Uusiutuvien raaka-aineiden hankinta

Neste hyväksyy ainoastaan vastuullisesti tuotettuja uusiutuvia raaka-aineita tarkoin valikoiduilta kumppaneilta. 

Kaikki sopimuksemme uusiutuvien raaka-aineiden toimittajien kanssa sisältävät tiukat vastuullisuusehdot; esimerkiksi sitoutumisen vastuullisuuteen, biodiversiteetin suojelemiseen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Nämä ovat vaatimuksia, jotka on täytettävä ennen sopimuksen allekirjoittamista. 

Uusiutuvien raaka-aineiden toimittajamme ovat sitoutuneita Nesteen toimittajien eettisiin sääntöihin sekä Nesteen vastuullisen hankinnan periaatteisiin. Neste myös kannustaa toimittajiaan toiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja ylittämään Nesteen asettamat vaatimukset vastaamaan myös Nesteen ihmisoikeuspolitiikan odotuksia. 

Maakohtaisen riskin arviointi on keskeistä toimitusketjujemme vastuullisuusriskien ymmärtämisessä. Käytämme räätälöityä, toimialan johtavaa maariskin arviointimenetelmää, jolla kartoitamme vastuullisuusriskit niissä maissa, joissa meillä on toimintaa ja toimitusketjuja.

Toimittajan valinta

Uusiutuvien tuotteidemme raaka-aineiden toimittajat käyvät läpi perusteellisen tarkastelun niitä koskevan periaatteen (Principle on Renewable Products Supplier Sustainability Approval) mukaisesti. Periaate koskee maailmanlaajuisesti kaikkia Nesteen yrityksiä, jotka ovat luomassa liikesuhteita toimittajiin, jotka toimittavat uusiutuvia raaka-aineita Nesteen uusiutuviin tuotteisiin. Se määrittää vähimmäisvaatimukset toimittajan vastuullisuudelle viisivaiheisen due diligence -prosessin avulla: 

1. Raaka-aineiden arviointi 
2. Maariskin ja raaka-aineriskien arviointi 
3. Vastapuolen vaatimustenmukaisuuden selvitys
4. Vastuullisuuden aineistopohjainen arviointi 
5. Toimittajien vastuullisuusauditoinnit

Nesteen due diligence -prosessia ylläpidetään pääasiassa Nesteen toimittajien vastuullisuusportaalissa (Supplier Sustainability Portal). Digitaalisen alustan tavoitteena on tukea toimittajiamme sijainnista, toimitetuista materiaaleista ja kuljetusmuodosta riippumatta ja mahdollistaa toimittajiemme aktiivisen arvioinnin, seurannan ja sitouttamisen.

Vastuullisuusauditoinnit

Neste tekee vastuullisuusauditointeja vähentääkseen toimitusketjun riskejä. Toimittajien riskiarvioinnin perusteella pystymme paremmin priorisoimaan auditointeja: valittaessa auditoitavia toimittajia kiinnitämme erityistä huomiota raaka-aineisiin tai maihin, joissa vastuullisuusriskit ovat suurimmat. Auditoinnit suorittaa joko Nesteen omat paikalliset vastuullisuusasiantuntijamme tai kolmas osapuoli. Nesteen vastuullisuusauditointien tarkoituksena on varmistaa, että toimittajamme noudattavat paikallisia viranomaisvaatimuksia, Nesteen toimittajien eettisiä toimintaohjeita sekä Nesteen vastuullisen hankinnan periaatetta. Tarkastuksen jälkeen seuraamme mahdollisia epäkohtia ja vaadimme toimittajiamme korjaamaan merkittävät avoimet ongelmat tietyn ajan kuluessa.

Nesteen valituskäsittely

Kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme ja prosessejamme raaka-aineisiin kohdistuviin epäkohtiin liittyen. Työntekijämme ja ulkopuoliset sidosryhmämme voivat ilmoittaa epäkohdista puhelimitse tai verkkopalvelun kautta, ja seuraamme ja julkaisemme tietoomme tulleet epäkohdat. Julkaisemme epäkohdista lokia kuukausittain verkkosivuillamme.

Otamme kaikki vastuullisuutta koskevat epäillyt rikkomuksista ja puutteista vakavasti ja tutkimme tapaukset. Jos tietoomme tulee vakavia toimittajiamme koskevia syytöksiä, keskeytämme kaikki ostot kyseisiltä toimittajilta tai toimitusketjuilta, kunnes olemme tutkineet tapaukset. Jos raaka-aineiden toimitussopimuksiin sisältyviä vastuullisuuskriteerejä ja vaatimuksia on todistettavasti rikottu ja jos rikkomukset ovat vakavia eikä niiden ratkaisemisessa edistytä kohtuullisessa ajassa, irtisanomme sopimuksemme kyseisen toimittajan kanssa.

Epäkohtien ilmetessä haluamme ensisijaisesti tehdä yhteistyötä toimittajan kanssa. Uskomme, että ostojen lopettaminen ei ratkaise ongelmia, vaan minkä tahansa ongelmien ratkaisemista voi parhaiten edistää yhteistyöllä. 

Jos haluat ilmoittaa huolenaiheesta tai lähettää valituksen, tee se puhelimitse tai verkkopalvelun kautta:

Ethics online

 

Käytössämme on useita keinoja epäkohtiin puuttumiseksi niiden tullessa tietoomme:

  • Vaadimme toimittajalta selvityksen tilanteesta osana Nesteen valitusmekanismia
  • Sitouttaminen ja yhteistyö toimittajien kanssa. Tämä on ensisijainen toimintatapamme
  • Teemme arvioinnin ja tarvittaessa toimitusketjun auditoinnin, jonka toteuttavat Nesteen tai yhteistyökumppanin vastuullisuusasiantuntijat paikallisesti
  • Vaadimme toimittajalta suunnitelman yksityiskohtaisista korjaavista toimenpiteistä
  • Yhteistyö toimittajan ja muiden sidosryhmien kanssa toiminnan kehittämiseksi ja tarvittavien korjaavien toimenpiteiden suorittamiseksi
  • Edistymisen seuranta ja päivitys verkossa
  • Lopetamme ostot, jos emme havaitse riittävää edistymistä tai jos toimittaja menettää sertifikaattinsa
  • Prosessiemme arviointi ja kehittäminen

Lue lisää ja tule Nesteen toimittajaksi.
Lue lisää Nesteen uusiutuvien raaka-aineiden valituskäsittelystä