6 Helmikuu 2019

Nesteen tilinpäätöstiedote 2018

Neste Oyj Tilinpäätöstiedote 6.2.2019 klo 9

Erittäin vahva vuosi 2018 − Osinkoa ehdotetaan nostettavaksi 34 % 2,28 euroon osakkeelta

Vuosi 2018 lyhyesti:

 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 1 422 miljoonaa euroa (1 101 milj.)

 • Liikevoitto oli 1 025 miljoonaa euroa (1 171 milj.)

 • Rahavirta ennen rahoituseriä oli 870 miljoonaa euroa (628 milj.)

 • Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto (ROACE) oli 21,1 % viimeisten 12 kuukauden aikana (17,5 %)

 • Velan osuus kokonaispääomasta joulukuun lopussa oli -1,5 % (31.12.2017: 8,7 %)

 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 4,50 euroa (3,33)

 • Osakekohtainen tulos 3,04 euroa (3,56)

 • Hallitus esittää osingoksi 2,28 euroa osakkeelta (1,70), yhteensä 583 miljoonaa euroa (435 milj.)

Neljäs vuosineljännes lyhyesti:

 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 349 miljoonaa euroa (311 milj.)

 • Liikevoitto oli 183 miljoonaa euroa (296 milj.)

 • Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli 281 miljoonaa euroa (209 milj.)

 • Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntikate oli 715 dollaria tonnilta (464 dollaria tonnilta)

 • Öljytuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli 60 miljoonaa euroa (89 milj.)

 • Öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaali oli 10,5 dollaria barrelilta (10,7 dollaria barrelilta)

 • Marketing & Services -segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 19 miljoonaa euroa (11 milj.)

Toimitusjohtaja Peter Vanacker:

”Nesteen vuosi 2018 oli erittäin vahva. Vertailukelpoinen liikevoitto oli ennätykselliset 1 422 miljoonaa euroa, kun se vuonna 2017 oli 1 101 miljoonaa euroa. Uusiutuvat tuotteet -segmentti paransi edellisvuoden hyvää suoritustaan suotuisien markkinoiden ja myyntikatteen onnistuneen optimoinnin seurauksena. Lisäksi otimme tärkeän askeleen uusiutuvien tuotteiden kasvustrategian toteutuksessa, kun teimme joulukuussa lopullisen investointipäätöksen Singaporen tuotantokapasiteetin laajentamisesta. Öljytuotteiden tulokseen vaikuttivat matalammat jalostusmarginaalit sekä heikompi Yhdysvaltain dollarin kurssi vuoteen 2017 verrattuna. Marketing & Services -segmentti paransi tulostaan edellisvuodesta. Nesteen 12 edellisen kuukauden ajalta laskettu sijoitetun pääoman tuotto ROACE oli vahva 21,1 %, ja velan osuus kokonaispääomasta vuoden lopussa -1,5 %. Rahavirta ennen rahoituseriä oli 870 miljoonaa euroa vuonna 2018. Vahva tase mahdollistaa kasvustrategiamme toteutuksen ja hyvän osingonmaksukyvyn myös tulevaisuudessa.

Uusiutuvien tuotteiden koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli erinomainen: 983 miljoonaa euroa (561 milj.). Vertailukelpoinen myyntikatteemme oli merkittävästi korkeampi kuin vuonna 2017, ja sillä oli 512 miljoonan euron positiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon. Lisäksi Yhdysvaltain takautuvalla Blender’s Tax Credit (BTC)-verohelpotuspäätöksellä vuodelle 2017 oli 140 miljoonan euron positiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon ensimmäisellä neljänneksellä. Myyntimäärämme vuonna 2018 oli 2,26 miljoonaa tonnia eli noin 12 prosenttia edellisvuotta matalampi. Lasku johtui Rotterdamin ja Singaporen jalostamojen suunnitelluista kunnossapitotöistä. Vuoden 2018 myyntimäärästä noin 72 % suuntautui Eurooppaan ja 28 % Pohjois-Amerikkaan. Jatkoimme uusiutuvien tuotteiden kasvustrategian menestyksekästä toteuttamista vuonna 2018. Esimerkiksi loppukäyttäjille 100 %:na toimitettavan uusiutuvan dieselin osuus nousi 25 %:sta 30 %:iin kokonaismäärästä vuonna 2018. Raaka-ainepohjan optimointi jatkui, ja jätteiden ja tähteiden osuus raaka-ainesyötöstä nousi keskimäärin 83 %:iin. Lisäksi Neste osti osake-enemmistön eläinrasvoja ja -proteiineja toimittavasta hollantilaisesta IH Demeter BV:stä vuonna 2018.

