27 Heinäkuu 2023

Nesteen puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2023

Julkaistu Tiedotteet ja uutiset kategoriassa Sijoittajat

Neste Oyj, Puolivuosikatsaus, 27.7.2023 klo 9.00

Kasvuhankkeiden käynnistys etenee

Toinen neljännes lyhyesti:

 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 784 miljoonaa euroa (1 085 milj.)
 • Käyttökate oli 523 miljoonaa euroa (927 milj.)
 • Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntimarginaali* oli 800 dollaria tonnilta (841)
 • Öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaali oli 16,7 dollaria barrelilta (30,0)
 • Rahavirta ennen rahoituseriä oli -24 miljoonaa euroa (-8 milj.)

Tammi–kesäkuu lyhyesti:

 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 1 614 miljoonaa euroa (1 663 milj.)
 • Käyttökate oli 986 miljoonaa euroa (1 843 milj.)
 • Rahavirta ennen rahoituseriä oli -126 miljoonaa euroa (-968 milj.)
 • Rahavirtavaikutteiset investoinnit olivat 945 miljoonaa euroa (428 milj.)
 • Vertailukelpoinen keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto (vertailukelpoinen ROACE) oli 27,4 % viimeisten 12 kuukauden aikana (2022: 30,1 %)
 • Velan osuus kokonaispääomasta kesäkuun lopussa oli 24,3 % (31.12.2022: 13,9 %)
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos: 1,35 euroa (1,41)
 • Osakekohtainen tulos: 0,64 euroa (1,61)

* Laskukaavaa on muutettu 1.1.2023 alkaen ja vuoden 2022 luvut on oikaistu. Vuoden 2022 toisen neljänneksen vertailukelpoinen myyntimarginaali aiemmalla laskukaavalla oli 865 dollaria tonnilta.

Toimitusjohtaja Matti Lehmus:

”Nesteen vertailukelpoinen käyttökate toisella neljänneksellä oli 784 miljoonaa euroa (1 085 milj.). Tuotannon ylösajo uusiutuvien tuotteiden kasvuhankkeissamme on alkanut. Uusiutuvan dieselin ja uusiutuvan lentopolttoaineen myyntimäärämme kasvoivat 17 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja olivat yhteensä 946 000 tonnia (808 000). Tehokkaan käyttöpääoman hallinnan tukemana rahavirtamme ennen rahoituseriä parani selvästi vuoden ensimmäisellä puoliskolla viime vuoteen verrattuna huolimatta merkittävistä jatkuvista kasvuinvestoinneistamme ja liiketoiminnan ylösajosta uusiutuvissa tuotteissa.

Uusiutuvat tuotteet -segmentin toisen neljänneksen vertailukelpoinen käyttökate oli 513 miljoonaa euroa (538 milj.). Uusiutuvan dieselin kysyntä pysyi vahvana, ja raaka-aineiden keskimääräiset hinnat pysyivät suhteellisen vakaina. Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntimarginaalimme oli 800 dollaria tonnilta (841), mitä tuki globaali raaka-aineiden optimointi mutta alensi Singaporen käynnistykseen liittyvät kustannukset ja korkeampi myyntimäärä Martinezin jalostamoltamme, jossa yksikkökate on matalampi. Tuotannon ylösajo Singaporen jalostamon laajennuksessa eteni toisella neljänneksellä, mutta sitä hidasti operatiivinen seisokki laitteiden korjaamiseksi uudella tuotantolinjalla kesäkuussa. Singaporen tuotannon ylösajo jatkuu loppuvuoden aikana, ja uusiutuvan lentopolttoaineen tuotanto Singaporessa on nyt tarkoitus aloittaa kolmannella neljänneksellä. 

Öljytuotteiden vertailukelpoinen käyttökate oli 239 miljoonaa euroa (529 milj.). Kokonaisjalostusmarginaali laski odotetusti edelliseen neljännekseen verrattuna ja oli 16,7 dollaria barrelilta (30,0), kun markkinatilanne alkoi normalisoitua. Kokonaisjalostusmarginaalia tuki erityisesti bensiinin marginaali, kun taas dieselin marginaali pysyi alemmalla tasolla. 

Marketing & Services -segmentin vertailukelpoinen käyttökate oli 29 miljoonaa euroa (35 milj.). Varastotappiot vaikuttivat vielä tulokseen jonkin verran, mutta Nesteen kokonaismarkkinaosuus jatkoi vahvistumistaan Suomessa. Neste on myös aloittanut sähkölatauksen käyttöönoton suurimmilla asemillaan. Käyttöönotto etenee asteittain ja laajenee koko Suomeen ja Baltian maihin lähivuosina.

Neste esitteli päivitetyn strategiansa Lontoossa 20.6.2023 pidetyssä pääomamarkkinapäivässä. Neste jatkaa erottautumista kilpailijoistaan joustavalla globaalilla liiketoimintamallillaan ja keskittyy raaka-aineiden kasvuun ja laajentamiseen houkuttelevimmilla markkinoilla. Uskomme edelleen vahvasti, että joustavalla liiketoimintamallillamme jatkamme kestävän kilpailuedun luomista nyt ja tulevaisuudessa. 

Vuoden 2023 jälkipuoliskolla jatkamme keskittymistä Singaporen ja Martinezin uuden kapasiteetin  kasvattamiseen ja arvonluontiin globaalin liiketoimintamme avulla.

Konsernin toisen neljänneksen 2023 tulos

Nesteen toisen neljänneksen liikevaihto oli 5 351 miljoonaa euroa (7 039 milj.). Liikevaihdon lasku johtui pääasiassa markkina- ja myyntihintojen laskusta, jolla oli noin 2,1 miljardin euron negatiivinen vaikutus. Myyntimäärien kasvulla oli noin 0,3 miljardin euron positiivinen vaikutus. Lisäksi Yhdysvaltain dollarin heikentymisellä oli noin 0,1 miljardin euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Konsernin vertailukelpoinen käyttökate oli 784 miljoonaa euroa (1 085 milj.). Uusiutuvat tuotteet -segmentin vertailukelpoinen käyttökate oli 513 miljoonaa euroa (538 milj.). Tulos johtui myyntimäärien ja kiinteiden kustannusten kasvusta vuoden 2022 toiseen neljännekseen verrattuna. Öljytuotteet-segmentin vertailukelpoinen käyttökate oli 239 miljoonaa euroa (529 milj.), kun jalostusmarginaalit ovat normalisoituneet vuoden 2022 toisen neljänneksen korkeilta tasoilta. Marketing & Services -segmentin vertailukelpoinen käyttökate oli 29 miljoonaa euroa (35 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen käyttökate oli 0 miljoonaa euroa (-10 milj.).

Konsernin käyttökate oli 523 miljoonaa euroa (927 milj.). Siihen vaikuttivat varaston arvostustappiot, jotka olivat 305 miljoonaa euroa (voitot 153 milj.), sekä avoimien hyödyke- ja valuuttajohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat 38 miljoonaa euroa (-296 milj.) ja liittyivät pääasiassa marginaalien suojaukseen. Tulos ennen veroja oli 295 miljoonaa euroa (750 milj.), ja tilikauden tulos oli 259 miljoonaa euroa (599 milj.). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,63 euroa (0,96), ja osakekohtainen tulos oli 0,34 euroa (0,78).

Konsernin tammi–kesäkuun 2023 tulos

Nesteen kuuden ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 10 649 miljoonaa euroa (12 562 milj.). Liikevaihdon lasku johtui markkina- ja myyntihintojen laskusta, jolla oli noin 2,5 miljardin euron negatiivinen vaikutus, ja myyntimäärien kasvusta, jolla oli noin 0,4 miljardin euron positiivinen vaikutus liikevaihtoon. Dollarin kurssin vahvistumisella oli noin 0,1 miljardin euron positiivinen vaikutus liikevaihtoon.

Konsernin vertailukelpoinen käyttökate oli 1 614 miljoonaa euroa (1 663 milj.). Uusiutuvat tuotteet -segmentin tammi–kesäkuun vertailukelpoinen käyttökate oli 928 miljoonaa euroa (957 milj.) kun korkeampi myyntikate kompensoi kasvaneita kiinteitä kuluja. Öljytuotteet-segmentin vertailukelpoinen käyttökate oli 632 miljoonaa euroa (667 milj.). Marketing & Services -segmentin vertailukelpoinen käyttökate oli 52 miljoonaa euroa (67 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen käyttökate oli 1 miljoonaa euroa (-11 milj.).

Konsernin käyttökate oli 986 miljoonaa euroa (1 843 milj.). Käyttökatteeseen vaikuttivat varaston arvostustappiot, jotka olivat 579 miljoonaa euroa (voitot 268 milj.), sekä avoimien hyödyke- ja valuuttajohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat -60 miljoonaa euroa (-77 milj.) ja liittyivät lähinnä käyttöhyödykehintojen ja marginaalien suojaukseen. Tulos ennen veroja oli 571 miljoonaa euroa (1 485 milj.), ja tilikauden tulos oli 497 miljoonaa euroa (1 238 milj.). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 1,35 euroa (1,41), ja osakekohtainen tulos oli 0,64 euroa (1,61).

Näkymät

Näkyvyys maailmantalouden kehitykseen on edelleen huono korkean inflaation, heikentyneiden kasvuodotusten ja jatkuvan geopoliittisen epävarmuuden seurauksena. Odotamme epävakauden jatkuvan öljytuotteiden ja uusiutuvien raaka-aineiden markkinoilla.

Uusiutuvat tuotteet -segmentin uusiutuvan dieselin ja uusiutuvan lentopolttoaineen myyntimäärän odotetaan olevan kolmannella neljänneksellä jonkin verran pienempi kuin vuoden 2023 toisella neljänneksellä. Myyntimäärään vaikuttaa uuden tuotantolinjan korjaustöiden jatkuminen heinäkuussa, minkä jälkeen kapasiteetin laajennuksen viimeistely jatkuu. Toisen ja kolmannen neljänneksen aikaisten uuden tuotantolinjan korjaustöiden vaikutus myyntimääriin on noin 230 000 tonnia toisella vuosipuoliskolla verrattuna suunnitelmaan. Neste odottaa, että Singaporen laajennuksen tuotannon ylösajo saadaan päätökseen vuoden loppuun mennessä ja että Uusiutuvat tuotteet -segmentin uusiutuvan dieselin ja uusiutuvan lentopolttoaineen myyntimäärät kasvavat kolmannen neljänneksen jälkeen. Toisen vuosipuoliskon myyntimäärään vaikuttaa myös Singaporen alkuperäisen tuotantolinjan suunniteltu viiden viikon huoltoseisokki, jolla arvioidaan tällä hetkellä olevan noin 85 miljoonan euron negatiivinen vaikutus segmentin vertailukelpoiseen käyttökatteeseen.

Tämänhetkisten näkymien perusteella Nesteen kolmannen neljänneksen vertailukelpoisen myyntimarginaalin odotetaan pysyvän erittäin vahvana ja olevan 800–900 dollaria tonnilta.

Segmentin kolmannen neljänneksen kiinteiden kustannusten odotetaan olevan noin 15 miljoonaa euroa suuremmat kuin toisella neljänneksellä kasvuhankkeiden tuotannon käynnistymisen myötä.

Neste on myös aikatauluttanut neljän viikon huoltoseisokin Rotterdamin jalostamolla vuoden 2023 neljännelle neljännekselle. Seisokilla arvioidaan olevan noin 65 miljoonan euron negatiivinen vaikutus segmentin vertailukelpoiseen käyttökatteeseen.

Öljytuotteiden markkinoiden odotetaan pysyvän epävakaina. Tämänhetkisten johdannaismarkkinoiden perusteella kolmannen neljänneksen kokonaisjalostusmarginaalin odotetaan olevan hieman korkeammalla tasolla kuin toisella neljänneksellä. Kolmannen neljänneksen myyntimäärien odotetaan pysyvän korkeina, ja niitä tukee kesän ajokausi.

Marketing & Services -segmentin myyntimäärien ja yksikkömarginaalien odotetaan noudattavan edellisvuosien kausiluonteisuutta kolmannella neljänneksellä. Hidastuvan talouden odotetaan heikentävän yleistä kysyntää jonkin verran.

Tämänhetkisten arvioiden mukaan ja noin 88 %:n valuuttasuojausasteen perusteella Nesteen efektiivisen EUR/USD-valuuttakurssin odotetaan olevan 1,06–1,07 vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä.

Neste odottaa konsernin koko vuoden 2023 rahavirtavaikutteisten investointien ilman sulautumisia ja yritysostoja olevan noin 1,6–1,7 miljardia euroa.

Puhelinkonferenssi

Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään 27.7.2023 klo 15.00. Osallistujat saavat konferenssin puhelinnumeron ja yksilöllisen PIN-koodin rekisteröitymällä seuraavan linkin kautta: https://register.vevent.com/register/BI33cb6ab84165484f973c73d22c40487e. Puhelinkonferenssia voi myös seurata suorana webcast-lähetyksenä.

Lisätietoja:
Matti Lehmus, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Martti Ala-Härkönen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 040 737 6633
Sijoittajasuhteet, puh. 050 458 8436

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on tehdä Porvoon öljyjalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä. Aiomme aloittaa uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineiden, kuten nesteytetyn jätemuovin, prosessoinnin öljynjalostuksen raaka-aineina. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä, ja aiomme vähentää myymiemme tuotteiden päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Olemme myös asettaneet korkeat tavoitteet luonnon monimuotoisuudelle, ihmisoikeuksille ja toimitusketjullemme. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2022 Nesteen liikevaihto oli 25,7 miljardia euroa. Lue lisää: neste.fi

Liitetiedostot: