14 Maaliskuu 2023

Neste julkistaa takaisinostotarjouksen lopulliset tulokset

Julkaistu Tiedotteet ja uutiset kategoriassa Sijoittajat

Neste Oyj, Pörssitiedote, 14.3.2023 klo 16.30

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA UUSIEN VELKAKIRJOJEN TARJOAMINEN, TAKAISINOSTOTARJOUS TAI JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Neste Oyj ("Yhtiö") julkistaa tänään lopulliset tulokset takaisinostotarjoukseen, jossa Yhtiön liikkeeseen laskemien kesäkuussa 2024 erääntyvien 400 000 000 euron 1,50 prosentin velkakirjojen (ISIN: FI4000261201) ("Velkakirjat") haltijat kutsuttiin myymään Velkakirjansa käteistä vastaan 6.3.2023 päivätyssä tarjousmuistiossa esitettyjen ehtojen mukaisesti ("Tarjousmuistio") ("Takaisinostotarjous"). Tässä tiedotteessa käytetyt isoilla alkukirjaimilla kirjoitetut termit, joita ei ole määritelty tässä tiedotteessa, on määritelty Tarjousmuistiossa.

Takaisinostotarjousajan päätyttyä 13.3.2023 klo 16.00 (Suomen aikaa) Takaisinostotarjouksen mukaisia Velkakirjojen päteviä Tarjousilmoituksia oli vastaanotettu nimellisarvoltaan yhteensä 198 800 000 euron edestä.

Yhtiö ilmoittaa, että (ehdollisena Uusemission toteuttamisehdon täyttymiselle tai kyseisestä ehdosta luopumiselle ennen Selvityspäivää tai sen aikana) Velkakirjojen lopullinen hyväksyttävä määrä on nimellisarvoltaan yhteensä 198 800 000 euroa ("Velkakirjojen lopullinen hyväksyttävä määrä") Takaisinostotarjouksen mukaisesti.

Siten Tarjousmuistion ehtojen mukaisesti kaikki pätevät Tarjousilmoitukset tullaan hyväksymään täysimääräisesti ilman Velkakirjojen pro rata -perusteista skaalausta.

Takaisinostotarjouksen tulokset ovat seuraavat:

Velkakirjojen kuvaus ISIN-koodi Pääomaa jäljellä Nimellis-arvoltaan hyväksyt-tävä määrä Interpoloitu mid-swap viiteluku Osto-spread Osto-tuotto Ostohinta Pro rata -perus-teinen skaalaus
2024 erääntyvät 400 000 000 euron 1,50 prosentin velkakirjat FI4000261201 400,000,000 euroa 198 800 000 euroa 3,496 prosenttia -10 perus-pistettä 3,396 prosenttia 97,753 prosenttia N/A

Takaisinostotarjouksessa ostettavaksi hyväksytyille Velkakirjoille maksetaan kertyneet ja maksattomat korot.

Selvityspäivän odotetaan olevan 16.3.2023. Kaikki Yhtiön Takaisinostotarjouksen perusteella hankkimat Velkakirjat tullaan mitätöimään. Velkakirjat, joita ei ole pätevästi tarjottu ja hyväksytty ostettavaksi Takaisinostotarjouksen perusteella, jäävät voimaan.

Nordea Bank Abp toimii Takaisinostotarjouksen järjestäjäpankkina ja tarjouksentekijän asiamiehenä. Lisätietoja Takaisinostotarjouksesta on saatavilla Takaisinostotarjouksen järjestäjäpankilta, sähköposti: NordeaLiabilityManagement@nordea.com / puh. +45 6136 0379.

”Olen tyytyväinen Takaisinostotarjouksen lopputulokseen, jonka kautta Neste hoitaa ennakoivasti velkojensa maturiteettia. Useat velkasijoittajat hyväksyivät Takaisinostotarjouksen samalla kun osallistuivat viimeaikaisiin uusiin vihreiden joukkovelkakirjalainojemme liikkeeseenlaskuihin”, sanoo Martti Ala-Härkönen, Nesteen talous- ja rahoitusjohtaja.

Neste Oyj

Susanna Sieppi
Viestintäjohtaja

Lisätietoja antaa:

Martti Ala-Härkönen, talous- ja rahoitusjohtaja, strategia ja IT, Neste, puh: 040 737 6633
Katariina Perkkiö, rahoitusjohtaja, CRO, Neste, puh: 050 458 1492

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on tehdä Porvoon öljyjalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä. Aiomme aloittaa uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineiden, kuten nesteytetyn jätemuovin, prosessoinnin öljynjalostuksen raaka-aineina. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä, ja aiomme vähentää myymiemme tuotteiden päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Olemme myös asettaneet korkeat tavoitteet luonnon monimuotoisuudelle, ihmisoikeuksille ja toimitusketjullemme. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2022 Nesteen liikevaihto oli 25,7 miljardia euroa. Lue lisää: neste.com

Tärkeitä tietoja

Tämän tiedotteen sekä Velkakirjojen takaisinostotarjouksen jakelu tietyissä maissa on lain mukaan kiellettyä. Henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tämän tiedotteen ja/tai Tarjousmuistion edellytetään hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja Tarjousmuistiota ei saa jakaa tai julkaista valtioissa, joissa tämä merkitsisi kyseisen valtion relevanttien lakien rikkomista tai edellyttäisi lain mukaisia toimia, mukaan lukien Australia, Kanada, Hongkong, Japani, Uusi-Seelanti, Etelä-Afrikka ja Yhdysvallat. Tämän tiedotteen ja Tarjousmuistion sisältämät tiedot eivät ole tarjous Velkakirjojen myymiseksi tai tarjoamiseksi tai tarjouspyyntö ostaa tai myydä Velkakirjoja henkilölle missään valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö, myyminen tai tarjoaminen olisi lainvastaista. Niissä valtioissa, joissa arvopaperi-, sijoittajansuoja- tai muu lainsäädäntö edellyttävät, että Takaisinostotarjouksen tekee toimiluvan saanut välittäjä, ja Takaisinostotarjouksen järjestäjällä tai millä tahansa tämän lähiyhteisöllä on kyseisessä valtiossa tällainen toimilupa, Takaisinostotarjouksen järjestäjän tai sen läheisyhteisön katsotaan tehneen Takaisinostotarjouksen Yhtiön puolesta kyseisessä valtiossa.

Yhdysvallat: Takaisinostotarjousta ei tehdä, eikä tulla tekemään, suoraan tai välillisesti, eikä sitä voida hyväksyä suoraan tai välillisesti Yhdysvaltojen postipalvelujen kautta tai millään Yhdysvaltojen osavaltioiden väliseen tai ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla tai minkään Yhdysvaltojen kansallisen arvopaperipörssin kautta Yhdysvalloissa tai kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle (kuten tämä on määritelty Yhdysvaltain Arvopaperilain Regulation S -säännöksessä). Edellä sanottu kattaa rajoituksetta faksin, sähköpostin, teleksin, puhelimen, internetin ja muut sähköisen viestinnän muodot. Velkakirjoja ei saa tarjota ostettavaksi Takaisinostotarjouksen yhteydessä millään edellä mainitulla tavalla tai välineellä Yhdysvalloista tai Yhdysvalloissa, eivätkä niitä saa tarjota ostettavaksi henkilöt, jotka ovat tai asuvat Yhdysvalloissa, eivätkä henkilöt, jotka toimivat yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi. Vastaavasti tämän tiedotteen, Tarjousmuistion tai muiden Takaisinostotarjoukseen liittyvien tietojen tai dokumentaation jäljennöksiä ei tulla, eikä saa suoraan eikä välillisesti postittaa tai muutoin lähettää, jakaa tai välittää (mukaan luettuna rajoituksetta säilyttäjien, nominee-edustajien, trustee-varainhoitajien tai asiamiehen toimesta) Yhdysvalloissa, Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloista eikä kenellekään Yhdysvalloissa olevalle tai asuvalle henkilölle eikä kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle, ja tämän tiedotteen tai Tarjousmuistion saavien henkilöiden ei tule postittaa, lähettää jakaa tai välittää sitä tai muita Takaisinostotarjoukseen liittyviä dokumentteja tai materiaaleja Yhdysvalloissa, Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloista. Kaikkien Takaisinostotarjouksen hyväksyvien henkilöiden katsotaan vakuuttavan Yhtiölle noudattavansa näitä rajoituksia. Mikä tahansa Takaisinostotarjouksen yhteydessä tehtävä Velkakirjoja koskeva hyväksyntä, joka on suoraan tai välillisesti seurausta näiden rajoitusten loukkaamisesta tai rikkomisesta, on pätemätön, ja mikä tahansa Velkakirjoja koskeva tarjous, jonka on tehnyt yhdysvaltalainen henkilö, yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi toimiva henkilö, Yhdysvalloissa oleva henkilö tai mikä tahansa sellainen asiamies, fiduciary-varainhoitaja tai muu välittäjä, joka toimii Yhdysvalloista käsin toimeksiantoja antavan päämiehen lukuun ilman omaa harkintavaltaa, on pätemätön eikä sitä hyväksytä.

Yhdistynyt kuningaskunta: Tämän tiedotteen, Tarjousmuistion tai muiden Takaisinostotarjoukseen liittyvien tietojen tai dokumentaation viestittämistä ei tehdä eikä tällaisia dokumentteja tai materiaaleja ole hyväksytty minkään auktorisoidun henkilön toimesta vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain pykälän 21 tarkoituksen mukaisesti. Tämä tiedote tai Tarjousmuistio ei ole arvopapereita koskeva tarjous yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tätä tiedotetta ja Tarjousmuistiota saa jakaa ja ne on suunnattu yksinomaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, tai (ii) sijoitusalan ammattilaisille, jotka kuuluvat vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) määräyksen 2005 ("Määräys") artiklan 19(5) soveltamisalaan tai (iii) korkean nettoarvon yhtiöille, tai muille henkilöille, joille nämä voidaan laillisesti tiedottaa, jotka kuuluvat Määräyksen artiklan 49(2) (a) - (d) kohdan soveltamisalaan, (kaikki sellaiset henkilöt, joihin on viitattu yllä kohdissa (i), (ii) ja (iii) yhdessä "relevantit henkilöt"). Kaikki pyynnöt, tarjoukset tai sopimukset tällaisten arvopaperien ostamisesta tai muusta hankkimisesta tehdään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen, Tarjousmuistion tai näiden sisällön perusteella tai luottaa niiden sisältöön.

Italia: Takaisinostotarjousta, tätä tiedotetta tai Tarjousmuistiota, tai Takaisinostotarjoukseen liittyviä muita dokumentteja tai materiaaleja, ei ole toimitettu eikä tulla toimittamaan Commissione Nazionale per le Società e la Borsa:n ("CONSOB") vahvistusmenettelyjä varten Italian lakien ja asetusten nojalla. Takaisinostotarjous tehdään Italian tasavallassa (”Italia”) 24.2.1998 annetun Italian lain No. 58, muutoksineen, ("Rahoituspalvelulaki") artiklan 101-bis, momentin 3-bis ja 14.5.1999 annetun CONSOB määräyksen No. 11971, muutoksineen, artiklan 35-bis, momenttien 4 ja 7(a) sisältämien poikkeuksien mukaisesti.

Velkakirjojen haltijat tai Velkakirjojen todelliset edunsaajat, jotka asuvat ja/tai sijaitsevat Italiassa, voivat tarjota Velkakirjoja ostettavaksi Ostotarjouksen mukaisesti auktorisoitujen henkilöiden (kuten sijoitusyhtiöiden, pankkien tai taloudellisten välittäjien, joilla on lupa suorittaa kyseisiä toimia Italiassa Rahoituspalvelulain, 15.2.2018 annetun CONSOB määräyksen No. 20307, muutoksineen, ja 1.9.1993 annetun lain No. 385, muutoksineen, mukaisesti) kautta ja kaikkien muiden soveltuvien lakien ja määräysten ja CONSOB:n ja Italian muiden viranomaisten asettamien muiden vaatimusten mukaisesti.

Ranska: Takaisinostotarjousta ei suunnata yleisölle suoraan tai välillisesti Ranskan tasavallassa ("Ranska"). Tätä tiedotetta, Tarjousmuistiota tai Takaisinostotarjoukseen liittyviä muita asiakirjoja tai materiaaleja saa jakaa Ranskassa vain asetuksen (EU) 2017/1129 2 artiklan (e)-kohdassa määritellyille ammattimaisille sijoittajille (investisseurs qualifiés) ja Ranskan Code Monétaire et Financier artikloiden L.411-1 ja L.411-2 mukaisesti. Tätä tiedotetta, Tarjousmuistiota tai mitään muuta tällaista tarjousmateriaalia ei ole toimitettu eikä tulla toimittamaan Autorité des marchés financiers'n vahvistettavaksi tai hyväksyttäväksi.

Mitään tähän tiedotteeseen sisältyvistä tiedoista ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa uusia velkakirjoja Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa. Uusia velkakirjoja ei tarjota tai myydä, eikä niitä tulla tarjoamaan tai myymään Yhdysvalloissa. Uusia velkakirjoja ei saa tarjota, myydä tai toimittaa Yhdysvalloissa ilman Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") mukaista rekisteröintiä tai ilman Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädettyä poikkeusta. Uusia velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti tai minkään Yhdysvaltain osavaltion tai alueen arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota, myydä tai toimittaa, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun (kuten määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä). Uusiin velkakirjoihin sovelletaan myynti- ja jakelurajoituksia, jotka on esitetty velkakirjojen yhteydessä laaditusta lainaohjelman esitteestä (”Lainaohjelman esite”) ja jokaisen sijoittajan on huolellisesti luettava Lainaohjelman esitteessä esitetty vastuuvapauslauseke ja noudatettava Lainaohjelman esitteessä esitettyjä myynti- ja jakelurajoituksia.