Öljytuotteiden koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli 397 miljoonaa euroa verrattuna 495 miljoonaan euroon vuonna 2017. Viitemarginaali oli vuoden 2018 aikana noin 0,7 dollaria barrelilta matalampi kuin vuonna 2017, millä oli 61 miljoonan euron negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon. Lisämarginaalimme oli keskimäärin 6,2 dollaria barrelilta, jota tukivat hyvä operatiivinen tehokkuus ja täyteen toimintaan saadut strategiset jalostamoinvestoinnit. Korkeammalla lisämarginaalilla oli 81 miljoonan euron positiivinen vaikutus edellisvuoteen verrattuna. Dollarin kurssin heikkenemisellä oli 41 miljoonan euron negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon vuoteen 2017 verrattuna. Segmentin kiinteät kustannukset vuonna 2018 olivat 53 miljoonaa euroa edellisvuotta suuremmat. Kustannusten nousu johtui pääasiassa suunniteltuihin kunnossapitotöihin liittyvien kulujen kasvusta sekä Porvoon vuoden 2020 suurseisokin suunnittelusta. Heinäkuussa ilmoitimme selvittävämme mahdollisuuksia käyttää nesteytettyä jätemuovia fossiilisen öljynjalostuksen raaka-aineena. Tämä on yksi konkreettinen askel pyrkimyksissämme kohti vähähiilisempää jalostusta.

Marketing & Services -segmentin myyntimäärät pysyivät edellisvuoden tasolla. Markkinat ovat edelleen kilpailtuja, mutta pystyimme kasvattamaan yksikkökatteita vuoteen 2017 verrattuna.  Marketing & Services -segmentin koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli 77 miljoonaa euroa (68 milj.).

Maailmantalouden kehitys on heijastunut uusiutuvien polttoaineiden, raaka-aineiden ja öljyn markkinoihin, ja vaihtelevan markkinatilanteen odotetaan jatkuvan. Kasviöljyjen hintaerojen odotetaan vaihtelevan satonäkymien, sääilmiöiden ja eri raaka-aineiden kysynnän mukaan. Öljytuotteiden maailmanlaajuisen kysynnän kasvun odotetaan jatkuvan hitaampana kuin vuonna 2018, ja maailmanlaajuisen jalostuskapasiteetin odotetaan kasvavan Aasian ja Lähi-idän suurten jalostamohankkeiden vetäminä. Perustuen tämänhetkisiin arvioihin ja 80 %:n valuuttasuojausasteeseen Nesteen efektiivisen EUR/USD-valuuttakurssin odotetaan olevan 1,17−1,19 vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä.

Uusiutuvien tuotteiden ensimmäisen neljänneksen myyntimäärien odotetaan olevan vuoden 2018 neljättä vuosineljännestä suuremmat, eikä myynnin jakautumisessa eri alueille odoteta tapahtuvan merkittäviä muutoksia. Uusiutuvien tuotteiden tuotantolaitostemme käyttöasteiden arvioidaan olevan korkeita ensimmäisellä neljänneksellä. Vuoden 2018 neljännellä vuosineljänneksellä toteutetulla Singaporen jalostamon suunnitellulla huoltoseisokilla odotetaan olevan 15 miljoonan euron negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä.

Öljytuotteiden viitemarginaalin odotetaan olevan ensimmäisellä neljänneksellä matala heikon bensiinimarkkinan takia, mutta vahvistuvan neljänneksen loppua kohti. Tuotantolaitostemme käyttöasteiden arvioidaan olevan korkeita ensimmäisellä neljänneksellä.

Marketing & Services -segmentin myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan noudattavan edellisvuosien kausiluonteisuutta ensimmäisellä neljänneksellä.”

Konsernin neljännen vuosineljänneksen 2018 tulos

Nesteen neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 3 661 miljoonaa euroa (3 636 milj.). Myyntihintojen nousulla oli noin 200 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevaihtoon, mutta myyntimäärien lasku pienensi liikevaihtoa noin 200 miljoonaa euroa. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 349 miljoonaa euroa (311 milj.). Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli suurempi kuin vuoden 2017 neljännellä vuosineljänneksellä, mikä johtui pääasiassa myyntikatteen kasvusta. Öljytuotteiden tulos oli matalampi kuin vuoden 2017 vastaavalla ajanjaksolla, mikä johtui pääasiassa viitemarginaalin heikkenemisestä sekä kustannusten noususta kunnossapidon seurauksena. Marketing & Services -segmentin yksikkökatteet kasvoivat ja kiinteät kustannukset pienenivät, minkä seurauksena sen vertailukelpoinen liikevoitto parani vuoden 2017 neljänteen vuosineljännekseen verrattuna. Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli heikompi kuin vuoden 2017 vastaavalla ajanjaksolla. Lasku johtui pääasiassa konsernin yhteisten kustannusten noususta.

