28 Heinäkuu 2022

Nesteen puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2022

Julkaistu Tiedotteet ja uutiset kategoriassa Sijoittajat

Neste Oyj, Puolivuosikatsaus, 28.7.2022 klo 9.00

Erinomainen tulos poikkeuksellisissa markkinaolosuhteissa

Toinen neljännes lyhyesti:

 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 1 085 miljoonaa euroa (377 milj.)
 • Käyttökate oli 927 miljoonaa euroa (599 milj.)
 • Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntimarginaali oli 865 dollaria tonnilta (700)
 • Öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaali oli 30,0 dollaria barrelilta (9,7)
 • Rahavirta ennen rahoituseriä oli -8 miljoonaa euroa (261 milj.)

Tammi–kesäkuu lyhyesti:

 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 1 663 miljoonaa euroa (806 milj.)
 • Käyttökate oli 1 843 miljoonaa euroa (1 184 milj.)
 • Rahavirta ennen rahoituseriä oli -968 miljoonaa euroa (-384 milj.)
 • Rahavirtavaikutteiset investoinnit olivat 428 miljoonaa euroa (657 milj.)
 • Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto (ROACE*) oli 24,6 % viimeisten 12 kuukauden aikana (2021: 18,3 %)
 • Velan osuus kokonaispääomasta kesäkuun lopussa oli 15,5 % (31.12.2021: 0,6 %)
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos: 1,41 euroa (0,62)
 • Osakekohtainen tulos: 1,61 euroa (1,05)

* Laskukaavaa on muutettu ja vuoden 2021 luku on oikaistu.

Toimitusjohtaja Matti Lehmus:

”Neste teki erinomaisen taloudellisen tuloksen toisella neljänneksellä poikkeuksellisissa markkinaolosuhteissa. Vertailukelpoinen käyttökatteemme oli ennätykselliset 1 085 miljoonaa euroa (377 milj.). Viime vuonna toisen neljänneksen tulokseemme vaikutti olennaisesti Porvoon jalostamon suunniteltu suurseisokki. Nostimme toisen neljänneksen näkymiämme 14.6., ja suotuisat markkinaolosuhteet jatkuivat koko neljänneksen ajan. 

Ukrainassa käytävä sota on vaikuttanut merkittävästi maailmanlaajuisiin energiamarkkinoihin, minkä seurauksena öljytuotteiden ja maakaasun hinnat Euroopassa ovat olleet epävakaita ja huomattavan korkeita. Uusiutuvat tuotteet -segmentin liiketulos oli vahva, ja saavutimme erinomaisen myyntimarginaalin. Öljytuotteet-segmentin vahvaa tulosta tukivat poikkeuksellisen korkeat dieselin ja bensiinin marginaalit ja kykymme ylläpitää luotettava operatiivinen toiminta. Myös Marketing & Services -segmentti teki vahvan tuloksen, kun öljyn hinnan jatkuvasta noususta aiheutuneet varastovoitot tukivat yksikkökatteita. Rahavirtaa ennen rahoituseriä heikensivät varastojen kasvattaminen liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi sekä raaka-aineiden, energian ja valmiiden tuotteiden markkinahintojen nousu. Dollarin kurssin vahvistumisella oli 92 miljoonan euron positiivinen vaikutus konsernin vertailukelpoiseen käyttökatteeseen edellisvuoteen verrattuna. Onnistuimme hyvin taloudellisten tavoitteidemme saavuttamisessa: Nesteen 12 edellisen kuukauden ajalta laskettu ROACE oli 24,6 % (tavoite yli 15 %) ja velan osuus kokonaispääomasta oli 15,5 % (tavoite alle 40 %) kesäkuun lopussa.

Uusiutuvat tuotteet -segmentin toisen neljänneksen vertailukelpoinen käyttökate oli 538 miljoonaa euroa (341 milj.). Vertailukelpoinen myyntikate oli keskimäärin 865 dollaria tonnilta, mikä on uusi neljänneskohtainen ennätys. Jäte- ja tähderaaka-aineiden markkinatilanne jatkui odotetusti tiukkana, mutta myyntimarginaaliamme tukivat poikkeuksellisen vahvat dieselmarkkinat, hyvä myyntisuoritus sekä ennakoitua suotuisammat raaka-ainehinnat neljänneksen lopulla. Tämän seurauksena myyntimarginaalimme ylitti aiemmin arvioidun vaihteluvälin. Uusiutuvien tuotteiden kysyntä pysyi vahvana koko neljänneksen ajan, ja myyntimäärämme oli 808 000 tonnia. Raaka-ainejakauman optimointi jatkui, ja jätteiden ja tähteiden osuus raaka-ainesyötöstä nousi 96 %:iin. 

Öljytuotteet-segmentin toisen neljänneksen vertailukelpoinen käyttökate oli 529 miljoonaa euroa (8 milj.). Kuten totesimme päivitetyissä näkymissämme 14.6., Luoteis-Euroopan bensiini- ja dieselmarginaalit olivat nousseet poikkeuksellisen korkealle tasolle. Lisäksi Nesteen varautumistoimet venäläisen raakaöljyn ja maakaasun korvaamiseksi ovat mahdollistaneet Porvoon jalostamon korkean käyttöasteen. Öljytuotteiden toisen neljänneksen kokonaisjalostusmarginaalin odotettiin olevan yli kaksinkertainen ensimmäisen neljänneksen tasoon verrattuna. Tämä toteutui, sillä kokonaisjalostusmarginaali oli keskimäärin 30,0 dollaria barrelilta. Kokonaisjalostusmarginaalin kasvu paransi Öljytuotteet-segmentin toisen neljänneksen vertailukelpoista käyttökatetta merkittävästi ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Marketing & Services -segmentin toisen neljänneksen vertailukelpoinen käyttökate oli 35 miljoonaa euroa (25 milj.). Yksikkökatteitamme tukivat jälleen varastovoitot öljytuotteiden hinnannousun seurauksena.

Jatkamme kasvustrategiamme vaiheittaista toteutusta uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa. Strategiamme perustuu globaaliin raaka-aineiden optimointiin sekä maantieteellisten markkinoiden, tuotteiden ja asiakaskunnan monipuolisuuteen. Uusi tärkeä vaihe strategian toteutuksessa oli kesäkuussa ilmoitettu lopullinen päätös investoida uusiutuvien tuotteiden tuotantokapasiteettiimme Rotterdamissa. Rotterdamin jalostamon noin 1,9 miljardin euron laajennusinvestointi lisää Nesteen uusiutuvien tuotteiden kokonaistuotantokapasiteettia 1,3 miljoonalla tonnilla vuodessa. Se nostaa vuotuisen kokonaiskapasiteettimme Rotterdamissa 2,7 miljoonaan tonniin, josta uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantokyky on 1,2 miljoonaa tonnia. Tavoitteenamme on käynnistää uusi tuotantoyksikkö vuoden 2026 ensimmäisen puoliskon aikana. 

Singaporen laajennushankkeemme etenee aikataulun mukaisesti, ja laajennus on määrä ottaa käyttöön vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä. Olemme edistyneet merkittävästi uusiutuvan lentopolttoaineen markkinoiden valmistelussa ensi vuonna tapahtuvaa kapasiteetin nousua varten. Maaliskuussa ilmoitimme sopimuksesta perustaa Marathon Petroleumin kanssa 50/50-yhteisyritys, joka tulee tuottamaan uusiutuvaa dieseliä Marathonin Martinezissa Kaliforniassa sijaitsevan jalostamon konversioprojektin valmistuttua. Odotamme liiketoimen toteutuvan tulevina kuukausina. Uusiutuvan dieselin tuotannon odotetaan alkavan vuoden 2022 lopussa, ja laitoksen odotetaan saavuttavan täyden vuotuisen 2,1 miljoonan tonnin nimelliskapasiteettinsa vuoden 2023 loppuun mennessä. Yhteisyrityksen ja Singaporen laajennushankkeen odotetaan kasvattavan uusiutuvien tuotteiden kokonaistuotantokapasiteettimme 5,5 miljoonaan tonniin vuoden 2023 loppuun mennessä, ja meistä tulee ainoa maailmanlaajuinen uusiutuvien tuotteiden toimittaja, jolla on tuotantoa Pohjois-Amerikassa, Aasiassa ja Euroopassa. 

Nesteen muutostarina jatkuu. Olemme vahvasti sitoutuneita vastuullisuustavoitteisiimme ja visioomme tulla globaaliksi johtajaksi uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa.”

Konsernin toisen neljänneksen 2022 tulos

Nesteen toisen neljänneksen liikevaihto oli 7 039 miljoonaa euroa (3 022 milj.). Liikevaihdon kasvu johtui markkina- ja myyntihintojen noususta, jolla oli noin 1,4 miljardin euron positiivinen vaikutus, ja myyntimäärien kasvusta, jolla oli noin 2,4 miljardin euron positiivinen vaikutus liikevaihtoon. Edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla Porvoon jalostamon suurseisokilla oli negatiivinen vaikutus Öljytuotteet-segmentin myyntimääriin. Lisäksi Yhdysvaltain dollarin vahvistumisella oli noin 200 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevaihtoon edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Konsernin vertailukelpoinen käyttökate oli 1 085 miljoonaa euroa (377 milj.). Uusiutuvat tuotteet -segmentin vertailukelpoinen käyttökate oli 538 miljoonaa euroa (341 milj.). Kasvu johtui pääasiassa korkeammasta myyntimarginaalista ja Yhdysvaltain dollarin vahvistumisesta vuoden 2021 toiseen neljännekseen verrattuna. Öljytuotteet-segmentin vertailukelpoinen käyttökate oli 529 miljoonaa euroa (8 milj.), mikä johtui poikkeuksellisen vahvasta jalostusmarkkinasta. Porvoon jalostamon suunnitellulla suurseisokilla oli merkittävä vaikutus Öljytuotteet-segmenttiin vuoden 2021 toisella neljänneksellä. Marketing & Services -segmentin vertailukelpoinen käyttökate oli 35 miljoonaa euroa (25 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen käyttökate oli -10 miljoonaa euroa (4 milj.).

Konsernin käyttökate oli 927 miljoonaa euroa (599 milj.). Käyttökatteeseen vaikuttivat varastovoitot, jotka olivat 153 miljoonaa euroa (207 milj.), sekä avoimien hyödyke- ja valuuttajohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat -296 miljoonaa euroa (14 milj.) ja liittyivät lähinnä marginaalien suojaukseen. Tulos ennen veroja oli 750 miljoonaa euroa (465 milj.), ja tilikauden tulos oli 599 miljoonaa euroa (431 milj.). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,96 euroa (0,31), ja osakekohtainen tulos oli 0,78 euroa (0,56).

Konsernin tammi–kesäkuun 2022 tulos

Nesteen kuuden ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 12 562 miljoonaa euroa (6 155 milj.). Liikevaihdon kasvu johtui markkina- ja myyntihintojen noususta, jolla oli noin 3,5 miljardin euron positiivinen vaikutus, ja korkeammista myyntimääristä, joilla oli noin 2,5 miljardin euron positiivinen vaikutus liikevaihtoon. Dollarin kurssin vahvistumisella oli noin 400 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevaihtoon.

Konsernin vertailukelpoinen käyttökate oli 1 663 miljoonaa euroa (806 milj.). Uusiutuvat tuotteet -segmentin kuuden kuukauden vertailukelpoinen käyttökate oli 957 miljoonaa euroa (685 milj.). Kasvu johtui pääasiassa korkeammasta myyntimarginaalista ja Yhdysvaltain dollarin vahvistumisesta vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Öljytuotteet-segmentin vertailukelpoinen käyttökate oli 667 miljoonaa euroa (60 milj.). Kasvu johtui pääasiassa jalostusmarkkinan paranemisesta. Marketing & Services -segmentin vertailukelpoinen käyttökate oli 67 miljoonaa euroa (49 milj.). Kasvu johtui korkeammista yksikkökatteista vuoden 2021 ensimmäiseen puoliskoon verrattuna. Muut-segmentin vertailukelpoinen käyttökate oli -11 miljoonaa euroa (14 milj.).

Konsernin käyttökate oli 1 843 miljoonaa euroa (1 184 milj.). Käyttökatteeseen vaikuttivat varastovoitot, jotka olivat 268 miljoonaa euroa (382 milj.), sekä avoimien hyödyke- ja valuuttajohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat -77 miljoonaa euroa (-6 milj.) ja liittyivät lähinnä käyttöhyödykehintojen ja marginaalien suojaukseen. Tulos ennen veroja oli 1 485 miljoonaa euroa (880 milj.), ja tilikauden tulos oli 1 238 miljoonaa euroa (806 milj.). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 1,41 euroa (0,62), ja osakekohtainen tulos oli 1,61 euroa (1,05).

Näkymät

Näkyvyys maailmantalouden kehitykseen on huono korkean inflaation, heikentyneiden talouskasvunäkymien ja lisääntyneen geopoliittisen epävarmuuden takia. Ukrainassa käytävä sota on vaikuttanut merkittävästi maailmanlaajuisiin energiamarkkinoihin ja energian hinnat ovat nousseet korkealle tasolle. Odotamme merkittävän epävakauden jatkuvan öljytuotteiden ja uusiutuvien raaka-aineiden markkinoilla.

Uusiutuvat tuotteet -segmentin kolmannen neljänneksen myyntimäärien odotetaan olevan hieman pienemmät kuin edellisellä neljänneksellä. Jäte- ja tähderaaka-aineiden markkinatilanteen odotetaan pysyvän tiukkana, koska niiden kysyntä jatkuu vahvana. Kolmannen neljänneksen myyntimarginaalimme odotetaan olevan 775–850 dollaria tonnilta. Neljännesvuosittaisen marginaalin ennustaminen on kuitenkin edelleen haasteellista markkinoiden suuren epävakauden vuoksi.

Uusiutuvien tuotteiden tuotantolaitostemme käyttöasteiden ennustetaan pysyvän korkeina lukuun ottamatta Singaporen jalostamoa, jossa toteutetaan suunniteltu kuuden viikon seisokki kolmannella neljänneksellä, ja Rotterdamin jalostamoa, jossa toteutetaan seitsemän viikon seisokki vuoden 2022 neljännellä neljänneksellä. Singaporen seisokilla arvioidaan olevan noin 90 miljoonan euron ja Rotterdamin seisokilla noin 100 miljoonan euron negatiivinen vaikutus segmentin vertailukelpoiseen käyttökatteeseen. Varastojen avulla tapahtuvan varautumisen vuoksi vaikutukset myyntimääriin ja käyttökatteeseen jakautuvat useille vuosineljänneksille. 

Öljytuotteiden markkinat ovat epävakaat, ja niihin vaikuttavat Ukrainassa käytävä sota sekä kauppapakotteet ja niiden mahdolliset vastatoimet. Tämänhetkisten johdannaismarkkinoiden perusteella öljytuotemarginaalien odotetaan laskevan toisen neljänneksen tasolta. Kolmannen neljänneksen kokonaisjalostusmarginaalimme odotetaan säilyvän vahvana mutta laskevan vuoden 2022 toisen neljänneksen poikkeukselliseen tasoon verrattuna. Kolmannen neljänneksen myyntimäärien odotetaan olevan suunnilleen edellisen neljänneksen tasolla.

Marketing & Services -segmentin myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan noudattavan edellisvuosien kausiluonteisuutta kolmannella neljänneksellä. Korkeiden hintatasojen odotetaan heikentävän kysyntää jonkin verran etenkin kuluttajasegmentissä.

Perustuen tämänhetkisiin arvioihin ja noin 85 %:n suojausasteeseen, Nesteen efektiivisen EUR/USD-valuuttakurssin odotetaan olevan 1,09–1,12 vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä.

Neste arvioi konsernin koko vuoden 2022 rahavirtavaikutteisten investointien olevan noin 1,9 miljardia euroa, josta noin 0,8 miljardia euroa liittyy ilmoitettuun yhteisyritykseen Marathonin kanssa. Yhteisyrityksen toteutuminen edellyttää vielä hyväksyntöjä. Luku ei sisällä muita mahdollisia yritysostoja.

Puhelinkonferenssi

Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään tänään 28.7.2022 klo 15.00. Puheluun voi osallistua soittamalla seuraaviin numeroihin: Suomi: 09 3158 2770, Iso-Britannia: +44 1 212 818 004, Yhdysvallat: +1 718 705 8796. Koodia ei tarvita. Puhelinkonferenssia voi seurata suorana yhtiön verkkosivuilla. Puhelun nauhoite on kuunneltavissa 4.8.2022 asti numerossa +39 02 802 0987, koodi 700718# ja sen jälkeen 718#.

Lisätietoja:
Matti Lehmus, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Martti Ala-Härkönen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 040 737 6633
Sijoittajasuhteet, puh. 010 458 5292

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on tehdä Porvoon öljyjalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä. Aiomme aloittaa uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineiden, kuten nesteytetyn jätemuovin, prosessoinnin öljynjalostuksen raaka-aineina. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä, ja aiomme vähentää myymiemme tuotteiden päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Olemme myös asettaneet korkeat tavoitteet luonnon monimuotoisuudelle, ihmisoikeuksille ja toimitusketjullemme. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2021 Nesteen liikevaihto oli 15,1 miljardia euroa. Lue lisää: neste.fi

Liitetiedostot: