3 elokuu 2018

Nesteen puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2018

Neste Oyj, Puolivuosikatsaus, 3.8.2018 klo 9.00

Vahva tuloskehitys jatkui Uusiutuvien tuotteiden vetämänä

Toinen neljännes lyhyesti:

 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 277 miljoonaa euroa (236 milj.)
 • Liikevoitto oli 172 miljoonaa euroa (264 milj.)
 • Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntikate oli 508 dollaria tonnilta (270)
 • Öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaali oli 11,75 dollaria barrelilta (10,67)
 • Rahavirta ennen rahoituseriä oli 140 miljoonaa euroa (82 milj.)

Tammi-kesäkuu lyhyesti:

 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 679 miljoonaa euroa (439 milj.)
 • Liikevoitto oli 592 miljoonaa euroa (536 milj.)
 • Rahavirta ennen rahoituseriä oli 373 miljoonaa euroa (58 milj.)
 • Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto (ROACE) oli 20,8 % viimeisten 12 kuukauden aikana (2017: 17,5 %)
 • Velan osuus kokonaispääomasta kesäkuun lopussa oli 5,8 % (31.12.2017: 8,7 %)
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos: 2,16 euroa (1,24)
 • Osakekohtainen tulos: 1,88 euroa (1,56)

Toimitusjohtaja Matti Lievonen:

”Nesteen vahva tuloskehitys jatkui toisella neljänneksellä. Vertailukelpoinen liikevoittomme oli 277 miljoonaa euroa, kun se edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla oli 236 miljoonaa euroa. Uusiutuvien tuotteiden tulos nousi jälleen edellisvuodesta onnistuneen myynnin kohdistamisen ja raaka-aineiden optimoinnin ansiosta, vaikka neljänneksellä toteutettiin suunniteltuja huoltoseisokkeja. Öljytuotteiden tulosta rasittivat Yhdysvaltain dollarin edellisvuotista heikompi vaihtokurssi sekä myyntimäärien lasku yksiköiden suunniteltujen huoltoseisokkien seurauksena. Heikommalla dollarin kurssilla oli yhteensä 33 miljoonan euron negatiivinen vaikutus konsernin vertailukelpoiseen liikevoittoon vuoden 2017 toiseen neljännekseen verrattuna. Nesteen 12 edellisen kuukauden ajalta laskettu ROACE oli vahvalla tasolla (20,8 %) ja velan osuus kokonaispääomasta oli 5,8 %.

Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli 177 miljoonaa euroa (101 milj.). Uusiutuvan dieselin markkinat pysyivät suotuisina Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Lisämarginaalimme oli merkittävästi korkeampi kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla, ja sillä oli 112 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevoittoon. Toisella neljänneksellä toteutimme suunnitellun viiden viikon huoltoseisokin Rotterdamin jalostamolla ja tuotantolaitostemme keskimääräinen käyttöaste oli 73 %. Rotterdamin huoltoseisokilla oli noin 60 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevoittoon. Noin 60 % tästä vaikutuksesta toteutui toisella neljänneksellä ja loput toteutuvat kolmannella neljänneksellä. Suunniteltujen huoltoseisokkien takia myyntimäärämme oli 589 000 tonnia eli noin 13 % pienempi kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla. Toisella neljänneksellä 68 % myynnistä suuntautui Euroopan markkinoille ja 32 % Pohjois-Amerikkaan. Loppukäyttäjille 100 %:na toimitettavan uusiutuvan dieselin osuus kokonaismäärästä oli ennätyksellisen suuri 34 %. Raaka-ainepohjan menestyksekäs optimointi kohti heikompilaatuisia raaka-aineita jatkui, ja jätteiden ja tähteiden osuus raaka-ainesyötöstä oli 92 %. Toukokuussa Neste sopi ostavansa osake-enemmistön eläinrasvoja ja -proteiineja toimittavasta hollantilaisesta IH Demeter BV:stä. Tämä on tärkeä askel Nesteen strategiassa, joka tähtää maailmanlaajuisen jäte- ja tähderaaka-aineiden hankinnan vahvistamiseen raaka-aineiden saatavuuden ja kilpailukyvyn takaamiseksi. Myös Nesteen ja IKEA:n yhteistyö etenee, ja ensimmäinen uusiutuvan biopohjaisen polypropeenin koetuotanto kaupallisessa mittakaavassa alkaa vuoden 2018 syksyllä. Nesteen strategiaa tukeva lainsäädäntö kehittyi suotuisasti kesäkuussa, kun vuoden 2020 jälkeen voimaan tulevasta Euroopan unionin uusiutuvan energian direktiivistä (RED II) päästiin alustavaan sopimukseen. Lisäksi Yhdysvaltain ympäristöviranomainen (EPA) julkaisi kesäkuussa ehdotuksensa vuosien 2019 ja 2020 uusiutuvien polttoaineiden kasvavista velvoitteista.

Öljytuotteiden toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 92 miljoonaa euroa (122 milj.). Jalostusmarkkina parani kausiluonteisesti kesää kohti. Viitemarginaali oli keskimäärin 5,6 dollaria barrelilta eli hieman matalampi kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla. Öljytuotteiden lisämarginaali oli vahva 6,1 dollaria barrelilta, jota tuki uusien strategisten investointien saavuttama täysi käyttöaste. Myyntimäärämme oli pienempi kuin vuoden 2017 toisella neljänneksellä, ja lasku johtui pääasiassa jalostamoyksiköiden suunnitelluista huoltoseisokeista. Huoltoseisokeilla oli noin 30 miljoonan euron negatiivinen vaikutus toisen neljänneksen liikevoittoon. Dollarin kurssin heikkenemisellä oli 19 miljoonan euron negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Marketing & Services -segmentissä onnistuimme pitämään myyntimäärämme vuoden 2017 toisen neljänneksen tasolla. Markkinat olivat edelleen kilpailtuja, mutta keskimääräiset yksikkökatteet olivat hieman korkeammat kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla. Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 20 miljoonaa euroa (19 milj.).

Uusiutuvien tuotteiden lisämarginaalin odotetaan olevan vahvalla tasolla vuonna 2018. Loppukäyttäjille 100 %:na toimitettavan uusiutuvan dieselin myyntimäärien osuus kasvaa vuoden 2017 tasolta kohti tavoitetasoamme, joka on 50 % vuonna 2020. Kasviöljymarkkinan odotetaan pysyvän vaihtelevana, ja Nesteen tavoitteena on lisätä heikompilaatuisen jäte- ja tähderaaka-aineen käyttöä entisestään. Uusiutuvan dieselin laitostemme käyttöasteiden odotetaan olevan korkeita, lukuun ottamatta Singaporen jalostamon suunniteltua yhdeksän viikon suurseisokkia neljännellä neljänneksellä.

Öljytuotteiden kysynnän ja tarjonnan ennakoidaan olevan tasapainossa vuonna 2018. Edellisvuotta matalammat tislevarastot todennäköisesti tukevat dieselmarginaaleja. Öljytuotteiden viitemarginaalin odotetaan pysyvän keskimäärin vuoden 2018 ensimmäisen puoliskon tasolla. Uskomme jalostamotoimintojen hyvän luotettavuuden jatkuvan ottaen kuitenkin huomioon, että syksyllä toteutetaan suunniteltuja yksiköiden huoltoseisokkeja.

Marketing & Services -segmentin myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan noudattavan edellisvuosien kausiluonteisuutta.

Kaiken kaikkiaan odotamme vuoden 2018 olevan erittäin vahva Nesteelle.”

Konsernin toisen neljänneksen 2018 tulos

Nesteen toisen neljänneksen liikevaihto oli 3 745 miljoonaa euroa (3 280 milj.). Kasvu johtui myyntihintojen noususta, jolla oli noin 800 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevaihtoon. Suunniteltujen huoltoseisokkien takia pienentyneillä myyntimäärillä oli noin 100 miljoonan euron negatiivinen vaikutus ja dollarin kurssin heikkenemisellä noin 200 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 277 miljoonaa euroa (236 milj.). Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli merkittävästi suurempi kuin vuoden 2017 toisella neljänneksellä, mikä johtui pääasiassa korkeammasta lisämarginaalista. Öljytuotteiden tulos oli heikompi kuin vuoden 2017 toisella neljänneksellä, mikä johtui pääasiassa dollarin kurssin heikentymisestä ja myyntimäärien laskusta. Uusiutuvien tuotteiden ja Öljytuotteiden suunnitelluilla huoltoseisokeilla oli noin 70 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevoittoon. Marketing & Services -segmentti onnistui kasvattamaan yksikkökatteitaan, ja sen vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi vuoden 2017 toiseen neljännekseen verrattuna. Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli heikompi kuin vuoden 2017 vastaavalla ajanjaksolla pääasiassa Nynasin matalamman tuloksen takia.

Uusiutuvat tuotteet -segmentin toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 177 miljoonaa euroa (101 milj.), Öljytuotteet-segmentin 92 miljoonaa euroa (122 milj.) ja Marketing & Services -segmentin 20 miljoonaa euroa (19 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -11 miljoonaa euroa (-6 milj.), josta Nynasin osuus oli -5 miljoonaa euroa (-1 milj.).

Konsernin liikevoitto oli 172 miljoonaa euroa (264 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varastotappiot, jotka olivat 62 miljoonaa euroa (70 milj.), sekä avoimien hyödyke- ja valuuttajohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat -38 miljoonaa euroa (82 milj.) ja liittyivät lähinnä marginaalien suojaukseen. Voitto ennen veroja oli 154 miljoonaa euroa (240 milj.), ja kauden voitto oli 133 miljoonaa euroa (200 milj.). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,87 euroa (0,68), ja osakekohtainen tulos oli 0,52 euroa (0,78).

Konsernin tammi-kesäkuun 2018 tulos

Nesteen kuuden ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 7 374 miljoonaa euroa (6 351 milj.). Kasvu johtui myyntihintojen noususta, jolla oli noin 1 200 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevaihtoon, ja myyntimäärien noususta suunnitelluista huoltoseisokeista huolimatta, jolla oli noin 200 miljoonan euron positiivinen vaikutus. Dollarin kurssin heikentymisellä oli noin 400 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 679 miljoonaa euroa (439 milj.). Uusiutuvien tuotteiden lisämarginaali oli merkittävästi korkeampi kuin vuoden 2017 vastaavalla ajanjaksolla, ja helmikuussa tehty takautuva BTC-verohelpotuspäätös tuki ensimmäisen vuosipuoliskon tulosta. Öljytuotteiden tulos oli heikompi kuin vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla, mikä johtui pääasiassa dollarin kurssin heikentymisestä ja viitemarginaalin laskusta. Konsernitasolla heikommalla dollarin kurssilla oli yhteensä 84 miljoonan euron negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon viime vuoden 2017 ensimmäiseen puoliskoon verrattuna. Marketing & Services -segmentti onnistui kasvattamaan myyntimääriään ja yksikkökatteitaan, ja sen vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi vuoden 2017 ensimmäiseen puoliskoon verrattuna. Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto parani vuoden 2017 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Uusiutuvat tuotteet -segmentin ensimmäisen vuosipuoliskon vertailukelpoinen liikevoitto oli 473 miljoonaa euroa (181 milj.), Öljytuotteet-segmentin 191 miljoonaa euroa (248 milj.) ja Marketing & Services -segmentin 33 miljoonaa euroa (31 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -20 miljoonaa euroa (-23 milj.), josta Nynasin osuus oli -10 miljoonaa euroa (-8 milj.).

Konsernin liikevoitto oli 592 miljoonaa euroa (536 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varastotappiot, jotka olivat 30 miljoonaa euroa (28 milj.), sekä avoimien hyödyke- ja valuuttajohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat -50 miljoonaa euroa (105 milj.) ja liittyivät lähinnä marginaalien suojaukseen. Voitto ennen veroja oli 551 miljoonaa euroa (477 milj.), ja kauden voitto oli 480 miljoonaa euroa (402 milj.). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 2,16 euroa (1,24), ja osakekohtainen tulos oli 1,88 euroa (1,56).

Näkymät

Maailmantalouden kehittymiseen liittyvä epävarmuus on heijastunut öljyn, uusiutuvien polttoaineiden sekä uusiutuvien raaka-aineiden markkinoihin, ja markkinoiden vaihtelun odotetaan jatkuvan. Tämänhetkisten markkina-arvioiden mukaan vuonna 2018 Yhdysvaltain dollarin odotetaan pysyvän viimevuotista heikompana.

Kasviöljyjen hintaerojen odotetaan vaihtelevan satonäkymien, sääilmiöiden ja eri raaka-aineiden kysynnän mukaan. Markkinoiden vaihtelujen odotetaan jatkuvan raaka-aineiden hintojen osalta ja vaikuttavan Uusiutuvat tuotteet -segmentin kannattavuuteen.

Uusiutuvien tuotteiden lisämarginaalin odotetaan olevan vahvalla tasolla vuonna 2018. Loppukäyttäjille 100 %:na toimitettavan uusiutuvan dieselin myyntimäärien osuus kasvaa vuoden 2017 tasolta kohti tavoitetasoamme, joka on 50 % vuonna 2020. Kasviöljymarkkinan odotetaan pysyvän vaihtelevana, ja Nesteen tavoitteena on lisätä heikompilaatuisen jäte- ja tähderaaka-aineen käyttöä entisestään. Uusiutuvan dieselin laitostemme käyttöasteiden odotetaan olevan korkeita, lukuun ottamatta Singaporen jalostamon suunniteltua yhdeksän viikon suurseisokkia neljännellä neljänneksellä. Singaporen suurseisokilla on tämänhetkisen arvion mukaan noin 80 miljoonan euron negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon.

Öljytuotteiden maailmanlaajuisen kysynnän odotetaan pysyvän vahvana vuonna 2018 makrotalouden vakaan kasvun myötä. Viimeaikaiset öljyn kysynnän kasvuennusteet vuodelle 2018 vaihtelevat 1,4 miljoonasta barrelista 1,9 miljoonaan barreliin päivässä. Kysynnän kasvua edistävät etenkin keskitisleet. Öljytuotteiden tarjonnan ja kysynnän ennakoidaan olevan tasapainossa vuonna 2018. Edellisvuotta pienemmät tislevarastot todennäköisesti tukevat dieselmarginaaleja. Öljytuotteiden viitemarginaalin odotetaan pysyvän keskimäärin vuoden 2018 ensimmäisen puoliskon tasolla. Ennakoimme jalostamotoimintojen hyvän luotettavuuden jatkuvan ottaen kuitenkin huomioon, että syksyllä toteutetaan suunniteltuja yksiköiden huoltoseisokkeja. Suunnitelluilla yksikköhuolloilla on tämänhetkisen arvion mukaan noin 50 miljoonan euron negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon vuoden 2018 toisella puoliskolla, pääasiassa neljännellä neljänneksellä.

Marketing & Services -segmentin myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan noudattavan edellisvuosien kausiluonteisuutta.

Kaiken kaikkiaan odotamme vuoden 2018 olevan erittäin vahva Nesteelle.

Puhelinkonferenssi

Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään 3.8.2018 klo 15.00. Puheluun voi osallistua soittamalla seuraaviin numeroihin: Suomi +358 (0)9 7479 0361, muu Eurooppa +44 (0)330 336 9125, Yhdysvallat +1 646 828 8193, osallistumiskoodi 4610564. Puhelinkonferenssia voi seurata suorana myös yhtiön verkkosivuilla. Nauhoite puhelusta on kuunneltavissa 10.8.2018 asti numerossa +358 (0)9 8171 0562 (osallistumiskoodi 4610564).

Lisätietoja:

Matti Lievonen, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11

Jyrki Mäki-Kala, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4098

Sijoittajasuhteet, puh. 010 458 5292

Neste kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme pienentämään ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen. Olemme myös teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2017 Nesteen liikevaihto oli 13,2 miljardia euroa. Vuonna 2018 sijoituimme toiseksi maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla.

Liitetiedostot:
wkr0006.pdf(pdf, 912.58 KB)