 Uusiutuvat tuotteet -segmentin neljännen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 281 miljoonaa euroa (209 milj.), Öljytuotteet-segmentin 60 miljoonaa euroa (89 milj.) ja Marketing & Services -segmentin 19 miljoonaa euroa (11 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -12 miljoonaa euroa (0 milj.), josta Nynasin osuus oli 1 miljoonaa euroa (3 milj.).

 Konsernin liikevoitto oli 183 miljoonaa euroa (296 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varaston arvostustappiot, jotka olivat 231 miljoonaa euroa (1 milj.), sekä avoimien hyödyke- ja valuuttajohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat 216 miljoonaa euroa (-13 milj.) ja liittyivät lähinnä marginaalien suojaukseen. Neste Oil Bahrain W.L.L. sai joulukuussa 2018 epäsuotuisan verotuspäätöksen, ja on valittanut siitä. Osana arvonalentumistarkastelua Neste on alaskirjannut Neste Oil Bahrainin kaikki varat, yhteensä 112 miljoonaa euroa. Neste on parhaillaan välimiesmenettelyssä Bahrainin perusöljylaitoksen kumppanien kanssa yhteisyritykseen liittyvässä sopimuskiistassa. Tulos ennen veroja oli 171 miljoonaa euroa (287 milj.), ja kauden voitto oli 130 miljoonaa euroa (244 milj.). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 1,14 euroa (1,00), ja osakekohtainen tulos oli 0,51 euroa (0,96).

Konsernin vuoden 2018 tulos

Nesteen liikevaihto vuonna 2018 oli 14 918 miljoonaa euroa (13 217 milj.). Liikevaihdon kasvu johtui myyntihintojen noususta, jolla oli noin 2 100 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevaihtoon. Myyntimäärien laskulla oli noin 100 miljoonan euron negatiivinen vaikutus ja dollarin kurssin heikentymisellä noin 300 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 1 422 miljoonaa euroa (1 101 milj.). Uusiutuvien tuotteiden myyntikate oli merkittävästi korkeampi kuin vuonna 2017, ja takautuva BTC-verohelpotuspäätös vuodelle 2017 tuki ensimmäisen neljänneksen tulosta. Öljytuotteiden tulos oli heikompi kuin vuonna 2017, mikä johtui pääasiassa dollarin kurssin heikentymisestä ja viitemarginaalin laskusta.  Marketing & Services -segmentti onnistui kasvattamaan yksikkökatteitaan ja muita tuottojaan, joten sen vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli matalampi kuin vuonna 2017 pääasiassa Nynasin tuloksen heikentymisen vuoksi.

 Uusiutuvat tuotteet -segmentin koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli 983 miljoonaa euroa (561 milj.), Öljytuotteet-segmentin 397 miljoonaa euroa (495 milj.) ja Marketing & Services -segmentin 77 miljoonaa euroa (68 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -36 miljoonaa euroa (-24 milj.), josta Nynasin osuus oli -12 miljoonaa euroa (-2 milj.).

 Konsernin liikevoitto oli 1 025 miljoonaa euroa (1 171 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varaston arvostustappiot, jotka olivat 269 miljoonaa euroa (voitot 31 milj.), sekä avoimien hyödyke- ja valuuttajohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat 117 miljoonaa euroa (24 milj.) ja liittyivät lähinnä marginaalien suojaukseen. Lisäksi tehtiin yhteensä 198 miljoonaa euroa alaskirjauksia, jotka liittyivät kolmannella neljänneksellä vähemmistöosuuteemme Nynas AB:ssä ja neljännellä vuosineljänneksellä Neste Oil Bahrainiin. Neste on parhaillaan välimiesmenettelyssä Bahrainin perusöljylaitoksen kumppanien kanssa yhteisyritykseen liittyvässä sopimuskiistassa. Tulos ennen veroja oli 951 miljoonaa euroa (1 094 milj.), ja kauden voitto oli 779 miljoonaa euroa (914 milj.). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 4,50 euroa (3,33), ja osakekohtainen tulos oli 3,04 euroa (3,56).

Näkymät

Maailmantalouden kehitys on heijastunut uusiutuvien polttoaineiden, raaka-aineiden ja öljyn markkinoihin, ja vaihtelevan markkinatilanteen odotetaan jatkuvan. Kasviöljyjen hintaerojen odotetaan vaihtelevan satonäkymien, sääilmiöiden ja eri raaka-aineiden kysynnän mukaan. Öljytuotteiden maailmanlaajuisen kysynnän kasvun odotetaan jatkuvan hitaampana kuin vuonna 2018, ja maailmanlaajuisen jalostuskapasiteetin odotetaan kasvavan Aasian ja Lähi-idän suurten jalostamohankkeiden vetäminä.  Perustuen tämänhetkisiin arvioihin ja 80 %:n valuuttasuojausasteeseen Nesteen efektiivisen EUR/USD-valuuttakurssin odotetaan olevan 1,17−1,19 vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä.

Uusiutuvien tuotteiden ensimmäisen neljänneksen myyntimäärien odotetaan olevan vuoden 2018 neljättä neljännestä suuremmat, eikä myynnin jakautumisessa eri alueille odoteta tapahtuvan merkittäviä muutoksia. Uusiutuvien tuotteiden tuotantolaitostemme käyttöasteiden arvioidaan olevan korkeita ensimmäisellä neljänneksellä. Vuoden 2018 neljännellä vuosineljänneksellä toteutetulla Singaporen jalostamon suunnitellulla huoltoseisokilla odotetaan olevan 15 miljoonan euron negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä.

Öljytuotteiden viitemarginaalin odotetaan olevan ensimmäisellä neljänneksellä matala heikon bensiinimarkkinan takia, mutta vahvistuvan neljänneksen loppua kohti. Tuotantolaitostemme käyttöasteiden arvioidaan olevan korkeita ensimmäisellä neljänneksellä.

Marketing & Services -segmentin myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan noudattavan edellisvuosien kausiluonteisuutta ensimmäisellä neljänneksellä.

Ehdotus osingonjaoksi

Osinkopolitiikkansa mukaisesti Neste jakaa osinkoina vähintään 50 % vertailukelpoisesta tilikauden voitosta. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2018 olivat 2 181 miljoonaa euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Neste Oyj jakaa vuodelta 2018 osinkoa 2,28 euroa (1,70) osaketta kohti eli osakkeiden lukumäärän perusteella yhteensä 583 miljoonaa euroa (435 milj.). Lisäksi hallitus esittää, että osinko maksetaan kahdessa erässä. Osingon ensimmäinen erä (1,14 euroa osakkeelta) maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä torstaina 4.4.2019 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osingon ensimmäinen erä maksetaan torstaina 11.4.2019.

Osingon toinen erä maksetaan lokakuussa 2019. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle maksutonta osakeantia (osakesplit). Jos hallituksen ehdotus hyväksytään, toinen erä jaetaan yhden vanhan ja kahden uuden osakkeen kesken niin, että kultakin osakkeelta maksetaan 0,38 euroa. Jos yhtiökokous ei hyväksy hallituksen ehdottamaa maksutonta osakeantia, toinen erä maksetaan samaan tapaan kuin ensimmäinen erä eli 1,14 euroa osakkeelta. Osingon toinen erä maksettaisiin osakkeenomistajille, jotka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä perjantaina 4.10.2019 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osingon toinen erä maksetaan perjantaina 11.10.2019. Hallitus valtuutetaan tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uusi osingonmaksun täsmäytyspäivä ja maksupäivä, jos Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Esitetty osinko vastaa 3,4 %:n osinkotuottoa osakkeelle (laskettuna osakkeen hinnalla 67,36 euroa vuoden 2018 lopussa), ja se on 51 % yhtiön vertailukelpoisesta tilikauden voitosta vuonna 2018 eli 34 % suurempi kuin edellisvuonna jaettu osinko.

Puhelinkonferenssi

Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään tänään 6.2.2018 klo 15.00. Puheluun voi osallistua soittamalla seuraaviin numeroihin: Suomi +358 (0)9 4245 0806, muu Eurooppa +44 (0) 844 571 8892, Yhdysvallat +1 631 510 7495, osallistumiskoodi 8992107. Puhelinkonferenssia voi seurata suorana myös yhtiön verkkosivuilla. Nauhoite puhelusta on kuunneltavissa 13.2.2019 saakka numerossa +44 (0) 333 300 9785 Euroopassa ja +1 917 677 7532 Yhdysvalloissa (osallistumiskoodi 8992107).

Lisätietoja:

Peter Vanacker, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Jyrki Mäki-Kala, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4098
Sijoittajasuhteet, puh. 010 458 5292

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme pienentämään ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen. Olemme myös teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2018 Nesteen liikevaihto oli 14,9 miljardia euroa. Vuonna 2019 sijoituimme kolmanneksi maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lisätietoa: neste.com

Liitetiedostot: