtuneiden lupapoikkeamien määrä vuonna 2019 verrattuna vuosina 2016–2017 tapahtuneiden poikkeamien keskimäärään. Pitkän aikavälin tavoite Öljytuotteet ja Uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta-alueille: nolla lupapoikkeamaa. Lupapoikkeamat: 3 (2), joista 2 (2) Öljytuotteissa ja 1 (0) Uusiutuvissa tuotteissa
Päästöjä ehkäisevän teknologian käytettävyys. Pitkän aikavälin tavoite: 100 % päästöjä ehkäisevän teknologian käytettävyys jalostamoilla ja terminaaleissa. Päästöjä ehkäisevän teknologian käytettävyys keskimäärin 88 % Öljytuotteet- ja Uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta-alueilla.
Lääkinnällistä hoitoa vaativien tapaturmien taajuus (TRIF) 4). Tavoite vuodelle 2019: 1,5. Pitkän aikavälin tavoite: nolla tapaturmaa. TRIF 1,7 (1,7)
Prosessiturvallisuustapahtumien taajuus (PSER) 5). Tavoite vuodelle 2019: 1,5. Pitkän aikavälin tavoite: nolla turvallisuuspoikkeamaa. PSER 1,4 (2,1)
Tavoite vuodelle 2019: 320 turvallista päivää. Pitkän aikavälin tavoite: jatkuva turvallisten päivien lukumäärän kasvattaminen. 314 (314) turvallista päivää.
Pitkän aikavälin tavoite: nolla tapaturmaa. Jatkuva tietoisuuden kasvattaminen keskittymällä ennakoiviin toimenpiteisiin, joita ovat esim. turvallisuuden havainnointikierrokset, turvallisuuskeskustelut ja raportointi. Ennakoivat turvallisuustoimenpiteet 30 746 (31 677)
Oikeudenmukainen
ja tasa-arvoinen
työllistäminen
Henkilöstön sitoutuneisuus. Tavoite: Säilytämme hyvän tason henkilöstön sitoutuneisuudessa. Vuoden 2019 alkupuolella suoritetun sitoutuneisuuskartoituksen mukaan työntekijöiden sitoutuneisuustulos oli 71, mikä vastaa maailmanlaajuista vertailutasoa. Useimmat työntekijöistämme suhtautuivat Nesteellä työskentelyyn myönteisesti ja suosittelisivat Nestettä työpaikkana. 72 % vastaajista oli tyytyväisiä Nesteellä työskentelyyn, 68 % työntekijöistä ymmärsi, kuinka Neste suunnittelee saavuttavansa strategiset tavoitteensa, 82 %:n mielestä Neste toimii vastuullisesti, 85 % työntekijöistä piti turvallisuutta Nesteen prioriteettina.
Pitkän aikavälin tavoite: houkutella ja pitää palveluksessa erittäin osaavaa henkilöstöä. Yhtiön sisäisen osaamispohjan ylläpitämiseen ja kehittämiseen panostetaan paljon. Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus 7,4 % (11,4 %). Vakinaisen henkilöstön tulovaihtuvuus 14,0 % (10,9 %).
Ihmisoikeudet Ihmisoikeusriskien hallinta uusiutuvien raaka-aineiden toimitusketjussa. Tavoite: Parannetaan ihmisoikeuskriteereitä toimittajien sosiaalisten näkökohtien (ja muiden vastuullisuuskysymysten) seurannassa ja mittaamisessa digitaalisen toimittajien vastuullisuusportaalin avulla. Toimittajien vastuullisuuden hallintajärjestelmä ja kriteerit suorituskyvyn mittaamiseen on kehitetty (liittyvät tärkeimpiin toimittajien perehdyttämisvaatimuksiin ja vähimmäisvaatimuksiin, jotka on kuvattu uusissa toimittajien eettisissä säännöissä).
Varmistaa yhtiön riittävä osaaminen ihmisoikeusriskien hallinnassa. Tavoite vuodelle 2019: Kriittisimmät toiminnot ovat aloittaneet huolellisuusvelvoitteen mukaisen ihmisoikeusvaikutuksia kartoittavan prosessin, jolla arvioidaan ja vahvistetaan yhtiön osaamista mahdollisten negatiivisten ihmisoikeusvaikutusten pienentämiseksi. Kolmessa sisäisessä yksikössä (HR, Marketing & Services ja Indirect Procurement) vuonna 2018 aloitetut puutearvioinnit saatiin päätökseen vuonna 2019. Puutearviointien ja -analyysien pohjalta kullekin liiketoimintayksikölle laadittiin parannusten painopistealueet sisältävä toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelmien toteutus aloitettiin vuonna 2019.
Hyvä
yrityskansalaisuus
ja etiikka
Työntekijöiden ja ulkoisten sidosryhmien aktiivisempi rohkaisu havaittujen tai epäiltyjen väärinkäytösten raportointiin. Epäillyistä väärinkäytöksistä tehtiin yhteensä 13 (13) ilmoitusta Investigations-ryhmälle henkilökohtaisesti tai Nesteen väärinkäytösten ilmoitusjärjestelmän kautta seuraavissa luokissa: henkilöstöhallinto 2, eturistiriita 1, omaisuuden väärinkäyttö 1, petos 2, syrjintä ja häirintä 2 ja muut ilmoitukset 5.

1) Nesteen uusiutuvilla polttoaineilla saavutettu kasvihuonekaasujen kumulatiivinen vähenemä verrattuna raakaöljypohjaiseen dieseliin. Laskentamenetelmä on EU:n uusiutuvan energian direktiivin (2009/28/EY) mukainen. Neste päivittää kasvihuone- kaasujen päästökertoimia säännöllisesti lainsäädäntöön ja sertifiointijärjestelmiin tehtyjen päivitysten mukaisesti.
2) Kaikki luvut paitsi ”Uudet hyväksytyt toimittajat” sisältävät olemassa olevat toimittajat, jotka käyvät läpi DD-arvioinnin 3–5 vuoden välein. 2019 toimittajatiedot sisältävät vain pääsopimuskumppanit, ilman alihankkijoita. Laskentaperiaatteet ovat muuttuneet edellisvuodesta, minkä takia luvut eivät ole täysin vertailukelpoiset.
3) Demeterin toimittajat eivät sisälly lukuun käynnissä olevan integraation vuoksi.
4) Total Recordable Incident Frequency (TRIF), lääkinnällistä hoitoa vaativien tapaturmien taajuus miljoonaa työtuntia kohti. Lukuun lasketaan mukaan sekä Nesteen että yhtiölle työskentelevien urakoitsijoiden henkilöstö. Oman henkilöstön työtunnit ovat arvio, joka perustuu aikaisempien vuosien tietoihin. Arviointivirhe on merkityksetön.
5) Process Safety Event Rate (PSER), prosessiturvallisuustapahtumien taajuus miljoonaa työtuntia kohti. Oman henkilöstön työtunnit ovat arvio, joka perustuu aikaisempien vuosien tietoihin. Arviointivirhe on merkityksetön.

Nesteen henkilöstö- ja urakoitsijaturvallisuus vuonna 2019 TRIF (Total Recordable Injury Frequency / miljoona tuntia) LWIF (Lost workday injury frequency / miljoona tuntia)
Nesteen työntekijät 1,1 1,0

Urakoitsijat

2,7 1,7
Yhteensä 1,7 1,3

Ammattitaudit Nesteellä: 0

Linkki urakoitsijaturvallisuuteen